cvndp publikacie publikacie

Projektové aktivity 2018

Terénne aktivity (prieskumy, výskumy a prospekčná činnosť)

Riešiteľská organizácia (SNM – Archeologické múzeum) pokračovala v prieskumoch v oblasti juhozápadného Slovenska – P. JELÍNEK robil prieskumy v povodí potokov Bohatá a Parná. I. BAZOVSKÝ spolu s R. ČAMBALOM pokračovali v prieskumoch lokalít z doby laténskej a rímskej (I. BAZOVSKÝ, R. ČAMBAL). Okrem prieskumov na dávnejšie známych lokalitách sa podarilo objaviť dve nové lokality – sídlisko z doby laténskej v Lábe a sídlisko z doby rímskej v Kostolišti. V rámci systematického prieskumu a výskumu osídlenia uvedených období v Tvrdošovciach sa v roku 2018 podarilo kompletne preskúmať dva archeologické objekty obytného charakteru, ktoré boli vytypované na základe geofyzikálneho prieskumu. Prvým je polozemnica 7-kolovej konštrukcie z doby rímskej, ktorej datovanie bolo overené už pri výskume v predchádzajúcom roku. Druhý objekt – zemnicu 2-kolovej konštrukcie datujú nálezy  do doby laténskej. Z výplne oboch objektov boli odobraté vzorky pre paleobotaniku. Dôležitým podkladom pre výskum pravekých hradísk v Malých Kapatoch bolo získanie detailných lidarových snímok zo 46 lokalít (J. BARTÍK).

Spoluriešiteľská organizácia (Archeologický ústav SAV) pokračovali v získavaní záberov prostredníctvom LIDAR-snímkovania, kde sa zamerali z hľadiska archeológie na dva zaujímavé mezoregióny a to Podskalie, Pružina a okolie a na Vršatec, Tuchyňu, Kvašov a okolie. Uskutočnili sa aj prieskumy polôh v katastri Ilavy, okr. Ilava (BENEDIKOVÁ, L.), ako aj prieskum polohy Veľké skaly/Roháč v katatri Podskalia, okr. Považská Bystrica (BENEDIKOVÁ, L.).

Spracovávanie a vyhodnocovanie materiálu

Ďalšou aktivitou v rámci projektu je spracovávanie a vyhodnocovanie materiálu zo starších výskumov, ako aj nálezov získaných v rámci projektu.

Riešiteľská organizácia (SNM – Archeologické múzeum) – V roku 2018 SNM – Archeologické múzeum pokračovalo v zhromažďovaní údajov o archeologických lokalitách. Existujúca databáza bola terénnymi prieskumami doplnená o niekoľko nových lokalít.

Nálezy a vzorky boli skúmané prírodovednými metódami. Bola realizovaná analýza C14 vzorky z Bukovej (Z. Farkaš). Pokračovali analýzy kovov – röntgenovo-fluorescenčenj analýze bol podrobený ďalší súbor predmetov z rôznych lokalít prevažne z doby laténskej a rímskej. Okrem nálezov zo SNM – Archeologického múzea boli analyzované aj archeologické predmety z múzea v Hlohovci. V spolupráci so SNM-Prírodovedným múzeom je robená analýza zvyškov kože z konského postroja z Borinky z doby rímskej.

Spoluriešiteľská organizácia (Archeologický ústav SAV) –  pozornosť sa venovala spracovaniu a prezentácii starších výskumov v Nitre a Bratislave (G. BŘEZINOVÁ, B. KOVÁR). Čiastočné výsledky boli odprezentované na dvoch domácich konferenciách a ďalších medzinárodných.  B. KOVÁR skúmal lokalitu Bratislavský hrad. Na troch konferenciách prezentoval priebežný výsledky zo spracovania materiálu a aj z terénnej aktivity. Pokračoval v zbieraní lokalít z okresov Púchov a Považská Bystrica.

Konferencie a vedecké podujatia

V rámci projektu zorganizovali riešitelia dve konferencie a výsledky riešenia projektu prezentovali niekoľkých ďalších konferenciách a iných vedeckých podujatiach.

