cvndp publikacie publikacie

Domáce projekty

Prehľad grantových projektov, riešených v AÚ SAV

Grantové projekty VEGA, riešené v AÚ SAV

Číslo projektu: 2/0145/20

Začiatok projektu: 1. 1. 2020

Koniec projektu: 31. 12. 2023

Názov projektu: Archeológia, antropológia a pohlavie jedinca ako kľúčový atribút pre porozumenie zvykov pravekých spoločností. “Archaeology, anthropology and the sex of an individual as a key factor for understanding burial customs of prehistoric societies.”

Vedúci projektu: Bc., MSc. Zuzana Hukeľová, PhD.

Anotácia: Interdisciplinárny projekt sa zaoberá otázkami pozície detí v neolite a staršej dobe bronzovej a vertikálneho a horizontálneho usporiadania týchto spoločností za pomoci paleodemografických rekonštrukcií. Do dnešného dňa má problematika detí a poznanie ich pozície v pravekej spoločnosti na Slovensku len malý priestor, a to napriek dostupnosti moderných metód. Cieľom projektu je získať nové demografické dáta o neolitických a starobronzových jedincoch a preskúmať pozíciu detí ako členov spoločnosti, odkedy sa stávali jej právoplatnou súčasťou a pod. Pre overenie hypotéz v oblasti sociálnej archeológie aj sociokultúrnej antropológie preliterárnych spoločností je nevyhnutným analytickým krokom aj determinácia biologického pohlavia. Vďaka inklúzii série bioarcheologických analýz a určenia pohlavia u nedospelých i fragmentárnych jedincov tak projekt nielen spoľahlivo overí závery ohľadom pohrebného rítu v neolite a dobe bronzovej, ale doplní aj dodnes chýbajúce, neúplné či mylné informácie o týchto populáciách.

Abstract: The project deals with social position of children in the Neolithic and Early Bronze Age, as well as vertical and horizontal stratification of prehistoric societies by means of palaeodemographic reconstructions. To date, despite availability of new and modern methods, only little attention has been paid to children and their position within prehistoric societies. The aim of the project is to gather new demographic data as regards Neolithic and Early Bronze Age subadults, in order to understand attitudes of the above-mentioned societies towards children. To define and verify socio-archaeological hypotheses, determination of biological sex represents a necessary analytical step. With the use of archaeological and anthropological analyses and determination of sex of subadult individuals, the project will challenge previous conclusions about the burial rite in the Neolithic and the Early Bronze Age, and provide missing information about these populations.

 

Číslo projektu:2/0124/20

Začiatok projektu: 1. 1. 2020

Koniec projektu: 31. 12. 2023

Názov projektu: Ekonomika stredoveku (6.-13.storočie)

Vedúci projektu: doc. PhDr. Matej Ruttkay, CSc.

Anotácia:
Na rekonštrukciu života v stredoveku je nevyhnutné poznať stav ekonomiky, rozumieť štruktúre spoločnosti a chápať vzájomné interakcie týchto dvoch veličín. Kľúčové práce stredovekých a európskych historikov a archeológov za posledných 20 rokov jednoznačne potvrdili, že ekonomika a štruktúra spoločnosti sú dve úzko previazané veličiny (Whickham 2007, Whickham 2015, Mc Cormic 2015 etc.). Cieľom projektu je skúmať a jasne definovať hlavné veličiny ekonomického progresu (prípadne regresu) a ich vzťah k spoločenskej štruktúre . Ide tu o osídľovanie nových území, rozvoj remesiel a poľnohospodárstva, rozmach exploatácie surovinových zdrojov,klčovanie lesa a jeho environmentálne dôsledky, zakladanie, rozvoj a zánik osád, dedín a aglomerácií(pred)mestského charakteru, či opevnených útvarov. Výskum bude prebiehať na vybraných segmentoch archeologických lokalít z územia Slovenska zo 6.-13. stor. v komparácii so susednými oblasťami. Hlavným výsledkom bude rovnomenná monografia, ďalšie monografie a súbor štúdií.

 

Číslo projektu: 2/0088/20

Začiatok projektu: 1. 1. 2020

Koniec projektu: 31. 12. 2023

Názov projektu: Etnické a kultúrne zmeny stredovekej spoločnosti (6.-13.storočie) v archeologických prameňoch. Ethnic and cultural changes of medieval society (6th-13th centuries) in archaeological sources

Vedúci projektu: PhDr. Gabriel Fusek, CSc.

