cvndp publikacie publikacie

AVANS

Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku


Redaktori: PhDr. Ivan Cheben, CSc. – PhDr. Klaudia Daňová, PhD. – Mgr. Marek Vojteček, PhD.

Vydáva: Archeologický ústav SAV, Akademická 2, 949 21 Nitra

Adresa redakcie: Archeologický ústav SAV, Akademická 2, 949 21 Nitra

Kontakty:
K. Daňová: 0902/925 667, klaudia.danova@savba.sk
M. Vojteček: 0902/925 643, marek.vojtecek@savba.sk

Logo AVANS

Ročenka Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku – AVANS je neperiodickou sériou určenou na štúdijné, vedecké a informačné účely odborníkom v archeológii. Formou odborných príspevkov poskytuje kompletnú informáciu a celkový prehľad o výsledkoch archeologických výskumov a prieskumov, ako aj o náhodných a ojedinelých nálezoch za uplynulý kalendárny rok z celého územia Slovenska.

Ročenka. ISBN rôzne, podľa tématiky jednotlivých čísel

 

Vážená autorka, vážený autor!

Každoročne Redakcia ročenky AVANS oslovovuje prispievateľov a pripomína im základné informácie ohľadne predloženia príspevku/-kov. Redakcii AVANS-u záleží na tom, aby sa výsledky archeologického bádania za každý kalendárny rok dostali odbornej verejnosti čo najskôr. K tomu môže prispieť autor príspevku tým, že dodrží požadované pokyny v takom rozsahu, ako sú uvedené v Pokynoch pre úpravu rukopisov (Nitra 2006), prístupných na www.archeol.sav.sk. Aby bol príspevok v súlade s požiadavkou Redakcie, autor musí dodržať nasledovné:
A/ Text príspevku musí obsahovať:

1) názov príspevku a meno s adresou autora/-ov (aj mailovou);
2) v prvom odstavci musí byť uvedený názov lokality, okres, názov polohy, uvedený druh náleziska, spôsob získania, chronologické a kultúrne zaradenie, uloženie nálezov (neskracovať názov inštitúcie);
3) písať v textovom editore (Word) podľa bežných požiadaviek, t. j. bez akéhokoľvek zvýrazňovania a úprav textu;
4) v texte i v záhlaví príspevku uviesť súčasný stav správneho členenia SR; odlíšiť aj či ide o miestnu časť obce;
5) v texte príspevku uvádzať presnejšie charakteristiku nálezových celkov (nepoužívať napr. našlo sa/ obsahoval niekoľko zlomkov keramiky; pár silexov; väčší počet a pod.);
6) súčasťou je aj výstižné zhrnutie /nie skopírovanie pôvodného textu !/, ktoré musí obsahovať: názov príspevku, meno autora/-ov, lokalizáciu a základné údaje o nálezisku alebo nálezovom súbore, t. j. nesmú chýbať údaje uvedené v prvom odstavci.
B/ Ilustrácie vyhotoviť pre každý príspevok nasledovne:

1) Prílohy (formát JPG, TIFF, CDR) predkladať výlučne v elektronickej podobe s rozlíšením minimálne 300 dpi pre fotografiu a 600 dpi pre kresbu, doplnené grafickou mierkou. Text k obrázkom písať samostatne pre každý príspevok s uvedením autora a názvu príspevku. Formát pre celostranový obrázok je 164×240 mm. Ak posielate viacero obrázkov prosím upravte ich do zrkadla.
C/ Sprievodný materiál príspevku:

1) súčasťou rukopisu je vyplnený registračný lístok pre každý príspevok a nálezisko;
2) s príspevkom je nevyhnutné predložiť aj kartu CEANS, ktorú je potrebné vyplniť podľa požadovaných kritérií – za každú lokalitu samostatne. Autor obdrží autorský výtlačok ročenky iba po dodaní karty CEANS.
Všeobecné požiadavky:

Text rukopisu predloží autor Redakcii AVANS-u na CD aj s ilustráciami, prípadne mailom (redakcia AVANS-u potvrdí jeho prijatie), do

28. februára v kalendárnom roku

Príspevky obdržané po tomto termíne budú zaradené do najbližšieho vydania ročenky AVANS. Redakcia vráti autorke/-ovi/-om na doplnenie príspevok, ktorý nebude obsahovať požadované náležitosti s tým, že pre zaradenie príspevku bude rozhodovať dodržanie termínu potrebného na opravu textu alebo ilustrácie. Redakcia žiada prispievateľov, aby svoje príspevky, najmä pokiaľ ide o prieskumnú činnosť a sledovanie diaľkových línií, spracovali v jednom celku tak, aby jednotlivé náleziská boli v abecednom poradí, príp. aby ich zoradili v poradí sledovanej trasy. Redakcia zároveň upozorňuje prispievateľov, že do ročenky nezaradí rukopis o takých náleziskách (ide o nálezy z povrchových zberov), ktoré neobsahujú novú informáciu, resp. poskytujú iba známe informácie o nálezoch už dávnejšie publikovaných.

Mgr. Klaudia Daňová, PhD. – Mgr. Marek Vojteček
redaktori ročenky AVANS

Oznam o forme príspevku vo formáte (*.doc)
Registračný lístok AVANS (*.jpg)
Karta CEANS (Formát A3), 1. strana (*.tif)
Karta CEANS (Formát A3), 2. strana (*.tif)


Zoznam čísiel:

AVANS 2010 (obsah)
AVANS 2009 (obsah)
AVANS 2008 (obsah)
AVANS 2007 (obsah)
AVANS 2006 (obsah)
AVANS 2005 (obsah)
AVANS 2004 (obsah)
AVANS 2003 (obsah)
AVANS 2002 (obsah)
AVANS 2001 (obsah)
AVANS 2000 (obsah)
AVANS 1999 (obsah)
AVANS 1998 (obsah)
AVANS 1997 (obsah)
AVANS 1996 (obsah)
AVANS 1995 (obsah)
AVANS 1994 (obsah)
AVANS 1993 (obsah)
AVANS 1992 (obsah)
AVANS 1991 (obsah)
AVANS 1990 (obsah)
AVANS 1989 (obsah)
AVANS 1988 (obsah)
AVANS 1987 (obsah)
AVANS 1986 (obsah)
AVANS 1985 (obsah)
AVANS 1984 (obsah)
AVANS 1983 (obsah)
AVANS 1982 (obsah)
AVANS 1981 (obsah)
AVANS 1980 (obsah)
AVANS 1979 (obsah)
AVANS 1978 (obsah)
AVANS 1977 (obsah)
AVANS 1976 (obsah)
AVANS 1975 (obsah)
AVANS 1974 (obsah)

Staršie čísla časopisu AVANS sú dostupné v elektronickej forme na stránkach projektu CEVNAD na karte Literatúra.