cvndp publikacie publikacie

Podtatranské múzeum v Poprade vyhlasuje súťaž návrhov na Architektonicko-výtvarný návrh expozície „Kniežacia hrobka z Popradu“

Podtatranské múzeum v Poprade vyhlasuje súťaž návrhov na

Architektonicko-výtvarný návrh expozície „Kniežacia hrobka z Popradu“

 

Unikátny kniežací hrob z Popradu-Matejoviec sa našiel v roku 2005 pri stavbe priemyselného parku. Tento výnimočný archeologický nález európskeho významu priniesol bohatstvo nielen v podobe neobyčajne dobre zachovaných drevených architektúr a ďalších organických zvyškov, ale najmä nové poznatky o spoločnosti z konca 4. stor. po Kr., teda zo sklonku doby rímskej a počiatku obdobia sťahovania národov. Na projekte spolupracujú odborníci z mnohých domácich i zahraničných inštitúcií v oblasti konzervovania a reštaurovania dreva, kože a textilu, v oblasti prírodovedného datovania, antropológie, archeozoológie, archeobotaniky a palynológie, ale aj špecialisti na 3D modelovanie, analýzy DNA a izotopy stroncia, odborníci na pravekú metalurgiu, analýzy skla alebo keramiku. Plánovaná expozícia v priestoroch Podtatranského múzea v Poprade bude venovaná prezentácii výsledkov tejto spolupráce a komplexnému predstaveniu hrobky v kultúrnom a geografickom kontexte doby. Mimoriadna zachovalosť i historický význam tohto objektu si vyžaduje primerane náročný prístup k jeho dlhodobému prezentovaniu so zachovaním všetkých jeho kvalít v rámci ochrany vzácnej pamiatky. Zároveň chceme hrobku sprístupniť odbornej i laickej verejnosti ako nový prvok kultúrneho turizmu v širšom priestore Vysokých Tatier i Slovenska.

Členovia poroty:

 • PhDr. Magdaléna Bekessová, predsedkyňa poroty, závislá na vyhlasovateľovi
 • PhDr. Matej Ruttkay, CSc., člen poroty, nezávislý na vyhlasovateľovi
 • Karol Pieta, DrSc., člen poroty, nezávislý na vyhlasovateľovi
 • arch. Zuzana Ondrejková, PhD., členka poroty, nezávislá na vyhlasovateľovi
 • arch. Pavol Paňák, člen poroty, nezávislý na vyhlasovateľovi
 • arch. Eva Borecká PhD., členka poroty, nezávislá na vyhlasovateľovi
 • arch. Jakub Kopec, člen poroty, nezávislý na vyhlasovateľovi

 

Náhradníci poroty:

 • Tereza Štolcová, PhD., náhradníčka člena poroty, nezávislá na vyhlasovateľovi
 • Samuel Netočný, náhradník člena poroty, nezávislý na vyhlasovateľovi
 • art. et Mgr. Marek Ružinský, náhradník člena poroty, závislý na vyhlasovateľovi

 

Pomocné orgány poroty:

 • Elena Bekešová, sekretárka súťaže, závislá na vyhlasovateľovi
 • Ján Reľovský, overovateľ návrhov, závislý na vyhlasovateľovi

 

Expertka poroty:

 • Dagmar Olekšáková, náhradníčka člena poroty, závislá na vyhlasovateľovi

 

Ceny:

 1. cena: 3500 Eur
 2. cena: 2000 Eur
 3. cena: 1500 Eur

 

Dôležité termíny:

 • Prevzatie súťažných podmienok a súťažných pomôcok: do 13. 3. 2020
 • Predkladanie súťažných návrhov: do 17. 3. do 14:00
 • Predpokladaný termín vyhlásenia výsledkov súťaže: 31. 3. 2020

 

Súťažné podmienky (Stiahnuť pdf tu)

Výzva na prekladanie návrhov (Stiahnuť pdf tu)