cvndp publikacie publikacie

Bojná

Realizácia výskumu: PhDr. Karol Pieta, DrSc., Mgr. Miriam Jakubčinová, Dr. Zbigniew Robak, Mgr. Tereza Vangľová

Technická spolupráca: Štefan Hritz

Rok výskumu: 2015

Druh výskumu: systematický, pre vedecké a dokumentačné účely

Druh náleziska: sústava hradísk

Datovanie: včasný stredovek (7.-10. storočie)

Bojná 015_2
Severné krídlo brány počas pamiatkovej úpravy (Foto: K. Pieta)

Na hradisku Bojná I – Valy sa v roku 2015 v rámci projektu APVV-14-0842 skúmali detaily východnej brány, kde sa zistil priebeh čela hradby a profil priekopy pred južným krídlom. V rámci statického  zabezpečenia telesa severného krídla tejto brány sa zrekonštruoval priebeh vnútornej drevenej výstuže spojenej košinovým výpletom.

Výskum západného valu doplnil rez vonkajšej časti násypu, ktorý zachytil priebeh priekopy, základ kamennej plenty, podporné múriky a kolové jamy základnej schémy stavebného riešenia násypu. Na základe týchto zvislých prvkov sa začalo s experimentálnou hmotovou rekonštrukciou vnútorných častí komory valu.

V rámci vnútorného areálu sa preskúmala veľká kováčska dielňa na západnom predhradí a  v strede plochy opevnenia  sa zistili ďalšie hospodárske objekty a jedna zemnica.

Terénne úpravy a rekonštrukcie na hradisku Bojná I – Valy  okrem ich experimentálnej odbornej hodnoty slúžia  spolu s miestnym Múzeom Veľkej Moravy na prezentáciu lokality pre návštevníkov. Na hradisku Valy sa uskutočnil tretí ročník Cyrilo-metodských slávností za hojnej účasti verejnosti.

 

Na hradisku Bojná III systém opevnenia podstatne doplnilo snímkovanie LIDAR-om. Preverili sa novo zistené  valy a priekopy a orientačnými rezmi sa získali vzorky pre datovanie a informácie o konštrukcii opevnení.

 

Literatúra:

Pieta/Z. Robak (ed.): Bojná 2. Nové výsledky výskumov včasnostredovekých hradísk. Archaeologica Slovaca Monographiae Studia Instituti Archaeologici Nitriensis Academiae Scientiarum Slovacae Tomus XXVII, Nitra 2015. Monografia.

 

Autorizované kapitoly, týkajúce sa výskumu Bojná:

  1. Pieta: Včasnostredoveké mocenské centrum Bojná – výskumy v rokoch 2007-2013.

Frühmittelalterliches Machtzentrum Bojná – Ausgrabungen in den Jahren 2007-2013.

  1. Robak: K otázke počiatkov včasnostredovekého osídlenia Bojnej. On the question of beginning of the early medieval settlement at Bojná.
  2. Jakubčinová — T. Vangľová: Príspevok k vnútornej zástavbe hradiska Bojná I-Valy. Beitrag zur Bauweise des Burgwalls Bojná I – Valy.
  3. Jakubčinová Ostrohy s háčikmi z Bojnej. Hakensporen aus Bojná.
  4. Ruttkay: Využitie leteckej prospekcie a skenovania pri výskume hradísk a ich zázemia na západnom Slovensku. Die Nutzung der Luftbildaufnahmen und -scanning bei der Erforschung der Burgwälle und ihres Hinterlandes in der Westslowakei.
  5. Henning, – K.-U. Heussner – K. Pieta – M. Ruttkay: Bojná a datovanie hradísk Nitrianskeho kniežatstva. Prínos prírodovedných metód k archerologickému výskumu. Bojná und die Datierung frühmittelalterlicher Burgwälle im Nitraer Fürstentum. Beitrag der naturwissenschaftlichen Methoden zur archäologischen Forschung

 

Bojná 015_1
Východná brána – pohľad zvnútra hradiska (Foto: K. Pieta)
Bojná 015_8
Stavba zemnice 3 na originálnych základoch (Foto: K. Pieta)
Bojná 015_9
Výskumné terénne práce na ploche 5 (Foto. K. Pieta)
Bojná 015_11
Experimentálna archeológia (Foto. K. Pieta)