cvndp publikacie publikacie

Archeologický ústav organizuje 15. medzinárodnú konferenciu Doba popolnicových polí a doba halštatská.

obr_smolenice_foto_vmV dňoch od 15. 10. do 19. 10. 2018 sa uskutoční v poradí už 15. medzinárodná konferencia Doba popolnicových polí a doba halštatská. Konferencie sa zúčastnia poprední bádatelia zo Slovenska, Českej republiky, Maďarska, Poľska a Rakúska. Rokovať sa bude o aktuálnych otázkach, ktoré sa týkajú tak mladej a neskorej doby bronzovej, ako aj staršej doby železnej v širšom priestore strednej Európy.

Miestom podujatia bude Kongresové centrum SAV na zámku v Smoleniciach, okr. Trnava. Program na stiahnutie tu.

Podujatie organizuje Archeologický ústav SAV s podporou projektov APVV-16-0441 a VEGA 02/0091/16, Katedra archeológie FF UK v Bratislave s podporou projektov APVV-14-0550 a VEGA 01/0411/16, Slovenská archeologická spoločnosť pri SAV.

1           2           3        4

 

Program:

Pondelok 15. októbra 2018

9:00 – 13:00    Príchod účastníkov konferencie do Kongresového centra SAV – zámku v Smoleniciach, okr. Trnava, registrácia a ubytovanie.

14:00 – 14:45   Otvorenie konferencie

Doc. PhDr. Matej Ruttkay, CSc. – príhovor riaditeľa AÚ SAV

Prof. PhDr. Jozef Bátora, DrSc. – príhovor vedúceho Katedry archeológie z FF UK v Bratislave.

Príhovor zástupcu Trnavského samosprávneho kraja.

Prof. PhDr. Jozef Vladár, DrSc.: Spomienka k stému výročiu narodenia doc. PhDr. Antona Točíka, DrSc.

——————————————————————–

 

Pondelok 15. októbra 2018bez-nazvu-6

15:00 – 15:20   PhDr. Ján Beljak, PhD./Doc. PhDr. Noémi Beljak Pažinová, PhD.: Osídlenie Pustého hradu vo Zvolene v dobe bronzovej vo svetle najnovších výskumov.

15:20 – 15:40   Mgr. Pavol Bobek/PhDr. Kristian Elschek, CSc.: Sídlisko z doby bronzovej v Zohore.

15:40 – 16:00   Mgr. Ján Haruštiak/Mgr. Jakub Godiš/Mária Putško, MA: Pohrebisko mohylovej kultúry v Šamoríne, časť Šámot.

16:00 – 16:20   Dr. h. c. prof. PhDr. Václav Furmánek, DrSc.: Správa o projekte Radzovce.

16:20 – 16:30   Diskusia

——————————————————————–

16:30 – 17:00   Prestávka

——————————————————————–

17:00 – 17:20   Mgr. Dominika Andreánska: Depot bronzových okrás z Uhrovského Podhradia, okr. Bánovce nad Bebravou.

17:20 – 17:40   PhDr. Juraj Bartík, PhD./Mgr. Pavol Jelínek, PhD.: Hromadný nález bronzov zo Svätého Jura.

17:40 – 18:00   PhDr. Ondrej Ožďáni, CSc./PhDr. Ladislav Veliačik, DrSc.: Depot bronzových predmetov z Velčíc, okr. Zlaté Moravce.

18:00 – 18:20   PhDr. Susanne Stegmann-Rajtár, CSc.: Štítové puklice včasnej doby železnej v Karpatskej kotline.

18:20 – 18:30   Diskusia

 

Utorok 16. októbra 2018

8:00 – 8:20     Mag. Violetta Reiter: Das Depot von Rannersdorf (Niederösterreich) – The Hoard of Rannersdorf (Lower Austria).

8:20: – 8:40    PhDr. Jiří Juchelka, Ph.D./Mgr. Soňa Králová: Bronzový depot ze Starého Jičína.

8:40 – 9:00     Doc. Mgr. Ondřej Chvojka, Ph.D./Ing. Jiří Kmošek/Prof. Ing. Jan John, CSc.: Nové jihočeské depoty ve Starých Hodějovicích a Krtelích. Příspěvek k metalurgii mladší doby bronzové.

9:00 – 9:20     PhDr. Jan Jílek, Ph.D./Mgr. Martin Golec, Ph.D./PhDr. Miloslav Chytráček, Ph.D.: Vědro typu Kurd z Kladiny u Pardubic v kontextu střední Evropy.