Organizácia konferencií

  1. Konferencia k výsledkom projektu APVV-15-0491 „Proces a zákonitosti osídlenia horských a podhorských oblastí západného Slovenska v praveku a včasnej dobe dejinnej“ v Bratislave: Archeologické múzeum SNM. Bratislava, 15. november 2018 (BAZOVSKÝ, I. /BŘEZINOVÁ, G.). Domáca. Publikačný výstup v roku 2019.
  2. Diversity of Identities in Prehistory, Early History and Presence. Nitra, 29.-30.10. 2018 (KOVÁR, B.). Medzinárodná.

Prednášky a vývesky na domácich vedeckých podujatiach

  1. Konferencia k výsledkom projektu APVV-15-0491 „Proces a zákonitosti osídlenia horských a podhorských oblastí západného Slovenska v praveku a včasnej dobe dejinnej“ v Bratislave: Archeologické múzeum SNM. Bratislava, 15. november 2018.

Stretnutie kompletného riešiteľského tímu bolo zamerané predovšetkým na vzájomné informovanie o tom, na čom jednotliví členovia pracujú. V priateľskej atmosfére s bohatou diskusiou boli prezentované jednotlivé referáty. V roku 2019 by mali byť súčasťou kompletnej monografie, ktorá vyjde ako Suplementum SNM.

Zoznam prednášok:

BAZOVSKÝ, I.:  Horské a podhorské oblasti západného Slovenska a ich vzťah k osídleniu od praveku po obdobie včasného stredoveku.

BARTÍK, J./FARKAŠ, Z./JELÍNEK, P.: Hromadné nálezy z doby bronzovej v Malých Karpatoch

JELÍNEK, P./LIESKOVSKÝ, M./MARČIŠ, P./BISTÁK P./SLÁDOK, M.:  Elektrónový drôt z polohy Vápenice.

ĎURIŠ, J.:  Architektonická rekonštrukcia stavieb na základe analýzy mazanice (Radzovce v období popolnicových polí)

BENEDIKOVÁ, L.:  Archeologická topografia okresu Považská Bystrica: Pramene z neskorej doby bronzovej až strednej doby laténskej so zreteľom na nálezy depotov.

BŘEZINOVÁ, G.:  Sídlisková aglomerácia z doby laténskej v Nitre. Zázemie podhorských oblastí.

ČAMBAL, R./KOVÁR. B.:  Značky na nádobách z doby laténskej na príklade Bratislavy-Vydrice

ČAMBAL, R.:  Hromadné nálezy zo strednej a neskorej doby laténskej z Malých Karpát a ich predpolia.

BAZOVSKÝ, I.:  Hromadné nálezy z doby rímskej na juhozápadnom Slovensku

BIELICHOVÁ, Z. Stav a perspektívy archeozoologického výskumu: doba rímska, Slovensko

TURČAN, V.: Včasnostredoveké depoty vo vzťahu k prírodnému prostrediu.

BLAŽOVÁ, E:. Geoinformačný systém AÚ SAV v Nitre – zdroj informácii o realizovaných archeologických aktivitách na území Slovenska.

2. Výsledky nových archeologických výskumov na strednom Slovensku 3. Oravský Podzámok 6. 12. 2018.

BENEDIKOVÁ, L. Pozoruhodné polykultúrne nálezisko Veľké skaly/Roháč v Podskalí, okr. Považská Bystrica. Prezentácia. Konferencia (domáca)

Prednášky a vývesky na medzinárodných vedeckých podujatiach

  1. Internationales Symposium “Grundprobleme der frühgeschichtlichen Entwicklung im mittleren Donauraum” Brno, 14.-16.11.2018.

30. ročník konferencie zorganizovali AÚ AV ČR (ARÚB) a Leibniz-Institut für Geschichte und Kultur des östlichen Europa (GWZO) s témou „Produzieren – Verzehren – Repräsentieren (Speisen und Getränke römischfrühmittelalterlichen Eliten im Spiegel archäologischer und archäobiologischer QuellenPozvanie prijali bádatelia z Nemecka, Českej republiky, Rakúska, Slovenska a Poľska.

