cvndp publikacie publikacie

Projektové aktivity v roku 2017

V nadväznosti na prvú etapu projektu pokračovalo dopĺňanie databáz existujúcich lokalít a ich overovanie v teréne prieskumom a výskumom.

 

Terénne aktivity

Riešiteľská organizácia (SNM – Archeologické múzeum) pokračovala v roku 2017 v prieskumoch v oblasti juhozápadného Slovenska so zameraním sa najmä na pohorie Malých Karpát a priľahlé územia – Záhorskú nížinu a Trnavskú tabuľu. Vybavovanie povolení a následnú sondáž na mieste nálezu depotu z mladšej doby bronzovej vo Svätom Jure (J. BARTÍK, P. JELÍNEK).  V Malých Karpatoch pri obci Buková sondáž v mieste nálezu pecí (Z. FARKAŠ), zameranie a 3D fotogrametria nálezu (J. BARTÍK). Najviac realizovaných prieskumov bolo zameraných predovšetkým na dobu laténsku a dobu rímsku (I. BAZOVSKÝ, R. ČAMBAL). V spolupráci s AÚ SAV realizovaný prieskum a sondážny výskum novo objaveného germánskeho pohrebiska v Závode.  Jeho cieľom bolo zistenie jeho rozsahu, zachovalosti a datovania – pohrebisko je takmer úplne zničené zemnými prácami súvisiacimi s vyrúbaním a výsadbou lesa. Na poznatky z prechádzajúceho roku nadviazal systematický prieskum v katastri obce Tvrdošovce. Na jeho základe a na základe leteckých snímok sa realizoval geofyzikálny prieskum vytypovanej plochy. Jeho výsledky boli podkladom pre  archeologický výskum dvoch vybraných objektov s cieľom overenia ich datovania a funkcie. Zistený príbytok 2-kolovej konštrukcie, tvorí súčasť radovej zástavby z doby laténskej. Odobrali sa vzorky pre paleobotaniku. Druhý skúmaný objekt zistený sondážou je datovaný do doby rímskej – jeho preskúmanie sa plánuje v roku 2018.

Spoluriešiteľská organizácia (Archeologický ústav SAV) sa po prvej etape, ktorá bola zameraná hlavne na doplnenie existujúcich databáz lokalít, sústredila na využitie nových nedeštruktívnych metód sledovania jednotlivých vybraných lokalít, ide o snímkovanie LIDAR, presná metóda 3D zobrazenia konkrétnych výsekov zemského povrchu. Získané snímky poslúžia na identifikáciu mnohých doteraz neznámych objektov v teréne – opevnenia, cesty, hrádze, priekopy, objekty, domy a pod.  Taktiež boli urobené analýzy vybraných archeologických predmetov na spresnenie datovania pomocou metódy rozpadu uhlíka C14.

V roku 2017 sa síce nepokračovalo v prieskumnej činnosti lokalít v okrese Považská Bystrica a Púchov, no venovala sa veľká pozornosť administratívnej príprave terénnych výskumov (žiadosti o vydanie súhlasu vlastníkom pozemkov, žiadosti o vydanie rozhodnutia na KPÚ), bez ktorej sa vzhľadom na právne normy platné v SR žiadna terénna činnosť realizovať nedá. Takto predpripravené prieskumy/výskumy sú naplánované na rok 2018: Podskalie, Podskalský Roháč, Považská Bystrica-Považská Teplá, Malý Manín, Ďurďové, Richtárska, Pružina (L. BENEDIKOVÁ/J. ĎURIŠ/E. BLAŽOVÁ/B. KOVÁR). V roku 2017 sa pokračovalo v skúmaní lokality na hrade v Bratislave (B. KOVÁR).

 

Spracovávanie a vyhodnocovanie materiálu

Ďalšou aktivitou v rámci projektu je spracovávanie a vyhodnocovanie materiálu zo starších výskumov, ako aj nálezov získaných v rámci projektu. Realizovala sa plánovaná analýza kovových nálezov zo zbierok múzea.

