cvndp publikacie publikacie

Opustila nás archeologička a kolegyňa Etela Studeníková

V pondelok 29. 5. 2023 nás vo veku 77 rokov opustila slovenská archeologička a kolegyňa PhDr. Etela Studeníková, CSc., ktorá časť svojho aktívneho života pôsobila ako archeologička v Archeologickom múzeu SNM a na Katedre archeológie Filozofickej fakulty UK v Bratislave. Jej špecializáciou bola doba popolnicových polí a staršia doba železná.

Viedla mnohé terénne výskumy – Janíky, Unín-Zámčisko, Ivanka pri Dunaji, Nová Dedinka, Zohor, Bratislava-Trnávka, Bratislava-Vajnory, Chorvátsky Grob-Triblavina, Michal na Ostrove, Pusté Úľany a ďalšie. Na univerzite prednášala dobu bronzovú a železnú v kontexte Karpatskej kotliny a Európy. Svojou prácou a prednáškami ovplyvnila a inšpirovala niekoľko generácií študentov. Výsledky výskumu publikovala vo viacerých domácich a zahraničných štúdiách, zborníkoch a knihách.

Česť jej pamiatke!

Zdroj: Slovenská Archeológia 64-2, Studia Archaeologica Brunensia 22 / 2017

Výnimočná expozícia „Knieža z Popradu a jeho hrobka“ sa sprístupnila verejnosti v Podtatranskom múzeu v Poprade

V Podtatranskom múzeu v Poprade sa 25. 5. 2023 za prítomnosti predsedu Prešovského samosprávneho kraja – Milana Majerského a veľkého počtu hostí a novinárov sa slávnostne otvorila stála expozícia „Knieža z Popradu a jeho hrobka“.

 

Rekonštrukcia hrobu v čase pochovania (Foto: M. Fabián).

Takmer v úplnosti zachovalá hrobka z konca 4. storočia po Kr. bola náhodne objavená pri stavebných prácach v roku 2005, keď archeológovi Podtatranského múzea Petrovi Rothovi nahlásili objavenie „podozrivej“ drevenej konštrukcie hlboko pod zemou na stavenisku v Poprade-Matejovciach. Následne spolu s privolaným archeológom Mariánom Sojákom,  archeobotaničkou Máriou Hajnalovou a archeologickým technikom Miroslavom Vrablecom zaktivizovali ďalších odborníkov a zvolaná vedecká komisia konštatovala, že ide o dávnoveký objekt.

Čítajte viac

Archeologický ústav SAV, v.v.i. v Nitre ponúka voľné pracovné miesto na pozíciu – archeológ

Náplň (druh) práce: Archeológ skúma spôsob života a kultúru najstarších spoločností na základe hmotných nálezov a pozostatkov. V súlade s právnymi normami organizuje a realizuje terénne výskumy, eviduje a dokumentuje nálezy a formuluje problémy a hypotézy. Vytvára zbierky, publikuje a prenáša výsledky archeologického výskumu do spoločnosti.

Čítajte viac

Uskutoční sa interná rozprava k dizertačným prácam

Dňa 16. marca 2023 sa uskutoční vo veľkej zasadačke na prízemí budovy SAV v Nitre INTERNÁ ROZPRAVA k dizertačným prácam

 

Program:

13.00 hod.

Mgr. Štefan OLŠAV

Téma dizertačnej práce:

Osídlenie pilinskej kultúry v Košickej kotline a Šarišskom podolí

Školiteľka: PhDr. Eva Horváthová, PhD.

 

14.00 hod.

Mgr. Miloš ČIERNY

Téma dizertačnej práce:

Výrobky z kostí a parohoviny z feudálnych sídiel 11.-15. storočia na Slovensku vo svetle nálezov z Pustého hradu vo Zvolene

Školiteľ: prof. PhDr. Alexander Ruttkay, DrSc.

 

Dizertačné práce sú k nahliadnutiu v knižnici Archeologického ústavu SAV, v. v. i. Nitra.

Pripravuje sa konferencia – Archeológia hôr: výskumy metódy, analýza

Archeologický ústav SAV, v. v. i. Nitra, sa spolupodieľa na príprave II. medzinárodnej konferencie “Archeológia hôr: výskumy metódy, analýza”, ktorá sa bude konať v dňoch 14. – 16. júna 2023 v Tatranskom múzeu v Zakopanom. Tematicky sa konferencia zameriava na problematiku najstaršieho osídlenia horských oblastí na pozadí zmien prírodného prostredia.

 

Text pozvánky stiahnete tu

Cirkulár prihlášok stiahnete tu

Aké nové knihy vyšli u nás?

V roku 2022 vydal Archeologický ústav SAV, v.v.i. niekoľko publikácií. Radi by sme predstavili sériu kníh venovanú spracovaniu pravekých lokalít.

 

 

 

M. Gabulová (zos.): Sídlisko Ludanickej skupiny v Nitre-Chrenovej, poloha Selenec. Ide o spracovanie rozsiahleho sídliska z obdobia eneolitu. Kniha obsahuje katalóg sídliska, vyhodnotenie sídliskových nálezov a kostrových pozostatkov, zhodnotenie zvieracieho osteologického materiálu, spracovanie botaniky. Dielo je dostupné tu.

 

 

J. Bátora/Z. Felcanová/J. Vladár: Osídlenie Nitry v staršej dobe bronzovej (sídliská a pohrebiská). Kolektív autorov zozbieral a vyhodnotil všetky dostupné pramene. Súborné dielo tak komplexne pojednáva o vývoji v staršej dobe bronzovej v mikroregióne Nitry.

 

 

 

V. Furmánek/J. Pavelková/V. Budinský-Krička: Kyjatice. Eponymná lokalita archeologickej kultúry. V roku 2020 bolo v rámci série Archeologických pamätníkov Slovenska vydané dielo Kyjatice: Zlatý vek na podhorí. V roku 2022 pristúpili autori ku komplexnému spracovaniu a vyhodnoteniu žiarového pohrebiska. Dielo je dostupné tu.

 

Vianoce

Prajeme Vám príjemné a pokojné prežitie Vianoc. Nech vo Vašich príbytkoch zavládne pohoda a dobrý duch sviatkov.

 

Všetko dobré Vám želajú

pracovníci Archeologického ústavu SAV