cvndp publikacie publikacie

Domáce projekty

Prehľad grantových projektov, riešených v AÚ SAV

Grantové projekty VEGA, riešené v AÚ SAV

 

Číslo projektu: 2/0037/17

Doba riešenia: 1/17-1/20

Názov projektu: Úloha materiálnej kultúry pri formovaní ekonomických, sociálnych a interetnických väzieb v stredovekých komunitách.  

Vedúci projektu: PhDr. Milan Hanuliak, DrSc.

Anotácia: Projekt si kladie za cieľ komplexne rozšíriť súčasné poznatky o materiálnej kultúre a spresniť jej úlohu pri tvorbe dôležitých väzieb medzi príslušníkmi z rôznych vrstiev medieválnej spoločnosti žijúcich vo východných častiach strednej Európy. Východiskový prameň poskytnú dosiaľ nespracované materiálové súbory zo sídliskového a pohrebiskového prostredia, ako aj inventár z hromadných nálezov. Výsledky analýz tohto fondu s poznatkami z najnovšej odbornej literatúry vytvoria dostatočne širokú východiskovú bázu potrebnú k sprehľadneniu ekonomických a sociálnych vzťahov evidovaných takisto v multietnickom prostredí stredovekého Slovenska.

 

Číslo projektu: 1/0095/17

Doba riešenia: 1/17-1/19

Názov projektu: Kríza a kolaps na pomedzí stredoveku a novoveku (sondy do problematiky v slovenskom kontexte)

Vedúci projektu: PhDr. Pavol Maliniak, PhD./za AÚ SAV PhDr. Ján Beljak, PhD.

Anotácia: Proces v neskorom stredoveku a na začiatku novoveku, označovaný aj ako veľká kríza, svojimi hospodárskymi, sociálnymi a demografickými dôsledkami dlhodobo ovplyvnil vývoj v regionálnych podmienkach. Grantová úloha predstaví tému na príklade vybraného regiónu – Čabradského resp. Čabradsko-sitnianskeho panstva v Hontianskej stolici v období od druhej polovice 15. do prvej tretiny 17. storočia. Na základe charakteristiky približne 20 sídiel v uvedenom období sa sústredí na príčiny a prejavy úpadku, t.j. poklesu vybraných ukazovateľov a na transformáciu (rozklad) historických štruktúr. Výskum v rámci projektu bude sledovať zmeny foriem hospodárenia a štruktúry osídlenia, ako aj otázky populačného vývoja podľa výskumu veľkosti a (dis)kontinuity rodín. Širšie chápaný tzv. rozpad starého poriadku s jeho dosahmi v politickej i náboženskej sfére priblíži projekt na základe výskumu dobových intelektuálnych diel s tematizáciou osmanského ohrozenia v Uhorsku.

 

Číslo projektu:
Doba riešenia: 1/2016-12/18
Názov projektu: Štruktúra a dynamika osídlenia v závere eneolitu a v staršej dobe bronzovej v severozápadnej časti Karpatskej kotliny

Vedúci projektu: Prof. PhDr. Jozef Bátora, DrSc.

Anotácia: Na základe realizovaných terénnych výskumov a prieskumov a vyhodnotenia ich výsledkov aj v prostredí geografických informačných systémov priniesť relevantné informácie, ktoré umožnia poznať a definovať stratégiu, dynamiku a štruktúru osídlenia v závere eneolitu a v staršej dobe bronzovej v severozápadnej časti Karpatskej oblasti.

 

Číslo projektu: 2/0175/16
Doba riešenia: 01/2016-12/2019
Názov projektu: Korpus včasnostredovekých hradísk Slovenska
Vedúci projektu: doc. PhDr. Matej Ruttkay, CSc.
Členovia: 16

Projekt zameraný na výrazný fenomén včasného stred. na území Slovenska – hradiská. Cieľom je zostaviť monografiu, v ktorej bude výrazne viac poznatkov ako je dnes k dispozícii. Povrchové prieskumy, čo najpodrobnejšia dokumentácia, výberovo sa získajú vzorky na dendrochronologické príp. 14C datovanie, geofyzikálne prieskumy.

 

Číslo projektu:
Doba riešenia: 1/2016-12/19
Názov projektu: Slovensko v dobe bronzovej – križovatka súvekých európskych civilizácií

Vedúci projektu: PhDr. Ondrej Ožďáni, CSc.

Anotácia: Vychádzajúc z výsledkov nových archeologických výskumov na sídliskách, hradiskách a pohrebiskách, zrealizovaných v posledných desaťročiach a podrobného vyhodnotenia doposiaľ nespracovaných a nepublikovaných starších terénnych aktivít, cieľom projektu bude snaha detailnejšie objasniť historickú situáciu na území Slovenska v priamom kontexte s vývojom v susedných i vzdialenejších oblastiach strednej Európy v dobe bronzovej.

 

Číslo projektu:
Doba riešenia: 1/2016-12/19
Názov projektu: Archeologicke studie k vcasnemu stredoveku

Vedúci projektu: PhDr. Gabriel Fusek, CSc.

Anotácia: Multitematický projekt riešiaci aktuálne problémy štúdia včasnostredovekej spoločnosti na Slovensku v širšom geografickom rámci stredovýchodnej Európy. Konfrontácia štandardných arch. postupov datovania včasnoslovanského obdobia s výsledkami rádiokarbonových analýz. Pohrebiská ako prameň na poznanie interetnických vzťahov a sociálneho rozvrstvenia spoločnosti v období avarského kaganátu. Publikovanie výsledkov formou štúdií a aj monograficky.

