cvndp publikacie publikacie

Obhajoby doktorandských dizertačných prác

O Z N A M

o online zasadnutí Komisie pre obhajoby doktorandských dizertačných prác, ktoré sa uskutoční v rámci Archeologického ústavu SAV, Akademická 2, Nitra, dňa 23. augusta 2021

 

 

P r o g r a m:

9.30 hod.

Mgr. Peter DEBNÁR

Ťažba a spracovanie železa v priestore Vnútorných Západných Karpát vo vrcholnom a neskorom stredoveku

Oponenti:

doc. Mgr. Petr Hrubý, Ph.D., Ústav archeologie a muzeologie, Masarykova univerzita Brno

PhDr. Jozef Labuda, CSc., Slovenské banské múzeum Banská Štiavnica

PhDr. Karol Pieta, DrSc., Archeologický ústav SAV Nitra

 

13.00 hod.

Mgr. Dominik DROZD

Povrchový prieskum rastrovou metódou na lokalite Vráble-Fidvár s jeho prínos pre poznanie štruktúry pravekého a včasnohistorického osídlenia

Oponenti:

prof. PhDr. Noémi Beljak Pažinová, PhD., Katedra archeológie, Univerzita Konštantína Filozofa Nitra

PhDr. Gabriel Fusek, CSc., Archeologický ústav SAV Nitra

PhDr. Martin Kuna, CSc. DSc., Archeologický ústav AV ČR Praha, v.v.i.

S doktorandskými  prácami sa možno oboznámiť v knižnici Archeologického ústavu SAV Nitra.