cvndp publikacie publikacie

Domáce projekty

Prehľad grantových projektov, riešených v AÚ SAV

Grantové projekty VEGA, riešené v AÚ SAV

Číslo projektu:  2/0083/21

Začiatok projektu:  1. 1. 2021

Koniec projektu: 31. 12. 2023

Názov projektu: Úloha materiálnej kultúry pri formovaní ekonomických a sociálnych väzieb v neskorostredovekých a novovekých komunitách

Vedúci projektu: Mgr. Mário Bielich, PhD.

Anotácia: Projekt si kladie za cieľ komplexne rozšíriť súčasné poznatky o materiálnej kultúre a spresniť jej úlohu pri tvorbe dôležitých väzieb medzi príslušníkmi z rôznych vrstiev postmedievalnej spoločnosti žijúcich vo východných častiach strednej Európy. Východiskový prameň poskytnú dosiaľ nespracované materiálové súbory z výskumu hradov, kostolov a mestského prostredia. Výsledky analýz tohto fondu s poznatkami z najnovšej odbornej literatúry vytvoria dostatočne širokú východiskovú bázu potrebnú k sprehľadneniu ekonomických a sociálnych vzťahov evidovaných takisto v multietnickom prostredí neskorostredovekého a novovekého Slovenska. Pri analyze využijeme multidisciplinárnu spoluprácu s antropológmi, archeozoológmi, geofyzikmi a paleobotanikmi.

Abstract: The goal of the project is to enhance the current knowledge of material culture and specify its role in creation of important relations between the members of various social classes of the post-medieval societies living in the eastern parts of Central Europe. The main source will be provided by the previously unprocessed material collections from the research of castles, churches as well as urban environment. Results of the analyses of this fund together with the information from the latest expert literature will create a sufficiently wide starting base necessary to clarify the economic and social relations documented also in the multiethnic environment of the late medieval and post-medieval Slovakia. The analysis will use multidisciplinary cooperation with anthropologists, archaeozoologists, geophysicists and paleobotanists.

 

Číslo projektu:  02/0062/21

Začiatok projektu:  1. 1. 2021

Koniec projektu: 31. 12. 2024

Názov projektu: Odraz sociálno-ekonomických zmien v štruktúre zakladania a budovania pravekých sídlisk/Reflection of socio-economic changes in the structure of founding and construction of prehistoric settlements

Vedúci projektu: Mgr. Jozef Ďuriš, PhD.

Anotácia: Nárast zvýšeného množstva zachytených nálezových situácií (napríklad sídliskových objektov rôzneho charakteru, prípadne sídliskových vrstiev), ako aj sídliskového hmotného archeologického materiálu, spolu vytvárajúcich priestorovú a vertikálnu stratigrafiu, z nedávnych alebo pomerne nových terénnych archeologických výskumov pravekých nížinných/opevnených sídlisk alebo hradísk, zrealizovaných v posledných desaťročiach alebo v posledných rokoch, vytvára potrebu ich podrobného a komplexného inovačného (interdisciplinárneho) spracovania, ako aj následnú konfrontáciu a prípadne opätovné prehodnotenie alebo doplnenie doterajších poznatkov širšieho charakteru o pravekých sídliskách na území Slovenska. Rovnako dôležité je podrobné spracovanie jednotlivých súborov s pravekým sídliskovým archeologickým materiálom. Informačné dopĺňanie a postupná sumarizácia celkového obrazu pravekých sídelných jednotiek, nám napomáha objektívnejšie nahliadať na doteraz nezodpovedané otázky viacerých špecifík fenoménu pravekých sídlisk.

Abstract: The increased number of detected find contexts (e. g. settlement features of various character, or settlement layers) as well as settlement archaeological material which together create spatial and vertical stratigraphy from recent or rather new archaeological field surveys in prehistoric lowland/fortified settlements or hillforts carried out in the last decades or years create a need for their detailed and complex innovatory (interdisciplinary) processing and later confronting, reviewing or complementing our previous general knowledge of prehistoric settements in Slovakia. It is also important to process individual collections of prehistoric settlement material thoroughly. Adding

information to and gradual summarizing of the general picture of prehistoric settlement units help us see the unsolved questions of several peculiarities of prehistoric settlements as a phenomenon more objectively.

