cvndp publikacie publikacie

Zomrel náš kolega a priateľ Ján Hunka

Dňa 7. 2. 2021 nás vo veku nedožitých 63 rokov navždy opustil náš priateľ a kolega PhDr. Ján Hunka, CSc., dlhoročný pracovník Archeologického ústavu SAV v Nitre, numizmatik, ktorý nám pomáhal spoznávať mince.

Po štúdiu archívnictva na Filozofickej fakulte UK v Bratislave nastúpil v  roku 1983 do zamestnania na Archeologickom ústave SAV v Nitre, kde pôsobil až do svojej predčasnej smrti. Venoval sa hlavne nálezom stredovekých a novovekých mincí. Pri ich analýze sa nesnažil len o ich suchopárny popis bez akéhokoľvek vyhodnotenia, ale pri minciach chápal aj ich historický, sociálny a ekonomický kontext.

Jeho najväčšou profesionálnou výzvou bola stredoveká numizmatika, špeciálne sa venoval arpádovskému obdobiu (mincovníctvo medzi rokmi 1001 až 1301). Zasvätil mu väčšinu svojho života, venoval sa mu aj vo svojej doktorandskej práci. V roku 2013 vyšla monograficky jedna z jeho najvýznamnejších numizmatických prác – Mince Arpádovcov z rokov 1000-1301 : Ich podiel na vývoji hospodárstva stredného Slovenska.

Jeho záber však bol oveľa väčší, veľmi intenzívne sa venoval aj ďalším numizmaticko-archeologickým pamiatkam, ako boli napríklad obchodné plomby, počítacie žetóny, sviatostky a  pútnické odznaky. Štúdia o počítacích žetónoch z roku 1996 (Počítacie žetóny objavené počas archeologických výskumov na Slovensku) patrí podľa numizmatikov k základným a dosiaľ neprekonaným prácam, ktorá presahuje aj vedecké hranice dnešného Slovenska.

Nezabudol ani na dôležitosť regionálnych dejín, preto s radosťou spracovával rôzne súbory mincí zo všetkých regiónov Slovenska. Zároveň vypracoval viacero súpisov mincí, ktoré budú používať ešte nasledujúce generácie numizmatikov a archeológov. Napísal niekoľko ďalších knižných monografií a stovky odborných článkov.

Ján Hunka bol dlhoročným členom Slovenskej numizmatickej spoločnosti a vedúcim nitrianskej numizmatickej pobočky. Okrem toho bol aj predsedom Národného numizmatického komitétu SR a aktívnym členom Slovenskej archeologickej spoločnosti. Vďaka jeho obetavosti aj naďalej vychádzal numizmatický časopis Slovenská numizmatika, zároveň sa podieľal na založení časopisu Denárius.

Vždy sa usmieval a rád odborne pomohol, prípadne podiskutoval o nejakom vedeckom probléme. Pri oslave jeho 60. narodenín mu bola udelená bronzová medaila Archeologického ústavu SAV. Nečakali sme, že sa budeme stretávať už len tak krátko.

Janko budeš nám chýbať!