cvndp publikacie publikacie

Vo Zvolene sa uskutoční sympózium Stredné Slovensko v stredoveku

Sympózium: Stredné Slovensko v stredoveku. Vývoj osídlenia regiónu pred udelením mestských privilégií mestu Zvolen

 

karol-velkyMiesto a čas konania: Zvolen, Zvolenský zámok, Kráľovská sála, piatok 14.9.2018, 09:00 – 16:00

Organizátori podujatia: Katedra archeológie FF, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre; Mesto Zvolen; Archeologický ústav SAV v Nitre, v.v.i.; Slovenská národná galéria, pracovisko Zvolen

 

Program:

1. Úvod

09:00 – 09:20 Jana Maříková-Kubková: Kolébky evropské kultury

karol-velky22. Definovanie územia, charakteristika osídlenia, etnicita, systém správy a riadenia, kontakty oblasti s územím ostatnej Európy

Okruh zameraný na centrá osídlenia regiónu od doby kamennej po dobu železnú, rímske importy a mince na Pohroní a Poiplí ako svedectvo kontaktov s antickým svetom, prehľad stavu bádania osídlenia územia stredného Slovenska v 9.-13. storočí.

09:20 – 09:40 Noémi Beljak Pažinová: Osídlenie Zvolenskej kotliny v praveku

09:40 – 10:00 Ján Beljak: Osídlenie Zvolenskej kotliny v dobe protohistorickej a stredoveku

 

Prestávka 10:00 – 10:20

 

karol-velky43. Príchod kresťanstva, vznik cirkevnej organizácie

Okruh zameraný na príchod kresťanstva, vznik cirkevnej organizácie, zaniknuté sakrálne stavby na Poiplí a Pohroní so zameraním na včasnostredoveké patrocíniá; počiatky kláštorov (Hronský Beňadik, Bzovík), najstaršie kostoly v regióne a farskú organizáciu.

10:20 – 10:40 Henrieta Žažová: Podiel cirkevných inštitúcií na osídlení Hontianskej župy do roku 1301

 

4. Významné sídla a správne centrá

karol-velky3Okruh zameraný na správne centrá regiónu a významné sídla, úlohu opevnených areálov v sídelnej štruktúre stredného Slovenska; dejiny mesta Zvolen a Zvolenskej kotliny v 11. – 13. storočí.

10:40 – 11:00 Beljak, Ján – Ruttkay, Matej – Mácelová, Marta: Hradisko Môťová vo svetle najnovších výskumov

11:00 – 11:20 Peter Šalkovský: Včasnostredoveké opevnené výšinné sídlo v Detve

11:20 – 11:40 Ján Beljak – Alena Bistáková – Samu Levente: Včasnostredoveká osada v Banskej Bystrici – Senici

11:40-12:00 Pavol Maliniak: Od opáta k igricovi. Obyvatelia hradu Zvolen v kultúrnom kontexte éry Arpádovcov

12:00 – 12:20 Radoslav Ragač: Mestské privilégiá Zvolena

 

Obedňajšia prestávka 12:30 – 13:30

 

karol-velky65. Cirkevná a rezidenčná architektúra, architektonická výzdoba, opevnenia

Okruh zameraný na stavebno-historický vývoj kráľovských rezidencií a cirkevnú architektúru v regióne, a pod.

13:30-13:50 Michal Šimkovic: Zvolenský zámok a jeho stavebné premeny

 

6. Diaľkový obchod a lokálna ekonomika

Okruh zameraný na výpoveď numizmatických prameňov, počiatky ťažby striebra v regióne, a pod.

13:50 – 14:10 Jozef Labuda: Stredoslovenský banský región v období vrcholného stredoveku

karol-velky714:10 – 14:30 Kvietok, Martin – Petrík, Jozef: Doklady včasnostredovekej produkcie železa z Lučenca

14:30 – 14:50 Ján Hunka: Význam nálezov mincí z 13. – 14. storočia vo Zvolene a širšom okolí

 

Hlavná odborná prednáška:

15:00 – 16:00 Ján Beljak: Pustý hrad vo Zvolene – aktuálne výsledky archeologického výskumu

 

Časový limit pre prednášky je stanovený na 15 minút, 5 minút bude po každej prednáške venované otázkam, diskusii.

 

znak6Projekt Stredné Slovensko v stredoveku. Vývoj osídlenia regiónu pred udelením mestských privilégií mestu Zvolen bolo podporené dotáciou Ministerstva kultúry SR v rámci grantovej schémy Obnovme si svoj dom, podprogram 1.3 (MK-2154/2018/1.3).

 

Program na stiahnutie tu

Plagát na stiahnutie tu

 

znak1 znak2 znak3 znak4 znak5