 

Číslo projektu:  02/0159/21

Začiatok projektu:  1. 1. 2021

Koniec projektu: 31. 12. 2024

Názov projektu: Výzbroj a výstroj bojovníka a jeho koňa v stredoveku/ Military and horse equipment in Medieval Period

Vedúci projektu: Mgr. Michal Holeščák, PhD.

Anotácia: Spracovanie vybraných typov predmetov súvisiacich s výzbrojou a výstrojom bojovníka a jeho koňa, pozostatkov bojových stretov a prítomnosti vojenských jednotiek. Z priestorového hľadiska grant vychádza od regionálnej úrovne po globálny kontext celej Eurázie, z hľadiska časového je primárnym zameraním obdobie stredoveku, od jeho včasného až po neskorý stupeň. Archeologický materiál bude spracovaný s využitím moderných metód a geografických informačných systémov. Ťažiskom projektu je postrehnutie lokálneho aj globálneho vývinu, kultúrnych a regionálnych špecifikácii zbraní, zbroje a jazdeckého vybavenia v naddunajskom priestore s presahom na nadregionálne celky v danom období, ako napr. Veľká Morava či Uhorské kráľovstvo.

Abstract: Analysis of the chosen artefact types connected with weapons, armour and horse riding equipment, remains of military clashes and presence of armed groups in one place. From the geographical viewpoint, proposed grant rises from regional level to global context of whole Eurasia, from the chronological viewpoint the primary focus is the Medieval Period, from its Early to Late stages. Archaeological material will be analysed with use of modern methods and geographical information systems. The focus of the project is to percieve local and global development, kultural and regional specifications of weapons, armour and horse horse harness in the region north of the Danube in connection with over-regional units in their respective time periods, like the Great Moravia or the Kingdom of Hungary.

 

Číslo projektu:  2/0075/21

Začiatok projektu:  1. 1. 2021

Koniec projektu: 31. 12. 2024

Názov projektu: Sídlisková aglomerácia kultúry lineárnej v údolí Žitavy/Settlement agglomeration of linear culture in the Žitava valley

Vedúci projektu: PhDr. I. Cheben, CSc.

Anotácia: Zintenzívnenie systematického terénneho výskumu a povrchového prieskumu, doplneného magnetometriou rozsiahlych plôch v údolí Žitavy a jej prítokov v priebehu piatich rokov poskytol doklady osídlenia v priestore medzi Čiernymi Kľačanmi a Úľanmi nad Žitavou. Z pohľadu sídliskovej aglomerácie ide o uzavretý geografický celok, na ktorom sa doložili rozsiahle osady kultúry lineárnej a želiezovskej skupiny. Na zachytených náleziskách sa identifikovali pôdorysy domov s kolovou konštrukciou, ktoré nasvedčujú, že pri ich budovaní boli uplatňované urbanistické prvky. Doteraz realizované archeologické výskumy jasne dokladajú, že tento úsek Požitavia sa stal mimoriadne dôležitým územím pre riešenie otázok vývoja prvých roľníckych spoločenstiev. Výskumom získaná pramenná báza bude priebežne analyzovaná a publikovaná v štúdiách, ktoré vyhodnotia hnuteľný nálezový inventár, ale budú sprístupnené ďalšie analýzy vzoriek v rámci interdisciplinárneho výskumu. Dôležitou súčasťou výskumu je sledovanie demografického vývoja.

