cvndp publikacie publikacie

Projekt “Spoločné dedičstvo od Rimanov po klenoty Veľkej Moravy”

V rámci tradičných stretnutí archeológov špecializujúcich sa na včasný stredovek so samosprávami z obcí Modrá a Bojná, ktoré sa konalo v Modré neďaleko  Velehradu vznikla myšlienka spoločného projektu v rámci výzvy programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika, Projekt slovensko-českej cezhraničnej spolupráce zameraný na zachovanie, ochranu, podporu a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva. V rámci hľadania obcí na slovenskej strane s kvalitnou projektovou dokumentáciou veľmi rýchlo vystúpila do popredia obec Cífer, kde je už dávnejšie spracovaný návrh potenciálneho archeoparku. Obe samosprávy – Cífer i Modrá  naštartovali práce na projekte a v intenzívnej spolupráci s vedeckými garantmi – Moravské zemské múzeum, v. v. i. (MZM), Archeologický ústav SAV, v. v. i. (AÚ SAV) a Trnavská univerzita v Trnave (TU) odovzdali projekt, ktorý bol aj schválený a aktuálne je realizovaný (termín ukončenia – November 2023. Hybnými motormi projektu sú starostovia obcí – Miroslav Kovařík (Modrá) a Maroš Sagan (Cífer).

Projekt sa skladá zo štyroch kľúčových častí:

Súčasťou spoločného projektu sú nasledovné časti:

  • Rekonštrukcia objektu Mlyna na múzeum a vybavenie expozície Od prvých roľníkov po Veľkú Moravu (Cífer – Pác)
  • Vybudovanie Archeoparku Cífer – Pác (Projekt prezentácie rímsko-germánskej usadlosti) a vybavenie expozície Germáni a Rimania
  • Vybudovanie Náučného archeologického prírodného chodníka Cífer – Pác a vybavenie expozície Cesta do minulosti
  • Vybudovanie Klenotnice Veľkej Moravy v Archeoskanzene Modrá (CZ) a vybavenie expozície pre vzácne nálezy z obdobia Veľkej Moravy

 

Uvedené vedecké inštitúcie spolupracujú na všetkých častiach, pričom strešná zodpovednosť MZM- tím pod vedením L. Galušku  je  za časť 4, AÚ SAV – tím pod vedením M. Ruttkaya za časti 1 a 3, tím pod vedením V. Varsíka (TU a AÚ SAV) za časť  2.

Široký riešiteľský kolektív sa pravidelne stretáva na poradách a rokovaniach – online a osobne. V závere júna sa uskutočnilo cezhraničné rokovanie riešiteľov, ale aj spolupracujúcich samospráv, projektových manažérov, či zástupcov MIRRI v Cíferi a Budmericiach.

Vďaka projektu sa výrazne doplní mozaika kultúrnej infraštruktúry v česko-slovenskom hraničnom priestore s potenciálom naštartovať kultúrnu spoluprácu na poli poznávania jedinečného kultúrneho dedičstva a v záujme zatraktívnenia cezhraničného územia.

 

Obr. 1: Cífer-Pác. Mlyn, v ktorom bude po jeho rekonštrukcii predstavená minulosť regiónu od mladšej doby kamennej po stredovek.  Zároveň tu bude priestor na interaktívne spoznávanie kultúrneho dedičstva. Vzhľadom na lokalizáciu v objekte mlyna bude jednou z nosných tém aj pestovanie obilia a produkcia potravín.

Obr. 02: Starosta obce Modrá M. Kovařík v interiéri budúcich výstavných priestorov.

Obr. 03: Starosta obce Cífer M. Sagan prezentuje stav rozpracovanosti Archeoparku v Cíferi-Páci.

Obr. 04: Z náučného chodníka bude návštevník vidieť nielen  priestor kde stáli rímske pochodové tábory a germánska osada, ale aj jedinečný Kostol sv. Petra a Pavla.

doc. PhDr. Matej Ruttkay, CSc., Archeologický ústav SAV, v. v. i.

Oslavy 70. výročia založenia SAV

23. júna 2023 vyvrcholili oslavy 70. výročia založenia Slovenskej akadémie vied. Pri tejto príležitosti boli šiestim ústavom odovzdané Pamätné medaily ako ocenenie za prínos za rozvoj a popularizáciu vedy. Riaditeľ ústavu, doc. PhDr. Matej Ruttkay, CSc., prevzal Pamätnú medailu ako ocenenie za prínos inštitúcie počas celého pôsobenia v akademickom prostredí. V rámci osláv boli jednotlivé ústavy prezentované na podujatí Víkend so SAV.

Laudácio
Archeologický ústav SAV, patrí medzi najstaršie pracoviská Slovenskej akadémie vied. Vznikol v roku 1939. Stojí za mnohými významnými objavmi nielen na Slovensku, ale i v zahraničí. Spomeňme napríklad známe lokality: Bojnú, Majcichov, Bíňu, Pustý hrad, Bratislavu – hrad, praveké mesto z doby bronzovej pri Vrábľoch či centrá doby bronzovej v Spišskom Štvrtku a Nižnej Myšli, kniežaciu hrobku z konca 4. storočia objavenú v Poprade Matejovciach či nestoriánsku osadu z 8. storočia na ostrove Failaka v Kuvajte. Zameriava sa na výskum človeka a spoločnosti v dávnoveku vo vzťahu k prírode a krajine s dôrazom na Podunajsko a Karpaty. Dešifruje záhady migrácie, akulturácie a kolapsov spoločností, analyzuje rozvoj technológií, inovácií a ľudského myslenia. Ústav významne pomáha pri záchrane kultúrneho dedičstva ohrozeného stavebnou činnosťou. Vďaka úspešným projektom ústav v posledných rokoch dobudoval špičkové moderné pracovisko pre výskum, dokumentáciu, konzerváciu a uloženie archeologických nálezov. Archeologický ústav SAV je úspešný aj v popularizácii vedy a sprístupňovaní archeologických nálezov nielen v samotných lokalitách, domácich i zahraničných výstavách ale aj prostredníctvom najmodernejších 3D technológií.

Víkend so SAV
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=SlovenskaAkademiaVied&set=a.650564560448657

Odovzdanie ocenenia
https://www.sav.sk/?lang=sk&doc=services-news&source_no=20&news_no=11279
Foto: Tomáš Benedikovič