cvndp publikacie publikacie

Témy dizertačných prác v Archeologickom ústave SAV Nitra

Riaditeľ Archeologického ústavu SAV v Nitre vyhlasuje začatie prijímacieho konania na interné 4-ročné a externé 5-ročné doktorandské štúdium v akademickom roku 2019/2020 v študijnom odbore 2.1.25 archeológia. Podmienkou prijatia na DŠ je ukončené magisterské štúdium v uvedenom alebo príbuznom odbore.

Témy dizertačných prác v Archeologickom ústave SAV Nitra

na akademický rok 2019/2020:

1. Téma dizertačnej práce: Enklávy pilinskej kultúry v Košickej kotline a Šarišskom podolí
Anglicky: Enclaves of the Piliny culture in the Košice Basin and Šariš Valley

Školiteľ: PhDr. Eva Horváthová, PhD.
Konzultant: PhDr. Elena Miroššayová, CSc.

Forma štúdia: interná/externá
Termín na podanie prihlášok: do 31.5.2019 na adresu inštitúcie
Termín prijímacieho konania: jún 2019

2. Téma dizertačnej práce: Militáriá a taktika boja v dobe popolnicových polí na severe Karpatskej kotliny
Anglicky: Militaria and battle tactics during the age of urnfield cultures in the northern part of the Carpathian Basin

Školiteľ: PhDr. Vladimír Mitáš, PhD.

Konzultant:

Forma štúdia: interná/externá
Termín na podanie prihlášok: do 31.5.2019 na adresu inštitúcie
Termín prijímacieho konania: jún 2019

3. Téma dizertačnej práce: Včelince. Osada tellového typu

Anglicky: Včelince. Tell-type settlement.

Školiteľ: prof. PhDr. Václav Furmánek, DrSc.
Konzultant:

Forma štúdia: interná/externá
Termín na podanie prihlášok: do 31.5.2019 na adresu inštitúcie
Termín prijímacieho konania: jún 2019


4. Téma dizertačnej práce: Spiš ako kontaktná zóna kultúr popolnicových polí mladšej a neskorej doby bronzovej v Západných Karpatoch
Anglicky: Spiš Region as the contact zone of Urnfield cultures during the Late and Final Bronze Age in Western Carpathians   
Školiteľ: Mgr. Lucia Benediková, PhD.

Konzultant: PhDr. Elena Miroššayová, CSc.

Forma štúdia: interná/externá
Termín na podanie prihlášok: do 31.5.2019 na adresu inštitúcie
Termín prijímacieho konania: jún 2019


5. Téma dizertačnej práce: Prírodné prostredie Ponitria a Požitavia a jeho premeny v stredoveku na základe archeobotanických nálezov
Anglicky:Environment of Nitra river vallley and Žitava river valley regions and its changes during the Middle Ages based on the archaeobotanical finds

Školiteľ: PhDr. Peter Bednár, CSc.

Konzultant: Mgr. Michaela Látková, PhD.

Forma štúdia: interná/externá
Termín na podanie prihlášok: do 31.5.2019 na adresu inštitúcie
Termín prijímacieho konania: jún 2019

6. Téma dizertačnej práce: Germánske pohrebiská z doby rímskej na Slovensku
Anglicky: Germanic cemeteries from the Roman Period in Slovakia

Školiteľ: PhDr. Elschek Kristián, CSc.
Konzultant: PhDr. Karol Pieta, DrSc.

Forma štúdia: interná/externá
Termín na podanie prihlášok: do 31.5.2019 na adresu inštitúcie
Termín prijímacieho konania: jún 2019

7. Téma dizertačnej práce: Včasnostredoveké mohylové pohrebiská v stredodunajskom priestore
Anglicky: Early Medieval burial mounds in the Middle Danube region

Školiteľ: Mgr. Zbigniew Robak, PhD.
Konzultant:

Forma štúdia: interná/externá
Termín na podanie prihlášok: do 31.5.2019 na adresu inštitúcie
Termín prijímacieho konania: jún 2019

8. Téma dizertačnej práce: Včasnostredoveké hromadné nálezy na Slovensku
Anglicky: Early Medieval hoard finds from Slovakia

Školiteľ: PhDr. Karol Pieta, DrSc.

Konzultant:

Forma štúdia: interná/externá
Termín na podanie prihlášok: do 31.5.2019 na adresu inštitúcie
Termín prijímacieho konania: jún 2019