 Abstract: The intensification of systematic field research and surface research, supplemented by magnetometry of large areas in the Žitava valley and its tributaries over the course of five years, provided evidence of settlement in the area between Čierne Kľačany and Úľany nad Žitavou. From the point of view of the settlement agglomeration, it is a closed geographical unit, on which extensive settlements of the linear culture and želiezovce group have been documented. The floor plans of houses with wheeled structures were identified on the captured sites, which indicate that urban elements were applied in their construction. Archaeological excavations carried out so far clearly prove that this section of Požitavia has become an extremely important area for solving issues of development of the first peasant communities. The source base obtained by the research will be continuously analyzed and published in studies that will evaluate the movable finding inventory, but other analyzes of samples will be made available within the framework of interdisciplinary research. Monitoring demographic developments is an important part of research.

 

Číslo projektu:  2/0139/21

Začiatok projektu:  1. 1. 2021

Koniec projektu: 31. 12. 2024

Názov projektu: Mobilita pravekých, protohistorických a historických spoločenstiev na Slovensku a jej prejavy v archeologických prameňoch/ Mobility of prehistoric, protohistoric and historical communities in Slovakia and its manifestations in archaeological sources

Vedúci projektu: Mgr. Anita Kozubová, PhD.

Anotácia: Projekt je zameraný na výskum rôznych foriem mobility ľudských komunít a jednotlivcov v pravekom a včasnodejinnom období na území Slovenska a ich archeologických prejavov. Problematiku sledujeme z rôznych aspektov a z perspektívy viacerých vedných disciplín (humanitných, spoločenskovedných a prírodovedných). Cieľom je zadefinovanie teoretických východísk výskumu v sledovanom čase a priestore, kritika dát a vytváranie

modelov rôznych foriem mobility na základe archeologických a historických prameňov. Súčasťou je tvorba centrálnej databázy a získanie nových dát najmä z antropologického a ostatného bioarcheologického materiálu. Poznatky získané počas riešenia projektu budú základom pre ďalší vedecký výskum a pomôžu zvýšiť konkurencieschopnosť archeologického bádania na Slovensku voči susedným krajinám, kde táto problematika

stojí v popredí vedeckého záujmu. Výstupy budú priebežne prezentované na medzinárodných konferenciách a využité v univerzitnom vzdelávaní v odbore archeológia.

Abstract: Project aims at the research of various forms of mobility of human societies and individuals during prehistory and protohistory in Slovakia and their archaeological manifestations. The problem is observed from different aspects and from a multidisciplinary perspective (human, social and natural sciences). The main purpose is defining a theoretical research basis at observed time and space, source criticism and modelling of different forms of mobility based on archaeological and historical dates. Subsequently, the creation of central database and acquiring of new dates from anthropological and bioarchaeological material will follow. Findings obtained during the project will be beneficial for the following scientific research and they will enhance competitiveness of Slovak archaeological research towards neighbouring countries, where more scientific attention is being paid to this problem. Research outputs will be presented at international conferences and used during university .education in archaeology.

 

Číslo projektu:  01/0240/21

Začiatok projektu:  1. 1. 2021

Koniec projektu: 31. 12. 2024

Názov projektu: Krajina a sídla u Keltov a Germánov. Vzťahy navzájom, v krajine a ku krajine/ The landscape and settlements of the Celts and Germani. Mutual relations, relations in and with the landscape

 Vedúci projektu: doc. PhDr. V. Varsik, CSc.

Zodpovedný riešiteľ s zástupca projektu za AÚ SAV: doc. PhDr. G. Březinová, CSc.

Anotácia: V posledných dvoch až troch desaťročiach sa keltské a germánske sídliská z doby laténskej a rímskej tešili zvýšenému bádateľskému záujmu. Vďaka niekoľkým monografiám a zásadným štúdiám poznáme tempo ich vnútorného vývoja, charakter zástavby aj materiálnu kultúru obyvateľov. Toto v súčasnosti umožňuje formulovať otázky na úrovni, ktorá prevyšuje individuálne lokality. Do centra záujmu predkladaného vedeckého zámeru preto kladieme vzťahy sídiel navzájom ako aj vzťahy ich obyvateľov k okolitej krajine, najmä s ohľadom na získavanie zdrojov obživy. Údaje, ktoré sú k dispozícii umožňujú vytvárať rôzne modelové situácie fungovania vtedajšej spoločnosti vo vzťahu k životnému prostrediu. Archeologické nálezy poskytujú proxy údaje pre rekonštrukciu zmien podnebia, čím prispievajú pre rozvoj v našich podmienkach len rozvíjajúcej sa paleoklimatológie a paleohydrológie.

