cvndp publikacie publikacie

Doktorandi

Interní doktorandi

 

Nástup 1.9. 2013

Mgr. Petra Chebenová (Prerušené)

Téma dizertačnej práce: Osídlenie Nitry v mladšej a neskorej dobe bronzovej (na základe nálezov z lokality Araver a Sony)

Školiteľ: PhDr. Rudolf Kujovský, CSc.

 

Nástup 1.9.2015

Mgr. Linda Kovácsová (Prerušené)

Téma dizertačnej práce: Germánske hroby zo staršej doby rímskej v stredodunajskej oblasti. Chronológia, pohrebný rítus, demografia

Školiteľ: PhDr. Ján Rajtár, CSc.

 

Nástup 1.9.2016

Mgr. Peter Debnár

Téma dizertačnej práce: Ťažba a hutníctvo železa vo vybraných regiónoch na Slovensku od počiatkov po vysokú pec.

Školiteľ: prof. PhDr. A. Ruttkay, DrSC.

 

Mgr. Denisa Krčová

Téma dizertačnej práce: Rímsko-provinciálna keramika staršej doby rímskej a spôsoby jej používania v limitnom a germánskom prostredí na Slovensku

Školiteľ: PhDr. Ján Rajtár, CSc.

 

Nástup 1.9.2017

Mgr. Miloš Čierny

Téma dizertačnej práce: Kosť a parohovina – surovinový zdroj pre remeselnú výrobuv 11.-15. storočí na Slovensku

Školiteľ: prof. PhDr. Alexander Ruttkay, DrSc.

 

Nástup 1.9.2019

Mgr. Štefan Olšav

Téma dizertačnej práce: Enklávy pilinskej kultúry v Košickej kotline a Šarišskom podolí

Školiteľ: PhDr. Eva Horváthová, PhD.

Konzultantka: PhDr. Elena Miroššayová, CSc.

 

Nástup 1.9.2020

Mgr. Petra Dragonidesová

Téma dizertačnej práce: Germánske pohrebiská z doby rímskej na Slovensku

Školiteľ: PhDr. Kristián Elschek, CSc.

 

Prestup 2020

Mgr. Peter Bogdaň

Téma dizertačnej práce: Sídlisko bádenskej kultúry v Jelšovciach v kontexte eneolitického osídlenia stredného Ponitria.

Školiteľ: prof. PhDr. Jozef Bátora, DrSc.

Prestúpil z Univerzity Komenského v Bratislave v 2.roč.

 

Mgr. Dominik Drozd

Téma dizertačnej práce: Povrchový prieskum rastrovou metódou na lokalite Vráble – Fidvár a jeho prínos pre poznanie štruktúry pravekého a včasnohistorického osídlenia.

Školiteľ: prof. PhDr. Jozef Bátora, DrSc.

Prestúpil z Univerzity Komenského v Bratislave v 4.roč.


Externí doktorandi

Nástup 1.9.2017

Mgr. Martin Pristáš
Téma dizertačnej práce: Počiatky župného centra Zemplín a jeho zázemia
Školiteľ: doc. PhDr. Matej Ruttkay, CSc.