cvndp publikacie publikacie

Prosím, venujte nám 2 % vašich daní

Darujte nám kúsok svojho času, ktorý potrebujete na vyplnenie tlačiva na poukázanie 2 % dane a podporte aktivity a činnosť Archeologického ústavu SAV. Vaše 2% v praxi neznamenajú žiadne výdavky navyše. Ide o daň, ktorú by ste inak museli odviesť do štátneho rozpočtu.

Získané finančné prostriedky budú použité na podporu archeologických výskumov.

Údaje o prijímateľovi 2 %:

Názov: Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied

Právna forma: rozpočtová organizácia

IČO: 00166723

Sídlo: Akademická 2, 949 21 Nitra

IBAN : SK23 8180 0000 0070 0000 5540

 

Za Vaše 2% Ďakujeme!!!

 

Čítajte viac

Zomrel náš kolega a priateľ Ján Hunka

Dňa 7. 2. 2021 nás vo veku nedožitých 63 rokov navždy opustil náš priateľ a kolega PhDr. Ján Hunka, CSc., dlhoročný pracovník Archeologického ústavu SAV v Nitre, numizmatik, ktorý nám pomáhal spoznávať mince.

Po štúdiu archívnictva na Filozofickej fakulte UK v Bratislave nastúpil v  roku 1983 do zamestnania na Archeologickom ústave SAV v Nitre, kde pôsobil až do svojej predčasnej smrti. Venoval sa hlavne nálezom stredovekých a novovekých mincí. Pri ich analýze sa nesnažil len o ich suchopárny popis bez akéhokoľvek vyhodnotenia, ale pri minciach chápal aj ich historický, sociálny a ekonomický kontext.

Jeho najväčšou profesionálnou výzvou bola stredoveká numizmatika, špeciálne sa venoval arpádovskému obdobiu (mincovníctvo medzi rokmi 1001 až 1301). Zasvätil mu väčšinu svojho života, venoval sa mu aj vo svojej doktorandskej práci. V roku 2013 vyšla monograficky jedna z jeho najvýznamnejších numizmatických prác – Mince Arpádovcov z rokov 1000-1301 : Ich podiel na vývoji hospodárstva stredného Slovenska.

Jeho záber však bol oveľa väčší, veľmi intenzívne sa venoval aj ďalším numizmaticko-archeologickým pamiatkam, ako boli napríklad obchodné plomby, počítacie žetóny, sviatostky a  pútnické odznaky. Štúdia o počítacích žetónoch z roku 1996 (Počítacie žetóny objavené počas archeologických výskumov na Slovensku) patrí podľa numizmatikov k základným a dosiaľ neprekonaným prácam, ktorá presahuje aj vedecké hranice dnešného Slovenska.

Nezabudol ani na dôležitosť regionálnych dejín, preto s radosťou spracovával rôzne súbory mincí zo všetkých regiónov Slovenska. Zároveň vypracoval viacero súpisov mincí, ktoré budú používať ešte nasledujúce generácie numizmatikov a archeológov. Napísal niekoľko ďalších knižných monografií a stovky odborných článkov.

Ján Hunka bol dlhoročným členom Slovenskej numizmatickej spoločnosti a vedúcim nitrianskej numizmatickej pobočky. Okrem toho bol aj predsedom Národného numizmatického komitétu SR a aktívnym členom Slovenskej archeologickej spoločnosti. Vďaka jeho obetavosti aj naďalej vychádzal numizmatický časopis Slovenská numizmatika, zároveň sa podieľal na založení časopisu Denárius.

Vždy sa usmieval a rád odborne pomohol, prípadne podiskutoval o nejakom vedeckom probléme. Pri oslave jeho 60. narodenín mu bola udelená bronzová medaila Archeologického ústavu SAV. Nečakali sme, že sa budeme stretávať už len tak krátko.

Janko budeš nám chýbať!

Zrušenie úradných hodín

Vzhľadom na pandemickú situáciu v súvislosti s ochorením COVID-19 sú všetky úradné hodiny na pracoviskách Archeologického ústavu SAV zrušené až do odvolania. Kontaktujte nás prosím pomocou emailu alebo telefonicky.

Uskutočnia sa obhajoby doktorandských dizertačných prác

OZNÁMENIE

o konaní verejného zasadnutia Komisie pre obhajoby doktorandských dizertačných prác, ktoré sa uskutoční v Archeologickom ústave SAV, Akademická 2, Nitra (veľká zasadačka na prízemí)

 

27. augusta 2020

P r o g r a m:

10.00 hod.

Mgr. Michal Cheben

Surovinová základňa a typologický vývoj štiepanej industrie v kultúre lineárnej a želiezovskej skupine na juhozápadnom Slovensku

 

13.00 hod.