Abstract: In the last two or three decades, the interest of researchers in the Celtic and Germanic settlements from the LaTène and Roman periods has increased. Thanks to some monographs and important studies, we know the pace of their internal evolution, character of constructions and the material culture of their inhabitants. Now, it helps to form questions exceeding the level of individual sites. Thus, we put mutual relations of the settlements in the focus of our attention, together with the relations of people to the landscape, with regard to obtaining resources in particular. The available data allow us to create various model situations of  the then society’s functioning in relation to its environment. Archaeological finds provide proxy data for reconstruction of climate changes and, thus, contribute to paleoclimatology and paleohydrology, which are only developing in our conditions.

 

Číslo projektu: 2/0145/20

Začiatok projektu: 1. 1. 2020

Koniec projektu: 31. 12. 2023

Názov projektu: Archeológia, antropológia a pohlavie jedinca ako kľúčový atribút pre porozumenie zvykov pravekých spoločností. “Archaeology, anthropology and the sex of an individual as a key factor for understanding burial customs of prehistoric societies.”

Vedúci projektu: Bc., MSc. Zuzana Hukeľová, PhD.

Anotácia: Interdisciplinárny projekt sa zaoberá otázkami pozície detí v neolite a staršej dobe bronzovej a vertikálneho a horizontálneho usporiadania týchto spoločností za pomoci paleodemografických rekonštrukcií. Do dnešného dňa má problematika detí a poznanie ich pozície v pravekej spoločnosti na Slovensku len malý priestor, a to napriek dostupnosti moderných metód. Cieľom projektu je získať nové demografické dáta o neolitických a starobronzových jedincoch a preskúmať pozíciu detí ako členov spoločnosti, odkedy sa stávali jej právoplatnou súčasťou a pod. Pre overenie hypotéz v oblasti sociálnej archeológie aj sociokultúrnej antropológie preliterárnych spoločností je nevyhnutným analytickým krokom aj determinácia biologického pohlavia. Vďaka inklúzii série bioarcheologických analýz a určenia pohlavia u nedospelých i fragmentárnych jedincov tak projekt nielen spoľahlivo overí závery ohľadom pohrebného rítu v neolite a dobe bronzovej, ale doplní aj dodnes chýbajúce, neúplné či mylné informácie o týchto populáciách.

Abstract: The project deals with social position of children in the Neolithic and Early Bronze Age, as well as vertical and horizontal stratification of prehistoric societies by means of palaeodemographic reconstructions. To date, despite availability of new and modern methods, only little attention has been paid to children and their position within prehistoric societies. The aim of the project is to gather new demographic data as regards Neolithic and Early Bronze Age subadults, in order to understand attitudes of the above-mentioned societies towards children. To define and verify socio-archaeological hypotheses, determination of biological sex represents a necessary analytical step. With the use of archaeological and anthropological analyses and determination of sex of subadult individuals, the project will challenge previous conclusions about the burial rite in the Neolithic and the Early Bronze Age, and provide missing information about these populations.

 

Číslo projektu:2/0124/20

Začiatok projektu: 1. 1. 2020

Koniec projektu: 31. 12. 2023

Názov projektu: Ekonomika stredoveku (6.-13.storočie)

Vedúci projektu: doc. PhDr. Matej Ruttkay, CSc.

