cvndp publikacie publikacie

Doktorandské kolokvium

Doktorandské kolokvium

 

Dňa 7. júna 2016 sa vo veľkej prednáškovej sále našej budovy uskutoční Kolokvium zorganizované pre interných a externých doktorandov AÚ SAV, ktoré doplnia odborné prednášky  školiteľov.

 

P r o g r a m:

7. 6. 2016

8.00-11.30 hod.

V záujme zjednotenia obsahovej náplne doktorandských prezentácií bude potrebné, aby každá z nich obsahovala tieto časti: Ciele práce a jej štruktúra; metodické prístupy riešenia problematiky; najvýznamnejšie výsledky dosiahnuté v období od posledného kolokvia; odpočet dosiaľ naplnených úloh; problémy postrehnuté pri riešení problematiky, iné činnosti vykonávané na pracovisku. Predchádzajúce prezentácie doplnia stanoviská školiteľov.

 

od 12.30 hod.

Odborné prednášky školiteľov doktorandov

PhDr. Marián Soják, PhD.: Špecifiká osídlenia horských a podhorských regiónov Karpát v neolite a eneolite.

Mgr. Lucia Benediková, PhD.: Kultúrne vzťahy stredného a severného Slovenska v dobe halštatskej

doc. PhDr. Gertrúda Březinová, CSc.: Kruhový šperk u Keltov zo skla a sapropelitu

PhDr. Ondrej Ožďáni, CSc.: Príspevok k riešeniu problematiky pravekých mohýl na juhu stredného Slovenska

PhDr. Susanne Stegmann-Rajtár, CSc.: Žiarové pohrebisko z doby halštatskej v Nových Zámkoch a jeho kultúrno-historické i chronologické vyhodnotenie

 

Účasť všetkých doktorandov na kolokviu, ktoré je súčasťou ich študijnej prípravy, je povinná.