cvndp publikacie publikacie

Prijímacie konania na interné a externé doktorandské štúdium

Riaditeľ Archeologického ústavu SAV v Nitre vyhlasuje začatie prijímacieho konania na interné 4-ročné a externé 5-ročné doktorandské štúdium v akademickom roku 2017/2018 v študijnom odbore 2.1.25 archeológia. Podmienkou prijatia na doktorandské štúdium je ukončené magisterské štúdium v uvedenom alebo príbuznom odbore.

Termín prijímacieho konania:

26. júna 2017 od 9.00 hod.

 

Téma dizertačnej práce: Žitný ostrov v období avarského kaganátu / Region of “Žitný ostrov“ during the period of the Avar Khaganate

Školiteľ: doc. PhDr. Jozef Zábojník, CSc.

Forma štúdia: interná

Termín na podanie prihlášok: do 31. 5. 2017 na adresu inštitúcie

Termín prijímacieho konania: 26. júna 2017 od 9.00 hod.

 

Téma dizertačnej práce: Kosť a parohovina – surovinový zdroj pre remeselnú výrobu v 11.-15. storočí na Slovensku / Bone and antler – raw material for crafting in the 11th–15th century in Slovakia

Školiteľ: prof. PhDr. Alexander Ruttkay, DrSc.

Forma štúdia: interná

Termín na podanie prihlášok: do 31. 5. 2017 na adresu inštitúcie

Termín prijímacieho konania: 26. júna 2017 od 9.00 hod.

 

Téma dizertačnej práce: Krajina a človek – osídlenie povodia Kysuce a Oravy (severozápadného Slovenska) / Landscape and human – settlement of Kysuca and Orava rivers basin (north-western Slovakia)

Školiteľ: PhDr. Peter Bednár, CSc.

Forma štúdia: interná

Termín na podanie prihlášok: do 31. 5. 2017 na adresu inštitúcie

Termín prijímacieho konania: 26. júna 2017 od 9.00 hod.

 

Téma dizertačnej práce: Každodenný život stredovekej dediny na severnom Slovensku / Everyday life of medieval village in northern Slovakia

Školiteľ: PhDr. Peter Bednár, CSc.

Forma štúdia: interná

Termín na podanie prihlášok: do 31. 5. 2017 na adresu inštitúcie

Termín prijímacieho konania: 26. júna 2017 od 9.00 hod.

 

Téma dizertačnej práce: Počiatky župného centra Zemplín a jeho zázemia / Beginnings of county centre Zemplín and its´ surroundings

Školiteľ: doc. PhDr. Matej Ruttkay, CSc.

Forma štúdia: externá

Termín na podanie prihlášok: do 31. 5. 2017 na adresu inštitúcie

Termín prijímacieho konania: 26. júna 2017 od 9.00 hod.

 

Téma dizertačnej práce: Brody, plavidlá, vodné stavby. Systematický výskum historických štruktúr a nálezov pod vodou na Slovensku / Fords, watercrafts, water constructions. Systematic research of historical underwater structures and finds in Slovakia

Školiteľ: PhDr. Karol Pieta, DrSc.

Forma štúdia: externá

Termín na podanie prihlášok: do 31. 5. 2017 na adresu inštitúcie

Termín prijímacieho konania: 26. júna 2017 od 9.00 hod.