cvndp publikacie publikacie

Obhajoby doktorandských dizertačných prác

P O Z V A N I E

na verejné zasadnutie Komisie pre obhajoby doktorandských dizertačných prác, ktoré sa uskutoční v Archeologickom ústave SAV, Akademická 2, Nitra

30. júna 2016

P r o g r a m:

9.00 hod.

Mgr. Peter HORVÁTH

Hospodársko-výmenné vzťahy v strednej a neskorej dobe laténskej v strednom Podunajsku na základe distribúcie grafitovej keramiky a žarnovov

Oponenti:

prof. Jozef Bujna, CSc., Filozofická fakulta UKF, Nitra

PhDr. Karol Pieta, DrSc., Archeologický ústav SAV, Nitra

Mgr. Andrej Vrtel, PhD., Filozofická fakulta UK, Bratislava

 

10.30 hod.

Mgr. Marek VLACH

Projevy římsko-germánských konfrontací na Moravě na základě geoinformačních analýz

Oponenti:

doc. PhDr. Eduard Droberjar, Ph.D., Katedra archeológie, Univerzita Hradec Králové

prof. PhDr. Eduard Krekovič, CSc., Filozofická fakulta UK, Bratislava

doc. PhDr. Vladimír Varsik, CSc., Filozofická fakulta TU, Trnava

 

13.30 hod.

Mgr. Andrea SLANÁ

Predmety dennej potreby a nástroje na sídliskách a pohrebiskách z 9.-12. storočia v západnej časti Slovenska

Oponenti:

Mgr. Zuzana Borzová, PhD., Katedra archeológie, FF UKF, Nitra

Mgr. Tomáš König, PhD., Katedra archeológie, FF UK, Bratislava

Prof. PhDr. Alexander Ruttkay, DrSc., Archeologický ústav SAV, Nitra

 

S doktorandskými  prácami sa možno oboznámiť v knižnici Archeologického ústavu SAV Nitra.