cvndp publikacie publikacie

Projektové aktivity v roku 2016

Prvú etapu riešenia projektu charakterizovalo zhromažďovanie databáz existujúcich lokalít, ich dopĺňanie a overovanie v teréne prieskumom či výskumom, ako aj výber vhodných lokalít na alternatívne prospekčné i exkavačné metódy. Pozornosť sa  zamerala i na prípravu katalógu osídlenia Záhorskej nížiny z doby bronzovej (J. Bartík) a laténskej (R. Čambal), súpisu lokalít z doby rímskej z okresov Galanta a Senec (I. Bazovský) a na štúdium literatúry týkajúcej sa lokalít Bratislava-Devín a Stupava (V. Turčan).

Ďalšou aktivitou v rámci projektu je spracovávanie a vyhodnocovanie materiálu zo starších výskumov. Činnosť bádateľov zo SNM-Archeologického múzea sa sústredila najmä na spracovávanie a vyhodnocovanie sídlisk zo strednej a začiatku neskorej doby laténskej zo západného predpolia Malých Karpát  v priestore Záhoria na lokalitách: Kúty-Čepangát, Plavecké Podhradie-Pohanská, Studienka, Stupava, Šaštín-Stráže a Zohor. Spracovával sa neskorolaténsky materiál zo sídliska v Bernolákove, poloha Triblavina (R. Čambal). Súčasťou analýzy materiálu bol aj výber artefaktov na kreslenie z lokalít v Stupave a v Bratislave. Analyzovali sa zvieracie kostí z lokalít z doby rímskej (V. Turčan). V spolupráci SNM-Archeologického múzea (R. Čambal) a Archeologického ústavu SAV (B. Kovár) sa začalo spracovanie významnej lokality v polohe Vydrica. V Archeologickom ústave SAV bola v rámci projektu riešená aj úloha vyhodnotenia keltského šperku zo skla a sapropelitu v širšom stredoeurópskom kontexte (G. Březinová).V spoluriešení s projektom VEGA je odovzdaný rukopis monografie týkajúcej sa architektonickej rekonštrukcie stavieb na významnom sídlisku z obdobia popolnicových polí v Radzovciach (J. Ďuriš). Z ďalších lokalít je spracované a vyhodnotenie Vršatecké Podhradie (L. Benediková). Kultúrnym kontaktom oblastí stredného a severného Slovenska v dobe halštatskej je venovaný do tlače odovzdaný rukopis ďalšej štúdie od L. Benedikovej. V rámci projektu boli do tlače odovzdané i archeozoologické štúdie, ktoré sa venujú obdobiu od doby bronzovej po stredovek (Z. Bielichová).

 

Terénne aktivity

Od augusta do decembra roku 2016 sa uskutočnili prieskumy, predovšetkým na nížinných sídliskách v predpolí Malých Karpát. Na Záhorskej nížine sa overili dve nové lokality: v katastri obce Gbely sídlisko z doby laténskej a rímskej, v katastri obce Závod miesto nálezu depotu stredovekých mincí – zistené aj sídlisko z doby laténskej (I. Bazovský, R. Čambal). V južnej časti Záhoria v Záhorskej Bystrici sa skúmalo nové sídlisko z obdobia eneolitu (J. Bartík, V. Turčan), na západnom predpolí v katastri obce Bernolákovo pokračovanie sídliska z neskorej doby laténskej, zisteného pri diaľnici (skôr skúmala G. Březinová), a v polohe Triblavina osídlenie z obdobia eneolitu a doby halštatskej (J. Bartík, R. Čambal, I. Bazovský).  Ďalšou aktivitou bol prieskum niekoľkých lokalít v katastri obce Tvrdošovce, v okrese Nové Zámky (I. Bazovský, R. Čambal). V Malých Karpatoch sa realizoval zisťovací výskum v priestore nálezu pecí v obci Buková a topografický prieskum v  Plaveckom Mikuláši (Z. Farkaš).