V roku 2017 SNM – Archeologické múzeum pokračovalo v zhromažďovaní údajov o archeologických lokalitách. Existujúca databáza bola terénnymi prieskumami doplnená o niekoľko nových lokalít. Pri systematickom prieskume bola využitá geofyzikálna prospekcia ako podklad pre  výskum vybraných archeologických objektov. Boli odobrané vzorky z výplne objektu z doby laténskej v Tvrdošovciach pre plánovanú paleobotanickú analýzu. Tiež boli odobraté a vyhodnotené vzorky na analýzu izotopu C14  z troch objektov tzv. „Litzenkeramik“ zo staršej a strednej dobe bronzovej. Bolo robených 8 analýz po 2 vzorkách (sídliská v Trnave a Budmericiach, hrob zo Šoporne). Analyzované boli kovy nedeštruktívnou röntgenovo-fruorescenčnou metódou kovové predmety z doby laténskej a rímskej získané prieskumom. Cieľom bolo zistenie ich zloženia (napríklad niektoré predmety, ktoré boli pôvodne považované za postriebrené,  sú pocínované). Spracoval sa nálezový materiál z viacerých lokalít, resp. výnimočné predmety získané prieskumom. Niektoré z tzv. „stratových nálezov“ môžu byť dôležitými indikátormi obchodných ciest vedúcich často hornatým terénom.

Pracovníci AÚ SAV sa po počiatočnom období riešenia projektu, kde sme sa venovali výberu kľúčových oblastí a regiónov, sa začalo so systematickou prípravou ich sledovania. Zabezpečené LIDAR snímkovanie, odber vzoriek na C14, výber lokalít na 3D rekonštrukcie a podobne. Členovia grantu sa zúčastnili a aj prezentovali výsledky práce na troch medzinárodných konferenciách. Pripravili sa podmienky na cielený výskum a prieskum, ktorý by sa mal zrealizovať v roku 2018. Ide hlavne o lokality v okrese Považská Bystrica a Púchov.

Z nedávno realizovaných výskumov je to spracovanie nálezového fondu z Bratislavy-Vydrice (B. KOVÁR) a z Chorvátskeho Grobu, poloha Triblavina (G. BŘEZINOVÁ), ktoré sú predmetom riešenia v roku 2018 aj s konkrétnymi výstupmi. Počíta sa opäť s výberom vzoriek na analýzu, ako aj s odberom nových vzoriek z výskumov, ktoré sa uskutočnia v roku 2018.

V rámci popularizácie výsledkov riešenia projektu s cieľom informovať verejnosť o prínosoch výsledkov projektu, sa uskutočnili prednášky pre študentov i verejnosť. Boli realizované v obciach, kde sa nachádzajú skúmané lokality. Cieľom je, aby obyvatelia vedeli o týchto výnimočných nálezoch a pokúsili sa ich ochrániť pred vykrádačmi. R. ČAMBAL v spolupráci s M. Budajom zo SNM-Historického múzea v Bratislave uskutočnil cyklus prednášok  vo forme powerpointových prezentácií  zameraných na mladšiu dobu laténsku s názvom „Kelti na juhozápadnom Slovensku“. Prednášky sa uskutočnili na Katedre klasickej archeológie Trnavskej univerzity (30 študentov archeológie + profesorský zbor – 5. 4), v Malackách (27.4: – 21 ľudí), Dolných Orešanoch (28.7. – ca. 70 ľudí) , Andovciach (22.9. – 10 ľudí). Tvrdošovciach (4.10. cca. 40 ľudí + live prenos cez Facebook) a v Bratislave (26.10. – cca. 35 ľudí). Išlo o prezentáciu starších ako aj najnovších archeologických nálezov a nálezísk, zistených počas ostatného obdobia v rámci projektu

Postupne sa aktualizuje aj web stránka projektu, kde sú všetky informácie týkajúce sa aktivít jej riešiteľov, ako aj publikačných výstupov za jednotlivé roky riešenia projektu.

 

Konferencie

V rámci prezentovania výsledkov projektu sa riešiteľský kolektív oboch inštitúcií zúčastnil na týchto konferenciách.

