cvndp publikacie publikacie

Študijné zvesti

(ISSN-0560-2793)


Hlavní redaktori: doc. PhDr. Gertrúda Březinová, CSc., Mgr. Alena Bistáková, PhD.

Vydáva: Archeologický ústav SAV, Akademická 2, 949 21 Nitra

Adresa redakcie: Archeologický ústav SAV, Akademická 2, 949 21 Nitra

Tel. : (+421/037) 6410051 Fax : (+421/037) 73356 18

E-mail : gertruda.brezinova@savba.skalena.bistakova@savba.sk

Logo Štúdijné Zvesti   esci_button_clarivate

scopus

Časopis Študijné zvesti Archeologického ústavu SAV publikuje štúdie s tematickým zameraním na archeológiu praveku až stredoveku, antropológiu, archeobotaniku, archeozoológiu, archeometriu, geofyziku,  numizmatiku, aplikované geodetické a 3D metódy. Uverejňované práce sa zameriavajú na výsledky terénnej archeologickej aktivity (výskumy, prieskumy, letecká archeológia), analýzy, predbežné a čiastkové hodnotenia, metodológiu a súpisy lokalít a nálezov.

Časopis ponúka priestor na publikovanie diplomových či dizertačných prác absolventov archeológie a vedných odborov s väzbou na archeológiu z definovaného záujmového rámca periodika, ktoré sú prínosom pre vedecké bádanie. Okrem klasickej podoby sú niektoré čísla monotematické – slúžia ako platforma na publikovanie príspevkov či abstraktov z konferencií (napr. Archaeological Prospection – číslo 41/2007) či výstupov grantových projektov (napr. projekt CEVNAD – čísla 57-58/2015).

Časopis má dlhoročnú tradíciu. Prvé číslo vyšlo už v roku 1957. V priebehu prvých 50-tich rokov (1957 – 2006) existencie časopisu Študijné zvesti Archeologického ústavu Slovenskej akadémie vied bolo vydaných celkom 40 čísiel. Časopis vychádzal nepravidelne podľa toho, ako sa jednotlivé čísla naplnili. Často plnil funkciu zborníka z konferencií. Časopis sa od roku 2007 stal periodikom vychádzajúcim dvakrát ročne. Zmenil sa aj jeho vzhľad (tvrdá väzba, kvalitný papier, farebné ilustrácie), čo nepochybne prispelo tiež k skvalitneniu podávaných informácií. Od čísla 42/2007 je časopis recenzovaný. Uverejňované štúdie majú predovšetkým regionálny ohlas v rámci východnej strednej Európy, menej evidujeme ohlasy z ostatných častí Európy.

Časopis je od roku 2013 evidovaný v databáze CEJSH (The Central European Journal of Social Science and Humanities), kde sú spätne spracované údaje od roku 2005.

Tvorcovia ŠZ AÚ SAV sa v plnom rozsahu stotožňujú s princípmi podľa dokumentu Publikačná etika a vyhlásenie o neprijateľnom konaní časopisu Študijné zvesti AÚ SAV.

 

Aktuálna štruktúra časopisu

Každý článok v časopise (s výnimkou krátkych správ o grantových projektoch, ktoré majú špecifickú štruktúru) pozostáva z abstraktu v slovenčine a v angličtine (v dĺžke 300 – 350 slov, od čísla 42/2007), z kľúčových slov v slovenčine a v angličtine (od čísla 30/1994), z hlavného textu v slovenčine, češtine, nemčine, angličtine, ojedinele – najmä v starších ročníkoch – v ruštine či vo francúzštine, z resumé v nemčine, angličtine, v starších ročníkoch i v ruštine či vo francúzštine (v rozsahu 10 – 15 % rozsahu textu), zo zoznamu literatúry a z obrazových príloh; od čísla 33/1999 sa uvádzajú i adresy autorov. Podmienkou uverejnenia odovzdaných rukopisov je podpísané Vyhlásenie autora (Vyhlásenie jedného autora, Vyhlásenie viacerých autorov).

 

Recenzný proces

Časopis je recenzovaný od čísla 42/2007. Každá odborná a vedecká štúdia je v prvom kroku posúdená redakčnou radou a potom recenzovaná dvomi recenzentmi. Recenzný proces bol do čísla 58/2015 otvorený, od čísla 59/2016 je recenzný proces obojstranne anonymný. Základom recenzného procesu je vyplnenie recenzného formulára recenzentom, ktoré môže byť – podľa uváženia recenzenta a najmä v problematických prípadoch s množstvom kritických pripomienok – doplnené o komentáre sporných pasáží priamo v rukopise. Recenzný proces prebieha v súlade s etickými princípmi podľa dokumentu Publikačná etika a vyhlásenie o neprijateľnom konaní časopisu Študijné zvesti AÚ SAV.

