cvndp publikacie publikacie

Interná rozprava k doktorandskej práci

Dňa 21. marca 2022 sa uskutoční vo veľkej zasadačke na prízemí INTERNÁ ROZPRAVA k doktorandskej práci

Program:

9.00 hod.     

Mgr. Petra CHEBENOVÁ

Téma dizertačnej práce:

Osídlenie Nitry v mladšej a neskorej dobe bronzovej (na základe nálezov z lokality Araver a Sony)

Školiteľ: PhDr. Rudolf Kujovský, CSc.

S doktorandskou prácou sa možno oboznámiť v knižnici Archeologického ústavu SAV, v. v. i. Nitra.