cvndp publikacie publikacie

Študijné zvesti

Logo Štúdijné ZvestiČasopis Študijné zvesti Archeologického ústavu Slovenskej akadémie vied je recenzované periodikum s dlhoročnou tradíciou (vychádza od r. 1957). Uverejňuje pôvodné vedecké a odborné články ako aj ďalšie aktuálne materiály, týkajúce sa výsledkov archeologického a súvisiaceho interdisciplinárneho výskumu.

 

ISSN -0560-2793

SCImago Journal & Country Rank

Periodicita vydávania: 2x ročne

Príspevky sú indexované a evidované v databázach:

Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH), WOS, Emerging Sources Citation Index (ESCI, Clarivate Analytics) SCOPUS (Elsevier)

 

Vydáva: Archeologický ústav SAV

Hlavné redaktorky: doc. PhDr. Gertrúda Březinová, Csc. a PhDr. Alena Bistáková, PhD.

Adresa redakcie: Archeologický ústav SAV, Akademická 2, SK-949 21 Nitra

Tel. : +421/037 6410051 Fax : +421/037 73356 18

E-mail: gertruda.brezinova@savba.sk, alena.bistakova@savba.sk

Redakčná rada: Mgr. Lucia Benediková, PhD., prof. Jozef Bujna, CSc., PhDr. Jana Čižmářová, PhDr. Eva Fottová, PhD., Prof. Dr. Joachim Henning, PhDr. Ivan Cheben, CSc., Ass.-Prof. Mag. Dr. Alexandra Krenn-Leeb, PhDr. Ján Rajtár, Csc., PD Mag. Dr. Peter C. Ramsl, doc. PhDr. Jozef Zábojník, CSc.

Technická redaktorka: Mgr. Miriama Nemergutová

Počítačové spracovanie: Beáta Jančíková

 

Etické princípy
Recenzný proces
Pokyny pre autorov
Štúdia – vyhlásenie jedného autora, Single-author declaration
Štúdia – vyhlásenie viacerých autorov, Multiple-authors declaration


Aktuálne číslo

Študijné zvesti, No. Suppl 1

Študijné zvesti 67,  číslo 2, 2020

 

Obsah

 

Július Jakab – Jozef Bátora

Hip luxation and its manifestations on a pelvis of a man from the Early Bronze Age from Ludanice-Mýtna Nová Ves 

Luxácia bedrového kĺbu a jej prejavy na panve muža zo staršej doby bronzovej z Ludaníc-Mýtnej Novej Vsi

DOI: https://doi.org/10.31577/szausav.2020.67.9

 

Zdeněk Farkaš

Eneolitická medená industria z okolia Chtelnice

Eneolithic copper industry from the vicinity of Chtelnica

DOI: https://doi.org/10.31577/szausav.2020.67.10

 

Jozef Bujna – Sylva Drtikolová Kaupová – Mária Hajnalová – Ján Kráľ

Mobilita vybraných jednotlivcov pochovaných na keltskom pohrebisku v Dubníku, okr. Nové Zámky. Pilotná štúdia

The mobility of selected individuals buried at the Celtic cemetery in Dubník, district of Nové Zámky. A pilot study

DOI: https://doi.org/10.31577/szausav.2020.67.11

 

Vladimír Varsik

Germánska na kruhu točená keramika – sivý drsný riad. Príspevok k preberaniu rímskej technológie

Germanic wheel-made pottery – coarse grey ware. A contribution to adoption of Roman technology

DOI: https://doi.org/10.31577/szausav.2020.67.12

 

Jan Jílek – Pavel Fojtík – Miroslav Popelka – Jiří Kala

Žárový hrob z doby římské z Pustiměře, okr. Vyškov. Příspěvek k poznání pohřebních výbav ženských hrobů z konce 2. století

The cremation burial from the Roman Period in Pustiměř, Vyškov district. A contribution to our knowledge of grave goods in female burials from the end of the 2nd century.

