cvndp publikacie publikacie

Témy doktorandského štúdia 2022

Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied, v. v. i. (založený v roku 1939) je moderné pracovisko, ktoré v súčasnosti zamestnáva viac ako 70 odborných a vedeckých pracovníkov – archeológov, ale pracujú tu aj kolegovia z viacerých spolupracujúcich prírodovedných disciplín. Bližšie o pracovisku pozri www. sav.sk/Science groups/Historical sciences/Institute of Archaeology; www. archeol.sav.sk. Ústav je v spojení s viacerými slovenskými univerzitami samostatným školiacim pracoviskom pre troj (Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre) a štvorročné (Univerzita Komenského Bratislava) štúdium v externom a internom režime v odbore archeológia. Po jeho úspešnom absolvovaní doktorand získa titul „Philosophiae doctor“ (PhD.)  V súčasnosti interní doktorandi počas štúdia dostávajú nezdanené  štipendium vo výške 807 € mesačne a po úspešnej dizertačnej skúške  940 € mesačne.  Doktorandi vedení renomovanými školiteľmi majú na ústave  dobré pracovné podmienky a sú spravidla okamžite zapojení do výskumných projektov, čo zlepšuje ich komunikáciu vo výskumnom priestore, pracovnú mobilitu a materiálové i technické vybavenie.  Ponúkané témy dizertačných prác vychádzajú z potrieb súčasného archeologického výskumu v stredoeurópskom priestore a môžu byť pre ich budúcich riešiteľov dobrým štartom do systematickej vedeckej práce.

 

The Institute of Archaeology of the Slovak Academy of Sciences (founded in 1939) is a modern workplace that currently employs more than 70 professional and scientific staff – archaeologists, but also colleagues from several collaborating natural science disciplines. For more information about the department, see www. sav.sk/Science groups/Historical sciences/Institute of Archaeology; www. archeol.sav.sk.

The Institute is an independent education centre for three (Constantine The Philosopher University in Nitra) and four-year (Comenius university, Bratislava) in external and internal mode in the field of archaeology in conjunction with several Slovak universities. Upon successful graduation, the doctoral student receives the title “Philosophiae doctor” (PhD.) Currently, internal doctoral students receive a tax-free scholarship of 807 € per month during the first part of study and 940 € per month after a successful dissertation examination.  Doctoral students supervised by renowned supervisors have good working conditions at the institute and are usually immediately involved in research projects, which improves their communication in the research area, work mobility and material and technical equipment.

The thesis topics offered are based on the needs of contemporary archaeological research in the Central European area and can be a good start to systematic scientific work for their future researchers.

 

Viac informácii u štúdiu/More information about study:

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre/ Constantine The Philosopher University in Nitra

Univerzita Komenského Bratislava/ Comenius university, Bratislava

 

1. Názov dizertačnej práce: Charakteristika štiepaných kamenných industrií v severovýchodnej časti Karpatskej kotliny po poslednom glaciálnom maxime s dôrazom na lokalitu Kašov I

Topic: Charakteristics of chipped stone industries in the northeastern part of the Carpathian Basin after the last glacial maximum with emphasis on the Kašov I locality

Školiteľ/Name of the supervisor: Doc. PhDr. Ľubomíra Kaminská, DrSc.

Prijímajúca škola/Receiving school: Univerzita Komenského Bratislava/Comenius university Bratislava

Anotácia: Cieľom dizertačnej práce má byť analýza súborov štiepaných kamenných industrií z neskorej fázy mladého paleolitu (finálna fáza mladého gravettienu, epigravettien, epiaurignacien, magdalénien) z výskumov realizovaných najmä na východnom Slovensku (Kašov, Cejkov, Hrčeľ, Veľaty, Kysta a i.), v severovýchodnom Maďarsku a na Zakarpatskej Ukrajine. Kľúčovou je lokalita Kašov I. S využitím dostupných informácií zo zachovanej dokumentácie z výskumov PhDr. L. Bánesza, DrSc. a ním publikovaných textov je potrebné vypracovať typologicko-technologickú analýzu industrií, verifikovať ich chronologicko-stratigrafickú pozíciu, doplniť doterajšie znalosti o sídliskových, loveckých a ekonomických stratégiách paleolitických lovcov na pozadí klimatických zmien. Výsledkom kritického porovnania analyzovaných industrií z uvedenej oblasti bude vytvorenie modelu osídlenia jednotlivými kultúrnymi skupinami, ich vzájomným ovplyvňovaním a kontaktmi v období po poslednom glaciálnom maxime.

