cvndp publikacie publikacie

Týždeň vedy a techniky sa uskutoční online

Vzhľadom na pandemické opatrenia sa aj tento rok uskutoční Týždeň vedy a techniky na našich sociálnych sieťach.

Odkaz na sledovanie nájdete tu

 

Program

Pondelok: 8.11. 2021: Najnovšie výskumy Archeologického ústavu SAV

Utorok: 9.11.2021:  Čo sa deje s nálezmi po ich vyzdvihnutí? Ukážky konzervačných techník.

Streda: 10.11.2021: Ako sa reštauruje minulosť? 3D vizualizácie nálezových celkov a situácií

Štvrtok: 11.11.2021: Knižné výstupy – najnovšie publikácie z produkcie AU SAV

Piatok: 12.11.2021: Archeológia v čase. Pozrite sa s nami do minulosti. Prezentácia archeoskanzenov Liptovská Mara – Havránok, Nitra – Martinský vrch, Bojná, Štrba Šoldov

Tento rok sa uskutočnila už pätnásta sezóna výskumu hradiska v Bojnej

Bojná VI – práce na mohyle 3.

V roku 2021 mali členovia pracovnej skupiny Bojná k dispozícii len obmedzené finančné prostriedky z projektov VEGA 0001 a APVV-19-0563. Napriek tomu sa podarilo o tejto sídliskovej aglomerácii získať nové vedecké poznatky. Pokračovalo sa v systematickej prospekcii viacerých častí zázemia doteraz známych lokalít, najmä hradiska Bojná II, kde sa získala dôležitá kolekcia spôn zo sťahovania národov.

Pri systematickom prieskume v okolí Železnej doliny sa podarilo identifikovať zatiaľ nedatované stopy po hutníckej činnosti v podobe koncentrácie železnej trosky. Na vyvýšenine nad potokom Bojnianka sme s podporou analyzovaných snímok LIDARu našli skupinu mohýl. Dva z približne siedmich násypov sa preverili geofyzikou (M. Cheben, I. Murin) a počas letných mesiacov sa sčasti preskúmali. Práce boli súčasťou odbornej praxe študentov archeológie z univerzít v Krakove a v Poznani.

Z mohyly 3 s priemerom 6 metrov boli postupne skúmané štvrtinové časti. V hornej časti násypu sa ukázali dve koncentrácie obtáčanej keramiky, zdobenej vlnovkami a obvodovými ryhami. V nižších vrstvách sa našli len praveké zlomky. Práce neboli ukončené.

Viac poznatkov poskytla mohyla 1 s priemerom 11 metrov, z ktorej sa plošne preskúmali dva štvrtinové segmenty. Podľa stratigrafických pozorovaní násyp vykazoval dve jasne odlíšiteľné súvrstvia. V hornej z nich sa nachádzala včasnostredoveká i praveká keramika, zatiaľ čo v spodnej časti plášťa boli výlučne praveké nálezy (črepy, štiepaná industria, sekerka), patriace pravdepodobne do neskorej fázy lengyelskej kultúry. Do stredu staršieho násypu bola z horných vrstiev zahĺbená hrobová jama orientovaná v smere západ-východ, ktorá možno zničila pôvodný praveký hrob. Žiaľ, veľmi tvrdá kyslá pôda a spodná voda strávili pozostatky zomrelého, takže na dne viac ako dva metre hlbokej jamy sa našli len zvyšky výdrevy, sekera a drobné ozdoby opaska (striebrom plátované vrtuľové kovanie).

Čítajte viac