cvndp publikacie publikacie

Pán profesor Jozef Vladár oslavuje vzácne 90. ročné jubileum

Dňa 20. 1. 2024, oslavuje vzácne 90. ročné jubileum náš dlhoročný kolega prof. PhDr. Jozef Vladár, DrSc.

Profesor Jozef Vladár viedol viaceré systematické výskumy a publikoval celý rad prác, ktoré značne obohatili naše znalosti o období mladšieho praveku. Počas toho sa podieľal na vedení dôležitých vedecko-výskumných inštitúcií a vychoval niekoľko generácií bádateľov. Vďaka svojej práci je rešpektovanou osobnosťou vedeckej komunity nielen doma, ale aj v zahraničí.

Pán profesor, v mene všetkých pracovníkov Archeologického ústavu SAV, v. v. i., vám srdečne gratulujeme a do novej životnej dekády Vám želáme pevné zdravie, neutíchajúce nadšenie pre vedu a najmä nech vás neopúšťa váš nákazlivý životný optimizmus, ktorý je pre nás všetkých mimoriadnou inšpiráciou.

Zomrel Jaroslav Tejral

S hlbokým zármutkom sme prijali správu, že nás dňa 9. januára 2024 vo veku 90 rokov navždy opustil doc. PhDr. Jaroslav Tejral, DrSc., mimoriadny bádateľ a organizátor vedeckého života. Patril k staršej generácii archeológov – vynikajúcich znalcov hmotnej kultúry a jej klasifikácie. Jeho odborný záujem sa po dlhé desaťročia sústreďoval na dobu rímsku a sťahovanie národov a mnohé z jeho neuveriteľne početných a stále citovaných kníh, článkov a štúdií profilovali naše poznatky. Patria k základnému fondu odbornej spisby o tomto období v celoeurópskom meradle.

Jaroslav Tejral (2023)

Bol však nielen teoretickým bádateľom, ale aj aktívnym terénnym pracovníkom a organizátorom. Z mnohých jeho výskumných projektov spomeňme aspoň systematický výskum rímskeho oporného bodu v juhomoravskom Mušove. Rozhodujúcou mierou sa zaslúžil o vznik trojdielnej medzinárodnej monografie o germánskom kniežacom hrobe z rovnakej lokality a bol aj editorom celého radu zborníkov, publikovaných v edícii Spisy Archeologického ústavu AV ČR v Brne, ktorú sám založil.

Jaroslav Tejral stál ešte na konci totality spolu so svojimi rakúskymi a slovenskými priateľmi a kolegami pri zrode myšlienky organizácie každoročného medzinárodného sympózia Grundprobleme der frühgeschichtlichen Entwicklung im Mitteldonauraum a pravidelne sa podieľal na príprave programu i organizácii jednotlivých zasadnutí. Koncom uplynulého roka sa v rámci týchto stretnutí uskutočnilo už 33. sympózium, ktorého sa Tejral zo zdravotných dôvodov nemohol zúčastniť. Netušili sme, že srdečný pozdrav, ktorý mu účastníci z rakúskeho Mistelbachu poslali, bol našim posledným kontaktom s týmto veľkým vedcom a rozhľadeným, múdrym človekom.

Jaroslav Tejral sa rád zúčastňoval odborného života na Slovensku a inšpiroval viac spoločných projektov a výskumných zámerov. Pozorne tiež sledoval nové objavy v Poprade, Bojnej či v Bratislave. Počas celej svojej životnej dráhy bol blízkym spolupracovníkom Archeologického ústavu SAV, v. v. i. či už ako prvý ponovembrový riaditeľ partnerského Archeologického ústavu AV ČR v Brne (1990-1998), ale tiež ako popredný bádateľ a inšpirátor vedeckého života. Ocenením jeho zásluh o slovenskú archeológiu bolo aj jeho menovanie korešpondujúcim členom AÚ SAV  v roku 2011.

My, kolegovia a priatelia sa s úctou a obdivom skláňame nad životným dielom Jaroslava Tejrala, ktoré pre svoju kvalitu zostane pevne ukotvené v európskej archeológii doby rímskej. Ako človek zotrvá dlho v našej pamäti.

 

V mene pracovníkov Archeologického ústavu SAV, v. v. i.

doc. PhDr. Matej Ruttkay, CSc.