Anotácia:
Na rekonštrukciu života v stredoveku je nevyhnutné poznať stav ekonomiky, rozumieť štruktúre spoločnosti a chápať vzájomné interakcie týchto dvoch veličín. Kľúčové práce stredovekých a európskych historikov a archeológov za posledných 20 rokov jednoznačne potvrdili, že ekonomika a štruktúra spoločnosti sú dve úzko previazané veličiny (Whickham 2007, Whickham 2015, Mc Cormic 2015 etc.). Cieľom projektu je skúmať a jasne definovať hlavné veličiny ekonomického progresu (prípadne regresu) a ich vzťah k spoločenskej štruktúre . Ide tu o osídľovanie nových území, rozvoj remesiel a poľnohospodárstva, rozmach exploatácie surovinových zdrojov,klčovanie lesa a jeho environmentálne dôsledky, zakladanie, rozvoj a zánik osád, dedín a aglomerácií(pred)mestského charakteru, či opevnených útvarov. Výskum bude prebiehať na vybraných segmentoch archeologických lokalít z územia Slovenska zo 6.-13. stor. v komparácii so susednými oblasťami. Hlavným výsledkom bude rovnomenná monografia, ďalšie monografie a súbor štúdií.

 

Číslo projektu: 2/0088/20

Začiatok projektu: 1. 1. 2020

Koniec projektu: 31. 12. 2023

Názov projektu: Etnické a kultúrne zmeny stredovekej spoločnosti (6.-13.storočie) v archeologických prameňoch. Ethnic and cultural changes of medieval society (6th-13th centuries) in archaeological sources

Vedúci projektu: PhDr. Gabriel Fusek, CSc.

Anotácia:

Projekt je zameraný na riešenie zložitej problematiky vzťahu etnicity a materiálnej kultúry na Slovensku a v širšom stredodunajskom prostredí. Chronologicky ide o obdobie od usídlenia sa Slovanov v strednej Európe po stabilizáciu etnickej skladby Uhorska v 13.storočí, teda o obdobie, kedy sem prenikli a spoločenský vývoj ovplyvňovali rôzne kočovnícke etniká (Avari, Maďari, Sikuli, Pečenehovia, Kumáni, Tatári).

 

Číslo projektu: 2/0101/19

Začiatok projektu: 1. 2019

Koniec projektu: 12. 2022

Názov Projektu: Technológia a ekonómia surovín v kontexte vývoja postpaleolitických kamenných industrií na Slovensku.

Vedúci projektu: Mgr. Adrián Nemergut, PhD.

Anotácia:

Projekt sa zaoberá štúdiom štiepaných kamenných industrií z obdobia mezolitu a neolitu na území Slovenska. Využíva nové analytické postupy a metódy, ktoré sa zameriavajú na technologickú a surovinovú analýzu. Vyhodnotenie nových dát z kolekcií zo starších, ako aj z nových výskumov poskytne nový pohľad na dynamiku vývoja technologických trendov a ekonómie surovín v postpaleolitických industriách.

Názov Projektu: Slovensko a stredné Podunajsko: vývoj od včasnej doby dejinnej po začiatok stredoveku

Vedúci projektu: PhDr. Karol Pieta, DrSc.

Anotácia:

Jednotným zhodnotením viacerých historických období chce projekt podať ucelený pohľad na vývoj na Slovensku v porovnaní so stredným Podunajskom. Nadväzuje na úspešné výsledky predchádzajúcich projektov stabilizovaného riešiteľského kolektívu a opiera sa o  objavy mocenských keltských, germánskych i slovanských centier ostatných rokoch, ktoré významne posunuli interpretačné možnosti archeológie.

