cvndp publikacie publikacie

Témy dizertačných prác v Archeologickom ústave SAV Nitra v akademickom roku 2020/2021

Témy dizertačných prác v Archeologickom ústave SAV Nitra

v akademickom roku 2020/2021

Štúdium v spolupráci s FiF UK Bratislava

1.

Téma: Militáriá a taktika boja v dobe popolnicových polí na severe Karpatskej kotliny
Anglicky: Militaria and battle tactics during the Urnfield Culture Period in the northern part of the Carpathian Basin

Školiteľ: PhDr. Vladimír Mitáš, PhD.

Forma štúdia: interná/externá
Termín na podanie prihlášok: do 31. 5. 2020 na adresu inštitúcie
Termín prijímacieho konania: jún 2020

 

2.

Téma: Spiš ako kontaktná zóna kultúr popolnicových polí mladšej a neskorej doby bronzovej v Západných Karpatoch
Anglicky: Spiš Region as the contact zone of the Urnfield cultures during the Late and Final Bronze Age in Western Carpathians
Školiteľ: Mgr. Lucia Benediková, PhD.

Konzultant: PhDr. Elena Miroššayová, CSc.

Forma štúdia: interná/externá
Termín na podanie prihlášok: do 31. 5. 2020 na adresu inštitúcie
Termín prijímacieho konania: jún 2020

 

3.

Téma: Vývoj elít v mladšej dobe rímskej na juhozápadnom Slovensku hlavne na príklade hrobov z lokality Krakovany-Stráže

Anglicky: The development of the elites of the younger Roman Period mainly on the example of the princely tombs of Krakovany-Stráže

Školiteľ: doc. PhDr. Eduard Droberjar, PhD.

Forma štúdia: interná/externá

Termín na podanie prihlášok: do 31. 5. 2020 na adresu inštitúcie

Termín prijímacieho konania: jún 2020

 

4.

Téma: Včasnostredoveké mohylové pohrebiská v stredodunajskom priestore
Anglicky: Early Medieval barrow mounds in the Middle Danube region

Školiteľ: Mgr. Zbigniew Robak, PhD.
Forma štúdia: interná/externá
Termín na podanie prihlášok: do 31. 5. 2020 na adresu inštitúcie
Termín prijímacieho konania: : jún 2020

 

5.

Téma: Včasnostredoveké hromadné nálezy na Slovensku
Anglicky: Early Medieval hoard finds from Slovakia

Školiteľ: PhDr. Karol Pieta, DrSc.

Konzultant: Mgr. Zbigniew Robak, PhD.

Forma štúdia: interná/externá
Termín na podanie prihlášok: do 31. 5. 2020 na adresu inštitúcie
Termín prijímacieho konania: : jún 2020

 

 

6.

Téma: Stredoveká keramika na severovýchodnom Slovensku (11.-15. storočie)

Anglicky: Medieval ceramics (11th-15th century) in north-eastern Slovakia

Školiteľ: doc. PhDr. Matej Ruttkay, CSc.

Konzultant: PhDr. Marian Soják, PhD.

Termín na podanie prihlášok: do 31. 5. 2020 na adresu inštitúcie

Termín prijímacieho konania: jún 2020

 

7.

Téma: Rotačné mlyny na Slovensku od doby železnej do včasného stredoveku.  Suroviny, výroba, distribúcia, použitie
Anglicky: The rotary mills in Slovakia from the Iron Age to the Early Middle Ages. Sources, production, distribution, using

Školiteľ: PhDr. Karol Pieta, DrSc.

Forma štúdia: interná/externá
Termín na podanie prihlášok: do 31. 5. 2020 na adresu inštitúcie
Termín prijímacieho konania: jún 2020

 

8.

Téma: Stredoveká keramika na strednom Slovensku (11.-15. storočie)

Anglicky: Medieval ceramics (11th-15th century) in Central Slovakia

Školiteľ: PhDr. Ján Beljak, PhD.

Konzultant: PhDr. Marta Mácelová, PhD.

Termín na podanie prihlášok: do 31. 5. 2020 na adresu inštitúcie

Termín prijímacieho konania: jún 2020

 

Téma: Germánske pohrebiská z doby rímskej na Slovensku
Anglicky: Germanic graveyards from the Roman Age in Slovakia

Školiteľ: PhDr. Kristián Elschek, CSc.

Forma štúdia: interná/externá
Termín na podanie prihlášok: do 31. 5. 2020 na adresu inštitúcie
Termín prijímacieho konania: jún 2020

 

10.

Téma: Prírodné prostredie Ponitria a Požitavia a jeho premeny v stredoveku na základe archeobotanických nálezov
Anglicky: The environment of Ponitrie and Požitavie regions and its changes in the Middle Ages based on the archaeobotanical finds

Školiteľ: PhDr. Peter Bednár, CSc.

Forma štúdia: interná/externá
Termín na podanie prihlášok: do 31. 5. 2020 na adresu inštitúcie
Termín prijímacieho konania: jún 2020

 

11.

Téma: Systémová ochrana a rekonštrukcia železných artefaktov v archeológii
Anglicky: System protection and reconstruction of iron artifacts in archaeology

Školiteľ: PhDr. Peter Bednár, CSc.

Forma štúdia: interná/externá
Termín na podanie prihlášok: do 31. 5. 2020 na adresu inštitúcie
Termín prijímacieho konania: jún 2020