cvndp publikacie publikacie

Domáce projekty

Prehľad grantových projektov, riešených v AÚ SAV

Grantové projekty VEGA, riešené v AÚ SAV

Číslo projektu: 2/0101/19

Začiatok projektu: 1. 2019

Koniec projektu: 12. 2022

Názov Projektu: Technológia a ekonómia surovín v kontexte vývoja postpaleolitických kamenných industrií na Slovensku.

Vedúci projektu: Mgr. Adrián Nemergut, PhD.

Anotácia:

Projekt sa zaoberá štúdiom štiepaných kamenných industrií z obdobia mezolitu a neolitu na území Slovenska. Využíva nové analytické postupy a metódy, ktoré sa zameriavajú na technologickú a surovinovú analýzu. Vyhodnotenie nových dát z kolekcií zo starších, ako aj z nových výskumov poskytne nový pohľad na dynamiku vývoja technologických trendov a ekonómie surovín v postpaleolitických industriách.

Názov Projektu: Slovensko a stredné Podunajsko: vývoj od včasnej doby dejinnej po začiatok stredoveku

Vedúci projektu: PhDr. Karol Pieta, DrSc.

Anotácia:

Jednotným zhodnotením viacerých historických období chce projekt podať ucelený pohľad na vývoj na Slovensku v porovnaní so stredným Podunajskom. Nadväzuje na úspešné výsledky predchádzajúcich projektov stabilizovaného riešiteľského kolektívu a opiera sa o  objavy mocenských keltských, germánskych i slovanských centier ostatných rokoch, ktoré významne posunuli interpretačné možnosti archeológie.

Ciele projektu:

Projekt sa venuje skúmaniu jednej z kardinálnych tém slovenskej a nielen slovenskej archeológie, ktorou sú stredoeurópske historické etapy autochtónneho, keltského a germánskeho osídlenia s ich kmeňovou i nadkmeňovou mocenskou štruktúrou, ktoré na začiatku stredoveku vystriedalo slovanské etnikum a jeho prvé štátne formy. Archeologický výskum sa obvykle zameriava na jednotlivé civilizačné oblasti a len ojedinele ponúka komplexnejší pohľad na celý tento zložitý proces a najmä na vzájomné presahy jednotlivých období v hospodárskej, kultúrnej a najmä etnickej oblasti. Spoznávanie tohto nesmierne zložitého mnohovrstvového modelu prostredníctvom skromných archeologických a historických prameňov je časovo i organizačne veľmi náročná úloha, ktorú je možné úspešne riešiť len dlhodobým sústredením sa na kľúčové i čiastkové teoretické a materiálové otázky tohto procesu. Veľkou prednosťou slovenského výskumu sú významné objavy nálezovo bohatých a mimoriadne dobre zachovalých lokalít z jednotlivých časových období (keltské oppidá, hrobka z Popradu,  slovanské mocenské centrá), ktoré v podobe náročného interdisciplinárneho spracovania umožňujú posun v porovnaní  a chápaní modelov fungovania jednotlivých spoločenských systémov. K cieľom projektu patrí aj základné spracovanie mimoriadne cenných, často dosiaľ nevyhodnotených materiálových fondov z dôležitých slovenských lokalít, vyhľadávanie dosiaľ neznámych nálezísk a prírodovedné datovanie rozhodujúcich stavebných a iných štruktúr. Preto navrhovaný projekt kontinuálne nadväzuje na práce a výsledky predchádzajúceho projektu riešiteľov.

Číslo projektu: 2/0115/18

Začiatok projektu: 1. 2018

Koniec projektu: 12. 2020

Názov Projektu: Metalurgia a využitie farebných kovov v mladšom praveku až vo včasnom stredoveku na Slovensku

Vedúci projektu: PhDr. Ján Rajtár, CSc.

Anotácia:

Projekt je prierezovo zameraný na využitie nedeštruktívnych prírodovedných analýz vybraných rozsiahlych súborov archeologických artefaktov z farebných kovov z období od mladšieho praveku (obdobie kultúr popolnicových polí a halštatskej kultúry), včasnej doby dejinnej (doba laténska, rímska a obdobie sťahovania národov) až včasného stredoveku pre získanie relevantných poznatkov o ich zložení, využívaných surovinách a technológiách. Získané exaktné poznatky, ich vyhodnotenie a porovnanie poslúži na posúdenie predpokladaného využívania domácich surovinových zdrojov alebo poukáže či potvrdí ich získavanie z iných, geograficky i kultúrne vzdialenejších oblastí. Dosiahnuté výsledky umožnia zároveň v jednotlivých skúmaných obdobiach zhodnotiť technologickú úroveň metalurgie a využívania farebných kovov vtedajšími spoločenstvami, ich hospodárske väzby, ale i rôzne kultúrno-civilizačné vplyvy či transfér technických skúseností a postupov.

