cvndp publikacie publikacie

Témy dizertačných prác (2023)

Témy dizertačných prác so začiatkom štúdia v roku 2023, presný dátum prijímacieho konanie upresníme. Pravdepodobne sa uskutoční v júni 2023. Pre ďalšie informácie nás môžete kontaktovať na: nrausekr@savba.sk, alebo ich nájdete aj tu: euraxess.ec.europa.eu/jobs/102557

Trnavská univerzita – Filozofická fakulta – 3 ročné štúdium

2. kolo prijímacích pohovorov na doktorandské štúdium v odbore Klasická archeológia v spolupráci s Trnavskou univerzitou v Trnave – Katedrou klasickej archeológie.

 

Téma: Rímske mince u stredodunajských Germánov

Topic: Roman coins among the Central Danube Germans

Školiteľ: PhDr. Karol Pieta, DrSc. (Archeologický ústav SAV, v.v.i., kontakt: nraupiet@savba.sk)

Informácie: https://ff.truni.sk/klasicka-archeologia

Podmienky prijímacieho konania:  https://ff.truni.sk/podmienky-prijatia

Termín prijímacieho konania: 31. 7. 2023

Anotácia:

Téma je zameraná na úlohu rímskych mincí v hospodárskom a sociálnom živote včasnohistorického germánskeho osídlenia v severnej časti stredného Podunajska z pohľadu historických, numizmatických a archeologických prameňov. Doktorand nadviaže na doterajšie  katalógové práce a sumarizujúce štúdie a využije dostupné materiály zo sídliskových, funerálnych i zberových materiálov. Zvláštnu pozornosť venuje dôvodom  prísunu, prijímania a využívania rímskych mincí v jednotlivých regiónoch a rozdielom medzi pohraničnou limitnou zónou a hlbším zázemím barbarika v rôznych časových úsekoch.  Zhodnotí aj ich možné využívanie v neekonomickej sfére.

 

The topic focuses on the function of Roman coins in the economic and social life of the early historic Germanic settlement in the northern part of the Central Danube region from the perspective of historical, numismatic and archaeological sources. The PhD student will build on previous cataloguing work and summarizing studies and use available settlement, funerary and collection materials. Particular attention will be paid to the reasons for the influx, reception and use of Roman coins in different regions, and to the differences between the frontier liminal zone and the deeper hinterland of the Barbaricum at different times.  Their possible use in the non-economic sphere will also be adressed.

 

Univerzita Komenského Bratislava – Filozofická fakulta – 4 ročné štúdium

Študijný odbor: Historické vedy, študijný program: Všeobecné dejiny

1. FF UK BA (4. ročné štúdium, denné)

Názov dizertačnej práce: Centrálne hradisko púchovskej kultúry na vrchu Havránok v Liptovskej Sielnici-Liptovskej Mare. Vývoj, funkcia a pamiatková prezentácia

Topic: Central hillfort of the Púchov culture on Havránok hill in Liptovská Sielnica-Liptovská Mara. Development, function, and heritage presentation.

Školiteľ: PhDr. Karol Pieta, DrSc. (Kontakt: nraupiet@savba.sk)

Konzultant: Mgr. Lucia Benediková, PhD. (Kontakt: nraubene@savba.sk)

Forma štúdia:  D/E

Termín prijímacieho konania: jún 2023

Anotácia: Téma zahŕňa spracovanie vývoja využívania a interpretáciu významu dominantnej polohy Liptovskej kotliny – vrchu Havránok v Liptovskej Sielnici-Liptovskej Mara – vo včasnohistorickom období na základe vyhodnotenia bohatých materiálov z dlhoročných vykopávok Archeologického ústavu SAV. Vrch bol opevnený a využívaný aj ako významné obetné miesto od strednej doby laténskej do začiatku doby rímskej. Súčasťou témy bude aj  nový pohľad na rekonštrukcie vybraných archeologických objektov a na využitie lokality pre kultúrny turizmus.

