cvndp publikacie publikacie

Oznámenie o konaní voľby členov správnej rady verejnej výskumnej inštitúcie

V súlade so zákonom č. 243/2017 Z. z. o verejnej výskumnej inštitúcii a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamuje  Vedecká rada Archeologického ústavu SAV, v. v. i., konanie volieb členov správnej rady verejnej výskumnej inštitúcie.

Názov a sídlo organizácie: Archeologický ústav SAV v. v. i., Akademická 2, 949 21 Nitra (ďalej len „organizácia“)

 

Počet miest, ktoré sa obsadzujú voľbou:  4

 

Zoznam predkladaných dokladov:

  • Súhlas s kandidatúrou za člena správnej rady organizácie a so zverejnením písomnej prezentácie predstavy kandidáta
  • Písomná prezentácia predstavy kandidáta o jeho pôsobení v správnej rade organizácie
  • Výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace

 

Lehota na predloženie kandidatúry:  17. 07. 2018 do 9.00 hod., v prípade zasielania poštou zásielka musí byť do tejto lehoty doručená na sekretariát organizácie s označením „Voľba Správnej rady“.

 

Spôsob predloženia dokladov: všetky dokumenty doručiť osobne alebo poštou na sekretariát organizácie, Akademická 2, 949 21 Nitra. Stručnú prezentáciu predstavy kandidáta o jeho pôsobení v správnej rade je potrebné poslať zároveň  aj elektronicky v pdf formáte na adresu predsedníčky Vedeckej rady organizácie (gertruda.brezinova@savba.sk) pre zverejnenie na webovom sídle organizácie.

 

Miesto a čas konania pohovoru a voľby: veľká zasadačka na prízemí, budova SAV, Akademická 2, 949 21 Nitra, 19.07.2018;  pohovor sa začína  od 14:00 hod. Voľba sa koná ihneď po skončení pohovorov s kandidátmi.

 

Zoznam kandidátov do Správnej rady AÚ SAV, v.v.i. :

1. PhDr. Ján Beljak, PhD. (predstava o pôsobení)

2. Lucia Benediková, PhD. (predstava o pôsobení)

3. Branislav Kovár, PhD. (predstava o pôsobení)

4. Ing. Anna Šupová (predstava o pôsobení)

 

Zoznam voličov do Správnej rady

 

Zvolení členovia Správnej rady AÚ SAV

 

V Nitre 11. júla 2018

 

doc. PhDr. Gertrúda Březinová, CSc.

predsedníčka Vedeckej rady organizácie