cvndp publikacie publikacie

Domáce projekty

Prehľad grantových projektov, riešených v AÚ SAV

Grantové projekty VEGA, riešené v AÚ SAV

 

Číslo projektu: 1/0243/10

Doba riešenia: 

Názov projektu: Kelti, Rimania a Germáni. Vidiecke osady a sídla elity

Vedúci projektu: doc. PhDr. Gertrúda Březinová, DrSc.

Anotácia: Územie západného a stredného Slovenska v dobe laténskej a v dobe rímskej poskytuje širokú paletu rôznorodých sídliskových štruktúr, ktoré sa rôznia z kultúrneho, geografického, chronologického i spoločenského hľadiska. Cieľom projektu je v prípadových štúdiách analyzovať a lepšie spoznať túto rôznorodosť. Predmetom výskumu budú predovšetkým keltské a germánske osady na juhozápadnom Slovensku, ale aj dve sídliská púchovskej kultúry na severe krajiny. Kvádske sídla doby rímskej ponúkajú možnosť sledovať procesy osvojovania si rímskeho životného štandardu zo strany miestnej nobility. Rímske architektúry severne od Dunaja sú fenoménom, ktorým sa môže „popýšiť“ len kultúrna zóna stredodunajského barbarika.

 

Číslo projektu: 2/0037/17

Doba riešenia: 1/17-1/20

Názov projektu: Úloha materiálnej kultúry pri formovaní ekonomických, sociálnych a interetnických väzieb v stredovekých komunitách.  

Vedúci projektu: PhDr. Milan Hanuliak, DrSc.

Anotácia: Projekt si kladie za cieľ komplexne rozšíriť súčasné poznatky o materiálnej kultúre a spresniť jej úlohu pri tvorbe dôležitých väzieb medzi príslušníkmi z rôznych vrstiev medieválnej spoločnosti žijúcich vo východných častiach strednej Európy. Východiskový prameň poskytnú dosiaľ nespracované materiálové súbory zo sídliskového a pohrebiskového prostredia, ako aj inventár z hromadných nálezov. Výsledky analýz tohto fondu s poznatkami z najnovšej odbornej literatúry vytvoria dostatočne širokú východiskovú bázu potrebnú k sprehľadneniu ekonomických a sociálnych vzťahov evidovaných takisto v multietnickom prostredí stredovekého Slovenska.

 

Číslo projektu: 1/0095/17

Doba riešenia: 1/17-1/19

Názov projektu: Kríza a kolaps na pomedzí stredoveku a novoveku (sondy do problematiky v slovenskom kontexte)

Vedúci projektu: PhDr. Pavol Maliniak, PhD./za AÚ SAV PhDr. Ján Beljak, PhD.

Anotácia: Proces v neskorom stredoveku a na začiatku novoveku, označovaný aj ako veľká kríza, svojimi hospodárskymi, sociálnymi a demografickými dôsledkami dlhodobo ovplyvnil vývoj v regionálnych podmienkach. Grantová úloha predstaví tému na príklade vybraného regiónu – Čabradského resp. Čabradsko-sitnianskeho panstva v Hontianskej stolici v období od druhej polovice 15. do prvej tretiny 17. storočia. Na základe charakteristiky približne 20 sídiel v uvedenom období sa sústredí na príčiny a prejavy úpadku, t.j. poklesu vybraných ukazovateľov a na transformáciu (rozklad) historických štruktúr. Výskum v rámci projektu bude sledovať zmeny foriem hospodárenia a štruktúry osídlenia, ako aj otázky populačného vývoja podľa výskumu veľkosti a (dis)kontinuity rodín. Širšie chápaný tzv. rozpad starého poriadku s jeho dosahmi v politickej i náboženskej sfére priblíži projekt na základe výskumu dobových intelektuálnych diel s tematizáciou osmanského ohrozenia v Uhorsku.

 

Číslo projektu:
Doba riešenia: 1/2016-12/18
Názov projektu: Štruktúra a dynamika osídlenia v závere eneolitu a v staršej dobe bronzovej v severozápadnej časti Karpatskej kotliny

Vedúci projektu: Prof. PhDr. Jozef Bátora, DrSc.