 

The topic includes the analysis of the development of the use and the interpretation of the importance of the dominant site of the Liptovská Basin – the hill Havránok in Liptovská Sielnica- Liptovská Mara – in the Protohistoric Period based on the rich materials from the long-term excavations conducted by the Institute of Archaeology of the Slovak Academy of Sciences (SAV). The hill was fortified and used as an important sacrificial place from the Middle La Téne to the beginning of the Roman Period. The topic will also include the reconsideration of the reconstructions of selected archaeological features and the use of the site for cultural tourism.

 

2. FF UK BA (4. ročné štúdium, denné)

Názov dizertačnej práce:  Výmena a obchod ako sociálnoekonomický fenomén protohistorického a ranostredovekého obdobia v západnej časti Karpatskej kotliny. Mince a nemonetárne prostriedky výmeny.

Topic: Exchange and trade as a socio-economic phenomenon of the Protohistorical and Early Medieval period in the western part of the Carpathian Basin. Coins and non-monetary exchange media

Školiteľ: PhDr. Karol Pieta, DrSc. (Kontakt: nraupiet@savba.sk)

Konzultant: Dr. Péter Prohászka (Kontakt: prohaszkapeter1975@gmail.com)

Forma štúdia: D/E

Termín prijímacieho konania: jún 2023

Anotácia: Definovanie vývoja obchodno-výmenných vzťahov v určenej oblasti v protohistorickom a vo včasnostredovekom období. Výklad razby a využívania/nevyužívania mincí a iných prostriedkov výmeny a ich rôznych funkcií v jednotlivých obdobiach a spoločenstvách, s ťažiskom na lokálnu produkciu mincí a jej surovinové predpoklady na území Slovenska.

 

The definition of the development of trade and exchange relations in the specified area in the  Protohistoric and Early Medieval Periods. The interpretation of the minting and use/non-use of coins and other instruments of exchange and their various functions in different periods and communities, focused on the local coin production and relevant raw material resources in Slovakia..

 

3. FF UK BA (4. ročné štúdium, denné)

Názov dizertačnej práce: Včasnostredoveké mohylové pohrebiská v stredodunajskom priestore
Topic: Early Medieval burial mounds in the Middle Danube region

Školiteľ: Mgr. Zbigniew Robak, PhD. (Kontakt: zbigniew.robak@savba.sk)
Forma štúdia: D/E
Termín prijímacieho konania: jún 2023

Anotácia: Kritické spracovanie včasnostredovekých mohylových pohrebísk v strednej Európe. Komplexné spracovanie známych archeologických lokalít tzv. slovanskej mohylovej zóny s rozdelením na chronologické fázy, regióny a kategórie. Regionálne rozdiely. Revízia datovania lokalít. Špeciálny dôraz na západoslovenské skupiny (hornonitrianska, turčianska skupina).

 

The main aim of the thesis is to critically analyze early medieval mound burials in Central Europe. Specific aims will include a complex analysis of well-known archeological sites, the so-called Slavic burial mound zone divided into chronological phases, regions and categories (if necessary, investigation of regional differences and revision of dating of the sites. A special emphasis should be put on Western Slovak groups (Upper Nitra, Turiec group).

 

4. FF UK BA (4. ročné štúdium, denné)

Názov dizertačnej práce: Život s kameňom vo včasnom stredoveku

Topic: Life with stone in the early Middle Ages

Školiteľ: doc. PhDr. Matej Ruttkay, CSc. (Kontakt: matej.ruttkay@savba.sk)

