cvndp publikacie publikacie

Projekty APVV

Číslo projektu:  APVV-19-0563

Začiatok projektu:  1. 07. 2020

Koniec projektu: 30. 06. 2024

Názov projektu: Mocenské centrá a ich zázemie v 8.-11. storočí

Vedúci projektu: doc. PhDr. Matej Ruttkay, CSc.

 

Číslo projektu: APVV-18-0276

Začiatok projektu: 1. 7. 2019

Koniec projektu: 30. 6. 2023

Názov projektu: Prostredie a sídliskové siete mladšieho praveku na príklade vybratých období a regiónov Slovenska. The environment and settlement networks of late Prehistory on the example of selected periods and regions of Slovakia

Vedúci projektu: Mgr. Róbert Malček, PhD.

Anotácia: Cieľom projektu je sledovanie adaptačných stratégií pravekých populácií vo vybratých regiónoch západného, stredného a východného Slovenska od starého neolitu po mladšiu/neskorú dobu bronzovú a ich komparácia a vedecká syntéza nadobudnutých poznatkov. Projekt sa sústredí na zhodnotenie štruktúry osídlenia a jej premeny. Výberom daných území sa má postihnúť rozmanitosť prírodná i sociálna, ktorá sa podľa doterajších názorov často prejavuje dichotómiou kultúrneho vývoja Potisia a Podunajskej nížiny. Ruptúry by mali napokon sprevádzať aj kultúrne premeny v jednotlivých regiónoch (zánik a zrod archeologických kultúr a s tým o.i. súvisiaci nástup rôznych historických epoch). V projekte sa budú konfrontovať tieto predstavy s výsledkom analýzy zozbieraných dát, posudzovaných v regionálnom a nadregionálnom kontexte, overí sa tak ich platnosť na danej „vzorke“ a postulujú sa závery ohľadom miery podobnosti či odlišnosti sociálnych štruktúr sledovaných populácií a ich adaptačných stratégií. Komplementárnou úlohou bude spracovanie nálezového fondu vybratých lokalít na sledovanom území a v pojednaných obdobiach: táto úloha vyplýva z potreby precizovať poznatky o hmotnej kultúre daných spoločností a zahrnie čo najkomplexnejšie spracovnie nálezových súborov z výskumov na vybratých lokalitách z daných období v sledovaných regiónoch, ako aj mobiliára získaného terénnou prospekciou počas realizácie projektu, a to s využitím moderných analytických metód na interdisciplinárnej báze(antropológia, archeobotanika, 14C analýzy atď.).

The objective of the project is monitoring of adaptation strategies of prehistoric populations in selected regions of West, Central and East Slovakia from the old Neolithic to the young/late Bronze Age, their comparison and scientific synthesis of the obtained information. The project focuses on the assessment of the settlement structure and its metamorphoses. The selected areas should show natural and social diversity which is, according to previous opinions, often expressed in dichotomy of cultural development of the Tisza river basin and the Podunajská nížina lowland. Ruptures should be accompanied by cultural changes in individual regions (extinction and origin of archaeological cultures and, besides others, beginnings of various historical epochs). In the project, these ideas will be confronted with the result of the analysis of the collected data assessed in the regional as well as supra-regional context; their validity will thus be verified on the given “sample” and conclusions regarding their similarity or difference in social structures within studied populations and their adaptation strategies will be postulated. Processing of the find fund from selected sites in the studied territory and eras will be a complementary task; this task follows from the necessity to specify our knowledge of material cultures of the given societies and will include the most complex processing of find funds from investigations in selected sites from the studied eras as well as the mobiliary obtained by terrain prospecting during the projectworks using modern analytical methods on interdisciplinary basis (anthropology, archaeobotany, 14C analyses.

 

Číslo projektu:  APVV-18-0196

Začiatok projektu:

Koniec projektu:

Názov projektu: Vedomosti Nitrianskej stolice M. Bela (interpretácia a aplikácia). Nitra County Notitia by Matthias Bel (interpretation and application).

Zodpovedný riešiteľ za AÚ SAV: doc. PhDr. Matej Ruttkay, CSc.

Anotácia: M. Bel vo svojom diele Notitia Hungariae novae historico-geographica (ďalej Vedomosti) ponúkol súdobý pohľad na stav, význam, ohlas a konkrétne reálie stolíc Uhorska v rámci Habsburskej monarchie. Bádatelia z oblastihumanitných a spoločenských vied (napr. historici/historickí geografi, filológovia) na Slovensku sa životom a dielom tohto osvietenca zaoberali z rôznych aspektov. Ťažisko výskumov tvorili Belove publikačné aktivity, náboženský život a sondy do vybraných prác autora. V ostatnom decéniu vyšli tlačou aj bilingválne (latinskoslovenské) verzie Vedomostí vybraných stolíc. Z rešerše literatúry zároveň vyplýva, že Vedomosti konkrétnej stolice (ako celok, príp. ich časť alebo oddiel) neboli doteraz komplexnejšie skúmané a interpretované z pohľadu filologického, historického, resp. historicko-geografického, etnologického alebo archeologického výskumu. Výsledky interdisciplinárneho štúdia Belovho diela pritom možno efektívne uplatniť pri revitalizácii regionálnych identít na príklade historickej krajiny, historických krajinných štruktúr a etnokultúrnych fenoménov aplikáciou kultúrnej trasy, ktorá by priblížila historické, prírodné a spoločenské fenomény územia na základe poznatkov získaných interpretáciou Belovho diela. Podstatou a zároveň cieľom projektu je slovenský preklad latinského originálu Vedomostí Nitrianskej stolice (lat. COMITATUS NITRIENSIS) a jeho štúdium z hľadiska histórie/historickej geografie, archeológie, etnológie a muzeológie. Použitím konkrétnych metodík a metód identifikujeme a zrekonštruujeme vybrané regionálne identity skúmaného územia v prvej polovici 18. storočia (historickú krajinu, resp. jej archetypy, špecifiká a charakter osídlenia, kontexty socio-profesijného zaradenia obyvateľov stolice a i.), ktoré priblíži konvenčná a virtuálna kultúrna trasa. Výstupy projektu majú materiálový,analytický i aplikačný charakter.

Matthias Bel in his work Notitia Hungariae novae historico-geographica (hereinafter referred to as the “Notitia”) offered a contemporary perspective of the state, significance, reception and specific facts concerning Hungarian counties within the Habsburg Monarchy. Humanities and social sciences researchers (e.g. historians/historical geographers, philologists) in Slovakia have studied various aspects of the life and work of this representative of the Enlightement. The core of the research was represented by Bel’s publishing activities, his religious life and indepth probes into author’s selected works. During the past decade a bilingual (Latin-Slovak) version of the Liptov, Orava, Turiec and Trenčín County were published. However, based on the scholarly literature research, it is evident that the Notitia of a particular Slovak county (or its selected parts) has not been sufficiently analyzed and scientifically interpreted from the philological, historical or historical-geographical and ethnological point of view. Nevertheless the results of analysis and interpretation of Bel’s work within the scope of these disciplines can be effectively applied for instance in the context of revitalization of regional identities on the example of the landscape and particular ethno-cultural phenomena of selected Slovak regions. The essence as well as the main objective of the project is a Slovak translation of the Latin original of the Nitra County Notitia (lat. COMITATUS NITRIENSIS) and its historical-geographical, philological and ethnographic analysis. By employing specific methods we will identify and reconstruct selected regional identities of the examined area – e.g. cultural landscape and its structure, character of settlement, a way of life or the specifics of socio-professional classification of the county population in the first half of the 18th century. The outputs of the project will have a material, analytical and application character.