cvndp publikacie publikacie

Ponuka

Doktorandské štúdium v Archeologickom ústave SAV v Nitre so začiatkom v akademickom roku 2018/2019

 

Riaditeľ Archeologického ústavu SAV v Nitre vyhlasuje začatie prijímacieho konania na interné 4-ročné a externé 5-ročné doktorandské štúdium so začiatkom v akademickom roku 2018/2019 v študijnom odbore 2.1.25 archeológia.

Podmienkou prijatia na doktorandské štúdium je ukončené magisterské štúdium v uvedenom alebo príbuznom odbore a úspešné zloženie prijímacej skúšky, ktorá sa uskutoční v júni 2018 v AÚ SAV v Nitre

 

AÚ SAV realizuje doktorandské štúdium v spolupráci s Univerzitou Komenského v Bratislave. Uchádzači musia preto splniť podmienky prijatia stanovené univerzitou.

 

Žiadosť o prijatie má elektronickú a tlačenú verziu so všetkými povinnými prílohami (detaily tu).

Elektronická prihláška bude dostupná od 1. mája 2018.

Uzávierka prihlášok je 31. mája 2018 (posledný možný dátum poštovej pečiatky). Prihlášky v elektronickej i tlačenej verzii so všetkými povinnými prílohami musia byť doručené na adresu:

Filozofická fakulta Univerzity Komenského
Referát vedy a doktorandského štúdia
Gondova 2
814 99 Bratislava

 

Témy dizertačných prác ponúkané v AÚ SAV v Nitre

 

Téma dizertačnej práce: Stredoveká keramika na strednom Pohroní (Medieval Pottery from the Middle Hron River Valley Region)

Školiteľ: PhDr. Ján Beljak, PhD.
Konzultant: PhDr. Marta Mácelová, PhD.
Forma štúdia: interná/externá
Termín na podanie prihlášok: 31. 5. 2018
Termín prijímacieho konania: jún 2018 (dátum bude spresnený)

 

Téma dizertačnej práce: Konzervácia a ochrana nálezov železných predmetov – Metódy ochrany a využitie inhibítorov (Conservation and Protection of Iron Artefacts – Methods of Preservation and Usage of Inhibitors)

Školiteľ: PhDr. Peter Bednár, CSc.
Konzultant: doc. Ing. Matilda Zemanová, PhD.
Forma štúdia: interná/externá
Termín na podanie prihlášok: 31. 5. 2018
Termín prijímacieho konania: jún 2018 (dátum bude spresnený)

 

Téma dizertačnej práce: Včasnostredoveké hromadné nálezy v strednom Podunajsku (Early Medieval Hoard Finds from the Middle Danube Region)

Školiteľ: PhDr. Karol Pieta, DrSc.
Konzultant: Mgr. Zbigniew Robak, PhD.
Forma štúdia: interná/externá
Termín na podanie prihlášok: 31. 5. 2018
Termín prijímacieho konania: jún 2018 (dátum bude spresnený)

 

Téma dizertačnej práce: Enklávy pilinskej kultúry v Košickej kotline a Šarišskom podolí (Enclaves of the Piliny Culture in Košice Basin and Šariš Valley)

Školiteľ: PhDr. Eva Horváthová, PhD.
Konzultant: PhDr. Elena Miroššayová, CSc.
Forma štúdia: interná/externá
Termín na podanie prihlášok: 31. 5. 2018
Termín prijímacieho konania: jún 2018 (dátum bude spresnený)

 

Téma dizertačnej práce: Spiš ako kontaktná zóna kultúr popolnicových polí mladšej a neskorej doby bronzovej (Spiš Region as the Contact Zone of the Urnfield Cultures during the Late and Final Bronze Age)

Školiteľ: Mgr. Lucia Benediková, PhD.
Konzultant: PhDr. Elena Miroššayová, CSc.
Forma štúdia: interná/externá
Termín na podanie prihlášok: 31. 5. 2018
Termín prijímacieho konania: jún 2018 (dátum bude spresnený)