Forma štúdia:  D/E

Termín prijímacieho konania:  jún 2023

Anotácia: Cieľom práce je sumarizácia, analýza a vyhodnotenie archeologických prameňov dokladajúcich využitie kameňa pri rôznych ľudských aktivitách vo včasnom stredoveku (prioritne na území dnešného západného Slovenska). Z výskumov komplexnejšie preskúmaných sídlisk a pohrebísk je k dispozícii rozsiahly nálezový fond (stavebný materiál, žarnovy, brúsne kamene, osličky, kresacie kamene, umelecké predmety, prasleny, závažia, prípadne súčasti hrobového inventáru a pod.). Jeho analýza v kontexte poznatkov zo stredodunajského priestoru prinesie dôležité informácie pre rekonštrukciu života v stredoveku – zdroje surovín, technológie ťažby a spracovania, transport, obchod/výmena a pod. Predpokladom úspešného riešenia práce je interdisciplinárna spolupráca – najmä komparácia s historickými a kunsthistorickými prameňmi, a spolupráca s geológmi. 

 

The aim of the thesis is to summarize, analyze and evaluate archaeological sources documenting the use of stone in various human activities in the early Middle Ages (primarily in the territory of today’s western Slovakia). From the excavations of more complexly investigated settlements and burial sites, an extensive finds fund is available (construction material, millstones, grinding stones, asses, flint stones, art objects, whorls, weights, or parts of grave inventory, etc.). Its analysis and incorporation into the Middle Danube area may provide a number of results important for the reconstruction of medieval life – sources of raw materials, technologies of extraction and processing, transport, trade/exchange, etc. Interdisciplinary cooperation is a requirement for a successful completion of the thesis – especially comparisons with historical and art-historical sources and cooperation with geologists.

 

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre – Filozofická Fakulta – 3 ročné štúdium

Študijný odbor: Historické vedy, študijný program: Archeológia

 

5. FF UKF Nitra (3. ročné štúdium denné)

Názov dizertačnej práce: Osídlenie dolného Pohronia a Poiplia v neolite až v dobe halštatskej vo svetle interakcií človeka a krajiny

Topic:  Settlement structure of Lower Hron river and Ipeľ river valleys from the Neolithic till the Hallstatt Period in light of human-landscape interactions

Školiteľ: prof. PhDr. Jozef Bátora, DrSc. (Kontakt: nraubato@savba.sk)

Konzultant:   PhDr. Vladimír Mitáš, PhD. (Kontakt: vladimir.mitas@savba.sk)

Forma štúdia:  D/E

Termín prijímacieho konania: jún 2023

Anotácia: Dolné Pohronie a Poiplie sú dva dôležité regióny v severokarpatskom priestore, ktoré v praveku predstavovali most medzi Podunajskou nížinou a Potisím. Cieľom dizertačnej práce bude okrem identifikácie kultúrnych zmien, štruktúry a dynamiky osídlenia aj výskum zmien v dôsledku interakcie človeka a krajiny a jeho okolitého prírodného prostredia. Riešenie práce predpokladá širšiu interdisciplinárnu spoluprácu.

 

During Prehistory, the Lower Hron and Ipeľ basins – two regions important in the northern part of the Carpathian Basin – constituted a bridge between the Danubian Lowland and the Tisza Basin. The aim of the dissertation will be, beside the identification of cultural changes, settlement structure and dynamics in this area, to analyse changes resulting from interactions between the human, landscape and natural environment. Dissertation will require a broader interdisciplinary cooperation.

 

6. FF UKF Nitra (3. ročné štúdium, denné)

Názov dizertačnej práce: Včasnostredoveké osídlenie (6.–11. storočie) stredného Ponitria z pohľadu archeológie

Topic: Early medieval settlement (6th–11th c.) of the Middle Nitra Basin from the perspective of archaeology

Školiteľ: Mgr. Zbigniew Robak, PhD. (Kontakt: zbigniew.robak@savba.sk)

Konzultant: doc. PhDr. Matej Ruttkay, DrSc. (Kontakt: matej.ruttkay@savba.sk)

Forma štúdia: D/E

Termín prijímacieho konania: jún 2023

Anotácia:  Cieľom práce je zozbierať a vyhodnotiť archeologické pramene z daného chronologického úseku zo stredného Ponitria a z priľahlých pohorí – Vtáčnik, Strážovské Vrchy, Považský Inovec a Tribeč. Súčasťou práce bude dokumentácia a spracovanie nálezov deponovaných vo viacerých inštitúciách, ako aj práca v prostredí GIS aj s využitím LIDARových dát.

