cvndp publikacie publikacie

Študijné zvesti

Logo Štúdijné ZvestiČasopis Študijné zvesti Archeologického ústavu Slovenskej akadémie vied je recenzované periodikum s dlhoročnou tradíciou (vychádza od r. 1957). Uverejňuje pôvodné vedecké a odborné články ako aj ďalšie aktuálne materiály, týkajúce sa výsledkov archeologického a súvisiaceho interdisciplinárneho výskumu.

 

ISSN -0560-2793

SCImago Journal & Country Rank

Periodicita vydávania: 2x ročne

Príspevky sú indexované a evidované v databázach:

Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH), WOS, Emerging Sources Citation Index (ESCI, Clarivate Analytics) SCOPUS (Elsevier)

 

Vydáva: Archeologický ústav SAV

Hlavné redaktorky: doc. PhDr. Gertrúda Březinová, Csc. a PhDr. Alena Bistáková, PhD.

Adresa redakcie: Archeologický ústav SAV, Akademická 2, SK-949 21 Nitra

Tel. : +421/037 6410051 Fax : +421/037 73356 18

E-mail: gertruda.brezinova@savba.sk, alena.bistakova@savba.sk

Redakčná rada: Mgr. Lucia Benediková, PhD., prof. Jozef Bujna, CSc., PhDr. Jana Čižmářová, PhDr. Eva Fottová, PhD., Prof. Dr. Joachim Henning, PhDr. Ivan Cheben, CSc., Ass.-Prof. Mag. Dr. Alexandra Krenn-Leeb, PhDr. Ján Rajtár, Csc., PD Mag. Dr. Peter C. Ramsl, doc. PhDr. Jozef Zábojník, CSc.

Technická redaktorka: Mgr. Miriama Nemergutová

Počítačové spracovanie: Beáta Jančíková

 

Etické princípy
Recenzný proces
Pokyny pre autorov
Štúdia – vyhlásenie jedného autora, Single-author declaration
Štúdia – vyhlásenie viacerých autorov, Multiple-authors declaration


Aktuálne číslo

Študijné zvesti, No. Suppl 1

Študijné zvesti 68,  číslo 1, 2021

 

Obsah

Eva Horváthová – Juraj Malec

Novoobjavené sídliskové objekty z mladšej fázy polgárskeho kultúrneho komplexu z Dulovej Vsi, okres Prešov

The newly discovered settlement features from the younger phase of the Polgár cultural complex from Dulova Ves, Prešov district

DOI: https://doi.org/10.31577/szausav.2021.68.1

 

Róbert Malček – Elena Blažová – Alexander Botoš

Model osídlenia Rimavskej kotliny vo vybratých obdobiach mladšieho praveku I. Neolit a eneolit

Model of settlement in the Rimavská kotlina basin in selected periods of the late Prehistory I. Neolithic and Eneolithic

DOI: https://doi.org/10.31577/szausav.2021.68.2

 

Michaela Látková – Peter Horváth

Výsledky archeobotanických analýz z lokality Komjatice-Kňazova jama v kontexte laténskych sídlisk zo Slovenska

The results of archaeobotanical analysis from the site Komjatice-Kňazova jama in the context of La Tène settlements from Slovakia

DOI: https://doi.org/10.31577/szausav.2021.68.3

 

Igor Gavritukhin – Larisa Golofast – Anna Mastykova – Alexey Sviridov – Evgeny Sukhanov – Sergey Yazikov

The cemetery of Frontovoe 3. New data on the culture of the Crimea in the Roman and Early Great Migration periods

Pohrebisko Frontovoje 3. Nové poznatky o kultúre Krymu v dobe rímskej a na počiatku obdobia sťahovania národov

DOI: https://doi.org/10.31577/szausav.2021.68.4

 

Karol Pieta – † Ján Hunka – Miroslav Kurpel

Depot neskororímskych mincí z Hája a osídlenie regiónu Turca v 4. – 5. storočí po Kr.

