cvndp publikacie publikacie

Uskutoční sa uskutoční kolokvium pre interných a externých doktorandov

V piatok 26. októbra 2018 sa vo veľkej prednáškovej sále našej budovy (Akademická 2) uskutoční Kolokvium zorganizované pre interných a externých doktorandov AÚ SAV, ktoré doplní odborná prednáška.

P r o g r a m:

26. 10. 2018

8.30-10.00 hod.

Vystúpenia doktorandov s prezentáciami koncepcií dizertačných prác a postupom napĺňania ich obsahu v priebehu posledného obdobia za prítomnosti školiteľov.

V záujme zjednotenia obsahovej náplne doktorandských prezentácií bude potrebné, aby každá z nich obsahovala tieto časti: Ciele práce a jej štruktúra, metodické prístupy riešenia problematiky, najvýznamnejšie výsledky dosiahnuté v období od posledného kolokvia, odpočet dosiaľ naplnených úloh, problémy vzniknuté pri riešení problematiky, iná činnosti vykonávaná na pracovisku. Predchádzajúce prezentácie doplnia stanoviská školiteľov.

 

od 10.00 hod.

Odborná prednáška

PhDr. Ján Hunka, CSc.: Antické mince v nálezovom fonde z územia Slovenska.