The aim of PhD. thesis is analyze of lithic assemblages from the late stage of the Upper Paleolithic (final phase of the Late Gravettien, Epigravettien, Epiaurignacian, Magdalenian) from excavations carried out mainly in eastern Slovakia (Kašov, Cejkov, Hrčeľ, Veľaty, Kysta etc.), in north-eastern Hungary and Transcarpathian Ukraine. The key site is Kašov I. Typological-technological analyze of assemblages is necessary as well as verify chronological-stratigraphic position using available information from the preserved research documentation of PhDr. L. Bánesz, DrSc. and supplement the existing knowledge about settlement, hunting and economic strategies of Paleolithic hunters in the background of climate change. The result of a critical comparison of the analyzed industries will create a model of occupation by individual cultural groups, their mutual influence and contacts in the period after the Last Glacial Maximum.

 

2. Názov dizertačnej práce:  Centrálne hradisko púchovskej kultúry Liptovská Mara – Havránok. Vývoj, funkcia a pamiatková prezentácia

Topic:  Central hillfort of the Púchov culture Liptovská Mara – Havránok. Development, function, heritage presentation.

Školiteľ/Name of the supervisor: PhDr. Karol Pieta, DrSc.

Prijímajúca škola/Receiving school: Univerzita Komenského Bratislava/Comenius university Bratislava

Anotácia: Téma zahŕňa spracovanie vývoja využívania a interpretáciu významu  dominantnej polohy Liptovskej kotliny – vrchu Liptovská Mara – Havránok vo včasnohistorickom období na základe vyhodnotenia bohatých materiálov z dlhoročných vykopávok Archeologického ústavu SAV. Vrch bol opevnený a využívaný ako významné obetné miesto od strednej doby laténskej do začiatku doby rímskej. Súčasťou témy bude aj  pohľad na rekonštrukcie vybraných archeologických objektov a využitie lokality pre kultúrny turizmus.

The topic includes the development of the use and interpretation of the importance of the dominant site of the Liptovská basin – the hill Liptovská Mara – Havránok in the protohistoric period based on the rich materials from the long-term excavations of the Institute of Archaeology of the Slovak Academy of Sciences (SAV). The hill was fortified and used as an important sacrificial place from the Middle La Téne to the beginning of the Roman period. The topic will also include a look at the reconstruction of selected archaeological objects and the use of the site for cultural tourism.

 

3. Názov dizertačnej práce: Včasnostredoveké hromadné nálezy v strednom Podunajsku

Topic: Early medieval hoard finds from Middle Danubian Region“

Školiteľ/Name of the supervisor: Mgr. Zbigniew Robak, PhD.

Prijímajúca škola/Receiving school: Univerzita Komenského Bratislava/Comenius university Bratislava

Anotácia: Téma spracuje a vyhodnotí závažný prameň z počiatku stredoveku, ktorá zahŕňa viaceré dôležité aspekty z oblasti materiálnej i duchovnej kultúry tento doby. Súčasťou výskumu bude analýza sociálnych, politických i religióznych dôvodov ich ukladania a priestorové i časové aspekty tohto fenoménu.

The topic will process and evaluate a major source from the early medieval period that encompasses several important aspects of the material and spiritual culture of the time. The research will include an analysis of the social, political and religious reasons for their deposition and the spatial and temporal aspects of this phenomenon.

 

4. Názov dizertačnej práce:Včasnostredoveké mohylové pohrebiská v stredodunajskom priestore

Topic:Early Medieval burial mounds in the Middle Danube region

Školiteľ/Name of the supervisor: Mgr. Zbigniew Robak, PhD.

Prijímajúca škola/Receiving school: Univerzita Komenského Bratislava/Comenius university Bratislava

Anotácia: Kritické spracovanie predchádzajúceho výskumu včasnostredovekých mohylových pohrebísk v strednej Európe. Špecifické ciele: Komplexné spracovanie známych archeologických lokalít tzv. slovanská mohylovej zóna s rozdelením na chronologické fázy, regióny a kategórie (v prípade potreby). Regionálne rozdiely. Revízia datovaní lokalít. Zvláštny dôraz na západoslovenské skupiny (hornonitrianska, turčianska skupina). Metódy: Revízny výskum vybraných lokalít s účelom získania vzoriek na datovanie (v spojení s možným projektom VEGA/APVV). Neinvazívny prieskum. Použitie údajov GIS a LiDAR.

General objectives: Critical elaboration of previous research of early medieval mound burials in Central Europe. Specific objectives: Complex processing of well-known archeological sites, so-called Slavic burial mound zone with division into chronological phases, regions and categories (if necessary). Regional differences. Revision of dating sites. Special emphasis on Western Slovak groups (Upper Nitra, Turiec group). Methods: Revision research of selected localities in order to obtain samples for dating (in connection with a possible VEGA / APVV project). Non-invasive survey. Use of GIS and LiDAR data.

