cvndp publikacie publikacie

Výskumy včasnostredovekej aglomerácie Bojná v roku 2016

obr-1V roku 2016 v rámci projektu pokračovali práce na lokalite  Bojná I, ktoré prebiehali od 21.6. do 31.10. 2016. Na lokalite sa uskutočnila vstupná i záverečná medzinárodná odborná komisia. Na ploche 9 v intraviláne hradiska sa odkryli ďalšie súčasti sídliskovej štruktúry hradiska včítane dvoch zemníc s kamennými pecami a početnými nálezmi v zásype. V zásype zemnice v sonde XLIV na západnom predhradí sa okrem bohatého keramického inventára našiel aj zdobený železný strmeň. V rámci výskumu monumentálneho obvodového opevnenia sa modelovo vybudovala rekonštrukcia jednej komory západnej časti veľkomoravského valu s vonkajšou kamennou plentou. Rekonštrukcia hradby bola podrobne dokumentovaná (A. Arpáš).
Skúmali a pre potreby realizačného projektu rekonštrukcie sa geodeticky zamerali detaily južného krídla východnej brány, kde sa zistil priebeh čela hradby a  priekopy. Obnovila sa trasa pôvodnej prístupovej cesty do hradiska.
Na hradisku Bojná III sa v rámci pamiatkovej obnovy upravil terén a opätovne sa navŕšili násypy mohýl 1 a 2. V roku 2016 bolo skúmané novo objavené hradisko Bojná V (Bojná-Nová Lehota), s doloženým osídlením zo staršej a neskorej doby bronzovej, strednej doby laténskej a včasného stredoveku.

obr-3Vyšla dôležitá kolektívna monografia, venovaná problematike včasnostredovekých mocenských centier, ktorej kapitoly a príspevky vznikli sčasti s podporou projektu APVV-0553-10 a jedna štúdia  s podporou  projektu APVV-14-0842 (K. Pieta et al.: Bojná 2. Nové výsledky výskumov včasnostredovekých hradísk. Nitra 2015 – vyšla v lete 2016). Významný podiel na aktivitách členov kolektívu mali aj základné dokumentačné práce (výskumné správy, hlásenia, spracovávanie materiálu). Terénne úpravy a rekonštrukcie na hradisku Bojná I – Valy okrem ich experimentálnej odbornej hodnoty slúžia  spolu s miestnym Múzeom Veľkej Moravy na prezentáciu lokality pre návštevníkov.

Na hradisku Valy sa v spolupráci s Obcou Bojná uskutočnil úspešný štvrtý ročník Cyrilo-metodských slávností za hojnej účasti verejnosti. Výsledky výskumov na Bojnej boli prezentované na III. Dňoch slovanskej kultúry v Uherskom Hradišti a Modrej a na medzinárodnom kultúrnom podujatí Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje, konanom v Nitre.

 

Karol Pieta – Miriam Jakubčinová

 

obr-8 obr-7 obr-6 obr-5 obr-4 obr-10 obr-11 obr-12