cvndp publikacie publikacie

Prihláste sa na zaujímavú tému doktorandského štúdia – Rímske mince u stredodunajských Germánov

Prihláste sa na 2. kolo prijímacích pohovorov na doktorandské štúdium v odbore Klasická archeológia v spolupráci s Trnavskou univerzitou v Trnave – Katedrou klasickej archeológie (termín podania 31. 7. 2023!)

Téma:

Rímske mince u stredodunajských Germánov

Školiteľ: PhDr. Karol Pieta, DrSc. (Archeologický ústav SAV, v.v.i.)

Informácie: https://ff.truni.sk/klasicka-archeologia

Podmienky prijímacieho konania:  https://ff.truni.sk/podmienky-prijatia

Anotácia:

Téma je zameraná na úlohu rímskych mincí v hospodárskom a sociálnom živote včasnohistorického germánskeho osídlenia v severnej časti stredného Podunajska z pohľadu historických, numizmatických a archeologických prameňov. Doktorand nadviaže na doterajšie  katalógové práce a sumarizujúce štúdie a využije dostupné materiály zo sídliskových, funerálnych i zberových materiálov. Zvláštnu pozornosť venuje dôvodom  prísunu, prijímania a využívania rímskych mincí v jednotlivých regiónoch a rozdielom medzi pohraničnou limitnou zónou a hlbším zázemím barbarika v rôznych časových úsekoch.  Zhodnotí aj ich možné využívanie v neekonomickej sfére.