cvndp publikacie publikacie

Skúmali sme Dunaj v priestore pred rímskym kastelom

V dňoch 26. – 30. 7. sa v Iži stretli archeológovia z Archeologického ústavu SAV (PhDr. Klaudia Daňová, PhD., PhDr. Ján Rajtár, CSc., Mgr. Petra Dragonidesová) a Katedry Klasickej archeológie (Mgr. Miroslava Daňová, PhD.), aby pokračovali vo výskume Dunaja v priestore pred rímskym kastelom. Prieskum bol realizovaný za asistencie Polícia SR (Poriečne oddelenie), ktorá nám poskytla logistickú podporu vrátane personálneho zabezpečenia. Za metodiku a bezpečnosť ponorov zodpovedali potápačskí inštruktori z tímu AKITO diving, ktorí poskytli aj časť materiálneho vybavenia.

Počas výskumu sme sa opierali o informácie a sonarové snímky získané z predchádzajúcej sezóny vďaka spolupráci s Ing. Valentínom Sočuvkom (Ústav hydrológie SAV) a Mgr. Michalom Hoffmanom (GEOTEST – Mgr. Michal Hoffmann).

Prelomový moment pre ďalší výskum priniesla v sezóne 2021 batymetria dunajského dna, ktorú realizovala spoločnosť Helicop s r.o. Vďaka podrobnejšej dokumentácii a širšiemu záberu územia (2 km) bolo možné identifikovať štruktúry, ktoré sa objavujú v línii presne oproti južnej bráne do rímskeho kastela a naprieč celým tokom.

Doplňujúce merania potvrdili, že ide o štruktúry pripomínajúce piliere rímskych mostov ako ich poznáme z iných častí Dunaja alebo Rýna.

Viac podrobností prinesie až prieskum na dne Dunaja, keď budeme môcť odobrať vzorky a lepšie zdokumentovať materiál a prípadné konštrukčné prvky.

Radi by sme sa týmto poďakovali všetkým inštitúciám, ktoré podporili naše bádanie v rokoch 2020 a 2021 a budeme sa tešiť na ďalšie sezóny výskumu.

 

Čítajte viac

Obhajoby doktorandských dizertačných prác

O Z N A M

o online zasadnutí Komisie pre obhajoby doktorandských dizertačných prác, ktoré sa uskutoční v rámci Archeologického ústavu SAV, Akademická 2, Nitra, dňa 23. augusta 2021

 

 

P r o g r a m:

9.30 hod.

Mgr. Peter DEBNÁR

Ťažba a spracovanie železa v priestore Vnútorných Západných Karpát vo vrcholnom a neskorom stredoveku

Oponenti:

doc. Mgr. Petr Hrubý, Ph.D., Ústav archeologie a muzeologie, Masarykova univerzita Brno

PhDr. Jozef Labuda, CSc., Slovenské banské múzeum Banská Štiavnica

PhDr. Karol Pieta, DrSc., Archeologický ústav SAV Nitra

 

13.00 hod.

Mgr. Dominik DROZD

Povrchový prieskum rastrovou metódou na lokalite Vráble-Fidvár s jeho prínos pre poznanie štruktúry pravekého a včasnohistorického osídlenia

Oponenti:

prof. PhDr. Noémi Beljak Pažinová, PhD., Katedra archeológie, Univerzita Konštantína Filozofa Nitra

PhDr. Gabriel Fusek, CSc., Archeologický ústav SAV Nitra

PhDr. Martin Kuna, CSc. DSc., Archeologický ústav AV ČR Praha, v.v.i.

S doktorandskými  prácami sa možno oboznámiť v knižnici Archeologického ústavu SAV Nitra.

 

 

Dovoľujeme si Vás pozvať na výstavu Syn púšte – cestovateľ a fotograf Alois Musil

Dovoľujeme si Vás srdečne pozvať na výstavu Syn púšte – cestovateľ a fotograf Alois Musil (1868–1944) a jeho súčasník Daniel Šustek, ktorá bude prístupná verejnosti v termíne od 11. augusta 2021 do 3. septembra 2021 vo výstavnej sále Univerzitnej knižnice v Bratislave na Michalskej 1. Vstup pre verejnosť je bezplatný. Otváracie hodiny výstavy: pondelok – nedeľa od 10.00 – 18.00 hod.

 

Profesor Alois Musil (1868-1944), kňaz a kresťanský archeológ, sa preslávil objavmi v arabskom svete. Vypracoval prvú exaktnú a uznávanú mapu Arábie, vrátane chýrnej Petry. Neustálemu riziku prepadov čelil dokonalým prispôsobením arabským kmeňom a ich jazyku, vďaka čomu sa stal spolu-šejkom dvoch z nich, nazývaný „Musa“ (čo zodpovedá aj arabskému označeniu pre Mojžiša). Jeho objav fresiek z 8. storočia n. l. v púštnom paláci arabských kniežat v Qusair Amra, v dnešnom Jordánsku, zobrazujúcich ľudské postavy, vrátane obnažených žien, zvierat, remesiel a zverokruh, spôsobil ozajstnú revolúciu v európskom vnímaní islamskej kultúry, o ktorej sa predpokladalo, že takéto zobrazenia zakazuje. Ním objavené fresky navyše zobrazujú pokojné spolunažívanie moslimského kalifa, byzantského cisára, perzského kráľa, habešského vládcu aj kresťanského vizigótského kráľa.