V auguste 2016 sa realizoval plánovaný prieskum lokality Podskalský Roháč v katastri obce Podskalie, okr. Považská Bystrica (L. Benediková, J. Ďuriš), odkiaľ sú v posledných rokoch známe nálezy z ilegálnych prieskumov. Južný cíp kopca s troma známymi polohami (doba bronzová, doba halštatská, doba laténska) sa však nepodarilo dosiahnuť, keďže asi 800 – 1000 m ďalšiemu postupu zabránili skalnaté zrázy. Prieskum bude treba zopakovať po zistení bezpečnej prístupovej cesty.

 

Publikácie

BAZOVSKÝ, I.: Súčasti astragálových opaskov z juhozápadného Slovenska. ZbSNM CX, Archeológia 26, 2016, 120-124.

BENEDIKOVÁ, L.: Nálezy z Vršatského Podhradia v kontexte osídlenia stredného Považia v neskorej dobe bronzovej. ZbSNM CX, Archeológia 26, 2016, 59-71.

BŘEZINOVÁ, G.: Keltské sklo z vybraných výšinných polôh na Slovensku. In: K. Harmadyová (zost.): Zborník k životnému jubileu V. Plachej. Bratislava 2017, 45-61.

ČAMBAL, R. 2016: Keltské mince typu Roseldorf/Němčice zo Smolenického Molpíra. Numizmatka 26, 2016, 12-15.

ČAMBAL, R.: Keltské mince typu Roseldorf/Němčice zo Smolenického Molpíra. Numizmatka 26, 2016, 12-15.

ČAMBAL, R.: Včasnolaténske spony z Horných Orešian a Slepého vrch. ZbSNM CX, Archeológia 26, 20

 

Rukopisy v tlači/v príprave:

BARTÍK, J.: Nová šálka typu Friedrichsruhe zo západného Slovenska. In: L. Benediková/M. Horňák (eds.): Zborník prác pre L. Veliačika. Nitra, v príprave.

 

BENEDIKOVÁ, L.: Kulturkontakte des slowakischen Teils der Westkarpaten während der Hallstatzeit. Archaeolingua. Budapešť, v príprave.

 BIELICHOVÁ, Z. – LABUDA,  J.: Nálezy zvieracích kostí z výskumu Glanzenbergu, tzv. „Starého mesta“ v Banskej Štiavnici. In: Zborník SBM 25. Banská Štiavnica 2017.

BIELICHOVÁ, Z.: Zvieracie kosti zo starobronzového sídliska a pohrebiska v Pate. AVANS v roku 2016. Nitra, v príprave.

TÓTH, P. – BODORIKOVÁ, S. – BIELICHOVÁ, Z.: Kostrový nález badenskej kultúry z Hronoviec (okr. Levice). AVANS v roku 2016. Nitra, v príprave.

BŘEZINOVÁ, G.: Šperk zo skla a sapropelitu u Keltov na Slovensku. Rukopis: 115 s. text, 22 s. tabiel, 84 s. príloh. Nitra, v príprave.

 

ČAMBAL, R.:  Osídlenie juhozápadného Slovenska v strednej a neskorej dobe laténskej a problematika jeho záveru. Zborník z konferencie: Kolaps očami slovenských archeológov. Nitra v tlači.

ĎURIŠ, J.: Radzovce v období popolnicových polí IV. Architektonická rekonštrukcia stavieb na základe analýzy mazanice. Rukopis, 379 normostrán. Nitra, v príprave.

 

Konferencie

Dôležitá bola aj podpora medzinárodného seminára o archeológii pod vodou. Išlo o pilotnú akciu plánovaného projektu podunajskej spolupráce krajín venujúcich sa tejto subdisciplíne, ktorú sme podporili ako perspektívne pole archeologického bádania na Slovensku. Na akcii bola prezentovaná aktivita slovinských inštitúcií, venujúcich sa tomuto druhu archeologického výskumu – Zavodu za podvodno arheologijo a Univerzity v Ljubljane –, ktoré sú zároveň hlavnými partnermi plánovaného spoločného projektu. Tiež bola prezentovaná vízia a náčrt projektu nového slovenského tímu, zloženého z bádateliek Archeologického ústavu SAV, Trnavskej univerzity a Zavodu za podvodno arheologijo.