cvndp publikacie publikacie

Doktorandi

Interní doktorandi

Nástup 1.9.2011

Mgr. Terézia Vangľová
Téma dizertačnej práce: Včasnostredoveká keramika z mocenského centra Bojná
Školiteľ: PhDr. G. Fusek, CSc.
Konzultant: PhDr. K. Pieta, DrSc.

 

Nástup 1.9.2012

Mgr. Dominika Oravkinová
Téma dizertačnej práce: Výšinné opevnené sídlisko otomanskej kultúry v Spišskom Štvrtku v kontexte karpatského kultúrneho vývoja
Školiteľ: Prof. PhDr. Jozef Vladár, DrSc.
Konzultant: Prof. PhDr. Jozef Bátora, DrSc.

 

Nástup 1.9.2014

Mgr. Pavol Bobek
Téma dizertačnej práce: Stredodunajská mohylová kultúra na Slovensku a jej význam pre vznik popolnicových polí
Školiteľ: PhDr. Ondrej Ožďáni, CSc.

Mgr. Peter Gábor
Téma dizertačnej práce: Kultúrny vývoj želiezovskej skupiny na Trnavskej tabuli na základe výskumu v Blatnom
Školiteľ: PhDr. Ivan Cheben, CSc.

Mgr. Lucia Nezvalová
Téma dizertačnej práce: Ľudia na okraji stredovekej spoločnosti
Školiteľ: PhDr. Milan Hanuliak, DrSc.

Mgr. Petra Smetanová
Téma dizertačnej práce: Stredoveká sakrálna architektúra v Honte
Školiteľ: doc. PhDr. Matej Ruttkay, CSc.

 

Nástup 1.9.2015

Mgr. Michal Felcan
Téma dizertačnej práce: Sídliskové aglomerácie JZ-Slovenska v dobe halštatskej na rozhraní pohorí a nížin
Školiteľ: PhDr. Susanne Stegmann-Rajtár, CSc.

Mgr. Linda Kovácsová
Téma dizertačnej práce: Germánske hroby zo staršej doby rímskej v stredodunajskej oblasti. Chronológia, pohrebný rítus, demografia
Školiteľ: PhDr. Ján Rajtár, CSc.

Mgr. Matúš Melo
Téma dizertačnej práce: Osídlenie kultúry Kosihy-Čaka-Makó na Slovensku
Školiteľ: PhDr. Ivan Cheben, CSc.

 

Nástup 1.9.2016

Mgr. Katarína Baránková
Téma dizertačnej práce: Sídlisko lengyelskej kultúry v Žlkovciach. Architektúra a vývoj ohradenej osady 
Školiteľ: doc. PhDr. Juraj Pavúk, DrSc.
Konzultant: PhDr. Ivan Cheben, CSc.

Mgr. Peter Debnár
Téma dizertačnej práce: Ťažba a hutníctvo železa vo vybraných regiónoch na Slovensku od počiatkov po vysokú pec.
Školiteľ: prof. PhDr. A. Ruttkay, DrSC.

Mgr. Lucia Ježišková
Téma dizertačnej práce: Osídlenie severného Slovenska v neskorej dobe laténskej (na základe nálezov z Liptovskej Mary) 
Školiteľ: PhDr. Karol Pieta, DrSc.
Konzultantka: Mgr. Lucia Benediková, PhD.

Mgr. Denisa Krčová
Téma dizertačnej práce: Rímsko-provinciálna keramika staršej doby rímskej a spôsoby jej používania v limitnom a germánskom prostredí na Slovensku
Školiteľ: PhDr. Ján Rajtár, CSc.

 

Nástup 1.9.2017

Mgr. Miloš Čierny

Téma dizertačnej práce: Kosť a parohovina – surovinový zdroj pre remeselnú výrobuv 11.-15. storočí na Slovensku

Školiteľ: prof. PhDr. Alexander Ruttkay, DrSc.


Externí doktorandi

Nástup 1.9.2010

PhDr. Eva Fottová
Téma dizertačnej práce: Typologicko-chronologický vývoj keramickej produkcie v 8.-12. stor. v oblasti Nitry
Školiteľ: PhDr. Peter Bednár,CSc.

Mgr. Miriam Jakubčinová
Téma dizertačnej práce: Výstroj jazdca a koňa v 9. stor s prihliadnutím na nálezy v Bojnej
Školiteľ: PhDr.Karol Pieta,DrSc.

Mgr. Barbara Zajacová
Téma dizertačnej práce: Pohrebisko lužickej kultúry v Mikušovciach
Školiteľ: PhDr.Rudolf Kujovský,CSc.

 

Nástup 1.9.2011

Mgr. Michal Cheben
Téma dizertačnej práce: Surovinová základňa a typologický vývoj štiepanej industrie v kultúre lineárnej a želiezovskej skupine na jz. Slovensku
Školiteľ: PhDr. Marián Soják,PhD.

 

Nástup 1.9.2012

Mgr. Stanislava Oporosková 
Téma dizertačnej práce: Architektúra a stavebné techniky v stredoveku na území severného Slovenska
Školiteľ: PhDr. Peter Bednár, CSc.

 

Nástup 1.9.2017

Mgr. Martin Pristáš
Téma dizertačnej práce: Počiatky župného centra Zemplín a jeho zázemia
Školiteľ: doc. PhDr. Matej Ruttkay, CSc.

Mgr. Jana Stehlíková
Téma dizertačnej práce: Brody, plavidlá, vodné stavby. Systematický výskum historických štruktúr a nálezov pod vodou na Slovensku
Školiteľ: PhDr. Karol Pieta, DrSc.