cvndp publikacie publikacie

Študijné zvesti

Logo Štúdijné ZvestiČasopis Študijné zvesti Archeologického ústavu Slovenskej akadémie vied je recenzované periodikum s dlhoročnou tradíciou (vychádza od r. 1956). Uverejňuje pôvodné vedecké články, ako aj ďalšie aktuálne materiály, týkajúce sa výsledkov archeologického a súvisiaceho interdisciplinárneho výskumu.

 

ISSN -0560-2793

SCImago Journal & Country Rank

Periodicita vydávania: 2x ročne

Príspevky sú indexované a evidované v databázach:

Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH), WOS, Emerging Sources Citation Index (ESCI, Clarivate Analytics) SCOPUS (Elsevier), EBSCO

 

Creative Commons License
Tento časopis je licencovaný podľa Creative Commons Attribution 4.0 International License.

 

Vydáva: Archeologický ústav SAV
Hlavné redaktorky: doc. PhDr. Gertrúda Březinová, Csc. a PhDr. Alena Bistáková, PhD.
Adresa redakcie: Archeologický ústav SAV, Akademická 2, SK-949 21 Nitra
Tel. : +421/037 6410051 Fax : +421/037 73356 18
E-mail: gertruda.brezinova@savba.sk, alena.bistakova@savba.sk
Redakčná rada: Mgr. Lucia Benediková, PhD., Mgr. Pavol Bobek, PhD., prof. Jozef Bujna, CSc., PhDr. Jana Čižmářová, PhDr. Eva Fottová, PhD., Prof. Dr. Joachim Henning, doc. Erik Hrnčiarik, PhD.,PhDr. Ivan Cheben, CSc., Ass. Prof. Mag. Dr. Alexandra Krenn-Leeb, PhDr. Rudolf Procházka, CSc., PhDr. Ján Rajtár, Csc., PD Mag. Dr. Peter C. Ramsl
Technická redaktorka: Mgr. Miriama Nemergutová
Počítačové spracovanie: Beáta Jančíková
Etické princípy
Recenzný proces
Pokyny pre autorov
Štúdia – vyhlásenie jedného autora, Single-author declaration
Štúdia – vyhlásenie viacerých autorov, Multiple-authors declaration
Aktuálne číslo

Študijné zvesti, No. Suppl 2

Študijné zvesti 69,  číslo 1, 2022

 

Obsah

 

Filip Ševčík

Struktura osídlení badenského a postbadenského kulturního komplexu v oblasti Slovensko-moravských Karpat

Settlement Structure of the Baden and Postbaden Cultural Complex in the Area of the Slovak-Moravian Carpathians

DOI: https://doi.org/10.31577/szausav.2022.69.1

 

Ľubomíra Kaminská

Sídlisko otomansko-füzesabonyskej kultúry v Košiciach

Settlement of the Otomani-Füzesabony Culture in Košice

DOI: https://doi.org/10.31577/szausav.2022.69.2

 

Katarína Hladíková – Erika Makarová

Final Bronze Age Hoard with a Cup of Jenišovice Type from Bzince pod Javorinou

Depot z neskorej doby bronzovej so šálkou typu Jenišovice zo Bziniec pod Javorinou

DOI: https://doi.org/10.31577/szausav.2022.69.3

 

Barbora Lofajová Danielová – Martin Furman

Novoobjavené hradisko z doby železnej na Orave v Sedliackej Dubovej, poloha Háj

Newly Discovered Iron Age Hillfort Sedliacka Dubová-Háj in Orava Region

DOI: https://doi.org/10.31577/szausav.2022.69.4

 

Vladimír Mitáš – Pavol Žigo

Kultúrnohistorické hľadisko pomenovania archeologických nálezísk Pohanský hrad/Pohanský vrch  a ich motivácia slovom pohan

The Cultural-historical Aspect of the Names of the Pohanský hrad/Pohanský vrch Archaeological Sites  and their Derivation from the Word Pohan (i.e. Pagan)

DOI: https://doi.org/10.31577/szausav.2022.69.5

 

Matúš Martinák

Nové poznatky o stredovekej sakrálnej architektúre na území Tekova a Hontu

New Findings About Medieval Sacral Architecture in the Territory of Tekov and Hont

DOI: https://doi.org/10.31577/szausav.2022.69.6

 

Petr Žákovský – Patrick Bárta – Jiří Hošek – Pavel Drnovský – Radek Bláha

High medieval long-sword from Klamoš in the context of contemporary decoration techniques