Anotácia: Na základe realizovaných terénnych výskumov a prieskumov a vyhodnotenia ich výsledkov aj v prostredí geografických informačných systémov priniesť relevantné informácie, ktoré umožnia poznať a definovať stratégiu, dynamiku a štruktúru osídlenia v závere eneolitu a v staršej dobe bronzovej v severozápadnej časti Karpatskej oblasti.

 

Číslo projektu: 2/0175/16
Doba riešenia: 01/2016-12/2019
Názov projektu: Korpus včasnostredovekých hradísk Slovenska
Vedúci projektu: doc. PhDr. Matej Ruttkay, CSc.
Členovia: 16

Projekt zameraný na výrazný fenomén včasného stred. na území Slovenska – hradiská. Cieľom je zostaviť monografiu, v ktorej bude výrazne viac poznatkov ako je dnes k dispozícii. Povrchové prieskumy, čo najpodrobnejšia dokumentácia, výberovo sa získajú vzorky na dendrochronologické príp. 14C datovanie, geofyzikálne prieskumy.

 

Číslo projektu:
Doba riešenia: 1/2016-12/19
Názov projektu: Slovensko v dobe bronzovej – križovatka súvekých európskych civilizácií

Vedúci projektu: PhDr. Ondrej Ožďáni, CSc.

Anotácia: Vychádzajúc z výsledkov nových archeologických výskumov na sídliskách, hradiskách a pohrebiskách, zrealizovaných v posledných desaťročiach a podrobného vyhodnotenia doposiaľ nespracovaných a nepublikovaných starších terénnych aktivít, cieľom projektu bude snaha detailnejšie objasniť historickú situáciu na území Slovenska v priamom kontexte s vývojom v susedných i vzdialenejších oblastiach strednej Európy v dobe bronzovej.

 

Číslo projektu:
Doba riešenia: 1/2016-12/19
Názov projektu: Archeologicke studie k vcasnemu stredoveku

Vedúci projektu: PhDr. Gabriel Fusek, CSc.

Anotácia: Multitematický projekt riešiaci aktuálne problémy štúdia včasnostredovekej spoločnosti na Slovensku v širšom geografickom rámci stredovýchodnej Európy. Konfrontácia štandardných arch. postupov datovania včasnoslovanského obdobia s výsledkami rádiokarbonových analýz. Pohrebiská ako prameň na poznanie interetnických vzťahov a sociálneho rozvrstvenia spoločnosti v období avarského kaganátu. Publikovanie výsledkov formou štúdií a aj monograficky.

 

Číslo projektu: 2/0063/13
Doba riešenia: 01/2013 – 12/2016
Názov projektu: Edícia archeologických prameňov z obdobia neolitu a eneolitu Slovenska

Vedúci projektu: PhDr. Gabriel Nevizánsky, CSc.
Členovia: 6

Projekt sa zameriava na spracovanie a vyhodnotenie starších výskumov Aú SAV, ktoré neboli doposiaľ spracované. prioritne budú riešené lokality z obdobia neolitu a eneolitu, menovite – Nitriansky Hrádok, poloha Zámeček; Bajč-Vlkanovo, poloha Tehelňa; Šarišské Michaľany, poloha Fedelemka; Stránska, poloha Mogyorós; Lieskovec, poloha Hrádok; Komjatice, poloha Kňazová jama, Hodejov, poloha Várgehy a Pohranice II, poloha Lefantovské úhory. Uvedené výskumy plánujeme publikovať v podobe, ktoré vyhovujú požiadavkám edície typu Archaeologica Slovaca – Fontes.

 

Číslo projektu: 2/0032/15
Doba riešenia: 01/2015 – 12/2017
Názov projektu: Profilácia sídliskových enkláv na trasách diaľkových komunikácií v severnej časti Karpatskej kotliny

Vedúci projektu: PhDr. Elena Miroššayová, CSc.
Členovia: 2

Anotácia: Riešenie problematiky profilácie sídliskových enkláv na trasách diaľkových ciest v regiónoch s rozdielnymi parametrami prírodného prostredia, kultúrnym vývojom a rôznorodými kontaktmi. Zhodnocuje ich postavenie na základe dostupných prameňov v širšom kultúrno-chronologickom kontexte sev. časti Karpatskej kotliny v časovom úseku od záveru doby bronzovej po neskorú dobu laténsku.

