cvndp publikacie publikacie

Vedecká cukráreň o archeológii

Moderné medzinárodné výskumné projekty zásadne zmenili doterajšie pohľady na vývoj ľudskej spoločnosti na našom území. Výber najdôležitejších objavov posledných rokov v tejto súvislosti bližšie priblížil hosť júnovej vedeckej cukrárne, riaditeľ Archeologického ústavu SAV doc. PhDr. Matej Ruttkay, CSc.

Vedecka cukraren 1
Plakety z Bojnej na výstave vo Vatikáne

V jeho prednáške pre žiakov stredných škôl sa hovorilo o pozitívach a úskaliach archeologického výskumu na Slovensku a o najvýznamnejších archeologických objavoch v ranokresťanskej osade v Kuvajte. Podujagtie malo názov NOVÉ OBJAVY SLOVENSKEJ ARCHEOLÓGIE (Pozitíva a úskalia archeologického výskumu na Slovensku), a uskutočnilo sa v Centre vedecko-technických informácií SR na Lamačskej ceste v Bratislave. Pravidelne ho pre verejnosť organizuje Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri CVTI SR.

Archeológia ako veda vznikla z počiatočného zberateľského záujmu o predmety z dávnych čias, ako aj zo záujmu o pamiatky, ale aj štúdiom starovekých literárnych textov, ktoré ľudí zaujímali. Archeológia ako vedný odbor sa zaoberá ľudským svetom minulosti na základe archeologických prameňov a faktov.

Matej Ruttkay hovoril o veľkomoravských hradiskách, spomenul Bojnú, Majcichov, Bíňu, Bratislavu – Rusovce, a pripomenul aj praveké mesto z doby bronzovej – Vráble, či kniežaciu hrobku z konca 4. storočia v Poprade Matejovciach. Pozoruhodné je, že napríklad významné plakety, ktoré sa našli v Bojnej, boli už vystavované aj vo Vatikáne, alebo že výskum v Kuvajte (presnejšie na ostrove Failaka v Perzskom zálive) priniesol aj prekvapivé výsledky v podobe najstaršieho systému klimatizácie, ako aj neuveriteľného objemu nálezov z Európy, Indie a Egypta, ktoré sú už zdokumentované v troch publikáciách, čo ocenila aj svetová verejnosť.

Vedecka cukraren 2
doc. PhDr. Matej Ruttkay, CSc.

V druhej časti prednášky sa v krátkosti Matej Ruttkay venoval aj praktickým otázkam, ktoré sú spojené s realizáciou archeologických výskumov a možnostiam uplatnenia moderných technológií v archeológii. Jedným z najturbulentnejšie sa rozvíjajúcich sa odborov sú 3D technológie. Medzi pracoviská, ktoré tento trend zachytili a cielene ho implementujú vo vedeckom výskume patrí aj Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied. Od roku 2009 jeho výskumné tímy využívajú 3D technológie nielen v dokumentácii archeologických nálezísk a nálezov, ale aj pri tvorbe modelov a rekonštrukcií zaniknutých objektov a porušených predmetov.

Archeologický ústav SAV vznikol v r. 1939 v Nitre a má svoje pobočky v Košiciach, Spišskej Novej Vsi, Zvolene, Malých Vozokanoch a v Bratislave. Má približne 120 zamestnancov, pracujú v ňom nielen archeológovia, ale aj celý rad vedcov z iných odborov – antropológie, botaniky, zoológie, geológie, geofyziky a podobne. Je tonajväčšie a personálne i technicky najvybudovanejšie archeologické pracovisko v SR.

Mária Izakovičová, NCP VaT pri CVTI SR

Foto: Ján Laštinec (1x)

Článok bol prevzatý zo SAV