DOI: https://doi.org/10.31577/szausav.2020.67.13

 

Renata Madyda-Legutko – Krzysztof Tunia

Decline of antiquity and the beginning of a new era in the Polish Carpathians

Koniec staroveku a začiatok novej éry v poľských Karpatoch

DOI: https://doi.org/10.31577/szausav.2020.67.14

 

Miroslava Kissová – Denisa Krčová

Sídlisko z doby rímskej v Slovenskom Pravne. Revízne spracovanie nálezov

Roman Period settlement in Slovenské Pravno. Revision of finds

DOI: https://doi.org/10.31577/szausav.2020.67.15

 

Karol Pieta

Nové včasnostredoveké nálezy z Turca

New early medieval finds in Turiec

DOI: https://doi.org/10.31577/szausav.2020.67.16

 

Miloš Čierny – Noémi Beljak Pažinová – Ján Beljak

Zdobená kostená rukoväť z Pustého hradu vo Zvolene

Decorated bone handle from Pustý hrad (Deserted Castle) in Zvolen

DOI: https://doi.org/10.31577/szausav.2020.67.17

 

Mário Bielich – Silvia Bodoriková – Michaela Dörnhöferová – Tomáš Rajnic – Elena Piecková – Veronika Dubcová

Po stopách pradeda Audrey Hepburn. Výsledky archeologického výskumu Kostola sv. Mikuláša v Kovarciach v rokoch 2016 – 2019

In the footsteps of great-grandfather of Audrey Hepburn. The results of the archaeological research of St. Nicolas church in Kovarce in the years 2016 – 2019

DOI: https://doi.org/10.31577/szausav.2020.67.18

 

Zoznam čísiel:

Štúdijné zvesti 67-2. 2020
Štúdijné zvesti 67-1, 2020
Štúdijné zvesti 66, 2019
Študijne zvesti 65, 2019
Študijne zvesti 64, 2018
Študijne zvesti 63, 2018
Študijne zvesti 62, 2017
Študijne zvesti 61, 2017
Študijne zvesti 60, 2016
Študijne zvesti 59, 2016
Študijne zvesti 58, 2015
Študijne zvesti 57, 2015
Študijné zvesti 56, 2014
Študijné zvesti 55, 2014
Študijné zvesti 54, 2013
Študijné zvesti 53, 2013 (lokality_GE.kmz)
Študijné zvesti 52, 2012
Študijné zvesti 51, 2012
Študijné zvesti 50, 2011 (Databázy k článkom)
Študijné zvesti 49, 2011
Študijné zvesti 48, 2010
Študijné zvesti 47, 2010
Študijné zvesti 46, 2009
Študijné zvesti 45, 2009
Študijné zvesti 44, 2008
Študijné zvesti 43, 2008
Študijné zvesti 42, 2007
Študijné zvesti 41, 2007
Študijné zvesti 40, 2006
Študijné zvesti 39, 2006
Študijné zvesti 38, 2005
Študijné zvesti 37, 2005
Študijné zvesti 36, 2004
Študijné zvesti 35, 2002
Študijné zvesti 34, 2002
Študijné zvesti 33, 1999
Študijné zvesti 32, 1996
Študijné zvesti 31, 1995
Študijné zvesti 30, 1994
Študijné zvesti 29, 1993
Študijné zvesti 28, 1992
Študijné zvesti 27, 1991
Študijné zvesti 26, 2. časť, 1990
Študijné zvesti 26, 1. časť, 1990
Študijné zvesti 25, 1988
Študijné zvesti 24, 1988
Študijné zvesti 23, 1987
Študijné zvesti 22, 1986
Študijné zvesti 21, 1985
Študijné zvesti 20, 1983
Študijné zvesti 19, 1981
Študijné zvesti 18, 1970
Študijné zvesti 17, 1969
Študijné zvesti 16, 1968
Študijné zvesti 15, 1965
Študijné zvesti 14, 1964
Študijné zvesti 13, 1964
Študijné zvesti 12, 1964
Študijné zvesti 11, 1963
Študijné zvesti 10, 1962
Študijné zvesti 09, 1962
Študijné zvesti 08, 1962
Študijné zvesti 07, 1961
Študijné zvesti 06, 1961
Študijné zvesti 05, 1961
Študijné zvesti 04, 1961
Študijné zvesti 03, 1959
Študijné zvesti 02, 1957
Študijné zvesti 01, 1956