cvndp publikacie publikacie

Prijímacie konania na interné a externé doktorandské štúdium v roku 2021

Riaditeľ Archeologického ústavu SAV v Nitre v spolupráci s FF UKF Nitra vyhlasuje začatie prijímacieho konania na interné a externé doktorandské štúdium v študijnom odbore archeológia so začiatkom v septembri 2021. Podmienkou prijatia na doktorandské štúdium je ukončené magisterské štúdium v uvedenom alebo príbuznom odbore. Termín prijímacích pohovor bude čoskoro upresnený.

Ďalšie informácie nájdete tu.

 

Témy dizertačných prác:

Študijný program Archeológia

Archeologický ústav SAV v spolupráci s FF UKF Nitra

Začiatok štúdia: september 2021

 

 

1.

Téma: Militáriá a taktika boja v dobe popolnicových polí na severe Karpatskej kotliny

Topic: Militaria and battle tactics during the Urnfield Culture Period in the northern part of the Carpathian Basin

Školiteľ: PhDr. Vladimír Mitaš, PhD.

Forma štúdia:  interná/externá

Termín prijímacieho konania: Predpokladaný termín prijímacích skúšok: jún-júl 2021

Anotácia: Militáriá a taktika boja v dobe popolnicových polí na severe Karpatskej kotliny: Cieľom práce je detailné preskúmanie vojenstva kultúr doby popolnicových polí na severe Karpatskej kotliny, teda ťažiskovo na Slovensku. Analyzované okruhy výzbroje a výstroja, fortifikované objekty a náčrt taktiky boja, ale aj ich prípadné paralely, či odlišnosti s materiálom na okolitých teritóriách, majú potenciál rozšíriť poznatky o tejto problematike na Slovensku a v strednej Európe vôbec.

 

2.

Téma: Spiš ako kontaktná zóna kultúr popolnicových polí mladšej a neskorej doby bronzovej v Západných Karpatoch

Topic: Spiš Region as the contact zone of the Urnfield cultures during the Late and Final Bronze Age in Western Carpathians

Školiteľ: Mgr. Lucia Benediková, PhD.

Konzultant: PhDr. Elena Miroššayová, CSc.

Forma štúdia: interná/externá

Termín prijímacieho konania:
Predpokladaný termín prijímacích skúšok: jún-júl 2021

Anotácia: Cieľom práce je spracovanie materiálu z výšinných osád vo Vítkovciach, Letanovciach a Spišských Tomášovciach a vytvorenie archeologickej topografie regiónu Spiša v mladšej a neskorej dobe bronzovej. Analýza prameňov má vyústiť do poznania kultúrneho vývoja a kultúrnej diferenciácie Spiša v mladšej a neskorej dobe bronzovej v sídliskovej štruktúre, materiálnej náplni a nadstavbových javoch. Jedným zo zámerov je aj sledovanie regiónu Spiša ako kontaktnej zóny kultúr popolnicových polí v Západných Karpatoch v mladšej a neskorej dobe bronzovej.

Annotation: Goal of the dissertation is processing of the archaeological sources from the hill top settlements in Vítkovce, Letanovce and Spišské Tomášovce, and creation of the archaeological topography of the Spiš region during the Late and Final Bronze Age. Analysis of the sources shall result into the knowledge of the cultural development and cultural differentiation of Spiš during the Late and Final Bronze Age from the perspective of the settlement structure, portable monuments and superstructure. One of the objectives is also considering Spiš region as the contact zone of the Urnfield cultures during the Late and Final Bronze Age in Western Carpathians.

 

3.

Téma: Sídlisko v Liptovskej Sielnici-Liptovskej Mare II/Rybníkoch v kontexte osídlenia severnej časti Západných Karpát v neskorej dobe laténskej

Topic: Settlement in Liptovská Sielnica-Liptovská Mara II/Rybníky as the part of Late La Tène settlement structure in the Western Carpathians

Školiteľka: Mgr. Lucia Benediková, PhD.

Konzultant: PhDr. Karol Pieta, DrSc.

Forma štúdia:  interná/externá

Termín prijímacieho konania: Predpokladaný termín prijímacích skúšok: jún-júl 2021

Anotácia: Cieľom práce je spracovanie materiálu zo sídliska v Liptovskej Sielnici-Liptovskej Mare II/Rybníkoch ako súčasti sídliskového areálu v Liptovskej Sielnici-Liptovskej Mare, aj ako súčasti sídliskovej štruktúry severnej časti Západných Karpát v neskorej dobe laténskej. V prípade dostatočných dát sa dá očakávať riešenie postavenia púchovskej kultúry ako špecifického kultúrneho fenoménu v severnej časti Západných Karpát v neskorej dobe laténskej na základe porovnania materiálnej náplne a nehnuteľných prameňov s prameňmi z kultúrno-geograficky rovnakých aj odlišných regiónov.

