cvndp publikacie publikacie

Obhajoby doktorandských dizertačných prác

P O Z V A N I E

na verejné zasadnutie Komisie pre obhajoby doktorandských dizertačných prác, ktoré sa uskutoční v Archeologickom ústave SAV, Akademická 2, Nitra (veľká zasadačka na prízemí)

27. júna 2017

P r o g r a m:

9.00 hod.

Mgr. Miroslava ŠVIHUROVÁ

Osídlenie severného Slovenska v dobe rímskej na základe sídliska Liptovská Mara III

Oponenti:

prof. PhDr. Klára Kuzmová, CSc., Filozofická fakulta TU, Trnava

doc. PhDr. Eduard Droberjar, Ph.D., Filozofická fakulta, Univerzita Hradec Králové

Mgr. Balázs Komoróczy, Ph.D., Archeologický ústav AV ČR, Brno

 

11.00 hod.

Mgr. Michal HOLEŠČÁK

Diaľkové zbrane z včasného stredoveku v severnej časti Karpatskej kotliny

Oponenti:

prof. PhDr. Alexander Ruttkay, DrSc., Archeologický ústav SAV, Nitra

doc. PhDr. Pavel Kouřil, CSc., Archeologický ústav AV ČR, Brno

Mgr. Tomáš König, PhD., Filozofická fakulta UK, Bratislava

 

S doktorandskými  prácami sa možno oboznámiť v knižnici Archeologického ústavu SAV Nitra.

 

doc. PhDr. Matej Ruttkay, CSc.

riaditeľ AÚ SAV