cvndp publikacie publikacie

Medzinárodné projekty


Programy: Medziakademická dohoda (MAD)

Život a smrť v neolitických a eneolitických komunitách v strednom Podunajsku (Life and death of Neolithic and Aeneolithic communieties in middle Danube)
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Ivan Cheben, CSc.
Trvanie projektu: 1.1.2013 – 31.12.2015

 

Archeológia Polska a Slovenska od sklonku antiky do vrcholného stredoveku (Archaeology of Poland and Slovakia from late antiquity to the High Middle Ages )
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Peter Šalkovský, DrSc.
Trvanie projektu: 1.8.2013 – 31.12.2015


Programy: Medziústavná dohoda

Dohoda o vedeckej spolupráci – Oxford Radiocarbon Acceleration Unit (Research Laboratory for Archaeology and the History of Art) flag

Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Klaudia Daňová, PhD.
Trvanie projektu: 1.9.2015 – 31.08.2020

Anotácia:

Strategickým cieľom dohody je zjednotenie úsilia spolupracovníkov oboch inštitúcií v oblasti výskumu a rozšírenia človeka, dávnych kultúr, tradícií a inovácií v Európe. Štúdium materiálu, AMS radiokarbonové datovanie, zber a analýza vzoriek DNA a spolupráca v oblasti archeológie praveku a staršej doby bronzovej.

 

Zmluva o vzájomnej spolupráci (Agreement on co-operation)

Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Kristián Elschek, CSc.
Trvanie projektu: 1.1.2009 – 9.8.2019

 

Zmluva o vedeckej spolupráci – Slezská univerzita Opava

Zodpovedný riešiteľ: doc. PhDr. Matej Ruttkay, CSc.
Trvanie projektu: 1.3.2015 – 31.12.2018

Anotácia:

Spolupráca pri sprístupňovaní výsledkov vedy formou organizovania spoločných odborných konferencií, seminárov, pracovných stretnutí a výstav, ako aj publikovania odborných štúdií a recenzií v periodikách partnerskej inštitúcie.

 

Zmluva o vzájomnom vysielaní na vedecké pobyty – Europäisches Burgeninstitut Braubach

Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Peter Bednár, CSc.
Trvanie projektu: 1.4.2015 – 31.12.2018

Anotácia:

Študijné a pracovné pobyty vedeckých a odborných pracovníkov na pracoviskách partnerskej inštitúcie

 

Zmluva o vzájomnom vysielaní pracovníkov na vedecké pobyty – Instytut Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskieho, Kraków

Zodpovedný riešiteľ: doc. PhDr. Matej Ruttkay, CSc.
Trvanie projektu: 1.3.2015 – 31.12.2018

Anotácia:

Podpora a realizovanie študijných a pracovných pobytov odborných a vedeckých pracovníkov na pracoviskách partnerskej inštitúcie.

 

Zmluva o vzájomnom vysielaní pracovníkov na vedecké pobyty – Ústav archeologické památkové péče, v.v.i. Brno

Zodpovedný riešiteľ: doc. PhDr. Matej Ruttkay, CSc.
Trvanie projektu: 1.3.2015 – 31.12.2018

Anotácia: Financovanie jednotlivých pobytov sa uskutoční po vzájomnej dohode a podľa možností pozývajúcej strany. Dĺžka študijných pobytov jednotlivých pracovníkov neprekročí dobu 2 mesiacov.

 

Rámcová zmluva o poskytovaní služieb – AMS 14C datovanie archeologických vzoriek – Foundation of the A. Mickiewicz University

Zodpovedný riešiteľ: doc. PhDr. Matej Ruttkay, CSc.
Trvanie projektu: 1.10.2015 – 31.12.2018

Anotácia:

Predmetom zmluvy je záväzok poskytovateľa poskytnúť objednávateľovi služby v rámci zákazky AMS 14C datovanie archeologických vzoriek.

 

Transkarpatské spoločensko-kultúrne pomery obyvateľstva badenskej kultúry v povodí hornej Visly a na slovenskom území severného Potisia (3300-2900 BC) (Trans-Carpathian cultural relations of the Baden Culture from areas of the Lesser Poland and Eastern Slovakia (3300-2900 BC).)

Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Eva Horváthová, PhD.
Trvanie projektu: 1.3.2014 – 31.12.2016

 

Dohoda o spolupráci – Régészeti Intézet, Magyar Tudományos akadémia

Zodpovedný riešiteľ: Doc. PhDr. Matej Ruttkay, CSc.
Trvanie projektu: 1.1.2010 – 31.12.2015

 

Dohoda o spolupráci – Uniwersytet Jegielloński, Instytut archeologii, Kraków

Zodpovedný riešiteľ: Doc. PhDr. Matej Ruttkay, CSc.
Trvanie projektu: 1.1.2014 – 31.12.2018

 

Zmluva o vedeckej spolupráci – Archeologický ústav AV ČR Praha, v.v.i.

Zodpovedný riešiteľ: Doc. PhDr. Matej Ruttkay, CSc.
Trvanie projektu: 1.1.2014 – 31.12.2018

 

Zmluva o vedeckej spolupráci- Archeologický ústav AV ČR Brno, v.v.i.

