cvndp publikacie publikacie

Činnosť v roku 2018

  1. mince
    Obr. 1. Monografia.

    Heuristická činnosť. Z aktivít tohto druhu je dôležitá prepracovaná štruktúra záverečného výstupu majúceho podobu monografie. V rámci nej boli určení zostavovatelia a autori príslušných kapitol i statí. V súlade s tým riešitelia pokračovali v excerpovaní údajov z publikovanej literatúry, archívnych prameňov, centrálnej databázy ISAU. Vyhotovili sa mapové poklady, do ktorých budú umiestňované príslušné typy archeologických lokalít.

  2. Publikačná činnosť. Najvýznamnejší výstup reprezentuje monografia: Nálezy mincí na Slovensku V/1. Bratislava – Nitra 2018. ISBN 978-80-8196-026-0. (obr. 1). Zverejnili sa štyri kratšie štúdie, jedna monografická štúdia sa redakčne pripravuje do interného periodika. Do tlače sa odovzdalo desať príspevkov a štúdií rôzneho rozsahu.
  3. Vedecké podujatia. Traja riešitelia sa zúčastnili na štyroch zahraničných a domácich vedeckých podujatiach. Najvýznamnejšia z nich je Konferencia: 30 rokov výskumu Nitrianskeho hradu. Nitra, 6.-7. 9. 2018 (obr. 2). Na podujatí vystúpili štyria riešitelia Projektu APVV, ktorí konferenciu takisto zorganizovali. Sedem ďalších referátov zviditeľnilo význam stredovekej Nitry v európskom kontexte (obr. 3). Príspevky z konferencie sa v súčasnosti redakčne upravujú do jednotného monografického výstupu.
obr_2
Obr. 2. Program konferencie.
obr_3
Obr. 3. Účastníci konferencie.