9:20 – 9:30     Diskusia

——————————————————————–

9:30 – 10:00  Prestávka

——————————————————————–

10:00 – 10:20   PhDr. Petr Krištuf, Ph.D./Mgr. Markéta Havlíková/Mgr. Josef Ježek/PhDr. Mgr. Olga Bláhová, Ph.D.: Zbraně nebo společenské symboly? Metalografická analýza mečů doby bronzové.

10:20 – 10:40   PhDr. Peter Krištuf, Ph.D./Mgr. Josef Ježek: Traseologická analýza bronzových seker: úloha experimentu při interpretaci pracovních stop.

10:40 – 11:00   PhDr. Milan Salaš, CSc., DSc./Ing. Šárka Msallamová, Ph.D.: Bronzová ochranná zbroj doby popelnicových polí na Moravě a příspěvek k technologii bronzových pancířů.

11:00 – 11:20   PhDr. Jan Jílek, Ph.D./Doc. PhDr. Luboš Jiráň, CSc./PhDr. David Vích/Mgr. Tomáš Zavoral, DiS.: Halštatský depot ze Stíčan v severovýchodních Čechách.

11:20 – 11:30   Diskusia

——————————————————————–

11:30 – 13:00  Obed

——————————————————————–

13:00 – 13:20   PhDr. Ing. Lubor Smejtek, Ph.D.: K možnostem interpretace knovízských keramických depotů.

13:20 – 13:40   Mgr. Martin Neumann: Sídlisková dynamika v strednom Podunajsku alebo čo nám dokážu povedať otvorené sídliská?

13:40 – 14:00   PhDr. Elena Miroššayová, CSc.: Región Medzibodrožia v neskorej dobe bronzovej a v staršej dobe železnej.

14:00 – 14:20   Mgr. Arkadiusz Tajer: Kruhové architektury na sídlišti kultury lužických popelmicových polí v Oseku nad Bečvou (okr. Přerov).

14:20 – 14:40   Diskusia

——————————————————————–

14:40 – 15:10 – Prestávka

——————————————————————–

15:10 – 15:30   Mgr. Vendula Vránová, PhD.: Hradisko popelnicových polí na Tepenci (okr. Olomouc).

15:30 – 15:50   Mgr. Daniel Hlásek, Ph.D. a kolektív: Skalka u Milenovic. Výzkum nově doloženého hradiště z mladší doby bronzové v jižních Čechách.

15:50 – 16:10   Mgr. Marek Novák: Chronologický model halštatských výšinných sídlišť na Moravě.

16:10 – 16:30   Mgr. Kamil Nowak/Dr. Tomas Stolarczyk: O możliwości eksploatacji dolnośląskich złóż miedzi w epoce brązu

i wczesnej epoce żelaza w świetle dotychczasowych badań.

16:30 – 17:30   Diskusia a prezentácia posterov.

——————————————————————–

Od 18:30 – Spoločenský večer

——————————————————————–

 

Streda 17. októbra 2018

8:00 – 8:20     Mgr. Anita Kozubová, PhD./Mgr. Martin Golec, Ph.D.: Integračné a dezintegračné procesy medzi východohalštatskou a vekerzugskou kultúrou.

8:20 – 8:40     Mgr. Anita Kozubová, PhD./Mgr. Veronika Horváth: Interregionálne kontakty vekerzugskej kultúry na príklade pohrebiska v Eger-Nagy Eged (Kom. Heves).

8:40 – 9:00     Dr. Dagmara Laciak: Wyniky badań nad chronologią objektów funeralnych z Polski południowo-zachodniej./Results of research on the chronology of funeral objects from south-western Poland.

9:00 – 9:20     Mgr. Paulina Kowalczyk-Matys: Groby zbiorowe w kulturze łużyckiej.

9:20 – 9:30     Diskusia

——————————————————————–

9:30 – 10:00  Prestávka

——————————————————————–

 10:00 – 10:20   PhDr. Ivan Cheben, CSc./Mgr. Petra Chebenová/Mgr. Barbara Zajacová, PhD.: Kostrové hroby na pohrebisku v Trenčíne.

10:20 – 10:40   Mgr. Erika Makarová, PhD.: Nadregionálne kontakty platěnickej kultúry na príklade pohrebiska v Moravičanoch (okr. Šumperk).