Konferencia environmentálnej archeológie (KEA). 13. medzinárodná Konferencia environmentálnej archeológie (KEA) s názvom „Človek a krajina“ sa konala v dňoch 6. a 7. februára 2017 na Filozofickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Za usporiadaním celej akcie treba vidieť snahu slovenských odborníkov pod vedením archeobotaničky Márie Hajnalovej a archeologičky Noémi Beljak Pažinovej z Katedry archeológie FF UKF zorganizovať konferenciu KEA po prvý krát mimo územia Českej republiky a propagovať tak výsledky a metódy interdisciplinárne zameraných vedeckých výskumov a projektov. Konferencie sa zúčastnilo 93 bádateľov z Čiech, Slovenska a Poľska. V šiestich sekciách odznelo 28 referátov a vo forme vývesiek sa prezentovalo 20 vývesiek na tému integrácie paleoenvironmentálneho a archeologického záznamu, adaptácie človeka na zmeny krajiny a odolnosti krajiny voči ľudským zásahom. Všetky abstrakty z príspevkov sú dostupné vo forme knihy abstraktov (Eds. Mária Hajnalová, Noémi Beljak Pažinová, Katarína Šimunková, Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta, 2017, 88 pp., ISBN 978-80-558-1140-6). Členovia riešiteľského kolektívu vedeckého projektu APVV-15-0491 sa konferencie aktívne zúčastnili a prezentovali výsledky archeozoologického výskumu zo stredovekej lokality Glanzenberg v Banskej Štiavnici a výskumu paleoenvironmentu a paleodiéty, ktoré sa podarilo získať vďaka výnimočne zachovaným, vodou konzervovaným organickým nálezom z germánskeho sídliska z Hurbanova. Za množstvo zaujímavých príspevkov, skvelú organizáciu i atmosféru celej akcie poďakoval organizačnému tímu i všetkým účastníkom Jaromír Beneš z vedeckého výboru KEA a odporúčal publikovanie prác v online časopise Interdisciplinaria Archaeologica – Natural Sciences in Archaeology, ktorý s vysokým vedeckým ohlasom vychádza v Olomouci (www.iansa.eu). Tu plánujeme publikovať i výsledky bádania v Hurbanove. Účastníci z grantového projektu: BIELICHOVÁ, Z., ktorá bola aj členkou organizačného tímu, BŘEZINOVÁ, G., BENEDIKOVÁ, L. a KOVÁR, B.).

 

Iron Age Connectivity in the Carpathian Basin : Târgu Mureş, Romania, 13. – 15. Október 2017, Târgu Mureş : Museum, Rumunsko. Medzinrodná konferencia na ktorej sa zúčastňujú pravidelne odborníci na dobu železnú z celej strednej Európy. Vždy je venovaná jednej téme. Zúčastnil sa jej B. Kovár aj s referátom, ktorý sa zameral na neskorolaténske osídlenie oppida v Bratislave. KOVÁR, Branislav – ČAMBAL, Radoslav – BUDAJ, Marek: Late La Tène Oppidum in Bratislava. In Iron Age Connectivity in the Carpathian Basin : Târgu Mureş, Romania, 13. – 15. Október 2017, Târgu Mureş : Museum, 2017

 

International round-table, Bratislava Castle, Lapidary under the Court of Honour, Slovakia, 4. – 5. September 2017, Bratislava : Mestské múzeum, 2017. Medzinárodný okrúhly stôl bol organizovaný v rámci spolupráce medzi Mestským ústavom ochrany pamiatok a Bibracte / Centre archéologique européen. Organizácia workshopu bola podporená aj veľvyslanectvom Francúzska na Slovensku, Slovenskou archeologickou spoločnosťou, Archeologickým ústavom Slovenskej akadémie vied a Slovenským národným múzeom. Zúčastnili sa ho odborníci na problematiku neskorej doby laténskej a doby rímskej z 10 krajín. S referátom sa zúčastnili:  KOVÁR, Branislav: The Celtic settlement in the Bratislava Forecastle Vydrica. ČAMBAL, RadoslavBAZOVSKÝ, Igor – Marek BUDAJ:  Late La Tène Settlement in the SW Slovakia. In: Bratislava in the 1st century BC – Celtic oppida on the Middle Danube : International round-table, Bratislava Castle, Lapidary under the Court of Honour, Slovakia, 4. – 5. September 2017, Bratislava : Mestské múzeum, 2017.

