cvndp publikacie publikacie

Uskutoční sa doktorandské kolokvium

V piatok 6. decembra 2019 sa v malej zasadačke budovy Slovenskej akadémie vied (Akademický 2, Nitra) uskutoční Kolokvium zorganizované pre interných a externých doktorandov Archeologického ústavu SAV, ktoré doplní odborná prednáška.

 

P r o g r a m:

  1. 12. 2019

8.30 – 10.30 hod.

Vystúpenia doktorandov s prezentáciami koncepcií dizertačných prác a postupom napĺňania ich obsahu v priebehu posledného obdobia za prítomnosti školiteľov.

 

Aktuálni doktorandi na Archeologickom ústave SAV v Nitre:

 

Mgr. Miloš Čierny

Téma dizertačnej práce: Kosť a parohovina – surovinový zdroj pre remeselnú výrobu v 11.-15. storočí na Slovensku

Školiteľ: prof. PhDr. Alexander Ruttkay, DrSc.

 

Mgr. Peter Debnár

Téma dizertačnej práce: Ťažba a hutníctvo železa vo vybraných regiónoch na Slovensku od počiatkov po vysokú pec.

Školiteľ: prof. PhDr. A. Ruttkay, DrSc.

 

Mgr. Michal Cheben

Téma dizertačnej práce: Surovinová základňa a typologický vývoj štiepanej industrie v kultúre lineárnej a želiezovskej skupine na jz. Slovensku

Školiteľ: PhDr. Marián Soják, PhD.

 

Mgr. Denisa Krčová

Téma dizertačnej práce: Rímsko-provinciálna keramika staršej doby rímskej a spôsoby jej používania v limitnom a germánskom prostredí na Slovensku

Školiteľ: PhDr. Ján Rajtár, CSc.

 

Mgr. Lucia Ježišková

Téma dizertačnej práce: Osídlenie severného Slovenska v neskorej dobe laténskej (na základe nálezov z Liptovskej Mary)

Školiteľ: PhDr. Karol Pieta, DrSc.

Konzultantka: Mgr. Lucia Benediková, PhD.

 

Mgr. Štefan Olšav

Téma dizertačnej práce: Enklávy pilinskej kultúry v Košickej kotline a Šarišskom podolí

Školiteľ: PhDr. Eva Horváthová, PhD.

Konzultantka: PhDr. Elena Miroššayová, CSc.

 

 

Mgr. Stanislava Oporosková 

Téma dizertačnej práce: Architektúra a stavebné techniky v stredoveku na území severného Slovenska

Školiteľ: PhDr. Peter Bednár, CSc.

 

Mgr. Martin Pristáš

Téma dizertačnej práce: Počiatky župného centra Zemplín a jeho zázemia

Školiteľ: doc. PhDr. Matej Ruttkay, CSc.

 

od 10.30 hod.

Odborná prednáška

Mgr. Zora Bielichová: Protohistorické obdobie Slovenska z pohľadu archeozoológie