Ciele projektu:

Projekt sa venuje skúmaniu jednej z kardinálnych tém slovenskej a nielen slovenskej archeológie, ktorou sú stredoeurópske historické etapy autochtónneho, keltského a germánskeho osídlenia s ich kmeňovou i nadkmeňovou mocenskou štruktúrou, ktoré na začiatku stredoveku vystriedalo slovanské etnikum a jeho prvé štátne formy. Archeologický výskum sa obvykle zameriava na jednotlivé civilizačné oblasti a len ojedinele ponúka komplexnejší pohľad na celý tento zložitý proces a najmä na vzájomné presahy jednotlivých období v hospodárskej, kultúrnej a najmä etnickej oblasti. Spoznávanie tohto nesmierne zložitého mnohovrstvového modelu prostredníctvom skromných archeologických a historických prameňov je časovo i organizačne veľmi náročná úloha, ktorú je možné úspešne riešiť len dlhodobým sústredením sa na kľúčové i čiastkové teoretické a materiálové otázky tohto procesu. Veľkou prednosťou slovenského výskumu sú významné objavy nálezovo bohatých a mimoriadne dobre zachovalých lokalít z jednotlivých časových období (keltské oppidá, hrobka z Popradu,  slovanské mocenské centrá), ktoré v podobe náročného interdisciplinárneho spracovania umožňujú posun v porovnaní  a chápaní modelov fungovania jednotlivých spoločenských systémov. K cieľom projektu patrí aj základné spracovanie mimoriadne cenných, často dosiaľ nevyhodnotených materiálových fondov z dôležitých slovenských lokalít, vyhľadávanie dosiaľ neznámych nálezísk a prírodovedné datovanie rozhodujúcich stavebných a iných štruktúr. Preto navrhovaný projekt kontinuálne nadväzuje na práce a výsledky predchádzajúceho projektu riešiteľov.

Číslo projektu: 2/0115/18

Začiatok projektu: 1. 2018

Koniec projektu: 12. 2020

Názov Projektu: Metalurgia a využitie farebných kovov v mladšom praveku až vo včasnom stredoveku na Slovensku

Vedúci projektu: PhDr. Ján Rajtár, CSc.

Anotácia:

Projekt je prierezovo zameraný na využitie nedeštruktívnych prírodovedných analýz vybraných rozsiahlych súborov archeologických artefaktov z farebných kovov z období od mladšieho praveku (obdobie kultúr popolnicových polí a halštatskej kultúry), včasnej doby dejinnej (doba laténska, rímska a obdobie sťahovania národov) až včasného stredoveku pre získanie relevantných poznatkov o ich zložení, využívaných surovinách a technológiách. Získané exaktné poznatky, ich vyhodnotenie a porovnanie poslúži na posúdenie predpokladaného využívania domácich surovinových zdrojov alebo poukáže či potvrdí ich získavanie z iných, geograficky i kultúrne vzdialenejších oblastí. Dosiahnuté výsledky umožnia zároveň v jednotlivých skúmaných obdobiach zhodnotiť technologickú úroveň metalurgie a využívania farebných kovov vtedajšími spoločenstvami, ich hospodárske väzby, ale i rôzne kultúrno-civilizačné vplyvy či transfér technických skúseností a postupov.

Číslo projektu: 1/0358/18

Začiatok projektu: 1. 2018

Koniec projektu: 12. 2021

Názov Projektu: Rímsky tábor v Iži a jeho pozícia na hraniciach Panónie

Vedúci projektu: prof. Klára Kuzmová, CS./PhDr. Ján Rajtár, CSc. za AÚ SAV

Anotácia:

Projekt je zameraný na vedecké spracovanie, vyhodnotenie a publikovanie výsledkov výskumu rímskeho tábora v Iži (okr. Komárno, SR). Tábor situovaný na severných hraniciach Panónie bol súčasťou hraničného systému limes romanus v 2.–4. stor. n. l. Cieľom projektu je zdokumentovať, analyzovať a v historickom kontexte interpretovať vybrané nálezové súbory z jeho areálu. Jeho ťažiskom bude unikátna drevozemná fáza opevnenia z obdobia markomanských vojen. Hlavným výstupom bude séria tematicky zameraných monografií a štúdií. Výsledky projektu sa budú prezentovať aj na domácich a zahraničných vedeckých podujatiach a popularizačnou formou širšej verejnosti. Budú tiež implementované do študijných programov Trnavskej univerzity v odbore klasická archeológia.