 

5. Názov dizertačnej práce: Vykurovanie na hradoch na východnom Slovensku (v Šarišskej, Užskej a Zemplínskej stolici) a ukrajinskom Podolí v stredoveku a na počiatku novoveku

Topic: Heating in castles in eastern Slovakia (Šarišská, Užská and Zemplínska Stolica) and Ukrainian Podolí in the Middle Ages and at the beginning of the modern period

Školiteľ/Name of the supervisor:  PhDr. Peter Bednár, CSc.

Prijímajúca škola/Receiving school: Univerzita Komenského Bratislava/Comenius university Bratislava

Anotácia: Porovnanie podoby a vývoja vykurovacích zariadení a spôsobov vykurovania na hradoch v susediacich oblastiach stredovekého Uhorska a poľsko-litovsko-ukrajinskej oblasti Podolia. Cieľom by bolo zozbieranie a porovnanie typologického vývoja vykurovacích zariadení (otvorené ohniská, krby, pece, hypokaustá ?) a porovnanie umelecko-historického vývoja kachľových pecí na vybraných lokalitách v oboch oblastiach, overenie hypotézy o prejavoch východných a severských vplyvov na vývoj vykurovacích zariadení v Uhorsku.

Comparison of the form and development of heating devices and heating methods in castles in the neighbouring areas of medieval Hungary and the Polish-Lithuanian-Ukrainian Podolie region. The aim would be to collect and compare the typological development of heating devices (open hearths, fireplaces, furnaces, hypocausts ?) and to compare the art-historical development of tile stoves at selected sites in both areas, to verify the hypothesis of the manifestation of Eastern and Nordic influences on the development of heating devices in Hungary.

 

6. Názov dizertačnej práce: Osídlenie dolného Pohronia a Poiplia v neolite až v dobe halštatskej vo svetle interakcií človeka a krajiny

Topic: Settlement Structure of Lower Hron and Ipeľ Regions between Neolithic and Iron Age in light of human interactions with landscape   

Školiteľ/Name of the supervisor: prof. PhDr. Jozef Bátora, DrSc.

Prijímajúca škola/Receiving school: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre/Constantine The Philosopher University in Nitra

Anotácia: Ide o dva dôležité susedné regióny, ktoré v severokarpatskom priestore tvorili v praveku most medzi Podunajskou nížinou a Potisím. Ide o oblasti, ktoré sa do značnej miery líšia svojou geomorfológiou a tak cieľom dizertačnej práce bude okrem identifikácie kultúrnych zmien, štruktúry  a dynamiky osídlenia aj výskum zmien v dôsledku pôsobenia človeka na krajinu a jeho okolité prírodné prostredie. Riešenie práce predpokladá širšiu interdisciplinárnu spoluprácu.

During Prehistory of northern part of Carpathian Basin, Lower Hron and Ipeľ regions constituted a kind of bridge between Danubian Lowland and Tisza Basin. Both regions very much differentiate in respect of their geomorphology. Consequently, the aim of dissertation should be, beside the identification of cultural changes, settlement structure and dynamics in this area, to analyse changes arisen due to human influence on landscape and surrounding natural environment. Dissertation will require a broader interdisciplinary cooperation.

 

7. Názov dizertačnej práce: Militáriá a taktika boja v dobe popolnicových polí na severe Karpatskej kotliny

Topic: Militaria and battle tactics in the Urnfield Period in the north of the Carpathian Basin

Školiteľ/Name of the supervisor:  PhDr. Vladimír Mitáš, PhD.

Prijímajúca škola/Receiving school: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre/Constantine The Philosopher University in Nitra

Anotácia: Militáriá a taktika boja v dobe popolnicových polí na severe Karpatskej kotliny. Cieľom práce je detailné preskúmanie vojenstva kultúr doby popolnicových polí na severe Karpatskej kotliny, teda ťažiskovo na území Slovenska. Analyzované okruhy výzbroje a výstroja, fortifikované objekty a náčrt taktiky boja, ale aj ich prípadné podobnosti a odlišnosti s materiálom tohto typu na okolitých teritóriách, majú potenciál rozšíriť poznatky o tejto problematike na Slovensku a v strednej Európe vôbec.

Militaria and battle tactics in the Urnfield Period in the north of the Carpathian Basin. The aim of the thesis is a detailed study of warfare of the Urnfield cultures in the north of the Carpathian Basin, i.e. mainly in Slovakia. The analysed ranges of weapons and equipment, fortified objects and an outline of combat tactics, as well as their possible similarities and differences with material of this type in the surrounding territories, have the potential to broaden the knowledge of this issue in Slovakia and Central Europe in general.

