cvndp publikacie publikacie

Kelti 2016 na strednom Považí

Konferencia TT2
Hradisko Čertova skala, Trenčianske Teplice

V dňoch 17. – 20. 5. 2016 zorganizovala Česko-slovenská skupina pre dobu železnú v poradí už 17. medzinárodnú konferenciu s názvom Kelti, s vročením 2016, a tentokrát s tematickým zameraním na Hradiská zo strednej a neskorej doby laténskej a ich zázemie. „Keltské“ konferencie sa realizujú každoročne s cyklickou obmenou miesta konania v Čechách, na Morave a na Slovensku, zatiaľ jeden ročník sa uskutočnil v Rakúsku a jeden v Poľsku. Podujatie v tomto roku inštitucionálne zastrešil Archeologický ústav SAV v Nitre s prispením Slovenskej archeologickej spoločnosti pri SAV a Trenčianskeho múzea. Organizovanie konferencie bolo financované z projektu APVV-14-0842 a zo zdrojov Slovenskej archeologickej spoločnosti pri SAV.

Účastníci konferencie zo Slovenska, Česka, Poľska, Rakúska, zo Slovinska a z Austrálie sa stretli v príjemnom prostredí kúpeľného mesta Trenčianske Teplice v kongresovej sále hotela Slovakia. Krátkym úvodným referátom podujatie otvoril vzácny hosť prof. V. Megaw (AUS). V priebehu troch „interiérových“ konferenčných dní odzneli referáty reflektujúce nosnú tému konferencie. Zaujímavé boli tematicky nosné príspevky, predstavujúce štruktúru a nadregionálne kontakty siete hradísk na strednom Považí a hornom Ponitrí (K. Pieta /SK/, D. Božič /SLO/), ako aj prednáška, zaoberajúca sa zázemím českých oppíd v rámci súdobej európskej sídelnej štruktúry (V. Salač /CZ/).

Konferencia TT5
Prednáška J. Bujnu

Viaceré referáty boli zamerané na obeh mincí a na lokality s prínosom pre keltské mincovníctvo na hradiskách a v ich zázemí (J. Militký, T. Smělý /obaja CZ/, P. Dulęba, P. Wysocki /obaja PL/). Konkrétnym hradiskám či strediskám v ich zázemí sa venovala ďalšia skupina bádateľov, ktorí upozornili na jednotlivé kategórie materiálnej kultúry na skúmaných lokalitách a vložili ich do širšieho kultúrno-historického kontextu (R. Čambal, A. Namerová, M. Kučerová /všetci SK/, Z. Beneš /CZ/, P. Dulęba, J. Soida /obaja PL/, M. Karwowski /PL, A/). Ďalší referujúci riešili mimoriadne nálezy, aktuálne témy v rámci výskumu mladšej doby železnej či prezentovali práve prebiehajúce grantové projekty (J. Bujna /SK/, J. Kysela, T. Bursák /obaja CZ/, P. Ramsl /A, SK/). Výsledky terénnych výskumov na hradiskách a sídliskách doby laténskej a vybrané aspekty života keltských spoločenstiev v strednej Európe (napr. výroba a distribúcia skla, špecifické keramické produkty či keramika v špecifických – kultových – súvislostiach, výsledky interdisciplinárneho výskumu) boli predstavené na posteroch, dostupných po celý čas trvania konferencie v kongresovej sále, ktorým bol venovaný i samostatný podvečerný diskusný blok tretieho dňa konferencie. Príjemným spestrením bola aj ad hoc pripravená výstavka zatiaľ väčšinou nepublikovaných nálezov z vybraných lokalít západného Slovenska (napr. Trenčianske Bohuslavice, Slatina nad Bebravou a ďalších), ako aj diskusie, mnohokrát zamerané na vzájomné konzultovanie problematických a na akcii „3D-dostupných“ predmetov medzi bádateľmi.

Konferencia TT4
Exkurzia na hrade Beckov

„Exteriérová“ časť – konferenčná celodenná exkurzia – sa uskutočnila hneď v druhom dni podujatia. Orientovala sa na obhliadku kľúčových lokalít z doby železnej v regióne (hradiská v Trenčianskych Tepliciach a v Skalke nad Váhom, oppidum v Trenčianskych Bohuslaviciach, hradisko – s „pridanou hodnotou“ stredovekého hradu v Beckove, hradiská v Slatine nad Bebravou, v Motešiciach a v Soblahove). Tento deň bol ukončený príjemným spoločenským posedením v priateľskom prostredí s výbornou domácou kuchyňou v Domove Speváckeho zboru slovenských učiteľov v Trenčianskych Tepliciach.

Na budúci rok sa štafetu organizovania úspešnej a dnes už tradičnej vedeckej akcie ponúkli prevziať moravskí kolegovia.

 

Lucia Benediková

 

Program konferencie