cvndp publikacie publikacie

Pozývame vás na konferenciu a výstavu o hradoch

Pozývame vás na medzinárodnú konferenciu a výstavu na tému Oživovanie hradov. Konferencia sa uskutoční 13. – 14. februára 2018. Ku konferencii bude otvorená aj výstava.

pozvanka

Organizátor: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky

Partneri: Združenie Zachráňme hrady a Archeologický ústav SAV Nitra

Miesto konferencie: Dvorana MK SR, Námestie SNP 33, Bratislava

Začiatok konferencie: 9:00, 13. február 2018

Program konferencie na stiahnutie tu

 

Výstava je otvorená od 15.2. do 28.2. 2018.

Kumánsko-kypčacká kmeňová spoločnosť v čase mongolskej hrozby

konstantin_lectureTakmer dve storočia dominovala kumánsko-kypčacká spoločnosť v stepiach západnej Eurázie, ktorá bola v tom čase známa ako Kumánske pole či Kumánska step (Dasht-i Qipchāq, Pole Polovetskoe, Cumania). Pre kumánsko-kypčacké kmene priaznivé podmienky sa však dramaticky zmenili v prvých desaťročiach 13. storočia, keď postupujúca mongolská armáda začala sériu ťažení zameraných na podrobenie mnohých nomádskych obyvateľov Kumánskej stepi. Džingischánovi bojovníci – motivovaní pan-nomádskou myšlienkou, ale aj obavou z kumánsko-kypčackého odporu a jeho odozvy medzi ostatnými obyvateľmi stepi – intenzívne usilovali o dominanciu nad pôvodnými kmeňmi.

Dr. Konstantin Golev, bádateľ z Historického ústavu Bulharskej akadémie vied a nezávislý bádateľ z Univerzity sv. Klimenta Ochridského v Sofii, predstaví rozdielne modely správania rôznych kumánsko-kypčackých skupín tvárou v tvár nevyhnutnej mongolskej hrozbe.

Prednáška sa uskutoční dňa 14. februára 2018 o 14.00 v budove Archeologického ústavu SAV na Akademickej 2 v Nitre v zasadačke na prízemí.

Prednáška bude v anglickom jazyku.

Na Archeologickom ústave SAV v Nitre sa uskutoční prezentácia grantových projektov

Prezentácia grantových projektov sa uskutoční 06. 02. 2018 o 9.00 vo Veľkej zasadačke AÚ SAV v Nitre

 

Program:

09.00 – 09.20 Adrián Nemergut: Technológia a ekonómia suroviny v kontexte paleolitu stredného Podunajska

09.20 – 09.40 Eva Horváthová: Štruktúra a determinanty osídlenia vých. Slovenska na pozadí prírodných, kultúrnych a spoločenských pomerov v období praveku až včasného novoveku

09.40 – 10.00 Elena Miroššayová: Profilácia sídliskových enkláv na trasách diaľkových komunikácií v severnej časti Karpatskej kotliny

10.00 – 10.20 Karol Pieta: Mocenské štruktúry včasnej doby dejinnej a včasného stredoveku v archeologických prameňoch

10.20 – 10.40 Ján Rajtár: Kastel v Iži – súčasť limes romanus na Slovensku.

10.40 – 11.00 Ján Rajtár: Suroviny a technológie vo včasnom historickom období na Slovensku

11.00 – 11.20 Peter Bednár: Stredoveké pochovávanie na Nitriansku

11.20 – 11.40 Alexander T. Ruttkay: Vojenstvo a výzbroj na Veľkej Morave a v stredovekom Uhorsku

Vianoce

3-poklad-bezprostredne-po-objavePrajeme Vám príjemné a pokojné prežitie Vianoc. Nech vo Vašich príbytkoch zavládne pohoda a dobrý duch sviatkov.

 

Všetko dobré Vám želajú

pracovníci Archeologického ústavu SAV

Akí boli muži a ženy mladšej doby železnej?