Editorial Board (SK/EN)
Publikačná etika a vyhlásenie o neprijateľnom konaní časopisu Študijné zvesti AÚ SAV (SK),
Publication Ethics and Malpractice Statement by the Študijné zvesti AÚ SAV Journal (EN)
pdfŠtúdia – vyhlásenie jedného autora, Single-author declaration
pdfŠtúdia – vyhlásenie viacerých autorov, Multiple-authors declaration


Aktuálne číslo

Študijné zvesti, No. Suppl 1

Študijné zvesti 66, 2019

Obsah

 

Zoja Benkovsky-Pivovarová

Zu früh- und mittelbronzezeitlichen Funden von Bajč in der Südwestslowakei 

K nálezom zo staršej a strednej doby bronzovej z Bajča na juhozápadnom Slovensku

DOI: https://doi.org/10.31577/szausav.2019.66.1

 

Jozef Bujna – Sylva Drtikolová Kaupová – Mária Hajnalová

Were males buried with weapons better nourished than the other part of the population in the La Tène period? Pilot study of diet of selected individuals buried         at Celtic cemetery in Dubník, district of Nové Zámky, southwestern Slovakia

Boli muži pochovaní s výzbrojou lepšie živení než ostatná časť populácie v dobe laténskej? Pilotná štúdia stravy vybraných jedincov pochovaných na keltskom pohrebisku v Dubníku, okres Nové Zámky, juhozápadné Slovensko

DOI: https://doi.org/10.31577/szausav.2019.66.2

 

Tomáš Mangel – Tereza Jošková – Filip Krásný

Nález laténského vodícího kroužku z Markvartic v kontextu obdobných nálezů  z Čech a Moravy

The find of a La Tène rein guide ring from Markvartice in the context of similar finds from Bohemia and Moravia

DOI: https://doi.org/10.31577/szausav.2019.66.3

 

Matej Styk

The possibilities of spatial analysis of grave pottery on the example of La Tène cemetery in Malé Kosihy

Možnosti priestorovej analýzy keramických prídavkov v hroboch na príklade laténskeho pohrebiska v Malých Kosihách

DOI: https://doi.org/10.31577/szausav.2019.66.4

 

Mário Bielich – Matej Ruttkay – Jozef Zábojník

Pohrebisko z obdobia avarského kaganátu v Nitre-Janíkovciach

The cemetery from the period of the Avar Khaganate in Nitra-Janíkovce

DOI: https://doi.org/10.31577/szausav.2019.66.5

 

Peter Fecko – Marián Soják

Príspevok k osídleniu Smižian vo včasnostredovekom období

A contribution to the settlement of Smižany in the Early Middle Ages 

DOI: https://doi.org/10.31577/szausav.2019.66.6

 

Martin Husár – Silviu Ion Oţa – Tudor Alexandru Martin

Decorated Medieval or Early Modern axes from the National Museum of Romanian History in Bucharest

Zdobené stredoveké a včasnonovoveké sekery z Národného múzea rumunskej histórie v Bukurešti

DOI: https://doi.org/10.31577/szausav.2019.66.7

 

Zbigniew Robak

The Early Carolingian spur from Smolenice, found in 1934

Včasnokarolínska ostroha zo Smoleníc, nález z roku 1934

DOI: https://doi.org/10.31577/szausav.2019.66.8

 

Gabriel Fusek – Michal Holeščák

Der Burgwall Großer Berg bei Divinka. Vorbericht 

Hradisko Veľký vrch pri Divinke. Predbežná správa

DOI: https://doi.org/10.31577/szausav.2019.66.9

 

Zoznam čísiel:

Štúdijné zvesti 66, 2019
Študijne zvesti 65, 2019
Študijne zvesti 64, 2018
Študijne zvesti 63, 2018
Študijne zvesti 62, 2017
Študijne zvesti 61, 2017
Študijne zvesti 60, 2016
Študijne zvesti 59, 2016
Študijne zvesti 58, 2015
Študijne zvesti 57, 2015
Študijné zvesti 56, 2014
Študijné zvesti 55, 2014
Študijné zvesti 54, 2013
Študijné zvesti 53, 2013 (lokality_GE.kmz)
Študijné zvesti 52, 2012
Študijné zvesti 51, 2012
Študijné zvesti 50, 2011 (Databázy k článkom)
Študijné zvesti 49, 2011
Študijné zvesti 48, 2010
Študijné zvesti 47, 2010
Študijné zvesti 46, 2009
Študijné zvesti 45, 2009
Študijné zvesti 44, 2008
Študijné zvesti 43, 2008
Študijné zvesti 42, 2007
Študijné zvesti 41, 2007
Študijné zvesti 40, 2006
Študijné zvesti 39, 2006
Študijné zvesti 38, 2005
Študijné zvesti 37, 2005
Študijné zvesti 36, 2004
Študijné zvesti 35, 2002
Študijné zvesti 34, 2002
Študijné zvesti 33, 1999
Študijné zvesti 32, 1996
Študijné zvesti 31, 1995
Študijné zvesti 30, 1994
Študijné zvesti 29, 1993
Študijné zvesti 28, 1992
Študijné zvesti 27, 1991
Študijné zvesti 26, 2. časť, 1990
Študijné zvesti 26, 1. časť, 1990
Študijné zvesti 25, 1988
Študijné zvesti 24, 1988
Študijné zvesti 23, 1987
Študijné zvesti 22, 1986
Študijné zvesti 21, 1985
Študijné zvesti 20, 1983
Študijné zvesti 19, 1981
Študijné zvesti 18, 1970
Študijné zvesti 17, 1969
Študijné zvesti 16, 1968
Študijné zvesti 15, 1965
Študijné zvesti 14, 1964
Študijné zvesti 13, 1964
Študijné zvesti 12, 1964
Študijné zvesti 11, 1963
Študijné zvesti 10, 1962
Študijné zvesti 09, 1962
Študijné zvesti 08, 1962
Študijné zvesti 07, 1961
Študijné zvesti 06, 1961
Študijné zvesti 05, 1961
Študijné zvesti 04, 1961
Študijné zvesti 03, 1959
Študijné zvesti 02, 1957
Študijné zvesti 01, 1956