RAJTÁR, J./BIELICHOVÁ, Z./HAJNALOVÁ, M./KRČOVÁ, D. Die Ernährung der Besatzung des römischen Holz-Erde-Lagers in Iža. In Produzieren – Verzehren – Repräsentieren : 30. Internationales Symposium “Grundprobleme der frühgeschichtlichen Entwicklung im mittleren Donauraum” Brno, 14.-16.11.2018. Orsolya Heinrich-Tamáska, Lumír Poláček (Hrsg.). – Brno ; Leibnitz : Archeologický ústav AV ČR, v.v.i. : Institut für Geschichte und Kultur des östlichen Europa, 2018. Brno, 16. november 2018.

2. 30 rokov výskumu Nitrianskeho hradu  Nitra : Archeologický ústav SAV, 2018. 6.-7.9.2019

BŘEZINOVÁ, G.: Nitriansky hradný kopec a jeho zázemie pred zmenou letopočtu. In 30 rokov výskumu Nitrianskeho hradu  Nitra : Archeologický ústav SAV, 2018.

Medzinárodná konferencia zameraná predovšetkým na výskum Nitrianskeho hradu a konfrontáciu poznatkov s okolitými krajinami. Zúčastnili sa jej bádatelia z Čiech, Maďarska, Poľska. Usporiadaná bola pri príležitosti uplynutia tridsiatich rokov od započatia série rozsiahlych záchranných výskumov Nitrianskeho hradu v roku 1988 v súvislosti s jeho obnovou, ktoré prerástli až do systematického výskumu a s väčšími či menšími prestávkami sa v ňom pokračuje až do súčasnosti. Konferenciu organizoval Archeologický ústav SAV, Mesto Nitra, Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Nitra a nezisková organizácia Castellum, n. o.

3. Keltové : 19. mezinárodní konference Doba laténská ve střední Evropě (Praha 9.5. 2018). AFEAF 2018. Praha, 9.-13.5.2018

9. mája 2018 sa na pôde Filozofickej fakulty University Karlovy v Prahe uskutočnilo tradičné stretnutie špecialistov na dobu laténsku. Zvláštnosťou tohtoročnej konferencie bolo jej prepojenie s 42. medzinárodnou konferenciou AFEAF 2018, ktorá sa konala na tom istom mieste v nasledujúcich dňoch Jednota a rozmanitosť keltského sveta. Za Francúzov zastupoval vedecký výbor Gilles Pierrevelcin a za českú stranu Ján Kysela.. Vzhľadom na hojnú účasť zahraničných bádateľov boli referáty prednesené na konferencii výnimočne len vo svetových jazykoch.

BŘEZINOVÁ. G. : The late La Tène settlement features in Bernolákovo, distr. Senec, Slovakia. In Keltové : 19. mezinárodní konference Doba laténská ve střední Evropě (Praha 9.5. 2018).

ČAMBAL – KOVÁR, B.: Foreign pottery in the late La Tene environment of the Bratislava oppidum as exemplified by the finds at the site of Vydrica. Konferencia: Keltové 2018/AFEAF 2018. Praha, 9.-13.5.2018

4. Diversity of Identities in Prehistory, Early History and Presence. Nitra, 29.-30.10. 2018.

KOVÁR, B. spoluorganizátor.

5. 13. ročník ICAZ sa konal v dňoch 2. až 7. septembra 2018 v Turecku

Pod záštitou Stredovýchodnej technickej univerzity (METU), ICAZ a Britského archeologického inštitútu (BIAA) v Ankare (http://www.icaz2018ankara.com).The International Council for Archaeozoology (ICAZ) je medzinárodná vedecká spoločnosť, ktorá už od roku 1976 zastrešuje výskumy pozostatkov zvierat z archeologických vykopávok (https://www.alexandriaarchive.org/ icaz/).

BIELICHOVÁ, Z. Poster.

6. XIV. Protohistorická konference Archeologie barbarů 2018. „Zbraně a jejich nositelé“: 3. – 5.10.2018 Brno (ČR)

prednáška: Igor Bazovský – Marek Budaj – Radoslav Čambal – Zsolt Mráv – István Vida: Nálezy rímských vojenských diplomov v naddunajskom barbariku. R: Čambal: Zbrane a výstroj z Plaveckého podhradia – Pohanskej (JZ Slovensko).