 

XIII Protohistorická konferencia Archeológia barbarov 2017. FFÚK v Bratislave, 19.-20.10. 2017. Konferencia s medzinárodnou účasťou zameraná na dobu laténsku a dobu rímsku. S referátom sa zúčastnili: BAZOVSKÝ, Igor – BUDAJ, Marek – ČAMBAL, Radoslav – FURMAN, Martin: Predbežné výsledky archeologického a geofyzikálneho prieskum sídliska z doby rímskej v Tvrdošovciach (okres Nové Zámky).

 

Doba laténska ve střední Evropě. Die Latènezeit in Mitteleuropa. Keltové/Die Kelten Plumlov 2017. 18. Medzinárodní konference/ 18 internationale Konferenz.

Medzinárodná konferencia venovaná problematike mladšej doby železnej v európskom priestore, ktorej hlavnými organizátormi sú skupina pre Česko-slovenskú dobu železnú. BAZOVSKÝ, Igor – ČAMBAL, Radoslav: Sídliskové objekty z neskorej doby laténskej v Bernolákove, polohe Triblavina / Spätlatènezeitliche Siedlungsobjekte in Bernolákovo. R. ČAMBAL: Sídlisko z doby laténskej v Studienke (výskum L. Zachara 19080-1984)/ Latenezeitliche Sielung in Studienka (Grabung von L. Zachar 1980-1984)

 

Absolute und Relative Chronologie der späten Latēnezeit im mittleren Donauraum. Magdalensberg. (12.-13.7.) Prednáška: ČAMBAL, Radoslav (Bratislava) – BAZOVSKÝ, Igor (Bratislava) – BUDAJ, Marek  (Bratislava): Ein Vorschlag zur Chronologie der Spätlatènezeit in der Südwestslowakei,

Medzinárodná konferencia venovaná otázkam chronológie neskorej dobe laténskej v oblasti stredného Podunajska. Jedným z jej cieľov bolo zjednotiť absolútne datovanie chronológie stupňa LT D1 v sledovanom regióne.

 

Die Frühbronzezeit in Mitteleuropa, Mistelbach 25. medzinárodná konferencia v Mistelbachu (Rakúsko, 10.-12.10).  Prednáška: JELÍNEK, P. – HORÁKOVÁ, L.:  Symbolism of  Birch Tree in the bronze Age. Postery: BARTÍK, J.:  Ein Zierschild der Aunjetitzer-Kultur aus Gajary. MELLNEROVÁ-ŠUTEKOVÁ, J.  – JELÍNEK, P. : Wieselburg settlement feature in Bratislava-Rusovce. The problems of cultural dating on the example of Late Eneolithic/ Early Bronze Age pottery. Poster.

  1. stretnutie špecialistov na staršiu dobu bronzovú v rámci pravidelne organizovanej medzinárodnej konferencie, ktorej sa zúčastnili bádatelia z Českej republiky, Slovenskej republiky a Rakúska a Maďarska.

 

Zoznam výstupov a prínosov (s uvedeným názvom projektu):

V roku 2017 v rámci riešeného projektu v uvedených kategóriách vyšlo 14 publikačných výstupov  –  z toto 11 v recenzovaných vedeckých časopisoch SR,  1 v zahraničnom recenzovanom časopise v SR a 2 v nerecentovaných vedeckých časopisoch. Zoznam je uvedený v prílohe.

 

Upresnenie harmonogramu prác a cieľov na nasledujúci rok

V roku 2018 bude pokračovať doplnenie existujúcich databáz lokalít a ich overovanie v teréne prieskumom a výskumom. Bude dokončený základný súpis databázy lokalít, ktoré bude slúžiť ako podklad pre ďalší prieskum.