 

The aim of the thesis is to collect and evaluate archaeological sources from the given chronological period from the central Nitra basin and adjacent mountainous areas – Vtáčnik, Strážovské Vrchy, Považský Inovec and Tribeč. The work will include the documentation and processing of findings deposited in several institutions, as well as work in the GIS environment and with the use of LIDAR data.

 

7. FF UKF Nitra (3. ročné štúdium, denné)

Názov dizertačnej práce: Vykurovanie na hradoch na východnom Slovensku (Šarišská, Užská a Zemplínská stolica) a na juhozápadnej Ukrajine (Podolie) v stredoveku a na počiatku novoveku

Topic: Heating in castles in eastern Slovakia (Šariš, Uh and Zemplín Counties) and south-western Ukraine (Podolia) in the Middle Ages and at the beginning of the modern period

Školiteľ: PhDr. Peter Bednár, CSc. (Kontakt: nraubedn@savba.sk)

Forma štúdia:  D/E

Termín prijímacieho konania:  jún 2023

Anotácia: Porovnanie podoby a vývoja vykurovacích zariadení a spôsobov vykurovania na hradoch v susediacich oblastiach stredovekého Uhorska a historickej oblasti Podolia. Cieľom je zozbieranie prameňov, porovnanie typologického vývoja vykurovacích zariadení (otvorené ohniská, krby, pece, hypokaustá), a tiež porovnanie umelecko-historického vývoja kachľových pecí na vybraných lokalitách v oboch oblastiach. V práci sa overí hypotéza o prejavoch východných a severských vplyvov na vývoj vykurovacích zariadení v Uhorsku.

 

A comparison of the form and development of heating devices and heating methods in castles in the neighbouring areas of medieval Hungary and the historical Podolie region. The aim of the thesis is to collect the sources, compare the typological development of heating devices (open hearths, fireplaces, furnaces, hypocausts) and compare the art-historical development of tile stoves at selected sites in both areas. The thesis will test a hypothesis about the Eastern and Nordic influences on the development of heating devices in the medieval Kingdom of Hungary.

 

8. FF UKF Nitra (3. ročné štúdium, denné)

Názov dizertačnej práce: Stredoveká a novoveká keramika z horného Požitavia na základe archeologických prameňov z hradov Hrušov a Gýmeš

Topic:  Medieval and modern ceramics from the upper Žitava river valley based on the archaeological sources from Hrušov and Gýmeš castles

Školiteľ: Mgr. Mário Bielich, PhD. (nraumbie@savba.sk)

Forma štúdia:  D/E

Termín prijímacieho konania: jún 2023

Anotácia: Cieľom práce je spracovanie a vyhodnotenie keramických nálezov z archeologických výskumov hradov Hrušov a Gýmeš v kontexte archeologických prameňov z Horného Požitavia a v širších súvislostiach i z priľahlých oblastí historického Uhorska. Zámerom je i postihnutie zmien, ktoré v sledovanom časovom úseku prebiehali vo výrobe keramiky, ako aj rozpoznanie importov rôznej proveniencie v keramických súboroch.

 

The aim of the thesis is to process and evaluate ceramic finds acquired during archaeological research of the castles of Hrušov and Gýmeš in the context of archaeological sources from Upper Žitava valley and in a wider context also from the neighbouring areas of the historical Kingdom of Hungary. Also, the aim of the thesis is to capture changes in the production of ceramics in the studied period and recognize imports of different provenance in ceramic assemblages.