cvndp publikacie publikacie

Doktorandi

Interní doktorandi

Nástup 1.9.2019

Mgr. Štefan Olšav

Téma dizertačnej práce: Enklávy pilinskej kultúry v Košickej kotline a Šarišskom podolí

Školiteľ: PhDr. Eva Horváthová, PhD.

Konzultantka: PhDr. Elena Miroššayová, CSc.

 

Nástup 1.9.2020

Mgr. Petra Dragonidesová

Téma dizertačnej práce: Sociálna štruktúra pohrebísk germánskej spoločnosti doby rímskej na základe analýzy pohrebísk v dolnom Pomoraví

Školiteľ: PhDr. Kristián Elschek, CSc.

 

Nástup 1.9.2021

Mgr. Urszula Mariola Śmigielska, M.A. 

Téma dizertačnej práce: Pohrebný rítus lužickej kultúry na Slovensku a v priľahlých kultúrno-geografických regiónoch na obidvoch stranách karpatského oblúka v dobe bronzovej

Školiteľka: Mgr. Lucia Benediková, PhD.

 

Externí doktorandi

Nástup 1.9.2017

Mgr. Martin Pristáš
Téma dizertačnej práce: Počiatky župného centra Zemplín a jeho zázemia
Školiteľ: doc. PhDr. Matej Ruttkay, CSc.

Nadštandardné štúdium

Nástup 1.9. 2013

Mgr. Petra Chebenová

Téma dizertačnej práce: Osídlenie Nitry v mladšej a neskorej dobe bronzovej (na základe nálezov z lokality Araver a Sony)

Školiteľ: PhDr. Rudolf Kujovský, CSc.

 

Nástup 1.9.2016

Mgr. Peter Debnár

Téma dizertačnej práce: Ťažba a spracovanie železa v priestore Vnútorných Západných Karpát vo vrcholnom a neskorom stredoveku

Školiteľ: prof. PhDr. Alexander Ruttkay, DrSc.

 

Nástup 1.9.2016

Mgr. Denisa Krčová

Téma dizertačnej práce: Rímsko-provinciálna keramika staršej doby rímskej a spôsoby jej používania v limitnom a barbarskom prostredí na Slovensku

Školiteľ: PhDr. Ján Rajtár, CSc.

 

Nástup 1.9.2017

Mgr. Miloš Čierny

Téma dizertačnej práce: Výrobky z kostí a parohoviny z feudálnych sídiel 11.-15. storočia na Slovensku vo svetle nálezov z Pustého hradu vo Zvolene

Školiteľ: prof. PhDr. Alexander Ruttkay, DrSc.