Číslo projektu: 2/0084/18

Začiatok projektu: 1.2018

Koniec projektu: 12.2021

Názov projektu SK/EN: Vývoj a premeny sídliskových štruktúr horného Potisia v praveku a v rannej dobe dejinnej

Vedúci projektu: PhDr. Eva Horváthová, PhD.

Anotácia:

Navrhovaný projekt zhodnocuje najnovšie poznatky získané počas riešenia viacerých domácich i zahraničných projektov vyhradených výlučne na výskum slovenských regiónov horného Potisia. V danej geografickej oblasti tak zabezpečuje kontinuitu vedeckého bádania na rozpracovaných témach týkajúcich sa niektorých faktorov pôsobiacich na zmeny vývoja multikultúrnych populácií od najstarších dôb kamenných až po včasnú dobu dejinnú.  Zároveň porovnáva vybrané enviromentálne a sociálne parametre dynamiky osídľovania Lučenecko-košickej zníženiny, zasadzuje ich do  širšieho kultúrno-historického kontextu a skúma načrtnuté trendy v sídliskových stratégiách.

Číslo projektu: 2/0146/2018

Začiatok projektu: 1. 2018

Koniec projektu: 12. 2021

Názov projektu: Brody, mosty, diaľkové cesty. Dávnoveké komunikácie a sídla na Považí a Ponitrí s využitím archeológie pod vodou. Pilotný projekt

Vedúci projektu: PhDr. Klaudia Daňová, PhD.

Anotácia:

Predkladaný projekt je svojím zameraním pilotným pre územie Slovenska. Jeho ambíciou je prieskum, zdokumentovanie a vyhodnotenie archeologického potenciálu pod vodnou hladinou v spolupráci s partnermi z viacerých vedných odborov. Riešeným územím je povodie riek Váh a Nitra, ktoré sa z hľadiska doterajších nálezov zdajú byť mimoriadne perspektívne. Množstvo technických diel a plavidiel vyobrazených na vedutách, či historických mapách, písomné pramene a súbory ojedinelých nálezov nám však neposkytujú dostatok informácií o ich dôležitosti. Kľúčom k podrobnému poznaniu rieky ako dôležitého elementu v živote každej spoločnosti je práve jej komplexný výskum. Výskum si kladie za cieľ priniesť nové informácie (vedecké štúdie, katalóg nálezov a lokalít), ktoré budú využiteľné pre potreby ďalších projektov súvisiacich s komunikáciami a mobilitou spoločnosti v rôznych historických obdobiach. Zároveň projekt upriamuje pozornosť na ochranu kultúrneho dedičstva pod vodou na Slovensku.

Číslo projektu: 2/0143/18

Začiatok projektu: 1. 2018

Koniec projektu: 12. 2021

Názov projektu: Stredoveká dedina a jej zázemie

Vedúci projektu: PhDr. Peter Bednár, CSc.

Anotácia:

Projekt je zameraný na spracovanie novo získaných hmotných prameňov k vývoju stredovekej dediny v na území Slovenska. Cieľom je analýza a prezentácia výsledkov rozsiahlejších terénnych výskumov, týkajúcich sa stredovekého vidieckeho osídlenia (Nededza, Figa, Trenčín-Biskupice, Nitra – Párovské Háje a pod.), zemepanských sídel (Figa), sakrálnych objektov a cintorínov i objektov súvisiacich s hospodárskym zázemím stredovekej dediny (polia, cesty, exploatácia nerastných surovín v dedinskom prostredí).