Zodpovedný riešiteľ: Doc. PhDr. Matej Ruttkay, CSc.
Trvanie projektu: 1.1.2014 – 31.12.2018

 

Zmluva o vzájomnom vysielaní pracovníkov na vedecké pobyty – Archeologický ústav AV ČR Brno, v.v.i.
Zodpovedný riešiteľ: Doc. PhDr. Matej Ruttkay, CSc.
Trvanie projektu: 1.1.2014 – 31.12.2018


Programy: COST

COST CA 15201 – ARKWORK – Archeologické postupy a práca s informáciami v digitálnom prostredí (Archaeological practices and knowledge work in the digital environment)

Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Alena Bistáková, PhD. (MC Member)

Spoluriešiteľ z AÚ SAV: PhDr. Monika Gabulová, PhD. (Substitute)

Trvanie projektu: 6.10.2016 – 5.10.2020 (AÚ SAV v projekte 04/ 2017 – 10/ 2020)

Evidenčné číslo projektu: OC-2015-2-19948

Počet spoluriešiteľských inštitúcií: 28

 

Anotácia:

Hlavným cieľom projektu je vybudovať transdisciplinárnu sieť, ktorá spája prácu výskumníkov, ich archeologických postupov a súčasných projektov v digitálnom prostredí.  Ciele aktivity ARKWORK sú napĺňané v štyroch pracovných skupinách (WG1-Archaeological fieldwork, WG2-Knowledge production and archaeolgical collections, WG3-Archaeological knowledge production and global communities, WG4- Archaeological scholarship). Archeologický ústav SAV sa zapojil do pracovnej skupiny č.2, ktorá sa venuje archeologickým zbierkam.

 

COSCH – Farba a miesto v kultúrnom dedičstve (COSCH – Colour and Space in Cultural Heritage)

Zodpovedný riešiteľ: Doc. PhDr. Matej Ruttkay, CSc.
Trvanie projektu: 1.1.2012 – 31.12.2015
Evidenčné číslo projektu: oc-2011-2-10516
Organizácia je koordinátorom projektu: nie
Koordinátor: Fachhochschule Mainz – University of applied Sciences
Počet spoluriešiteľských inštitúcií: 57


Programy: Culture 2000

Archeologické krajiny Európy (Archaeolandscapes Europe)

Zodpovedný riešiteľ: Ing. Elena Blažová
Trvanie projektu: 15.9.2010 – 14.9.2015
Evidenčné číslo projektu: 2010 – 1486/001-001
Organizácia je koordinátorom projektu: nie
Koordinátor: Roman-Germanic Commission German Archaeological Institute
Počet spoluriešiteľských inštitúcií: 25


Programy: Bilaterálne – iné

Dohoda o spolupráci – Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest

Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Ján Beljak, PhD.
Trvanie projektu: 1.7.2014 – 31.12.2018
Organizácia je koordinátorom projektu: áno
Počet spoluriešiteľských inštitúcií: 4

 

Kniežacia hrobka z Popradu-Matejoviec (Chieftain grave from Poprad-Matejovce)

Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Karol Pieta, DrSc.
Trvanie projektu: 1.9.2010 – 31.5.5015
Organizácia je koordinátorom projektu: áno
Počet spoluriešiteľských inštitúcií: 1


Programy: Iné

Archeologický výskum pravekých montánnych objektov na ťažbu v Španej Doline – Deutschen Bergbau-Museum Bochum

Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Ivan Cheben, CSc.
Trvanie projektu: 1.1.2015 – 31.12.2016

 

Zisťovanie proveniencie (pre)historických kultúrnych zvyškov v regióne Slovenska na základe elementálnych a izotopických prvkov (Investigation of provenance of (pre)historic cultural remains in the Slovak region by elemental and isotopic fingerprints)

Zodpovedný riešiteľ: Doc. PhDr. Matej Ruttkay, CSc.
Trvanie projektu: 1.12.2013 – 31.12.2016
Organizácia je koordinátorom projektu: áno
Počet spoluriešiteľských inštitúcií: 1

 

Sídliskové výskumy na juhozápadnom Slovensku od neolitu do doby bronzovej/Siedlungskundliche Forschungen in der Südwestslowakei vom Neolithikum bis zur Bronzezeit

Römisch-Germanische Kommission des Deutschen Archäologischen Institut

Zodpovedný riešiteľ: prof. PhDr. Jozef Bátora,DrSc.
Trvanie projektu: 1.1.2016 – 31.12.2017

Anotácia: Archeologické práce sa uskutočnia vo Vrábľoch a okolí, Budú predstavovať terénne výkopové práce, povrchový prieskum a prospekciu. Súčasne sa bude spracovávať a dokumentovať nálezový materiál. Metodické postupy sa dohodnú spoločne.

 

Fidvár bei Vráble – eine Siedlung an der Schnittstelle der alteuropäischen Metallurgieprovinzen. Interkulturelle Dynamik und Umweltveränderungen an einer landschaftsökologischen Schlüsselregion im östlichen Zentraleuropa.

Zodpovedný riešiteľ: Prof. PhDr. Jozef Bátora, DrSc.
Trvanie projektu: 1.9.2011 – 31.8.2015
Organizácia je koordinátorom projektu: áno
Počet spoluriešiteľských inštitúcií: 1

 

Výskum v Mýtnej Novej Vsi na Ponitrí v roku 2014
Zodpovedný riešiteľ: Prof. PhDr. Jozef Bátora, DrSc.
Trvanie projektu: 1.8.2014 – 31.8.2014
Organizácia je koordinátorom projektu: áno
Počet spoluriešiteľských inštitúcií: 1