Anotácia:

Projekt je zameraný na riešenie zložitej problematiky vzťahu etnicity a materiálnej kultúry na Slovensku a v širšom stredodunajskom prostredí. Chronologicky ide o obdobie od usídlenia sa Slovanov v strednej Európe po stabilizáciu etnickej skladby Uhorska v 13.storočí, teda o obdobie, kedy sem prenikli a spoločenský vývoj ovplyvňovali rôzne kočovnícke etniká (Avari, Maďari, Sikuli, Pečenehovia, Kumáni, Tatári).

 

Číslo projektu: 2/0101/19

Začiatok projektu: 1. 2019

Koniec projektu: 12. 2022

Názov Projektu: Technológia a ekonómia surovín v kontexte vývoja postpaleolitických kamenných industrií na Slovensku.

Vedúci projektu: Mgr. Adrián Nemergut, PhD.

Anotácia:

Projekt sa zaoberá štúdiom štiepaných kamenných industrií z obdobia mezolitu a neolitu na území Slovenska. Využíva nové analytické postupy a metódy, ktoré sa zameriavajú na technologickú a surovinovú analýzu. Vyhodnotenie nových dát z kolekcií zo starších, ako aj z nových výskumov poskytne nový pohľad na dynamiku vývoja technologických trendov a ekonómie surovín v postpaleolitických industriách.

Názov Projektu: Slovensko a stredné Podunajsko: vývoj od včasnej doby dejinnej po začiatok stredoveku

Vedúci projektu: PhDr. Karol Pieta, DrSc.

Anotácia:

Jednotným zhodnotením viacerých historických období chce projekt podať ucelený pohľad na vývoj na Slovensku v porovnaní so stredným Podunajskom. Nadväzuje na úspešné výsledky predchádzajúcich projektov stabilizovaného riešiteľského kolektívu a opiera sa o  objavy mocenských keltských, germánskych i slovanských centier ostatných rokoch, ktoré významne posunuli interpretačné možnosti archeológie.

Ciele projektu:

Projekt sa venuje skúmaniu jednej z kardinálnych tém slovenskej a nielen slovenskej archeológie, ktorou sú stredoeurópske historické etapy autochtónneho, keltského a germánskeho osídlenia s ich kmeňovou i nadkmeňovou mocenskou štruktúrou, ktoré na začiatku stredoveku vystriedalo slovanské etnikum a jeho prvé štátne formy. Archeologický výskum sa obvykle zameriava na jednotlivé civilizačné oblasti a len ojedinele ponúka komplexnejší pohľad na celý tento zložitý proces a najmä na vzájomné presahy jednotlivých období v hospodárskej, kultúrnej a najmä etnickej oblasti. Spoznávanie tohto nesmierne zložitého mnohovrstvového modelu prostredníctvom skromných archeologických a historických prameňov je časovo i organizačne veľmi náročná úloha, ktorú je možné úspešne riešiť len dlhodobým sústredením sa na kľúčové i čiastkové teoretické a materiálové otázky tohto procesu. Veľkou prednosťou slovenského výskumu sú významné objavy nálezovo bohatých a mimoriadne dobre zachovalých lokalít z jednotlivých časových období (keltské oppidá, hrobka z Popradu,  slovanské mocenské centrá), ktoré v podobe náročného interdisciplinárneho spracovania umožňujú posun v porovnaní  a chápaní modelov fungovania jednotlivých spoločenských systémov. K cieľom projektu patrí aj základné spracovanie mimoriadne cenných, často dosiaľ nevyhodnotených materiálových fondov z dôležitých slovenských lokalít, vyhľadávanie dosiaľ neznámych nálezísk a prírodovedné datovanie rozhodujúcich stavebných a iných štruktúr. Preto navrhovaný projekt kontinuálne nadväzuje na práce a výsledky predchádzajúceho projektu riešiteľov.

Číslo projektu: 2/0115/18

Začiatok projektu: 1. 2018

Koniec projektu: 12. 2020

Názov Projektu: Metalurgia a využitie farebných kovov v mladšom praveku až vo včasnom stredoveku na Slovensku

Vedúci projektu: PhDr. Ján Rajtár, CSc.

Anotácia:

Projekt je prierezovo zameraný na využitie nedeštruktívnych prírodovedných analýz vybraných rozsiahlych súborov archeologických artefaktov z farebných kovov z období od mladšieho praveku (obdobie kultúr popolnicových polí a halštatskej kultúry), včasnej doby dejinnej (doba laténska, rímska a obdobie sťahovania národov) až včasného stredoveku pre získanie relevantných poznatkov o ich zložení, využívaných surovinách a technológiách. Získané exaktné poznatky, ich vyhodnotenie a porovnanie poslúži na posúdenie predpokladaného využívania domácich surovinových zdrojov alebo poukáže či potvrdí ich získavanie z iných, geograficky i kultúrne vzdialenejších oblastí. Dosiahnuté výsledky umožnia zároveň v jednotlivých skúmaných obdobiach zhodnotiť technologickú úroveň metalurgie a využívania farebných kovov vtedajšími spoločenstvami, ich hospodárske väzby, ale i rôzne kultúrno-civilizačné vplyvy či transfér technických skúseností a postupov.