Mgr. Stanislava Oporosková

Architektúra a stavebné techniky v stredoveku na území severného Slovenska

 

Vzhľadom na pandemickú situáciu v súvislosti s ochorením COVID-19, obhajoby nie sú prístupné laickej verejnosti.

Tím odborníkov sa ponoril do vôd Dunaja, aby objavil pozostatky po rímskom prístave

Na brehu Dunaja v obci Iža pri Komárne sa stretli v dňoch 13.7. – 16. 7. 2020 odborníci z Archeologického ústavu SAV (K. Daňová, J. Rajtár), Katedry klasickej archeológie (M. Daňová, P. Dragonidesová, M. Zázik) a Ústavu hydrológie SAV (V. Sočuvka), aby spojili svoje sily pri hľadaní rímskeho prístavu. Ten bol súčasťou rímskeho opevneného kastela. Tábor na hranici Rímskej ríše obývala približne 200 rokov rímska armáda.

Cieľom workshopu bol sonarový prieskum Dunaja na predpokladanom mieste výskytu prístavu. Takýto prieskum by nebol možný bez výdatnej podpory Policajného zboru SR – Útvar poriečnej polície BA. Jeho zložky zabezpečovali logistickú podporu na vode (člny, jeden zo sonarov a potápači), rovnako dôležitú úlohu zohrali aj profesionálni potápači ERDI/AKITO team, ktorí mali na starosti organizáciu ponorov. Vďaka týmto externým spolupracovníkom sme sa na vode cítili bezpečne a ich profesionálny prístup nám umožnil získať potrebné dáta.

Prvé ponory boli realizované už počas workshopu na troch miestach, ktoré vytýčil hydrológ V. Sočuvka. Na jednom z nich sa podarilo odobrať dendro vzorku z opracovaného trámu dreva. Ďalšie dva ponory odhalili nedávnu minulosť. Sonar ukázal koncentráciu nálezov. Potápači identifikovali miesto, kde sa zrejme prevrátila loď s uhlím… Ďalší postup určí podrobné spracovanie výsledkov zo sonarov. Tie zatiaľ ukazujú viaceré anomálie, ktoré bude treba overiť v zimnom období, kedy je lepšia viditeľnosť.

Workshop okrem prvých vedeckých výsledkov priniesol aj množstvo pozitívnych zážitkov a výmenu informácií medzi vedcami a skúsenými potápačmi z radov polície, ako aj ERDI/AKITO tímu. Poďakovanie preto patrí predovšetkým im za ich trpezlivosť a profesionálny prístup a samozrejme všetkým, ktorí nás prišli podporiť na breh Dunaja…

 

 

Podtatranské múzeum v Poprade vyhodnotilo súťaž návrhov na Architektonicko-výtvarný návrh expozície „Kniežacia hrobka z Popradu“

Architektonicko-výtvarný návrh expozície Kniežacia hrobka z Popradu

Podtatranské múzeum v Poprade, ako verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. d) a zároveň vyhlasovateľ podľa § 119 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, uskutočnilo verejné obstarávanie s použitím postupu zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 a s využitím niektorých ustanovení § 119 až § 125 súťaže návrhov zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov za účelom výberu najlepšieho spracovateľa návrhu s názvom „Architektonicko – výtvarný návrh expozície Kniežacia hrobka z Popradu“.
Oznamuje Vám výsledok vyhodnotenia súťaže.
Do fázy vyhodnotenia návrhov postúpilo celkom 8 návrhov. Porota zasadala 27. mája 2020, výsledky si môžete stiahnuť tu.

Oznam pre verejnosť!

Archeologický ústav SAV v súvislosti s aktuálnou situáciou v šírení vírusu SARS-CoV-2 (“koronavírus”) a v nadväznosti na rozhodnutia Vlády SR, ako aj odporúčania Predsedníctva SAV je nútený v záujme eliminácie potenciálneho šírenia koronavírusu obmedziť pohyb verejnosti na svojich pracoviskách.

Z tohto dôvodu oznamujeme, že budovy AÚ SAV budú pre verejnosť zatvorené.

Prípadné žiadosti a otázky prosíme zasielať na mailové adresy:

sekretariat.au@savba.sknrausekr@savba.skmichaela.slovakova@savba.sk;

Otázky súvisiace s realizáciou záchranných archeologických výskumov: nraumvoj@savba.sk

Služby knižnice: gabriela.holkova@savba.sk

Služby dokumentácie: peter.bednar@savba.sk

 

Ďakujeme za porozumenie!

 

doc. PhDr. Matej Ruttkay, CSc.

riaditeľ