Číslo projektu: 1/0358/18

Začiatok projektu: 1. 2018

Koniec projektu: 12. 2021

Názov Projektu: Rímsky tábor v Iži a jeho pozícia na hraniciach Panónie

Vedúci projektu: prof. Klára Kuzmová, CS./PhDr. Ján Rajtár, CSc. za AÚ SAV

Anotácia:

Projekt je zameraný na vedecké spracovanie, vyhodnotenie a publikovanie výsledkov výskumu rímskeho tábora v Iži (okr. Komárno, SR). Tábor situovaný na severných hraniciach Panónie bol súčasťou hraničného systému limes romanus v 2.–4. stor. n. l. Cieľom projektu je zdokumentovať, analyzovať a v historickom kontexte interpretovať vybrané nálezové súbory z jeho areálu. Jeho ťažiskom bude unikátna drevozemná fáza opevnenia z obdobia markomanských vojen. Hlavným výstupom bude séria tematicky zameraných monografií a štúdií. Výsledky projektu sa budú prezentovať aj na domácich a zahraničných vedeckých podujatiach a popularizačnou formou širšej verejnosti. Budú tiež implementované do študijných programov Trnavskej univerzity v odbore klasická archeológia.

Číslo projektu: 2/0084/18

Začiatok projektu: 1.2018

Koniec projektu: 12.2021

Názov projektu SK/EN: Vývoj a premeny sídliskových štruktúr horného Potisia v praveku a v rannej dobe dejinnej

Vedúci projektu: PhDr. Eva Horváthová, PhD.

Anotácia:

Navrhovaný projekt zhodnocuje najnovšie poznatky získané počas riešenia viacerých domácich i zahraničných projektov vyhradených výlučne na výskum slovenských regiónov horného Potisia. V danej geografickej oblasti tak zabezpečuje kontinuitu vedeckého bádania na rozpracovaných témach týkajúcich sa niektorých faktorov pôsobiacich na zmeny vývoja multikultúrnych populácií od najstarších dôb kamenných až po včasnú dobu dejinnú.  Zároveň porovnáva vybrané enviromentálne a sociálne parametre dynamiky osídľovania Lučenecko-košickej zníženiny, zasadzuje ich do  širšieho kultúrno-historického kontextu a skúma načrtnuté trendy v sídliskových stratégiách.

Číslo projektu: 2/0146/2018

Začiatok projektu: 1. 2018

Koniec projektu: 12. 2021

Názov projektu: Brody, mosty, diaľkové cesty. Dávnoveké komunikácie a sídla na Považí a Ponitrí s využitím archeológie pod vodou. Pilotný projekt

Vedúci projektu: PhDr. Klaudia Daňová, PhD.

Anotácia:

Predkladaný projekt je svojím zameraním pilotným pre územie Slovenska. Jeho ambíciou je prieskum, zdokumentovanie a vyhodnotenie archeologického potenciálu pod vodnou hladinou v spolupráci s partnermi z viacerých vedných odborov. Riešeným územím je povodie riek Váh a Nitra, ktoré sa z hľadiska doterajších nálezov zdajú byť mimoriadne perspektívne. Množstvo technických diel a plavidiel vyobrazených na vedutách, či historických mapách, písomné pramene a súbory ojedinelých nálezov nám však neposkytujú dostatok informácií o ich dôležitosti. Kľúčom k podrobnému poznaniu rieky ako dôležitého elementu v živote každej spoločnosti je práve jej komplexný výskum. Výskum si kladie za cieľ priniesť nové informácie (vedecké štúdie, katalóg nálezov a lokalít), ktoré budú využiteľné pre potreby ďalších projektov súvisiacich s komunikáciami a mobilitou spoločnosti v rôznych historických obdobiach. Zároveň projekt upriamuje pozornosť na ochranu kultúrneho dedičstva pod vodou na Slovensku.

Číslo projektu: 2/0143/18

Začiatok projektu: 1. 2018

Koniec projektu: 12. 2021

Názov projektu: Stredoveká dedina a jej zázemie

Vedúci projektu: PhDr. Peter Bednár, CSc.

Anotácia:

Projekt je zameraný na spracovanie novo získaných hmotných prameňov k vývoju stredovekej dediny v na území Slovenska. Cieľom je analýza a prezentácia výsledkov rozsiahlejších terénnych výskumov, týkajúcich sa stredovekého vidieckeho osídlenia (Nededza, Figa, Trenčín-Biskupice, Nitra – Párovské Háje a pod.), zemepanských sídel (Figa), sakrálnych objektov a cintorínov i objektov súvisiacich s hospodárskym zázemím stredovekej dediny (polia, cesty, exploatácia nerastných surovín v dedinskom prostredí).