Číslo projektu: 1/0358/18

Začiatok projektu: 1. 2018

Koniec projektu: 12. 2021

Názov Projektu: Rímsky tábor v Iži a jeho pozícia na hraniciach Panónie

Vedúci projektu: prof. Klára Kuzmová, CS./PhDr. Ján Rajtár, CSc. za AÚ SAV

Anotácia:

Projekt je zameraný na vedecké spracovanie, vyhodnotenie a publikovanie výsledkov výskumu rímskeho tábora v Iži (okr. Komárno, SR). Tábor situovaný na severných hraniciach Panónie bol súčasťou hraničného systému limes romanus v 2.–4. stor. n. l. Cieľom projektu je zdokumentovať, analyzovať a v historickom kontexte interpretovať vybrané nálezové súbory z jeho areálu. Jeho ťažiskom bude unikátna drevozemná fáza opevnenia z obdobia markomanských vojen. Hlavným výstupom bude séria tematicky zameraných monografií a štúdií. Výsledky projektu sa budú prezentovať aj na domácich a zahraničných vedeckých podujatiach a popularizačnou formou širšej verejnosti. Budú tiež implementované do študijných programov Trnavskej univerzity v odbore klasická archeológia.

Číslo projektu: 2/0084/18

Začiatok projektu: 1.2018

Koniec projektu: 12.2021

Názov projektu SK/EN: Vývoj a premeny sídliskových štruktúr horného Potisia v praveku a v rannej dobe dejinnej

Vedúci projektu: PhDr. Eva Horváthová, PhD.

Anotácia:

Navrhovaný projekt zhodnocuje najnovšie poznatky získané počas riešenia viacerých domácich i zahraničných projektov vyhradených výlučne na výskum slovenských regiónov horného Potisia. V danej geografickej oblasti tak zabezpečuje kontinuitu vedeckého bádania na rozpracovaných témach týkajúcich sa niektorých faktorov pôsobiacich na zmeny vývoja multikultúrnych populácií od najstarších dôb kamenných až po včasnú dobu dejinnú.  Zároveň porovnáva vybrané enviromentálne a sociálne parametre dynamiky osídľovania Lučenecko-košickej zníženiny, zasadzuje ich do  širšieho kultúrno-historického kontextu a skúma načrtnuté trendy v sídliskových stratégiách.

Číslo projektu: 2/0146/2018

Začiatok projektu: 1. 2018

Koniec projektu: 12. 2021

Názov projektu: Brody, mosty, diaľkové cesty. Dávnoveké komunikácie a sídla na Považí a Ponitrí s využitím archeológie pod vodou. Pilotný projekt

Vedúci projektu: PhDr. Klaudia Daňová, PhD.

Anotácia:

Predkladaný projekt je svojím zameraním pilotným pre územie Slovenska. Jeho ambíciou je prieskum, zdokumentovanie a vyhodnotenie archeologického potenciálu pod vodnou hladinou v spolupráci s partnermi z viacerých vedných odborov. Riešeným územím je povodie riek Váh a Nitra, ktoré sa z hľadiska doterajších nálezov zdajú byť mimoriadne perspektívne. Množstvo technických diel a plavidiel vyobrazených na vedutách, či historických mapách, písomné pramene a súbory ojedinelých nálezov nám však neposkytujú dostatok informácií o ich dôležitosti. Kľúčom k podrobnému poznaniu rieky ako dôležitého elementu v živote každej spoločnosti je práve jej komplexný výskum. Výskum si kladie za cieľ priniesť nové informácie (vedecké štúdie, katalóg nálezov a lokalít), ktoré budú využiteľné pre potreby ďalších projektov súvisiacich s komunikáciami a mobilitou spoločnosti v rôznych historických obdobiach. Zároveň projekt upriamuje pozornosť na ochranu kultúrneho dedičstva pod vodou na Slovensku.

Číslo projektu: 2/0143/18

Začiatok projektu: 1. 2018

Koniec projektu: 12. 2021

Názov projektu: Stredoveká dedina a jej zázemie

Vedúci projektu: PhDr. Peter Bednár, CSc.

