cvndp publikacie publikacie

Prijímacie konanie na doktorandské štúdium so začiatkom v akademickom roku 2016/2017.

Témy dizertačných prác na Archeologickom ústave SAV v Nitre

Začiatok štúdia: školský rok 2016/2017

 

Téma dizertačnej práce: Vývoj osídlenia historického Hontu a Novohradu vo včasnostredovekom období
Školiteľ: PhDr. Gabriel Fusek, CSc.
Forma štúdia: interná
Termín na podanie prihlášok: do 31. 5. 2016 na adresu inštitúcie
Termín prijímacieho konania: jún 2016

 

Téma dizertačnej práce: Strava a výživa v rôznych sociálnych vrstvách populácie včasného a vrcholného stredoveku na Slovensku
Školiteľ: PhDr. Karol Pieta, DrSc.
Konzultant: doc. PhDr. Matej Ruttkay, CSc.
Forma štúdia: interná
Termín na podanie prihlášok: do 31. 5. 2016 na adresu inštitúcie
Termín prijímacieho konania: jún 2016

 

Téma dizertačnej práce: Osídlenie severného Slovenska v neskorej dobe laténskej (na základe nálezov z Liptovskej Mary)
Školiteľ: PhDr. Karol Pieta, DrSc.
Konzultantka: Mgr. Lucia Benediková, PhD.
Forma štúdia: interná
Termín na podanie prihlášok: do 31. 5. 2016 na adresu inštitúcie
Termín prijímacieho konania: jún 2016

 

Téma dizertačnej práce: Každodenný život stredovekej dediny na severozápadnom Slovensku
Školiteľ: PhDr. Peter Bednár, CSc.
Forma štúdia: interná
Termín na podanie prihlášok: do 31. 5. 2016 na adresu inštitúcie
Termín prijímacieho konania: jún 2016

 

Téma dizertačnej práce: Rímsko-provinciálna keramika staršej doby rímskej a spôsoby jej používania v limitnom a germánskom prostredí na Slovensku
Školiteľ: PhDr. Ján Rajtár, CSc.
Forma štúdia: interná
Termín na podanie prihlášok: do 31. 5. 2016 na adresu inštitúcie
Termín prijímacieho konania: jún 2016

 

Téma dizertačnej práce: Sídlisko lengyelskej kultúry v Žlkovciach. Architektúra a vývoj ohradenej osady
Školiteľ: doc. PhDr. Juraj Pavúk, DrSc.
Konzultant: PhDr. Ivan Cheben, CSc.
Forma štúdia: interná/externá
Termín na podanie prihlášok: do 31. 5. 2016 na adresu inštitúcie
Termín prijímacieho konania: jún 2016