cvndp publikacie publikacie

Skryté poklady

Kniha Skryté poklady 01 – Výskum archeologických lokalít Tvrdošoviec je prvým publikačným výstupom prebiehajúceho systematického archeologického výskumu polykultúrnej lokality v Tvrdošovciach. Archeologický výskum tu prebieha od roku 2015 pod vedením Mgr. I. Bazovského, PhD. a Mgr. R. Čambala, PhD. zo SNM-Archeologického múzea v Bratislave. Na výskume spolupracovali aj Dr. Marek Budaj zo SNM-Historického múzea, a Igor Furugláš, ako aj ďalší dobrovoľníci.

Výskum  je realizovaný za podpory Agentúry na podporu výskumu a vývoja na základe Zmluvy č.  APVV-15-0491. Jeho súčasťou je nedeštruktívna prospekcia, prebiehajúca pomocou detektorov kovov.

V rámci výskumu sú používané moderné metódy prieskumu v podobe geofyzikálnych meraní, ktoré boli realizované na plochách, vytypovaných na základe satelitných snímok lokality, na ktorých sa objavuje štruktúra osídlenia v podobe do zeme zahĺbených objektov. Tieto štruktúry boli overené a merané magnetometrom.

Na základe výsledkov meraní boli zatiaľ preskúmané tri sídliskové objekty. Dva z nich pochádzajú zo strednej doby laténskej, zo záveru 3. storočia pred Kr. Ide o dve zemnice s dvoj resp. troj kolovou nadzemnou konštrukciou. Jedna chata sedem kolovej nadzemnej konštrukcie patrí do z mladšej doby rímskej.

Terénne práce na výskume boli dokumentované dronom pre potreby fotogrametrie a 3D modelovania. Okrem toho z výskumu pochádzajú unikátne nálezy v podobe antropomorfného ucha nádoby, fragment rímskeho vojenského diplomu či stovky ďalších predmetov z farebných kovov (spony, kovania, mince z doby laténskej, rímskej a stredoveku) ako aj množstvo keramiky.

Publikácia je bohato ilustrovaná fotografiami nálezov z lokality, počítačovými vizualizáciami a rekonštrukciami zistených obytných objektov. Je koncipovaná jednak pre laickú ako aj odbornú verejnosť. Súčasťou publikácie je aj bohatý katalóg nálezov a mincí, aj s použitou literatúrou. Publikácia obsahuje výber viac ako 200 nálezov artefaktov a mincí. V knižke je na 220 stránkach viac ako 500 kvalitných a detailných fotografií. Na záver je zoznam použitej literatúry.

Igor Furugláš – Igor Bazovský – Radoslav  Čambal – Marek Budaj: Skryté poklady 01 Výskum archeologických lokalít Tvrdošoviec, Praha 2019, s. 220, ISBN 978-80-973032-1-1.