Číslo projektu: 1/0399/18

Začiatok projektu: 1. 2018

Koniec projektu: 12. 2021

Názov projektu: Dynamika zmien prírodného prostredia a využívania krajiny v dobe bronzovej a železnej v severnej časti Západných Karpát

Vedúci projektu: doc. Mgr. Mária Hajnalová, PhD., Katedra archeológie, Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa, Nitra

Zástupca vedúceho projektu: Mgr. Lucia Benediková, PhD., Archeologický ústav, Slovenská akadémia vied, Nitra

Anotácia:

Paleoekologická a archeo-environmentálna rekonštrukcia dynamiky zmien prírodného prostredia a využívania krajiny v dobe bronzovej a železnej v severnej časti Západných Karpát s cieľom stanoviť, či tieto zmeny sú dôsledkom alebo príčinou zmien v subsistencii pravekých populácií daného obdobia.

Číslo projektu: 1/0243/17

Začiatok projektu: 1.1.2017

Koniec projektu: 31.12.2020

Názov projektu: Kelti, Rimania a Germáni. Vidiecke osady a sídla elity

Vedúci projektu: doc. PhDr. Gertrúda Březinová, DrSc.

Anotácia:

Územie západného a stredného Slovenska v dobe laténskej a v dobe rímskej poskytuje širokú paletu rôznorodých sídliskových štruktúr, ktoré sa rôznia z kultúrneho, geografického, chronologického i spoločenského hľadiska. Cieľom projektu je v prípadových štúdiách analyzovať a lepšie spoznať túto rôznorodosť. Predmetom výskumu budú predovšetkým keltské a germánske osady na juhozápadnom Slovensku, ale aj dve sídliská púchovskej kultúry na severe krajiny. Kvádske sídla doby rímskej ponúkajú možnosť sledovať procesy osvojovania si rímskeho životného štandardu zo strany miestnej nobility. Rímske architektúry severne od Dunaja sú fenoménom, ktorým sa môže „popýšiť“ len kultúrna zóna stredodunajského barbarika.

Číslo projektu: 2/0037/17

Začiatok projektu: 1. 1. 2017

Koniec projektu: 31. 12. 2020

Názov projektu: Úloha materiálnej kultúry pri formovaní ekonomických, sociálnych a interetnických väzieb v stredovekých komunitách.  

Vedúci projektu: PhDr. Milan Hanuliak, DrSc.

Anotácia:

Projekt si kladie za cieľ komplexne rozšíriť súčasné poznatky o materiálnej kultúre a spresniť jej úlohu pri tvorbe dôležitých väzieb medzi príslušníkmi z rôznych vrstiev medieválnej spoločnosti žijúcich vo východných častiach strednej Európy. Východiskový prameň poskytnú dosiaľ nespracované materiálové súbory zo sídliskového a pohrebiskového prostredia, ako aj inventár z hromadných nálezov. Výsledky analýz tohto fondu s poznatkami z najnovšej odbornej literatúry vytvoria dostatočne širokú východiskovú bázu potrebnú k sprehľadneniu ekonomických a sociálnych vzťahov evidovaných takisto v multietnickom prostredí stredovekého Slovenska.

 

Číslo projektu:  2/0107/17

Začiatok projektu: 1. 1. 2017

Koniec projektu: 31. 12. 2020

Názov projektu: Civilizačný vývoj a štruktúra osídlenia v období kultúry lineárnej na dolnom Požitaví

Vedúci projektu: PhDr. Ivan Cheben, DrSc.

Anotácia:

Projekt je zameraný na spracovanie a vyhodnotenie nálezových celkov kultúry lineárnej a želiezovskej skupiny v povodí dolného toku Žitavy (od Vrábeľ po ústie do Nitry/Dunaja). Analýza keramiky vychádza z viacročného terénneho výskumu v Patinciach.

Číslo projektu: 2/0072/16

Začiatok projektu: 1.1.2017

Koniec projektu: 31.12.2020

Názov: Edícia archeologických prameňov z obdobia neolitu a eneolitu Slovenska II.

Vedúci projektu: PhDr. Gabriel Nevizánsky, CSc.

Anotácia:

Dokumentačné práce a analýzy nálezov z lokalít: Kamenín, Nitriansky Hrádok, Ožďany, Bajč, Nitra-Mlynárce (SONY), Michalovce-Hrádok, Prešov-Solivar.

Číslo projektu: 1/0095/17

Začiatok projektu: 1. 2017

Koniec projektu: 12. 2019

Názov projektu: Kríza a kolaps na pomedzí stredoveku a novoveku (sondy do problematiky v slovenskom kontexte)

Vedúci projektu: PhDr. Pavol Maliniak, PhD./za AÚ SAV PhDr. Ján Beljak, PhD.

