cvndp publikacie publikacie

Uskutoční sa konferencia o osídlení horských a podhorských oblastí na západnom Slovensku

Uskutoční sa konferencia o osídlení horských a podhorských oblastí na západnom Slovensku v praveku a vo včasnej dobe dejinnej. Konferenciu organizuje Archeologický ústav SAV v Nitre v spolupráci s Archeologickým múzeom SNM v Bratislave.

Názov: Horské a podhorské oblasti na západnom Slovensku (Aktuálny stav výskumu)

Termín konania: 15.11.2018  10:00 (štvrtok)

Miesto konania: SNM-Archeologické múzeum Bratislava, Žižkova 12 (riaditeľňa)

Projekt: APVV-15-0491

pohanska

 

Referáty:

Bazovský, I.: Horské a podhorské oblasti západného Slovenska a ich vzťah k osídleniu od praveku po obdobie včasného stredoveku.

Bartík, J./Farkaš, Z. /Jelínek, P.: Hromadné nálezy z doby bronzovej v Malých Karpatoch

Jelínek, P./Lieskovský, M./Marčiš, P./Bisták P./Sládok, M.:  Elektrónový drôt z polohy Vápenice.

Ďuriš, J.:  Architektonická rekonštrukcia stavieb na základe analýzy mazanice (Radzovce v období popolnicových polí)

Benediková, L.:  Archeologická topografia okresu Považská Bystrica: Pramene z neskorej doby bronzovej až strednej doby laténskej.

Březinová, G.:  Sídlisková aglomerácia z doby laténskej v Nitre. Zázemie podhorských oblastí.

Čambal, R./Kovár. B.:  Značky na nádobách z doby laténskej na príklade Bratislavy-Vydrice

Čambal, R.:  Hromadné nálezy zo strednej a neskorej doby laténskej z Malých Karpát a ich predpolia.

Bazovský, I.:  Hromadné nálezy z doby rímskej na juhozápadnom Slovensku

Miklíková, Z. Stav a perspektívy archeozoologického výskumu: doba rímska, Slovensko

Turčan, V.: Včasnostredoveké depoty vo vzťahu k prírodnému prostrediu.

Blažová, E:. Geoinformačný systém AÚ SAV v Nitre – zdroj informácii o realizovaných archeologických aktivitách na území Slovenska.