Hoard of Late Roman coins from Háj and settlement in the region of Turiec in the 4th – 5th centuries

DOI: https://doi.org/10.31577/szausav.2021.68.5

 

Dominik Repka – Zuzana Borzová – Stanislava Blahová

Kamenný žarnov z Oponického hradu a úvahy o funkcii mlecích zariadení na stredovekých a novovekých hradoch

The quern stone from the Oponice castle and discussion on the function of grinding tools at medieval and post-medieval castles

DOI: https://doi.org/10.31577/szausav.2021.68.6

 

Peter Debnár

Metódy identifikácie a možnosti zachovania reliktov po pálení drevného uhlia na príklade Kysúc

Identification methods and possibility of retention of terrain relicts after charcoal burning on the example at Kysuce region

DOI: https://doi.org/10.31577/szausav.2021.68.7

 

Daniel Bešina – Alexander Botoš

Miesta zasvätené smrti. K lokalizácii a potenciálu výskumu zaniknutých šibeníc v novovekej kultúrnej krajine na Slovensku na príklade lokalít z regiónu Gemer-Malohont

Places consecrated to the death. On the localization and research potential of extinct gallows in the modern age cultural landscape in Slovakia on the example of the sites from the Gemer-Malohont region

DOI: https://doi.org/10.31577/szausav.2021.68.8

 

Zoznam čísiel:

Štúdijné zvesti 68-1, 2021

Štúdijné zvesti 67-2. 2020
Štúdijné zvesti 67-1, 2020
Štúdijné zvesti 66, 2019
Študijne zvesti 65, 2019
Študijne zvesti 64, 2018
Študijne zvesti 63, 2018
Študijne zvesti 62, 2017
Študijne zvesti 61, 2017
Študijne zvesti 60, 2016
Študijne zvesti 59, 2016
Študijne zvesti 58, 2015
Študijne zvesti 57, 2015
Študijné zvesti 56, 2014
Študijné zvesti 55, 2014
Študijné zvesti 54, 2013
Študijné zvesti 53, 2013 (lokality_GE.kmz)
Študijné zvesti 52, 2012
Študijné zvesti 51, 2012
Študijné zvesti 50, 2011 (Databázy k článkom)
Študijné zvesti 49, 2011
Študijné zvesti 48, 2010
Študijné zvesti 47, 2010
Študijné zvesti 46, 2009
Študijné zvesti 45, 2009
Študijné zvesti 44, 2008
Študijné zvesti 43, 2008
Študijné zvesti 42, 2007
Študijné zvesti 41, 2007
Študijné zvesti 40, 2006
Študijné zvesti 39, 2006
Študijné zvesti 38, 2005
Študijné zvesti 37, 2005
Študijné zvesti 36, 2004
Študijné zvesti 35, 2002
Študijné zvesti 34, 2002
Študijné zvesti 33, 1999
Študijné zvesti 32, 1996
Študijné zvesti 31, 1995
Študijné zvesti 30, 1994
Študijné zvesti 29, 1993
Študijné zvesti 28, 1992
Študijné zvesti 27, 1991
Študijné zvesti 26, 2. časť, 1990
Študijné zvesti 26, 1. časť, 1990
Študijné zvesti 25, 1988
Študijné zvesti 24, 1988
Študijné zvesti 23, 1987
Študijné zvesti 22, 1986
Študijné zvesti 21, 1985
Študijné zvesti 20, 1983
Študijné zvesti 19, 1981
Študijné zvesti 18, 1970
Študijné zvesti 17, 1969
Študijné zvesti 16, 1968
Študijné zvesti 15, 1965
Študijné zvesti 14, 1964
Študijné zvesti 13, 1964
Študijné zvesti 12, 1964
Študijné zvesti 11, 1963
Študijné zvesti 10, 1962
Študijné zvesti 09, 1962
Študijné zvesti 08, 1962
Študijné zvesti 07, 1961
Študijné zvesti 06, 1961
Študijné zvesti 05, 1961
Študijné zvesti 04, 1961
Študijné zvesti 03, 1959
Študijné zvesti 02, 1957
Študijné zvesti 01, 1956