Archeologický ústav SAV vás srdečne pozýva na prednášku Multiple Identities
in La Tène Period – Die Vielfalt an Identitäten in der Latènezeit
.

identities1PD Mag. Dr. Peter C. Ramsl predstaví výsledky svojho výskumu o dokladoch rodových identít na pohrebiskách doby laténskej v strednom Podunajsku, ktorý v súčasnosti realizuje na Archeologickom ústave SAV v Nitre ako držiteľ štipendia SASPRO, spolufinancovaného Európskou úniou a Slovenskou akadémiou vied v rámci programu Marie Skłodowska-Curie Actions.

Prednáška sa uskutoční 14. decembra 2017 o 10:00 v budove Archeologického ústavu SAV na Akademickej 2 v Nitre v zasadačke na prízemí.

Aké hry sa hrali v starovekom Efeze?

ee2a4e3929da7cdfff62233f1f69cd9dArcheologický ústav SAV vás srdečne pozýva na prednášku Ephesos – Metropolis Asiae und Spielerparadies? PD Dr. Ulrich Schädler, riaditeľ Musée Suisse du Jeu, predstaví metropolitné centrum antickej Malej Ázie trochu netradične – z pohľadu hráčov a histórie hier.

 

Prednáška sa uskutoční 4. decembra 2017 o 14:00 v budove Archeologického ústavu SAV na Akademickej 2 v Nitre v zasadačke na prízemí.

Zomrel zakladateľ archeológie doby rímskej na Slovensku

titus-kolnikVo veku nedožitých 86 rokov zomrel 26. novembra 2017 v Nitre jeden z nestorov slovenskej archeológie PhDr. Titus Kolník, DrSc. Patril k prvým absolventom štúdia archeológie a národopisu Univerzity Komenského v Bratislave a už pred jeho ukončením sa stal pracovníkom Archeologického ústavu SAV. Zostal mu verný viac než polstoročie a v mnohých oblastiach ovplyvnil alebo prispel k jeho smerovaniu a profilovaniu tak v terénnej, ako aj v teoretickej oblasti. Doslova položil základy bádania o dobe rímskej na Slovensku, v germánskej i v rímskej problematike. Mnohými terénnymi aktivitami a výskumami získal a vybudoval jej rozsiahlu pramennú bázu, mimoriadne početnou a obsiahlou publikačnou činnosťou vytvoril jej pevnú chronologickú i historicko-interpretačnú štruktúru. Svojou usilovnosťou, zanietenosťou a obetavosťou sa vypracoval na vynikajúceho, medzinárodne etablovaného a uznávaného vedca. Slovenská veda a obzvlášť slovenská archeológia v ňom stráca výnimočnú osobnosť.

Česť jeho pamiatke!

 

Pracovníci Archeologického ústavu SAV

Pozývame vás na výstavu „Po stopách pravekých metalurgov“

Archeologický ústav v spolupráci s Ponitrianskym múzeom Vás srdečne pozývajú na výstavu s názvom Po stopách pravekých metalurgov, (Svedectvo bronzového veku) .

Výstava bude slávnostne otvorená 23. 11. 2017 o 17.00 v priestoroch Ponitrianskeho múzea.

po-stopach-pravekych-metalurgov-pozvankaVýstava približuje netradičným a interaktívnym spôsobom život človeka v dobe bronzovej. Originálne trojrozmerné archeologické nálezy dopĺňajú obrazové prílohy, rekonštrukcie odevov, repliky šperkov, zbraní a keramiky. Jednotlivé predmety si môže návštevník vziať do rúk a lepšie tak spoznať a pochopiť spôsob života, ktorý sa diametrálne odlišuje od súčasného a zároveň odbúrať i veľakrát zakorenené predstavy o jeho primitívnom charaktere prameniace z neúplného podania informácií v školských učebniciach. Pre žiakov základných a stredných škôl sú pripravené pracovné listy, pomocou ktorých si preveria a upevnia hravou formou vedomosti získané počas výstavy. Súčasťou výstavy budú rôzne sprievodné podujatia ako výroba predmetov, modelovanie nádob z hliny, mletie obilia na kamenej podložke. Jedinečná možnosť vyskúšať si niektoré techniky výroby, ktoré vykonával človek v priebehu bežného dňa priblíži fyzickú náročnosť, ktorú v priebehu rozvoja vedy a techniky postupne odbremeňovali moderné prístroje a zariadenia. Výstava potrvá do 31.5.2018.