cvndp publikacie publikacie

Oznámenie o konaní voľby členov do Vedeckej rady Archeologického ústavu SAV, v. v. i.

Správna rada Archeologického ústavu SAV, v. v. i. (ďalej tiež „organizácia“ alebo „ArÚ SAV“), vyhlasuje v súlade s Volebným a nominačným poriadkom na funkciu člena vedeckej rady * (ďalej tiež „VR“) organizácie a podľa paragrafu 18 zákona č. 243/2017 Z. z. o verejnej výskumnej inštitúcii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej tiež „ZVVI“) voľby na členov do Vedeckej rady ArÚ SAV.**

Zoznam oprávnených voličov do Vedeckej rady Archeologického ústavu SAV, v. v. i. nájdete tu

Program volieb

 

Archeologický ústav SAV, v. v. i., so sídlom na Akademickej 2, 949 21 Nitra, má podľa zakladacej listiny organizácie 7 členov vedeckej rady5 interných2 externých.

Aktuálnou voľbou sa obsadzuje všetkých 7 miest členov VR.

Funkčné obdobie VR je podľa odseku (5) §18 ZVVI päťročné a začína plynúť 9. 10. 2023.

Voľby sa uskutočnia 28. 9. 2023 o 13.00 hod. vo veľkej zasadačke na prízemí v sídle organizácie v budove SAV na Akademickej 2 v Nitre.

Podľa článku II, odseku (2) Volebného a nominačného poriadku na funkciu člena VR ArÚ SAV môže do VR organizácie kandidovať každý, kto spĺňa nasledovné podmienky:

 

Článok II

Špecifické požiadavky na kandidátov na členov vedeckej rady

(1)       Organizácia upravuje požiadavky na kandidátov na členov vedeckej rady organizácie podľa § 18 ods. 6 písm. a) a § 37 ods. 1 písm. c) ZVVI.

(2)       Členom vedeckej rady verejnej výskumnej inštitúcie založenej Slovenskou akadémiou vied (ďalej tiež „organizácia“) sa môže stať len ten, kto:

  1. a) je bezúhonný; za bezúhonného sa nepovažuje ten, kto bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin (ak odsúdenie nebolo zahladené) alebo nedbanlivostný trestný čin na nepodmienečný trest odňatia slobody (ak odsúdenie nebolo zahladené),
  2. b) má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
  3. c) má vysokoškolské vzdelanie najmenej tretieho stupňa alebo vzdelanie získané v zahraničí, ktoré je svojím rozsahom a obsahom rovnocenné s vysokoškolským vzdelaním najmenej tretieho stupňa v študijnom odbore zodpovedajúcom predmetu činnosti organizácie alebo v príbuznom odbore a zároveň získal vedecký kvalifikačný stupeň IIa; pri externých členoch vedeckej rady a pri členoch vedeckej rady prevažne infraštruktúrnej organizácie sa vyžaduje vysokoškolské vzdelanie najmenej druhého stupňa alebo vzdelanie získané v zahraničí, ktoré je svojím rozsahom a obsahom rovnocenné s vysokoškolským vzdelaním najmenej druhého stupňa.“
  4. d) má skúsenosť s vedením domáceho alebo zahraničného projektu, prípadne bol menovaným zástupcom vedúceho projektu za inštitúciu, a to na základe § 18 ods. 6 písm. a) a § 37 ods. 1 písm. c) ZVVI.

 

Kandidáti z radov zamestnancov i z radov zástupcov hospodárskej praxe doručia svoje kandidatúry písomne na adresu Správna rada ArÚ SAV, Akademická 2, 949 21 Nitra do 15. 9. 2023 vrátane v zalepenej obálke s označením „Voľba vedeckej rady – NEOTVÁRAŤ“.

 

Kandidatúra musí obsahovať:

  1. písomné vyjadrenie súhlasu kandidovať do VR ArÚ SAV;
  2. stručný štruktúrovaný životopis so zdôraznením skúseností podľa vyššie uvedených špecifických podmienok kladených na kandidátov, t. j. predovšetkým podľa písmen c)d) odseku (2) článku II Volebného a nominačného poriadku na funkciu člena VR;
  3. kandidáti z radov zamestnancov zároveň predkladajú neoverenú kópiu dokladu o získaní kvalifikačného stupňa IIa v rámci SAV.

 

V Nitre dňa 14. 8. 2023

 

doc. PhDr. Matej Ruttkay, CSc.

Predseda Správnej rady ArÚ SAV

 

Zoznam oprávnených voličov do Vedeckej rady Archeologického ústavu SAV, v. v. i. nájdete tu

Program volieb nájdete tu

 

*V dokumente sa pre zjednodušenie používa iba mužský tvar niektorých podstatných mien (napr. člen, kandidát a pod.). Pri každom použití takéhoto podstatného mena však výraz zahŕňa rovnako osoby mužského aj ženského pohlavia.
 ** V zmysle Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov kandidáti súhlasia so správou, spracovaním a uchovaním osobných údajov uvedených vo všetkých doručených dokumentoch za účelom volieb do vedeckej rady ArÚ SAV.