Čítajte viac

Prijímacie pohovory na doktorandské štúdium

Dňa 29. júna 2021 od 9.30 hod. sa uskutočnia prijímacie pohovory na doktorandské štúdium v AÚ SAV Nitra. Prijímacie pohovory sa budú realizovať online.

 

Mgr. Adam Fónod

Stredoveká keramika na severovýchodnom Slovensku (11.-15. storočie)

Školiteľ: doc. PhDr. Matej Ruttkay, CSc.

 

Mgr. Urszula Śmigielska

Pohrebný rítus lužickej kultúry na Slovensku a v priľahlých kultúrno-geografických regiónoch na obidvoch stranách karpatského oblúka v dobe bronzovej

Školiteľ: Mgr. Lucia Benediková, PhD.

 

B.A. Jarosław Wójcik

Militáriá a taktika boja v dobe popolnicových polí na severe Karpatskej kotliny

Školiteľ: PhDr. Vladimír Mitáš, PhD.

Prijímacie konania na interné a externé doktorandské štúdium v roku 2021

Riaditeľ Archeologického ústavu SAV v Nitre v spolupráci s FF UKF Nitra vyhlasuje začatie prijímacieho konania na interné a externé doktorandské štúdium v študijnom odbore archeológia so začiatkom v septembri 2021. Podmienkou prijatia na doktorandské štúdium je ukončené magisterské štúdium v uvedenom alebo príbuznom odbore. Termín prijímacích pohovor bude čoskoro upresnený.

Ďalšie informácie nájdete tu.

 

Témy dizertačných prác:

Študijný program Archeológia

Archeologický ústav SAV v spolupráci s FF UKF Nitra

Začiatok štúdia: september 2021

 

Čítajte viac

Prosím, venujte nám 2 % vašich daní

Darujte nám kúsok svojho času, ktorý potrebujete na vyplnenie tlačiva na poukázanie 2 % dane a podporte aktivity a činnosť Archeologického ústavu SAV. Vaše 2% v praxi neznamenajú žiadne výdavky navyše. Ide o daň, ktorú by ste inak museli odviesť do štátneho rozpočtu.

Získané finančné prostriedky budú použité na podporu archeologických výskumov.

Údaje o prijímateľovi 2 %:

Názov: Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied

Právna forma: rozpočtová organizácia

IČO: 00166723

Sídlo: Akademická 2, 949 21 Nitra

IBAN : SK23 8180 0000 0070 0000 5540

 

Za Vaše 2% Ďakujeme!!!

 

Čítajte viac

Zomrel náš kolega a priateľ Ján Hunka

Dňa 7. 2. 2021 nás vo veku nedožitých 63 rokov navždy opustil náš priateľ a kolega PhDr. Ján Hunka, CSc., dlhoročný pracovník Archeologického ústavu SAV v Nitre, numizmatik, ktorý nám pomáhal spoznávať mince.

Po štúdiu archívnictva na Filozofickej fakulte UK v Bratislave nastúpil v  roku 1983 do zamestnania na Archeologickom ústave SAV v Nitre, kde pôsobil až do svojej predčasnej smrti. Venoval sa hlavne nálezom stredovekých a novovekých mincí. Pri ich analýze sa nesnažil len o ich suchopárny popis bez akéhokoľvek vyhodnotenia, ale pri minciach chápal aj ich historický, sociálny a ekonomický kontext.

Jeho najväčšou profesionálnou výzvou bola stredoveká numizmatika, špeciálne sa venoval arpádovskému obdobiu (mincovníctvo medzi rokmi 1001 až 1301). Zasvätil mu väčšinu svojho života, venoval sa mu aj vo svojej doktorandskej práci. V roku 2013 vyšla monograficky jedna z jeho najvýznamnejších numizmatických prác – Mince Arpádovcov z rokov 1000-1301 : Ich podiel na vývoji hospodárstva stredného Slovenska.

Jeho záber však bol oveľa väčší, veľmi intenzívne sa venoval aj ďalším numizmaticko-archeologickým pamiatkam, ako boli napríklad obchodné plomby, počítacie žetóny, sviatostky a  pútnické odznaky. Štúdia o počítacích žetónoch z roku 1996 (Počítacie žetóny objavené počas archeologických výskumov na Slovensku) patrí podľa numizmatikov k základným a dosiaľ neprekonaným prácam, ktorá presahuje aj vedecké hranice dnešného Slovenska.

Nezabudol ani na dôležitosť regionálnych dejín, preto s radosťou spracovával rôzne súbory mincí zo všetkých regiónov Slovenska. Zároveň vypracoval viacero súpisov mincí, ktoré budú používať ešte nasledujúce generácie numizmatikov a archeológov. Napísal niekoľko ďalších knižných monografií a stovky odborných článkov.

Ján Hunka bol dlhoročným členom Slovenskej numizmatickej spoločnosti a vedúcim nitrianskej numizmatickej pobočky. Okrem toho bol aj predsedom Národného numizmatického komitétu SR a aktívnym členom Slovenskej archeologickej spoločnosti. Vďaka jeho obetavosti aj naďalej vychádzal numizmatický časopis Slovenská numizmatika, zároveň sa podieľal na založení časopisu Denárius.

Vždy sa usmieval a rád odborne pomohol, prípadne podiskutoval o nejakom vedeckom probléme. Pri oslave jeho 60. narodenín mu bola udelená bronzová medaila Archeologického ústavu SAV. Nečakali sme, že sa budeme stretávať už len tak krátko.

Janko budeš nám chýbať!