Anotácia:

Projekt je zameraný na spracovanie novo získaných hmotných prameňov k vývoju stredovekej dediny v na území Slovenska. Cieľom je analýza a prezentácia výsledkov rozsiahlejších terénnych výskumov, týkajúcich sa stredovekého vidieckeho osídlenia (Nededza, Figa, Trenčín-Biskupice, Nitra – Párovské Háje a pod.), zemepanských sídel (Figa), sakrálnych objektov a cintorínov i objektov súvisiacich s hospodárskym zázemím stredovekej dediny (polia, cesty, exploatácia nerastných surovín v dedinskom prostredí).

Číslo projektu: 1/0399/18

Začiatok projektu: 1. 2018

Koniec projektu: 12. 2021

Názov projektu: Dynamika zmien prírodného prostredia a využívania krajiny v dobe bronzovej a železnej v severnej časti Západných Karpát

Vedúci projektu: doc. Mgr. Mária Hajnalová, PhD., Katedra archeológie, Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa, Nitra

Zástupca vedúceho projektu: Mgr. Lucia Benediková, PhD., Archeologický ústav, Slovenská akadémia vied, Nitra

Anotácia:

Paleoekologická a archeo-environmentálna rekonštrukcia dynamiky zmien prírodného prostredia a využívania krajiny v dobe bronzovej a železnej v severnej časti Západných Karpát s cieľom stanoviť, či tieto zmeny sú dôsledkom alebo príčinou zmien v subsistencii pravekých populácií daného obdobia.

Číslo projektu: 1/0243/17

Začiatok projektu: 1.1.2017

Koniec projektu: 31.12.2020

Názov projektu: Kelti, Rimania a Germáni. Vidiecke osady a sídla elity

Vedúci projektu: doc. PhDr. Gertrúda Březinová, DrSc.

Anotácia:

Územie západného a stredného Slovenska v dobe laténskej a v dobe rímskej poskytuje širokú paletu rôznorodých sídliskových štruktúr, ktoré sa rôznia z kultúrneho, geografického, chronologického i spoločenského hľadiska. Cieľom projektu je v prípadových štúdiách analyzovať a lepšie spoznať túto rôznorodosť. Predmetom výskumu budú predovšetkým keltské a germánske osady na juhozápadnom Slovensku, ale aj dve sídliská púchovskej kultúry na severe krajiny. Kvádske sídla doby rímskej ponúkajú možnosť sledovať procesy osvojovania si rímskeho životného štandardu zo strany miestnej nobility. Rímske architektúry severne od Dunaja sú fenoménom, ktorým sa môže „popýšiť“ len kultúrna zóna stredodunajského barbarika.

Číslo projektu: 2/0037/17

Začiatok projektu: 1. 1. 2017

Koniec projektu: 31. 12. 2020

Názov projektu: Úloha materiálnej kultúry pri formovaní ekonomických, sociálnych a interetnických väzieb v stredovekých komunitách.  

Vedúci projektu: PhDr. Milan Hanuliak, DrSc.

Anotácia:

Projekt si kladie za cieľ komplexne rozšíriť súčasné poznatky o materiálnej kultúre a spresniť jej úlohu pri tvorbe dôležitých väzieb medzi príslušníkmi z rôznych vrstiev medieválnej spoločnosti žijúcich vo východných častiach strednej Európy. Východiskový prameň poskytnú dosiaľ nespracované materiálové súbory zo sídliskového a pohrebiskového prostredia, ako aj inventár z hromadných nálezov. Výsledky analýz tohto fondu s poznatkami z najnovšej odbornej literatúry vytvoria dostatočne širokú východiskovú bázu potrebnú k sprehľadneniu ekonomických a sociálnych vzťahov evidovaných takisto v multietnickom prostredí stredovekého Slovenska.

 

Číslo projektu:  2/0107/17

Začiatok projektu: 1. 1. 2017

Koniec projektu: 31. 12. 2020

Názov projektu: Civilizačný vývoj a štruktúra osídlenia v období kultúry lineárnej na dolnom Požitaví

Vedúci projektu: PhDr. Ivan Cheben, DrSc.

Anotácia:

Projekt je zameraný na spracovanie a vyhodnotenie nálezových celkov kultúry lineárnej a želiezovskej skupiny v povodí dolného toku Žitavy (od Vrábeľ po ústie do Nitry/Dunaja). Analýza keramiky vychádza z viacročného terénneho výskumu v Patinciach.

Číslo projektu: 2/0072/16

Začiatok projektu: 1.1.2017

Koniec projektu: 31.12.2020

Názov: Edícia archeologických prameňov z obdobia neolitu a eneolitu Slovenska II.

Vedúci projektu: PhDr. Gabriel Nevizánsky, CSc.

Anotácia:

Dokumentačné práce a analýzy nálezov z lokalít: Kamenín, Nitriansky Hrádok, Ožďany, Bajč, Nitra-Mlynárce (SONY), Michalovce-Hrádok, Prešov-Solivar.