 

Číslo projektu: 2/0063/13
Doba riešenia: 01/2013 – 12/2016
Názov projektu: Edícia archeologických prameňov z obdobia neolitu a eneolitu Slovenska

Vedúci projektu: PhDr. Gabriel Nevizánsky, CSc.
Členovia: 6

Projekt sa zameriava na spracovanie a vyhodnotenie starších výskumov Aú SAV, ktoré neboli doposiaľ spracované. prioritne budú riešené lokality z obdobia neolitu a eneolitu, menovite – Nitriansky Hrádok, poloha Zámeček; Bajč-Vlkanovo, poloha Tehelňa; Šarišské Michaľany, poloha Fedelemka; Stránska, poloha Mogyorós; Lieskovec, poloha Hrádok; Komjatice, poloha Kňazová jama, Hodejov, poloha Várgehy a Pohranice II, poloha Lefantovské úhory. Uvedené výskumy plánujeme publikovať v podobe, ktoré vyhovujú požiadavkám edície typu Archaeologica Slovaca – Fontes.

 

 

Číslo projektu: 2/0032/15
Doba riešenia: 01/2015 – 12/2017
Názov projektu: Profilácia sídliskových enkláv na trasách diaľkových komunikácií v severnej časti Karpatskej kotliny

Vedúci projektu: PhDr. Elena Miroššayová, CSc.
Členovia: 2

Anotácia: Riešenie problematiky profilácie sídliskových enkláv na trasách diaľkových ciest v regiónoch s rozdielnymi parametrami prírodného prostredia, kultúrnym vývojom a rôznorodými kontaktmi. Zhodnocuje ich postavenie na základe dostupných prameňov v širšom kultúrno-chronologickom kontexte sev. časti Karpatskej kotliny v časovom úseku od záveru doby bronzovej po neskorú dobu laténsku.

 

Číslo projektu: 2/0030/15
Doba riešenia: 01/2015 – 12/2017
Názov projektu: Štruktúra a determinanty osídlenia vých. Slovenska na pozadí prírodných, kultúrnych a spoločenských pomerov v období praveku až včasného novoveku

Vedúci projektu: PhDr. Eva Horváthová, CSc.
Členovia: 4

Anotácia: Projekt sa zameriava na výskum štruktúry osídlenia a kultúrno-spoločenských pomerov obyvateľstva východného Slovenska, žijúceho vo vybraných obdobiach praveku až včasného novoveku, na pozadí regionálnej geomorfológie a hydrologických pomerov. Zhodnocuje najnovšie poznatky získané počas riešenia projektu VEGA 2/0047/12 zameraného na výskum regiónu Šarišského podolia a Košickej kotliny. Rozšírenie skúmaného priestoru do rámca aktuálne predkladaného projektu vyvstáva z potreby vyhodnotenia doposiaľ nepublikovaných prevažne investičných výskumov realizovaných AÚ SAV v Nitre a inými inštitúciami, ktoré sprístupnili materiál na odborné vyhodnotenie (Zemplínske múzeum v Michalovciach, Vlastivedné múzeum v Trebišove, Vlastivedné múzeum v Hanušovciach, Archeológia Zemplín s.r.o.). Zohľadnenie poznatkov zo starších a novších výskumov umožní lepšie sledovať príčiny kontinuity a diskontinuity osídlenia v rozdielnych geografických oblastiach východného Slovenska.

 

Číslo projektu: 2/0121/15
Doba riešenia: 01/2015 – 12/2017
Názov projektu: Mocenské štruktúry včasnej doby dejinnej a včasného stredoveku v archeologických prameňoch

Vedúci projektu: PhDr. Karol Pieta, DrSc.
Členovia: 15

 

Číslo projektu: 2/0170/15
Doba riešenia: 01/2015 – 12/2017
Názov projektu: Nové nálezy numizmatických pamiatok vo vzťahu k archeologickým a historickým prameňom

Vedúci projektu: PhDr. Ján Hunka, CSc.
Členovia: 2

Anotácia: Zhromaždenie čo najväčšieho počtu nových nálezov akýchkoľvek numizmatických pamiatok. Takto vytvorený fond bude podrobený vedeckej analýze.

 

Číslo projektu: 2/0150/15
Doba riešenia: 01/2015 – 12/2017
Názov projektu: Suroviny a technológie vo včasnom historickom období na Slovensku

Vedúci projektu: PhDr. Ján Rajtár, CSc.
Členovia: 6

Anotácia: Prostredníctvom prírodovedných analýz arch. nálezov získať exaktné poznatky o využívaných surovinách. Na základe ich porovnania hľadať pôvod surovinových zdrojov a predpokladaný transfér rôznych technológií medzi jednotlivými spoločenstvami a geografickými oblasťami v rámci strednej Európy. Zhodnotiť technologický a civilizačný vývoj, jeho kontinuitu, diskontinuitu, progres, regres v rámci jednotlivých úsekov i prierezovo od doby železnej po včasný stredovek.

 

GP iných inštitúcií, na ktorých sa podieľajú naši pracovníci:

Číslo projektu: 1/0346/15
Doba riešenia: 01/2015 – 12/2017
Názov projektu: Kastel v Iži – súčasť limes romanus na Slovensku
Zást.ved. projektu: PhDr. Ján Rajtár, CSc.
Členovia: 2

Anotácia: Projekt je zameraný na vedecké spracovanie, vyhodnotenie a publikovanie výsledkov výskumu rímskeho kastela v Iži. Cieľom je zdokumentovať, analyzovať a v historickom kontexte interpretovať rozsiahle nálezové súbory pochádzajúce z jeho areálu.

 

Číslo projektu: 1/0208/15
Doba riešenia: 01/2015 – 12/2017
Názov projektu: Človek a hory v priebehu času – od pravekých hradísk k stredovekým hradom
Zást.ved. projektu: PhDr. Ján Beljak, PhD.