7. Výnimočné solitérne nálezy (18.4.2018) v SNM – Archeologickom múzeu

– kolokvium v SNM – Archeologickom múzeu v BratislaveIgor Bazovský: Antropomorfná plastika z doby rímskej z Tvrdošoviec (okr. Nové Zámky)

8. Nové germánske nálezy (13.12.2018) – kolokvium v SNM – Archeologickom múzeu v Bratislave.

Igor Bazovský – Radoslav Čambal – Katarína Hladíková – Ján Rajtár: Nové funerálne nálezy zo Závodu. R. Čambal: Železný meč a bimetalická dýka typu Gamów Thráko-kimerského horizontu z Dolných Vesteníc (okr. Prievidza). K výskytu zbraní Thráko-kimerského horizontu na Slovensku

9. Popolnicové polia a doba halštatská v Čechách a na Slovensku, Konferencia v Smoleniciach: J. Bartík/P.Jelínek: Hromadný nález zo Svätého Jura (15.-17.10.s P. Jelínkom).

Rozbor výsledkov riešenia vzhľadom na stanovené ciele

V roku 2018 sa podarilo uskutočniť väčšinu plánovaných cieľov. Prostredníctvom terénnej činnosti boli dopĺňané databáty lokalít a dopĺňané informácie o už známych lokalitách.

Dôležitým bolo najmä zorganizovanie konferencie k projektu (december), na ktorej boli prezentované doterajšie výsledky projektu. Výsledky úloh riešených v rámci projektu boli prezentované na medzinárodných, i domácich konferenciách. V rámci projektu vyšiel, resp. bol odovzdaný členmi riešiteľského kolektívu väčší počet článkov. Výstupy z projektu boli šírené aj medzi širšou verejnosťou prostredníctvom prednášok, popularizačných článkov a informácií na webovej stránke. Bola realizovaná väčšina plánovaných prírodovedných analýz, okrem paleobotanickej analýze vzoriek z výskumu v Tvrdošovciach. Terénnou činnosťou bola tiež rozšírená databáza archeologických lokalít v sledovaných oblastiach, tiež boli doplnené poznatky o už známych lokalitách.

J. BARTÍK spracoval formou štúdie odovzdanej do tlače pohrebisko zo Šoporne a v spolupráci s R. Čambalom štúdiu o náleze razidiel z hradiska Pohanská pri Plaveckom Podhradí.  Pripravuje štúdie o  tzv. Litzenkeramik a o náleze depotu zo Sväteho Jura (spolu s P. Jelínkom) P. JELÍNEK má v spolupráci s inými autormi rozpracovanú štúdiu o náleze elektronového drôtu z Vápenice z Malých Karpát. V spolupráci s B. Danielovou plánuje štúdiu „Náramky z neskorej doby bronzovej z Nitry-Zobora. I.  BAZOVSKÝ spracovával nové nálezy získané v rámci projektu – polymetalickú antropofmorfnú plastiku z Tvrdošoviec prezentoval na kolokviu v SNM-AM a spracoval formou štúdie do Zborníka – SNM – Archeológia (v tlači). Nové nálezy rímskych vojenských diplomov z JZ Slovenska zatiaľ spracoval len čiastočne formou kapitoly v popularizačnej monografie z výskumu (v tlači). Pokračuje v spracovaní honosnej uzdy z doby rímskej z Borinky – v rámci neho bol v tomto roku dokumentovaný podobný nález z Dvorníkov zapožičaný z múzea v Hlohovci, v spolupráci so SNM – Prírodovedným múzeom prebiehajú analýzy kože.  R. ČAMBAL spracoval nález včasnolaténskej spony z Horných Orešian – Slepého vrchu (zborník  prof. O. Urbanovi, v tlači) a v spolupráci s P C. Ramslom hrobový nález z Plešivca (zborník prof. Bujnovi, v tlači) a v spolupráci s A. Helmuth.  Halštatské značkované hroty z vrchu Molpír pri Smoleniciach (zborník venovaný E. Mirošayovej). Spolu  s s B. Kovárom pokračuje v spracovaní laténskych nálezov z Bratislavy-Vydrice. P V. Turčan pokračuje v spracovaní nálezov zo slovanského obdobia – do kolektívnej monografie spracováva problematiku slovanských depotov.