10:40 – 11:00   Mgr. David Parma, Ph.D./Mgr. Peter Barta, PhD./RNDr. Ivana Jarošová, Ph.D./Mgr. Sylva Kaupová/RNDr. Miriam Nývltová Fišáková, Ph.D./MUDr. Lenka Vargová, Ph.D.: Dáma v nesnázích. Unikátní pohřeb z doby bronzové z Ivanovic na Hané.

11:00 – 11:20   Diskusia

——————————————————————–

11:30 – 13:00   Obed

——————————————————————–

 13:00 – 13:20   Mgr. Szilvia Guba: Cemeteries and burial rites of the Kyjatice Culture in Nógrád country.

13:20 – 13:40   Prof. PhDr. Mária Novotná, DrSc.: K symbolike slnečnej bárky a významu voza pri pohrebe obdobia starších popolnicových polí.

13:40 – 14:00   Mgr. Marek Půlpán: Předběžná zpráva o výzkumu hrobu bylanské kultury se čtyřkolovým vozem z Lovosic (okr. Litoměřice, severozápadní Čechy).

14:00 – 14:10  Diskusia

——————————————————————–

14:10 – 14:40  Prestávka

——————————————————————–

 14:40 – 15:00   PhDr. Miloslav Chytráček, Ph.D./Doc. Mgr. Ondřej Chvojka, Ph.D.: Knížecí hrob z pozdní doby halštatské v Rovné u Strakonic. Symbolika uměleckého projevu elity 6. – 5. stol. př. Kr., její inspirace a funkce.

15:00 – 15:20   Mgr. Martin Golec, Ph.D./Bc. Zuzana Mírová: Identifikace elit v době halštatské na Moravě.

15:20 – 15:40   Mgr. Michal Felcan/Mgr. Zuzana Litviaková, PhD.: Halštatské mohyly na juhozápadnom Slovensku – strácajúce sa monumenty.

15:40 – 15:50   Diskusia

——————————————————————–

15:50 – 16:20  Prestávka

——————————————————————–

 16:20 – 16:40   PhDr. Vladimír Mitáš, PhD./PaeDr. Ján Štubňa, PhD.: Horský krištáľ v archeologických nálezoch z doby popolnicových polí na Slovensku a okolitých teritóriách.

16:40 – 17:00   PhDr. Martin Trefný, Ph.D./Mgr. Tomáš Polišenský/Michal Cihla: Náhled do výrobních technologií starší doby železné v Čechách: Letování a používání barev.

17:00 – 17:30   Diskusia a ukončenie prednáškovej časti podujatia.

 

Štvrtok 18. októbra 2018

8:00 – 19:00   Exkurzia: hradisko Smolenice-Molpír, hrad Červený kameň, Mohyla generála M. R. Štefánika na Bradle, Múzeum M. R. Štefánika v Dolných Košariskách, Turistický ranč Podkylava (detailnejšie informácie v programe exkurzie).

 

Postery

 1. PhDr. Jozef Bátora, DrSc./PhDr. Martin Bača, PhD.: Sídlisko čakanskej kultúry z Jelšoviec.

2. prof. PhDr. Jozef Bátora, DrSc./PhDr. Martin Bača, PhD.: Pozoruhodná antropomorfná plastika zo sídliska čakanskej kultúry v Mýtnej Novej Vsi.

 3. PhDr. Martina Beková/PhDr. Mgr. Zuzana Bláhová-Sklenářová, Ph.D.: Nové poznatky k osídlení lužických popelnicových polí v povodí Orlice.

 4. Mgr. Radoslav Čambal, PhD./Mgr. Katarína Hladíková, PhD./Mgr. Petra Kmeťová, PhD.: Sídliskové objekty zo staršej doby železnej v Šaštíne-Strážach.

 5. Doc. Mgr. Ondřej Chvojka, Ph.D./PhDr. Petr Menšík, Ph.D./Mgr. Tereza Šálková/RNDr. Roman Křivánek, Ph.D.: Březnice u Bechyně – sídelní areál se žlabovitými objekty z mladší doby bronzové.

 6. Ing. Jana Mihályiová/PhDr. Vladimír Mitáš, PhD./Mgr. Jozef Urminský: Archeobotanická analýza kopijí/oštepov z doby popolnicových polí na Považí (západné Slovensko).

7. Mgr. Marek Novák: Norse Farming in Greenland: Agriculture in the edge.

8. Mgr. Kamila Pokorná/Doc. Mgr. Ondřej Chvojka, Ph.D.: Rataje (okr. Tábor) – sídliště ze závěru doby bronzové.

9. PhDr. Radka Šumberová, Ph.D.: Kutnohorsko v pozdní době halštatské.