cvndp publikacie publikacie

Krátke pokyny na prípravu rukopisov

ULOŽENIE SÚBOROV

Každý súbor musí byť označený priezviskom autora/autorky a špecifikáciou obsahu.

BIBLIOGRAFIA

Pri citovaní literatúry sa odporúča použiť prírodovedný spôsob citovania. V súpise literatúry sa názvy časopisov neskracujú.

Príklady

Monografia – jeden autor

Hanuliak 2004 – M. Hanuliak: Veľkomoravské pohrebiská. Pochovávanie v 9. – 10. storočí na území Slovenska. Archaeologica Slovaca Monographiae. Studia 8. Nitra 2004.

Monografia – viacerí autori

Geisler/Kohoutek 2014 – M. Geisler/J. Kohoutek: Vysoké Pole-Klášťov. Inventář hromadných nálezů železných předmětů a shrnutí terénních výzkumných sezon 2005 – 2007. Pravěk. Supplementum 28. Brno 2014.

Kapitola v zostavovanej monografii alebo článok v zborníku

Henning/Ruttkay 2011 – J. Henning/M. Ruttkay: Frühmittelalterliche Burgwälle an der mittleren Donau im ostmitteleuropäischen Kontext: Ein deutsch-slowakisches Forschungsprojekt. In: J. Macháček/Š. Ungerman (Hrsg.): Frühgeschichtliche Zentralorte in Mitteleuropa. Internationale Konferenz und Kolleg der Alexander von Humboldt-Stiftung zum 50. Jahrestag des Beginns archäologischer Ausgrabungen in Pohansko bei Břeclav, 5. – 9. 10. 2009, Břeclav, Tschechische Republik. Studien zur Archäologie Europas 14. Bonn 2011, 259 – 288.

Príspevok v časopise – jeden autor

Šalkovský 1994 – P. Šalkovský: Frühmittelalterlicher Burgwall bei Detva. Slovenská archeológia 42, 1994, 155 – 185.

Príspevok v časopise – viacerí autori

Zábojník/Mitáš/Štubňa 2017 – J. Zábojník/V. Mitáš/J. Štubňa: Krištáľový mnohosten z Čataja. K problematike nálezov z horského krištáľu v archeologických súvislostiach zo Slovenska a na susediacich územiach.  Slovenská archeológia 65, 2017, 343 – 376.

TECHNICKÉ PODMIENKY PRÍLOH

­ – ilustrácie vložené do textového editora (napríklad do programu MS Word) redakcia neprijíma

zrkadlo: 162 x 237 mm

rozlíšenie: kresby minimálne 600 dpi, fotografie minimálne 300 dpi

formát bitmapových súborov: optimálne bezstratový TIF, v prípade JPG bez prejavov kompresie a vyhladzovania

diagramy: pôvodný súbor v tabuľkovom procesore (napríklad MS Excel) aj so zdrojovými dátami

tabely: alfabetické vyhotovené buď v tabuľkovom procesore, alebo v textovom editore, alfanumerické a numerické výlučne v tabuľkovom procesore