Annotation: Goal of the dissertation is the processing of the sources from the settlement in Liptovská Sielnica-Liptovská Mara II/Rybníky as the part of the settlement area in Liptovská Sielnica-Liptovská Mara, as well as of the Late La Tène settlement structure in the northern part of the Western Carpathians. In case of sufficient data, it is also expected to address the role of the Púchov culture as the specific cultural phenomenon in the northern part of the Western Carpathians during the Late La Tène Period on the basis of the comparison of the sources from cultural-geographically same as well as different regions.

 

4.

Téma: Pohrebný rítus lužickej kultúry na Slovensku a v priľahlých kultúrno-geografických regiónoch na obidvoch stranách karpatského oblúka v dobe bronzovej

Topic: Burial ritual of the Lusatian culture in Slovakia and neighbouring cultural-geographic regions on the both sides of the Carpathian Arc during the Bronze Age

Školiteľka: Mgr. Lucia Benediková, PhD.

Forma štúdia:  interná/externá

Termín prijímacieho konania: Predpokladaný termín prijímacích skúšok: jún-júl 2021

Anotácia: Cieľom práce je analýza pohrebného rítu lužickej kultúry na Slovensku v porovnaní so susednými kultúrno-geografickými regiónmi na oboch stranách Karpatského oblúka v dobe bronzovej. Konkrétne pôjde o sledovanie jednotlivých aspektov rítu (napr. počty, typy, úprava hrobov, hrobová výbava, zvláštnosti manipulácie s artefaktmi, ktoré sú súčasťou pohrebného rituálu, a pod.) a ich vývoj v čase a v priestore, ako aj o vytvorenie katalógu relevantných nálezísk. Súčasťou práce je aj dokončenie spracovania a vyhodnotenie pohrebného rítu na pohrebisku lužickej kultúry Púchov, Pod Lachovcom.

Annotation: The goal of the dissertation is the analysis of the burial ritual of the Lusatian culture in Slovakia in comparison with neighbouring cultural-geographic regions on the both sides of the Carpathian Arc during the Bronze Age. Namely, individual aspects of burial ritual (such as number of graves, types of graves, grave equipment, grave arrangement, particularities in grave goods manipulation, etc.) and their development in time and space will be followed. Catalogue of relevant sites will be created. One of the objectives is also finalization of processing and evaluation of the burial ritual at the Lusatian necropolis in Púchov, Pod Lachovcom.

 

5.

Téma: Vývoj elít v mladšej dobe rímskej na juhozápadnom Slovensku hlavne na príklade hrobov z lokality Krakovany-Stráže

Topic: The development of the elites of the younger Roman Period mainly on the example of the princely tombs of Krakovany-Stráže

Školiteľ: prof. PhDr. Eduard Droberjar, PhD.

Forma štúdia: interná/externá

Termín prijímacieho konania: Predpokladaný termín prijímacích skúšok: jún-júl 2021

Anotácia: Cieľom práce je komplexná analýza hrobových celkov zo známej lokality Krakovany-Stráže a určenie ich pozície medzi hrobmi a pohrebiskami 3.–4. storočia na juhozápadnom Slovensku. Autor(-ka) sa tiež zameria na význam kniežacích hrobov zo Stráží v kontexte ostatných bohatých hrobov u polabských Germánov a bude charakterizovať vývoj elít Kvádov od doby markomanských vojen do konca doby rímskej.

 

6.

Téma: Včasnostredoveké mohylové pohrebiská v stredodunajskom priestore

Topic: Early medieval barrow mounds in the Middle Danube region

Školiteľ: Mgr. Zbigniew Robak, PhD.

Forma štúdia:  interná/externá

Termín prijímacieho konania: Predpokladaný termín prijímacích skúšok: jún-júl 2021

Kritické spracovanie predchádzajúceho výskumu včasnostredovekých mohylových pohrebísk v strednej Európe.

Špecifické ciele: Komplexné spracovanie známych archeologických lokalít tzv. slovanskej mohylovej zóny s rozdelením na chronologické fázy, regióny a kategórie (v prípade potreby). Regionálne rozdiely. Revízia datovaní lokalít. Zvláštny dôraz na západoslovenské skupiny (hornonitrianska, turčianska skupina).

Metódy: Revízny výskum vybraných lokalít s účelom získania vzoriek na datovanie (v spojení s možným projektom VEGA/APVV). Neinvazívny prieskum. Použitie údajov GIS a LiDAR.

 

7.