Anotácia:

Proces v neskorom stredoveku a na začiatku novoveku, označovaný aj ako veľká kríza, svojimi hospodárskymi, sociálnymi a demografickými dôsledkami dlhodobo ovplyvnil vývoj v regionálnych podmienkach. Grantová úloha predstaví tému na príklade vybraného regiónu – Čabradského resp. Čabradsko-sitnianskeho panstva v Hontianskej stolici v období od druhej polovice 15. do prvej tretiny 17. storočia. Na základe charakteristiky približne 20 sídiel v uvedenom období sa sústredí na príčiny a prejavy úpadku, t.j. poklesu vybraných ukazovateľov a na transformáciu (rozklad) historických štruktúr. Výskum v rámci projektu bude sledovať zmeny foriem hospodárenia a štruktúry osídlenia, ako aj otázky populačného vývoja podľa výskumu veľkosti a (dis)kontinuity rodín. Širšie chápaný tzv. rozpad starého poriadku s jeho dosahmi v politickej i náboženskej sfére priblíži projekt na základe výskumu dobových intelektuálnych diel s tematizáciou osmanského ohrozenia v Uhorsku.

Číslo projektu: 1/0411/16

Začiatok projektu: 1. 2016

Koniec projektu: 12. 2018

Názov projektu: Štruktúra a dynamika osídlenia v závere eneolitu a v staršej dobe bronzovej v severozápadnej časti Karpatskej kotliny

Vedúci projektu: prof. PhDr. Jozef Bátora, DrSc.

Anotácia:

Na základe realizovaných terénnych výskumov a prieskumov a vyhodnotenia ich výsledkov aj v prostredí geografických informačných systémov priniesť relevantné informácie, ktoré umožnia poznať a definovať stratégiu, dynamiku a štruktúru osídlenia v závere eneolitu a v staršej dobe bronzovej v severozápadnej časti Karpatskej oblasti.

Číslo projektu: 2/0175/16

Začiatok projektu: 1. 2016

Koniec projektu: 12. 2019

Názov projektu: Korpus včasnostredovekých hradísk Slovenska
Vedúci projektu: doc. PhDr. Matej Ruttkay, CSc.
Členovia: 16

Projekt zameraný na výrazný fenomén včasného stred. na území Slovenska – hradiská. Cieľom je zostaviť monografiu, v ktorej bude výrazne viac poznatkov ako je dnes k dispozícii. Povrchové prieskumy, čo najpodrobnejšia dokumentácia, výberovo sa získajú vzorky na dendrochronologické príp. 14C datovanie, geofyzikálne prieskumy.

Číslo projektu: 2/0091/16
Začiatok projektu: 1. 2016

Koniec projektu: 12. 2019

Názov projektu: Slovensko v dobe bronzovej – križovatka súvekých európskych civilizácií

Vedúci projektu: PhDr. Ondrej Ožďáni, CSc.

Anotácia:

Vychádzajúc z výsledkov nových archeologických výskumov na sídliskách, hradiskách a pohrebiskách, zrealizovaných v posledných desaťročiach a podrobného vyhodnotenia doposiaľ nespracovaných a nepublikovaných starších terénnych aktivít, cieľom projektu bude snaha detailnejšie objasniť historickú situáciu na území Slovenska v priamom kontexte s vývojom v susedných i vzdialenejších oblastiach strednej Európy v dobe bronzovej.

Číslo projektu:  2/0075/16

Začiatok projektu: 1. 2016

Koniec projektu: 12. 2019

Názov projektu: Archeologické štúdie k včasnému stredoveku

Vedúci projektu: PhDr. Gabriel Fusek, CSc.

Anotácia:

Multitematický projekt riešiaci aktuálne problémy štúdia včasnostredovekej spoločnosti na Slovensku v širšom geografickom rámci stredovýchodnej Európy. Konfrontácia štandardných arch. postupov datovania včasnoslovanského obdobia s výsledkami rádiokarbonových analýz. Pohrebiská ako prameň na poznanie interetnických vzťahov a sociálneho rozvrstvenia spoločnosti v období avarského kaganátu. Publikovanie výsledkov formou štúdií a aj monograficky.

Číslo projektu: 2/0170/15

Začiatok projektu: 1. 2015

Koniec projektu: 12. 2018

Názov projektu: Nové nálezy numizmatických pamiatok vo vzťahu k archeologickým a historickým prameňom

Vedúci projektu: PhDr. Ján Hunka, CSc.
Členovia: 2

Anotácia:

Zhromaždenie čo najväčšieho počtu nových nálezov akýchkoľvek numizmatických pamiatok. Takto vytvorený fond bude podrobený vedeckej analýze.