 

Číslo projektu: 2/0030/15
Doba riešenia: 01/2015 – 12/2017
Názov projektu: Štruktúra a determinanty osídlenia vých. Slovenska na pozadí prírodných, kultúrnych a spoločenských pomerov v období praveku až včasného novoveku

Vedúci projektu: PhDr. Eva Horváthová, CSc.
Členovia: 4

Anotácia: Projekt sa zameriava na výskum štruktúry osídlenia a kultúrno-spoločenských pomerov obyvateľstva východného Slovenska, žijúceho vo vybraných obdobiach praveku až včasného novoveku, na pozadí regionálnej geomorfológie a hydrologických pomerov. Zhodnocuje najnovšie poznatky získané počas riešenia projektu VEGA 2/0047/12 zameraného na výskum regiónu Šarišského podolia a Košickej kotliny. Rozšírenie skúmaného priestoru do rámca aktuálne predkladaného projektu vyvstáva z potreby vyhodnotenia doposiaľ nepublikovaných prevažne investičných výskumov realizovaných AÚ SAV v Nitre a inými inštitúciami, ktoré sprístupnili materiál na odborné vyhodnotenie (Zemplínske múzeum v Michalovciach, Vlastivedné múzeum v Trebišove, Vlastivedné múzeum v Hanušovciach, Archeológia Zemplín s.r.o.). Zohľadnenie poznatkov zo starších a novších výskumov umožní lepšie sledovať príčiny kontinuity a diskontinuity osídlenia v rozdielnych geografických oblastiach východného Slovenska.

 

Číslo projektu: 2/0121/15
Doba riešenia: 01/2015 – 12/2017
Názov projektu: Mocenské štruktúry včasnej doby dejinnej a včasného stredoveku v archeologických prameňoch

Vedúci projektu: PhDr. Karol Pieta, DrSc.
Členovia: 15

 

Číslo projektu: 2/0170/15
Doba riešenia: 01/2015 – 12/2017
Názov projektu: Nové nálezy numizmatických pamiatok vo vzťahu k archeologickým a historickým prameňom

Vedúci projektu: PhDr. Ján Hunka, CSc.
Členovia: 2

Anotácia: Zhromaždenie čo najväčšieho počtu nových nálezov akýchkoľvek numizmatických pamiatok. Takto vytvorený fond bude podrobený vedeckej analýze.

 

Číslo projektu: 2/0150/15
Doba riešenia: 01/2015 – 12/2017
Názov projektu: Suroviny a technológie vo včasnom historickom období na Slovensku

Vedúci projektu: PhDr. Ján Rajtár, CSc.
Členovia: 6

Anotácia: Prostredníctvom prírodovedných analýz arch. nálezov získať exaktné poznatky o využívaných surovinách. Na základe ich porovnania hľadať pôvod surovinových zdrojov a predpokladaný transfér rôznych technológií medzi jednotlivými spoločenstvami a geografickými oblasťami v rámci strednej Európy. Zhodnotiť technologický a civilizačný vývoj, jeho kontinuitu, diskontinuitu, progres, regres v rámci jednotlivých úsekov i prierezovo od doby železnej po včasný stredovek.

 

GP iných inštitúcií, na ktorých sa podieľajú naši pracovníci:

Číslo projektu: 1/0346/15
Doba riešenia: 01/2015 – 12/2017
Názov projektu: Kastel v Iži – súčasť limes romanus na Slovensku
Zást.ved. projektu: PhDr. Ján Rajtár, CSc.
Členovia: 2

Anotácia: Projekt je zameraný na vedecké spracovanie, vyhodnotenie a publikovanie výsledkov výskumu rímskeho kastela v Iži. Cieľom je zdokumentovať, analyzovať a v historickom kontexte interpretovať rozsiahle nálezové súbory pochádzajúce z jeho areálu.

 

Číslo projektu: 1/0208/15
Doba riešenia: 01/2015 – 12/2017
Názov projektu: Človek a hory v priebehu času – od pravekých hradísk k stredovekým hradom
Zást.ved. projektu: PhDr. Ján Beljak, PhD.