cvndp publikacie publikacie

Knižnica

Informácie o knižnici Archeologického ústavu SAV v Nitre

Adresa:

Archeologický ústav SAV
Akademická 2
949 21
Nitra

V budove nás nájdete na prízemí!

Personálne obsadenie:

Gabriela Holková, Mária Zverková, Vojtech Darnadi

*tel. : 037/6943209
e-mail : gabriela.holkova@savba.sk

Na základe odporúčania predsedníctva SAV, v súvislosti so zabránením šírenia choroby COVID-19 bude knižnica a študovňa Archeologického ústavu SAV až do odvolania pre verejnosť zatvorená. Poskytované služby:

  • výpožičné
  • informačno-konzultačné

Niekoľko slov o nás:

Knižnica Archeologického ústavu SAV sa začala budovať zároveň so vznikom Štátneho archeologického ústavu v roku 1939. V roku 1953, kedy bol tento začlenený do novovzniknutej Slovenskej akadémie vied, mala knižnica vyše 4000 zväzkov. V súčasnosti plní funkciu špecializovanej knižnice, ktorá zabezpečuje prierezovú informačnú činnosť v oblasti archeologického výskumu. V knižnici sa uchovávajú a spracovávajú sekundárne pramene z oblasti archeológie. V tomto čase je to už viac ako 38 516 monografií a zborníkov, viac ako 30 245 časopisov a 6 986 separátov, 586 AVN a na pobočkách 13 297 publikácií.

Získavanie knižničného fondu sa tak v minulosti, ako i teraz realizuje rôznymi spôsobmi. Dominantná je výmena. Zhruba 90 % prírastkov získava knižnica od svojich výmenných partnerov výmenou za knihy a časopisy z produkcie Archeologického ústavu. Výmenní partneri sú prevažne inštitúcie archeologického zamerania, ale aj univerzity, štátne vedecké knižnice, nakladateľstvá, redakcie časopisov i jednotlivci asi z 50 štátov sveta.

Knižnica má k dispozícii autorský katalóg, katalóg časopisov a kartotéku sérií. Zamestnanci AÚ SAV majú prístup ku všetkým publikáciám voľne (okrem historického fondu, ktorý sa požičiava iba prezentačne), ostatná verejnosť len prezenčne v študovni. Časopisy sú uložené podľa štátov, knihy systémom numerus currens. Nearcheologické publikácie (encyklopédie, slovníky, bibliografie…) sú vyčlenené v príručnej knižnici. V databáze DAVINCI sa nachádzajú všetky monografie, zborníky, časopisy, CD nosiče a časť separátov.

On line katalóg je dostupný na internetovej adrese Archeologického ústavu pod „Knižnica“.

Pre našich výmenných partnerov je k dispozícii výmenný fond literatúry v počte takmer 36 000 publikácií. Archeologický ústav vydáva každoročne tri periodiká, monografie pracovníkov ústavu a rôzne zborníky. Všetky tieto knihy, a viaceré z nich vyšli v cudzích jazykoch – nemeckom, anglickom, sú výhodným artiklom na výmenu.

Knižnicu využívajú prevažne pracovníci Archeologického ústavu, študenti Univerzity Konštantína Filozofa z Nitry a zamestnanci múzeí z celej republiky. Nakoľko sa niektoré informačné pramene zo zahraničia vyskytujú len v tejto knižnici, dosť často využívajú jej služby záujemcovia prostredníctvom Medziknižničnej výmennej služby. Informačný system CEZL – poskytuje v Univerzitnej knižnici v Bratislave i v Slovenskej národnej knižnici v Martine čitateľom z celého Slovenska presné informácie o fondoch knižnice Archeologického ústavu SAV v Nitre.

Uvítame knižné dary.