Číslo projektu: 1/0399/18

Začiatok projektu: 1. 2018

Koniec projektu: 12. 2021

Názov projektu: Dynamika zmien prírodného prostredia a využívania krajiny v dobe bronzovej a železnej v severnej časti Západných Karpát

Vedúci projektu: doc. Mgr. Mária Hajnalová, PhD., Katedra archeológie, Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa, Nitra

Zástupca vedúceho projektu: Mgr. Lucia Benediková, PhD., Archeologický ústav, Slovenská akadémia vied, Nitra

Anotácia:

Paleoekologická a archeo-environmentálna rekonštrukcia dynamiky zmien prírodného prostredia a využívania krajiny v dobe bronzovej a železnej v severnej časti Západných Karpát s cieľom stanoviť, či tieto zmeny sú dôsledkom alebo príčinou zmien v subsistencii pravekých populácií daného obdobia.

Číslo projektu: 1/0243/17

Začiatok projektu: 1.1.2017

Koniec projektu: 31.12.2020

Názov projektu: Kelti, Rimania a Germáni. Vidiecke osady a sídla elity

Vedúci projektu: doc. PhDr. Gertrúda Březinová, DrSc.

Anotácia:

Územie západného a stredného Slovenska v dobe laténskej a v dobe rímskej poskytuje širokú paletu rôznorodých sídliskových štruktúr, ktoré sa rôznia z kultúrneho, geografického, chronologického i spoločenského hľadiska. Cieľom projektu je v prípadových štúdiách analyzovať a lepšie spoznať túto rôznorodosť. Predmetom výskumu budú predovšetkým keltské a germánske osady na juhozápadnom Slovensku, ale aj dve sídliská púchovskej kultúry na severe krajiny. Kvádske sídla doby rímskej ponúkajú možnosť sledovať procesy osvojovania si rímskeho životného štandardu zo strany miestnej nobility. Rímske architektúry severne od Dunaja sú fenoménom, ktorým sa môže „popýšiť“ len kultúrna zóna stredodunajského barbarika.

Číslo projektu: 2/0037/17

Začiatok projektu: 1. 1. 2017

Koniec projektu: 31. 12. 2020

Názov projektu: Úloha materiálnej kultúry pri formovaní ekonomických, sociálnych a interetnických väzieb v stredovekých komunitách.  

Vedúci projektu: PhDr. Milan Hanuliak, DrSc.

Anotácia:

Projekt si kladie za cieľ komplexne rozšíriť súčasné poznatky o materiálnej kultúre a spresniť jej úlohu pri tvorbe dôležitých väzieb medzi príslušníkmi z rôznych vrstiev medieválnej spoločnosti žijúcich vo východných častiach strednej Európy. Východiskový prameň poskytnú dosiaľ nespracované materiálové súbory zo sídliskového a pohrebiskového prostredia, ako aj inventár z hromadných nálezov. Výsledky analýz tohto fondu s poznatkami z najnovšej odbornej literatúry vytvoria dostatočne širokú východiskovú bázu potrebnú k sprehľadneniu ekonomických a sociálnych vzťahov evidovaných takisto v multietnickom prostredí stredovekého Slovenska.

 

Číslo projektu:  2/0107/17

Začiatok projektu: 1. 1. 2017

Koniec projektu: 31. 12. 2020

Názov projektu: Civilizačný vývoj a štruktúra osídlenia v období kultúry lineárnej na dolnom Požitaví

Vedúci projektu: PhDr. Ivan Cheben, DrSc.

Anotácia:

Projekt je zameraný na spracovanie a vyhodnotenie nálezových celkov kultúry lineárnej a želiezovskej skupiny v povodí dolného toku Žitavy (od Vrábeľ po ústie do Nitry/Dunaja). Analýza keramiky vychádza z viacročného terénneho výskumu v Patinciach.

Číslo projektu: 2/0072/16

Začiatok projektu: 1.1.2017

Koniec projektu: 31.12.2020

Názov: Edícia archeologických prameňov z obdobia neolitu a eneolitu Slovenska II.

Vedúci projektu: PhDr. Gabriel Nevizánsky, CSc.

Anotácia:

Dokumentačné práce a analýzy nálezov z lokalít: Kamenín, Nitriansky Hrádok, Ožďany, Bajč, Nitra-Mlynárce (SONY), Michalovce-Hrádok, Prešov-Solivar.