Riešiteľská organizácia SNM – Archeologické múzeum plánuje v roku 2018 pokračovať v systematických prieskumoch na Záhorí a JV predpolí Malých Karpát, ako aj v archeologickom výskume na vedecké a dokumentačné účely v Tvrdošovciach (I. BAZOVSKY, R. ČAMBAL). Budú tiež pokračovať analýzy kovov a analýzy C14 a pri mapovaní vybraných lokalít bude využité snimkovanie technológiou LIDAR. Plánuje sa analýza paleobotanických zvyškov z  Tvrdošoviec. J. BARTÍK  pokračuje v spracovaní nálezov tzv. Litzenkeramik a v spracovaní hromadného nálezu bronzov zo Svätého Jura (spolu s P. Jelinkom) a plánuje spracovať pohrebisko zo staršej doby bronzovej v Šoporni. P. JELÍNEK sa venuje spracovaniu nálezov zo sídliska z doby bronzovej v Budmericiach. I.  BAZOVSKÝ plánuje spracovať nové nálezy získané v rámci projektu – honosnú uzdu z doby rímskej z Borinky, polymetalickú antropomorfnú plastiku z Tvrdošoviec nové nálezy rímskych vojenských diplomov z JZ Slovenska. R. ČAMBAL plánuje spracovať nález včasnolaténskej spony z Horných Orešian – Slepého vrchu, v spolupráci s B. KOVÁROM plánuje dokončiť spracovanie nálezov z Bratislavy-Vydrice, v spolupráci s P. C. Ramslom spracovanie hrobového nálezu z Plešivca (do zborníka prof. J. Bujnu), v spolupráci s A. Helmuth halštatské značkované hroty z vrchu Molpír pri Smoleniciach (do zborníka venovaného E. Mirošayovej). P. JELÍNEK bude pokračovať vo spracovaní nálezov z výskumu v Budmericiach, V. Turčan pokračuje v spracovaní nálezov zo slovanského obdobia. Výsledky projektu budú i naďalej priebežne prezentované na konferenciách a kolokviách.

V prvom polroku 2018 plánujeme uskutočniť kolokvium riešiteľského tímu, na ktorom by sme sa navzájom informovali o dosiahnutých výsledkoch a zároveň by sme sa dohodli na spoločnom smerovaní k realizácii ďalších výstupov do tlače a iných médií.

Spouriešiteľská organizácia Archeologický ústav SAV plánuje vydať väčší výstup – napr. monografiu o architektúre domu v neolite/eneolite v širších súvislostiach (architektúra domu v intenciách dostupných nálezových okolností neolitu a eneolitu na Slovensku: opis a interpretácia nálezových okolností – reprezentatívnych stavieb, pôdorysy, existujúce modely, súhrn typológii pôdorysných dispozícii) – J. ĎURIŠ. V rámci roka 2017 autor rozpracoval rozsiahly katalóg (cca 67 lokalít z neolitu/eneolitu zo Slovenska) a pripravil si podklady k vedeckému vyhodnoteniu týchto pamiatok, ktoré plánuje dokončiť v roku 2018 a postúpiť rukopis na redakčné spracovanie.

V máji roku 2018 sa uskutoční významné medzinárodne podujatie o dobe železnej v strednej Európe v Prahe, kde sa so svojimi príspevkami súvisiacimi s témou riešeného projektu zúčastnia viacerí členovia riešiteľského kolektívu (G. BŘEZINOVÁ, B. KOVÁR, L. BENEDIKOVÁ, R. ČAMBAL).  Ukončí sa spracovanie laténskych objektov v Triblavine (G. BŘEZINOVÁ), ktoré sú predmetom riešenia v roku 2018 aj s konkrétnymi výstupmi (prezentácie na konferenciách, publikačný výstup). Počíta sa opäť s výberom vzoriek na analýzu, ako aj s odberom nových vzoriek z výskumov, ktoré sa uskutočnia v roku 2018: Podskalie, Podskalský Roháč, Považská Bystrica-Považská Teplá, Malý Manín, Ďurďové, Richtárska, Pružina (L. BENEDIKOVÁ/J. ĎURIŠ/E. BLAŽOVÁ/B. KOVÁR). V roku 2017 sa pokračovalo v skúmaní lokality na hrade v Bratislave (B. KOVÁR).