cvndp publikacie publikacie

Zrušenie úradných hodín

Vzhľadom na pandemickú situáciu v súvislosti s ochorením COVID-19 sú všetky úradné hodiny na pracoviskách Archeologického ústavu SAV zrušené až do odvolania. Kontaktujte nás prosím pomocou emailu alebo telefonicky.

Uskutočnia sa obhajoby doktorandských dizertačných prác

OZNÁMENIE

o konaní verejného zasadnutia Komisie pre obhajoby doktorandských dizertačných prác, ktoré sa uskutoční v Archeologickom ústave SAV, Akademická 2, Nitra (veľká zasadačka na prízemí)

 

27. augusta 2020

P r o g r a m:

10.00 hod.

Mgr. Michal Cheben

Surovinová základňa a typologický vývoj štiepanej industrie v kultúre lineárnej a želiezovskej skupine na juhozápadnom Slovensku

 

13.00 hod.

Mgr. Stanislava Oporosková

Architektúra a stavebné techniky v stredoveku na území severného Slovenska

 

Vzhľadom na pandemickú situáciu v súvislosti s ochorením COVID-19, obhajoby nie sú prístupné laickej verejnosti.

Tím odborníkov sa ponoril do vôd Dunaja, aby objavil pozostatky po rímskom prístave

Na brehu Dunaja v obci Iža pri Komárne sa stretli v dňoch 13.7. – 16. 7. 2020 odborníci z Archeologického ústavu SAV (K. Daňová, J. Rajtár), Katedry klasickej archeológie (M. Daňová, P. Dragonidesová, M. Zázik) a Ústavu hydrológie SAV (V. Sočuvka), aby spojili svoje sily pri hľadaní rímskeho prístavu. Ten bol súčasťou rímskeho opevneného kastela. Tábor na hranici Rímskej ríše obývala približne 200 rokov rímska armáda.

Cieľom workshopu bol sonarový prieskum Dunaja na predpokladanom mieste výskytu prístavu. Takýto prieskum by nebol možný bez výdatnej podpory Policajného zboru SR – Útvar poriečnej polície BA. Jeho zložky zabezpečovali logistickú podporu na vode (člny, jeden zo sonarov a potápači), rovnako dôležitú úlohu zohrali aj profesionálni potápači ERDI/AKITO team, ktorí mali na starosti organizáciu ponorov. Vďaka týmto externým spolupracovníkom sme sa na vode cítili bezpečne a ich profesionálny prístup nám umožnil získať potrebné dáta.

Prvé ponory boli realizované už počas workshopu na troch miestach, ktoré vytýčil hydrológ V. Sočuvka. Na jednom z nich sa podarilo odobrať dendro vzorku z opracovaného trámu dreva. Ďalšie dva ponory odhalili nedávnu minulosť. Sonar ukázal koncentráciu nálezov. Potápači identifikovali miesto, kde sa zrejme prevrátila loď s uhlím… Ďalší postup určí podrobné spracovanie výsledkov zo sonarov. Tie zatiaľ ukazujú viaceré anomálie, ktoré bude treba overiť v zimnom období, kedy je lepšia viditeľnosť.

Workshop okrem prvých vedeckých výsledkov priniesol aj množstvo pozitívnych zážitkov a výmenu informácií medzi vedcami a skúsenými potápačmi z radov polície, ako aj ERDI/AKITO tímu. Poďakovanie preto patrí predovšetkým im za ich trpezlivosť a profesionálny prístup a samozrejme všetkým, ktorí nás prišli podporiť na breh Dunaja…

 

 

Podtatranské múzeum v Poprade vyhodnotilo súťaž návrhov na Architektonicko-výtvarný návrh expozície „Kniežacia hrobka z Popradu“

Architektonicko-výtvarný návrh expozície Kniežacia hrobka z Popradu

Podtatranské múzeum v Poprade, ako verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. d) a zároveň vyhlasovateľ podľa § 119 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, uskutočnilo verejné obstarávanie s použitím postupu zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 a s využitím niektorých ustanovení § 119 až § 125 súťaže návrhov zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov za účelom výberu najlepšieho spracovateľa návrhu s názvom „Architektonicko – výtvarný návrh expozície Kniežacia hrobka z Popradu“.
Oznamuje Vám výsledok vyhodnotenia súťaže.
Do fázy vyhodnotenia návrhov postúpilo celkom 8 návrhov. Porota zasadala 27. mája 2020, výsledky si môžete stiahnuť tu.

Oznam pre verejnosť!

Archeologický ústav SAV v súvislosti s aktuálnou situáciou v šírení vírusu SARS-CoV-2 (“koronavírus”) a v nadväznosti na rozhodnutia Vlády SR, ako aj odporúčania Predsedníctva SAV je nútený v záujme eliminácie potenciálneho šírenia koronavírusu obmedziť pohyb verejnosti na svojich pracoviskách.

Z tohto dôvodu oznamujeme, že budovy AÚ SAV budú pre verejnosť zatvorené.

Prípadné žiadosti a otázky prosíme zasielať na mailové adresy:

sekretariat.au@savba.sknrausekr@savba.skmichaela.slovakova@savba.sk;

Otázky súvisiace s realizáciou záchranných archeologických výskumov: nraumvoj@savba.sk

Služby knižnice: gabriela.holkova@savba.sk

Služby dokumentácie: peter.bednar@savba.sk

 

Ďakujeme za porozumenie!

 

doc. PhDr. Matej Ruttkay, CSc.

riaditeľ

Verejné obstáravanie

Archeologický ústav SAV ako verejný obstarávateľ si Vás v rámci zadávania zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), dovoľuje vyzvať na predloženie cenovej ponuky:

 

Súťažné podklady

Pridanie obsahu do aplikácie / knižnice pre zobrazovanie 3D modelov a animácii v rozšírenej realite.

 

 

Podklady môžete v stiahnuť tu