cvndp publikacie publikacie

Tento rok sa uskutočnila už pätnásta sezóna výskumu hradiska v Bojnej

Bojná VI – práce na mohyle 3.

V roku 2021 mali členovia pracovnej skupiny Bojná k dispozícii len obmedzené finančné prostriedky z projektov VEGA 0001 a APVV-19-0563. Napriek tomu sa podarilo o tejto sídliskovej aglomerácii získať nové vedecké poznatky. Pokračovalo sa v systematickej prospekcii viacerých častí zázemia doteraz známych lokalít, najmä hradiska Bojná II, kde sa získala dôležitá kolekcia spôn zo sťahovania národov.

Pri systematickom prieskume v okolí Železnej doliny sa podarilo identifikovať zatiaľ nedatované stopy po hutníckej činnosti v podobe koncentrácie železnej trosky. Na vyvýšenine nad potokom Bojnianka sme s podporou analyzovaných snímok LIDARu našli skupinu mohýl. Dva z približne siedmich násypov sa preverili geofyzikou (M. Cheben, I. Murin) a počas letných mesiacov sa sčasti preskúmali. Práce boli súčasťou odbornej praxe študentov archeológie z univerzít v Krakove a v Poznani.

Z mohyly 3 s priemerom 6 metrov boli postupne skúmané štvrtinové časti. V hornej časti násypu sa ukázali dve koncentrácie obtáčanej keramiky, zdobenej vlnovkami a obvodovými ryhami. V nižších vrstvách sa našli len praveké zlomky. Práce neboli ukončené.

Viac poznatkov poskytla mohyla 1 s priemerom 11 metrov, z ktorej sa plošne preskúmali dva štvrtinové segmenty. Podľa stratigrafických pozorovaní násyp vykazoval dve jasne odlíšiteľné súvrstvia. V hornej z nich sa nachádzala včasnostredoveká i praveká keramika, zatiaľ čo v spodnej časti plášťa boli výlučne praveké nálezy (črepy, štiepaná industria, sekerka), patriace pravdepodobne do neskorej fázy lengyelskej kultúry. Do stredu staršieho násypu bola z horných vrstiev zahĺbená hrobová jama orientovaná v smere západ-východ, ktorá možno zničila pôvodný praveký hrob. Žiaľ, veľmi tvrdá kyslá pôda a spodná voda strávili pozostatky zomrelého, takže na dne viac ako dva metre hlbokej jamy sa našli len zvyšky výdrevy, sekera a drobné ozdoby opaska (striebrom plátované vrtuľové kovanie).

Bojná I, depot zo staršej doby bronzovej.

Datovanie hrobu (8.-9. storočie) a prípadné ďalšie údaje o zomrelom azda spresní určenie veku nájdeného dreva a odobraté vzorky z miesta tela zomrelého. Mohylník významne dopĺňa naše poznatky o Bojnej, kde sme doteraz, s výnimkou dvoch preskúmaných mohýl na hradisku Bojná III nepoznali miesta, kde početné miestne obyvateľstvo pochovávalo svojich zomrelých. Výskum tu bude pokračovať.

Zaujímavé výsledky priniesli aj práce, ktoré sa v tomto roku vykonali na hradisku Bojná I – Valy. Pri pokračovaní v systematickom prieskume strmých svahov poniže obvodového valu sa našiel ďalší, v poradí už tridsiaty hromadný nález železných predmetov, ktorý okrem iného obsahoval poľnohospodárske náradie (čerieslo, kosa) a dva strmene. Pri plošnom výkope v strednej časti hradiska sa podarilo objaviť depot náramkov z medeného drôtu, ktorý patrí k zriedkavým nálezom tohto druhu u nás. Je zrejme súčasťou málo výrazného horizontu najstaršieho osídlenia tohto miesta z počiatku doby bronzovej, ku ktorému patrí aj zuhoľnatená kôstka slivky, nájdená v pedologickom profile v strednej časti hradiska v roku 2007 (datovanie C14: 1863±67 calBC).

Výskum si prezreli viaceré skupiny návštevníkov, ale podporili nás aj dobrovoľníci, najmä tradiční pomocníci z radov zdravotníkov z Bratislavy pod vedením prof. A. Gutha. Obec Bojná aktívne prispela k úprave hradiska Valy kosením, obnovou rekonštrukcie poškodenej chlebovej pece i osadením atraktívnych drevených plastík a nových orientačných tabúľ. Na záver výskum zhodnotlila odborná komisia za účasti odborníkov zo Slovenskej i Českej republiky.

Karol Pieta, Miriam Jakubčinová, Petra Dragonidesová

 

Bojná VI, výskum mohyly 1.
Bojná I, depot č. 30.

 

 

 

 

 

 

Dobrovoľníci pri práci.
Exkurzia na hradisku Valy.

 

 

 

 

 

Členovia slovenských klubov Rotary na návšteve hradiska Valy.