Upresnenie harmonogramu prác a cieľov na nasledujúci rok

V roku 2019 bude pokračovať doplnenie existujúcich databáz lokalít a ich overovanie v teréne prieskumom a výskumom. Pri terénnom prieskume a spracovaní lokalít budú využívané LIDAR-snímky získané v roku 2018.

Riešiteľská organizácia SNM – Archeologické múzeum plánuje v roku 2019 pokračovať v systematických prieskumoch na Záhorí a JV predpolí Malých Karpát, ako aj v archeologickom výskume na vedecké a dokumentačné účely v Tvrdošovciach (I. BAZOVSKY, R. ČAMBAL). P. JELÍNEK bude pokračovať v prieskumoch v povodí potokov Parná a Bohatá.  Z. FARKAŠ bude na základe získaných LIDAR snímok v teréne overevovať priebeh opevnení v Malých Karpatoch s využitím georadaru.

 Budú tiež pokračovať analýzy kovov a analýzy C14 a pri mapovaní vybraných lokalít bude využité snimkovanie technológiou LIDAR. Plánuje sa analýza paleobotanických zvyškov z Tvrdošoviec. J. BARTÍK  pokračuje v spracovaní nálezov tzv. Litzenkeramik a v spracovaní hromadného nálezu bronzov zo Svätého Jura (spolu s P. Jelinkom) a plánuje štúdiu o hradisku Starý Plášť v Malých Karpatoch. P. JELÍNEK má v spolupráci s inými autormi rozpracovanú štúdiu o náleze elektronového drôtu z Vápenice z Malých Karpát. V spolupráci s B. Danielovou plánuje štúdiu „Náramky z neskorej doby bronzovej z Nitry-Zobora. I.  BAZOVSKÝ plánuje zostaviť kolektívnu monografiu z konferencie k projektu s príspevkami riešiteľov zo SNM – AM a AÚ SAV  a bude aj jedným z autorov štúdií.  V rámci nových nálezov získaných v rámci projektu dokončí  spracovanie súčastí konskeho postroja z doby rímskej z Borinky a spracuje (spolu so spoluautormi)  nálezy rímskych diplomov formou štúdie  formou štúdie do zborníka z konferencie „Archeologie barbarů 2018. R. ČAMBAL plánuje spolupráci s B. KOVÁROM plánuje dokončiť spracovanie nálezov z Bratislavy-Vydrice, Spolu s numizmatikom M. Budajom pripravuje monografiu Kelti na Záhorí. Plánuje odovzdať do tlače odovzdanie článku Militária z doby laténskej z Plaveckého Podhradia, ktorý vyjde v ČR v zborníku z konferencie Archeologie barbarů 2019. V. TURČAN  pripravuje do tlače štúdie „Včasnostredoveké jazykovité kovanie z Pohanskej (okr. Malacky)! a „Krúžkové brnenie zo Stupavy“. V spolupráci so Z. FARKAŠOM „Včasnostredoveké nálezy z malokarpatských opevnených polôh Dračí hrádok a Okoponec a hromadný nález kovaní opaska z Modry. Z. FARKAŠ spracuje nálezy staršej lineárnej keramiky z JZ Slovenska.

Spoluriešiteľská organizácia (Archeologický ústav SAV)

Postupne sa aktualizuje web stránka projektu, kde sú všetky informácie týkajúce sa aktivít jej riešiteľov, ako aj publikačných výstupov za jednotlivé roky riešenia

BŘEZINOVÁ, G./BENEDIKOVÁ, L. V máji roku 2019 sa uskutoční významné medzinárodne podujatie o dobe železnej, ktoré organizačne zabezpečuje slovenská strana v Starej Lesnej. So svojimi príspevkami súvisiacimi s témou riešeného projektu zúčastnia viacerí členovia riešiteľského kolektívu (G. BŘEZINOVÁ, B. KOVÁR, L. BENEDIKOVÁ, R. ČAMBAL, I. BAZOVSKÝ, Z. BIELICHOVÁ).

BENEDIKOVÁ. L. Prieskumy v katastroch Ďurďového (lokalita Richtárska) a Považskej Bystrice (lokalita Malý Manín)