Vrcholně středověký dlouhý meč z Klamoše v kontextu soudobých dekoračních technik

DOI: https://doi.org/10.31577/szausav.2021.68.15

 

Miriam Jakubčinová

Nálezy výstroja jazdca, koňa a militárií z hradiska Valy v Bojnej a jeho blízkeho okolia (od vrcholného stredoveku do raného novoveku)

Finds of Rider’s Equipment, Horse Harness and Militaria from the Hillfort of Valy in Bojná and its Nearby Surroundings (from the High Middle Ages to the Early Postmedieval Period)

DOI: https://doi.org/10.31577/szausav.2022.69.7

 

Michaela Dörnhöferová – Zuzana Šimková – Silvia Bodoriková

Fajka s figurálnou výzdobou z Liptovského Mikuláša. Komparácia morfologických znakov podobizní na fajke s portrétmi na obraze „Die Heilige Allianz“ (1815)

The Pipe with Figural Decoration from Liptovský Mikuláš. Comparison of Morphological Traits in Effigies on the Pipe With Portraits on  „Die Heilige Allianz“ Painting (1815)

DOI: https://doi.org/10.31577/szausav.2022.69.8

 

Mária Putško – Noémi Beljak Pažinová – Ivana Kumičíková

Forensie Archaeology – Should it be a Thing? A Case Study

Forenzná archeológia – mala by byť realitou? Prípadová štúdia 

DOI: https://doi.org/10.31577/szausav.2022.69.9

Zoznam čísiel:

Štúdijné zvesti 69-1, 2022
Štúdijné zvesti 68-2, 2021
Štúdijné zvesti 68-1, 2021
Štúdijné zvesti 67-2. 2020
Štúdijné zvesti 67-1, 2020
Štúdijné zvesti 66, 2019
Študijne zvesti 65, 2019
Študijne zvesti 64, 2018
Študijne zvesti 63, 2018
Študijne zvesti 62, 2017
Študijne zvesti 61, 2017
Študijne zvesti 60, 2016
Študijne zvesti 59, 2016
Študijne zvesti 58, 2015
Študijne zvesti 57, 2015
Študijné zvesti 56, 2014
Študijné zvesti 55, 2014
Študijné zvesti 54, 2013
Študijné zvesti 53, 2013 (lokality_GE.kmz)
Študijné zvesti 52, 2012
Študijné zvesti 51, 2012
Študijné zvesti 50, 2011 (Databázy k článkom)
Študijné zvesti 49, 2011
Študijné zvesti 48, 2010
Študijné zvesti 47, 2010
Študijné zvesti 46, 2009
Študijné zvesti 45, 2009
Študijné zvesti 44, 2008
Študijné zvesti 43, 2008
Študijné zvesti 42, 2007
Študijné zvesti 41, 2007
Študijné zvesti 40, 2006
Študijné zvesti 39, 2006
Študijné zvesti 38, 2005
Študijné zvesti 37, 2005
Študijné zvesti 36, 2004
Študijné zvesti 35, 2002
Študijné zvesti 34, 2002
Študijné zvesti 33, 1999
Študijné zvesti 32, 1996
Študijné zvesti 31, 1995
Študijné zvesti 30, 1994
Študijné zvesti 29, 1993
Študijné zvesti 28, 1992
Študijné zvesti 27, 1991
Študijné zvesti 26, 2. časť, 1990
Študijné zvesti 26, 1. časť, 1990
Študijné zvesti 25, 1988
Študijné zvesti 24, 1988
Študijné zvesti 23, 1987
Študijné zvesti 22, 1986
Študijné zvesti 21, 1985
Študijné zvesti 20, 1983
Študijné zvesti 19, 1981
Študijné zvesti 18, 1970
Študijné zvesti 17, 1969
Študijné zvesti 16, 1968
Študijné zvesti 15, 1965
Študijné zvesti 14, 1964
Študijné zvesti 13, 1964
Študijné zvesti 12, 1964
Študijné zvesti 11, 1963
Študijné zvesti 10, 1962
Študijné zvesti 09, 1962
Študijné zvesti 08, 1962
Študijné zvesti 07, 1961
Študijné zvesti 06, 1961
Študijné zvesti 05, 1961
Študijné zvesti 04, 1961
Študijné zvesti 03, 1959
Študijné zvesti 02, 1957
Študijné zvesti 01, 1956