cvndp publikacie publikacie

Doktorandské kolokvium

V dňoch 12. a 13. novembra 2015 sa vo veľkej prednáškovej sále budovy SAV v Nitre, Akademická 2, uskutoční Kolokvium pre interných a externých doktorandov AÚ SAV, ktoré doplnia odborné prednášky  školiteľov.

 

P r o g r a m:

12. 11. 2015 – štvrtok

8.00-11.30 hod.

Vystúpenia jednotlivých doktorandov s prezentáciou koncepcií dizertačných prác a postupom napĺňania ich obsahu s priblížením najvýznamnejších poznatkov, ktoré doplnia stanoviská školiteľov.

 

od 12.30 hod.

Prednášky školiteľov doktorandov

PhDr. Marián Soják, CSc. – Fenomén speleoarcheologických lokalít na Slovensku a potreba ich interdisciplinárneho výskumu

PhDr. Ivan Cheben, CSc. – Sídlisko a pohrebisko únětickej kultúry v Pate

PhDr. Ján Rajtár, CSc. – Archeologické doklady markomanských vojen severne od stredného Dunaja

doc. PhDr. Jozef Zábojník, CSc. Kultúrno-etnické metamorfózy obdobia sťahovania národov na Slovensku

doc. PhDr. Matej Ruttkay, CSc. – Výskum stredovekej dediny na Slovensku

PhDr. Peter Bednár, CSc. – Prestavba hradov v 15.-16. storočí na príklade hradov Vinné a Budatín

 

13. 11. 2015 – piatok

8.00-11.30 hod.

Prednášky školiteľov doktorandov

doc. PhDr. Gertrúda Březinová, CSc. – Sídliská z doby laténskej na Slovensku

PhDr. Ondrej Ožďáni, CSc. – K problematike depotov doby bronzovej na Slovensku

PhDr. Karol Pieta, DrSc. – Depoty a kultové miesta doby laténskej

PhDr. Zuzana Stegmann-Rajtár, CSc. – Vývoj staršej doby železnej na juhozápadnom Slovensku