Názov dizertačnej práce: Včasnostredoveké hromadné nálezy na Slovensku

Topic: Early medieval hoard finds from Slovakia“

Školiteľ: PhDr. Karol Pieta, DrSc.

Forma štúdia:  interná/externá

Termín prijímacieho konania: Predpokladaný termín prijímacích skúšok: jún-júl 2021

Anotácia: Téma spracuje a vyhodnotí závažný prameň materiálnej kultúry z počiatkov národných dejín, ktorá zahŕňa viaceré dôležité aspekty z oblasti materiálnej kultúry a dejín techniky. Súčasťou výskumu bude aj analýza sociálnych, politických i religióznych dôvodov ich ukladania a priestorové i časové aspekty tohto fenoménu.

 

8.

Téma: Včasno a vrcholnostredoveké osídlenie stredného Považia z pohľadu archeológie

Školiteľ: PhDr. Gabriel Fusek, CSc.

Forma štúdia:  interná/externá

Termín prijímacieho konania: Predpokladaný termín prijímacích skúšok: jún-júl 2021

Anotácia: Cieľom práce je zozbierať a vyhodnotiť archeologické pramene z daného chronologického úseku zo stredného Považia, t. j. od Beckovskej brány po prielom Váhu pri Púchove, spolu s priľahlými horstvami. Od doktoranda/ky sa očakáva schopnosť kresbovo a fotograficky zdokumentovať nálezy deponované vo viacerých inštitúciách  (Archeologický ústav SAV Nitra, Trenčianske múzeum v Trenčíne, Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici, Považské múzeum v Žiline), ako aj pracovať v prostredí GIS. Výsledkom bude vytvorenie obrazu osídlenia regiónu od včasnoslovanského obdobia po záver vrcholnostredovekého obdobia, t. j. od 6. po 14. stor.

 

 

9.

Téma: Stredoveká keramika na severovýchodnom Slovensku (11.-15. storočie)

Topic: Medieval ceramics (11th-15th century) in north-eastern Slovakia

Školiteľ: doc. PhDr. Matej Ruttkay, CSc.

Konzultant: PhDr. Marian Soják, PhD.

Forma štúdia:  interná/externá

Termín prijímacieho konania: Predpokladaný termín prijímacích skúšok: jún-júl 2021

Anotácia: Za posledných cca 20 rokov pribudlo v regióne SV Slovenska (od Spiša na východ) množstvo keramiky prevažne z areálov feudálnych sídiel (hrady, hrádky) a tiež z historických jadier miest (Spišská Nová Ves, Bardejov, Prešov a iné). Dosiaľ nebol urobený vývoj typológie a ornamentálneho štýlu keramiky od 11. storočia až do konca stredoveku, ktorá má mnohé odlišnosti a špecifiká v porovnaní s ostatnými regiónmi Slovenska. Vzhľadom k situovaniu vybranej oblasti na severe Slovenska sa ukazujú nepochybné kontakty s územím na sever od hrebeňa Karpát, čím sa v práci môžu riešiť aj vzájomné vzťahy a porovnania lokalít a ich nálezov na Slovensku a v Poľsku. Hlavným problémom bude spomedzi nálezov pokúsiť sa vyčleniť najmä poveľkomoravský horizont.

 

10.

Téma: Systémová ochrana a rekonštrukcia železných artefaktov v archeológii

Topic: System protection and reconstruction of iron artifacts in archaeology

Školiteľ: PhDr. Peter Bednár, CSc.

Forma štúdia: interná/externá


Termín prijímacieho konania:
Predpokladaný termín prijímacích skúšok: jún-júl 2021

Anotácia: Analýza spôsobov konzervácie a využitia rôznych typov inhibítorov, spomaľujúcich korózne procesy železných predmetov v depozitároch a v muzeálnych expozíciach. Návrhy optimálnych metód konzervácie, rekonštrukciee a deponovania nálezov železných predmetov.

 

11.

Téma:  Prírodné prostredie Ponitria a Požitavia a jeho premeny v stredoveku na základe archeobotanických nálezov

Topic: The environment of Ponitrie and Požitavie regions and its changes in the Middle Ages based on the archaeobotanical finds

Školiteľ: PhDr. Peter Bednár, CSc.

Forma štúdia: interná/externá


Termín prijímacieho konania:
Predpokladaný termín prijímacích skúšok: jún-júl 2021

Anotácia: Spracovanie rozsiahleho fondu paleobotanických prameňov zo stredovekých archeologických lokalít v Ponitrí a Požitaví. Zhodnotenie ich vypovedacích možností pre poznanie premien krajiny a krajinného prostredia, vplyvu klimatických zmien a zásahov človeka.