cvndp publikacie publikacie

Podtatranské múzeum v Poprade vyhodnotilo súťaž návrhov na Architektonicko-výtvarný návrh expozície „Kniežacia hrobka z Popradu“

Architektonicko-výtvarný návrh expozície Kniežacia hrobka z Popradu

Podtatranské múzeum v Poprade, ako verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. d) a zároveň vyhlasovateľ podľa § 119 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, uskutočnilo verejné obstarávanie s použitím postupu zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 a s využitím niektorých ustanovení § 119 až § 125 súťaže návrhov zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov za účelom výberu najlepšieho spracovateľa návrhu s názvom „Architektonicko – výtvarný návrh expozície Kniežacia hrobka z Popradu“.
Oznamuje Vám výsledok vyhodnotenia súťaže.
Do fázy vyhodnotenia návrhov postúpilo celkom 8 návrhov. Porota zasadala 27. mája 2020, výsledky si môžete stiahnuť tu.

Oznam pre verejnosť!

Archeologický ústav SAV v súvislosti s aktuálnou situáciou v šírení vírusu SARS-CoV-2 (“koronavírus”) a v nadväznosti na rozhodnutia Vlády SR, ako aj odporúčania Predsedníctva SAV je nútený v záujme eliminácie potenciálneho šírenia koronavírusu obmedziť pohyb verejnosti na svojich pracoviskách.

Z tohto dôvodu oznamujeme, že budovy AÚ SAV budú pre verejnosť zatvorené.

Prípadné žiadosti a otázky prosíme zasielať na mailové adresy:

sekretariat.au@savba.sknrausekr@savba.skmichaela.slovakova@savba.sk;

Otázky súvisiace s realizáciou záchranných archeologických výskumov: nraumvoj@savba.sk

Služby knižnice: gabriela.holkova@savba.sk

Služby dokumentácie: peter.bednar@savba.sk

 

Ďakujeme za porozumenie!

 

doc. PhDr. Matej Ruttkay, CSc.

riaditeľ

Verejné obstáravanie

Archeologický ústav SAV ako verejný obstarávateľ si Vás v rámci zadávania zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), dovoľuje vyzvať na predloženie cenovej ponuky:

 

Súťažné podklady

Pridanie obsahu do aplikácie / knižnice pre zobrazovanie 3D modelov a animácii v rozšírenej realite.

 

 

Podklady môžete v stiahnuť tu

Podtatranské múzeum v Poprade vyhlasuje súťaž návrhov na Architektonicko-výtvarný návrh expozície „Kniežacia hrobka z Popradu“

Podtatranské múzeum v Poprade vyhlasuje súťaž návrhov na

Architektonicko-výtvarný návrh expozície „Kniežacia hrobka z Popradu“

 

Unikátny kniežací hrob z Popradu-Matejoviec sa našiel v roku 2005 pri stavbe priemyselného parku. Tento výnimočný archeologický nález európskeho významu priniesol bohatstvo nielen v podobe neobyčajne dobre zachovaných drevených architektúr a ďalších organických zvyškov, ale najmä nové poznatky o spoločnosti z konca 4. stor. po Kr., teda zo sklonku doby rímskej a počiatku obdobia sťahovania národov. Na projekte spolupracujú odborníci z mnohých domácich i zahraničných inštitúcií v oblasti konzervovania a reštaurovania dreva, kože a textilu, v oblasti prírodovedného datovania, antropológie, archeozoológie, archeobotaniky a palynológie, ale aj špecialisti na 3D modelovanie, analýzy DNA a izotopy stroncia, odborníci na pravekú metalurgiu, analýzy skla alebo keramiku. Plánovaná expozícia v priestoroch Podtatranského múzea v Poprade bude venovaná prezentácii výsledkov tejto spolupráce a komplexnému predstaveniu hrobky v kultúrnom a geografickom kontexte doby. Mimoriadna zachovalosť i historický význam tohto objektu si vyžaduje primerane náročný prístup k jeho dlhodobému prezentovaniu so zachovaním všetkých jeho kvalít v rámci ochrany vzácnej pamiatky. Zároveň chceme hrobku sprístupniť odbornej i laickej verejnosti ako nový prvok kultúrneho turizmu v širšom priestore Vysokých Tatier i Slovenska.

Čítajte viac

Vianoce

Prajeme Vám príjemné a pokojné prežitie Vianoc. Nech vo Vašich príbytkoch zavládne pohoda a dobrý duch sviatkov.

 

Všetko dobré Vám želajú

pracovníci Archeologického ústavu SAV