 

8. Názov dizertačnej práce: Germánske žiarové pohrebisko v Očkove v kontexte vývoja západného Slovenska v mladšej dobe rímskej

Topic: Germanic cremation cemetery in Očkov in the context of the development of western Slovakia in the Younger Roman period

Školiteľ/Name of the supervisor:  PhDr. Ján Rajtár, CSc.

Prijímajúca škola/Receiving school: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre/Constantine The Philosopher University in Nitra

Anotácia: Komplexná analýza žiarového pohrebiska v Očkove (cca 245 hrobov) z hľadiska pohrebného rítu, zloženia a datovania hrobových celkov i chronológie pochovávania. Zhodnotenie pozície pohrebiska v kontexte vývoja západného Slovenska a susedných oblastí v mladšej dobe rímskej.

Pramenná báza:

Výskumná dokumentácia, nálezy v depozitároch Archeologického ústavu SAV v Nitre a Archeologického múzea SNM v Bratislave, čiastkové publikácie, antropologická analýza časti hrobov (cca 44 hrobov).

Comprehensive analysis of the cremation cemetery in Očkov (about 245 graves) considering the burial ritual, composition and dating of grave units and burial chronology. Assessment of the position of the necropolis in the context of the development of western Slovakia and neighbouring areas in the Younger Roman period.

Source base:

Research documentation, finds in the deposits of the Institute of Archaeology of the Slovak Academy of Sciences in Nitra and the Archaeological Museum of the Slovak National Museum in Bratislava, publications, anthropological analysis of part of the graves (about 44 graves).

 

9. Názov dizertačnej práce: Vývoj elít v mladšej dobe rímskej na juhozápadnom Slovensku hlavne na príklade hrobov z lokality Krakovany-Stráže

Topic: The developmnet of the elites of the younger Roman Period mainly on the example of the princely tombs of Krakovany-Stráže

Školiteľ/Name of the supervisor:  prof. PhDr. Eduard Droberjar, PhD.

Prijímajúca škola/Receiving school: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre/Constantine The Philosopher University in Nitra

Anotácia: Cieľom práce je komplexná analýza hrobových celkov zo známej lokality Krakovany-Stráže a určenie ich pozície medzi hrobmi a pohrebiskami 3. – 4. storočia na juhozápadnom Slovensku. Autor (-ka) sa tiež zameria na význam kniežacích hrobov zo Stráží v kontexte ostatných bohatých hrobov u polabských Germánov a bude charakterizovať vývoj elít Kvádov od doby markomanských vojen do konca doby rímskej.

The aim of the dissertatin is a comprehensive analysis of grave units form the famous locality Krakovany-Stráže and determining their position between graves and burial grounds 3rd – 4th century in southwestern Slovakia. The author will also focus on the significance of the princely tombs of Stráže in the context of other rich tombs of the Elbe Germans and will characterize the development of the Quadi elites from the Marcomanni wars to the end of Roman period.

 

10. Názov dizertačnej práce:  Výmena a obchod ako sociálnoekonomický fenomén včasnohistorického a rannostredovekého obdobia v západnej časti Karpatskej kotliny. Mince a nemonetárne prostriedky výmeny

Topic: Exchange and trade as a socio-economic phenomenon of the Early Historical and Early Medieval period in the western part of the Carpathian Basin. Coins and non-monetary exchange media

Školiteľ/Name of the supervisor:  PhDr. Karol Pieta, DrSc

Prijímajúca škola/Receiving school: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre/Constantine The Philosopher University in Nitra

Anotácia: Postihnutie vývoja obchodno-výmenných vzťahov v určenej oblasti vo včasnohistorickom a vo včasnostredovekom období. Výklad razby a využívania/nevyužívania mincí a iných prostriedkov výmeny a ich rôznych funkcií v jednotlivých obdobiach a spoločenstvách, s ťažiskom na lokálnu produkciu mincí a jej surovinové predpoklady na území Slovenska.

The development of trade and exchange relations in the specified area in the Early Historic and Early Medieval periods. Interpretation of the minting and use/non-use of coins and other instruments of exchange and their various functions in different periods and communities, focused on local coin production their raw material resources  in Slovakia.

 

Viac k témam dizertačných prác nájdete na stránke Slovenskej akadémie vied/ You can find more about the topics of the dissertations on the website of the Slovak Academy of Sciences https://www.sav.sk/?lang=sk&doc=educ-phdtopic