cvndp publikacie publikacie

PhD Students

Internal study mode

 

Since 1st September 2012

Mgr. Peter Fecko (interrupted)
Topic: Horské oblasti Slovenska vo včasnom stredoveku na príklade Spiša
Supervisor: PhDr. Gabriel Fusek, CSc.

 

Since 1st September 2013

Mgr. Petra Chebenová (interrupted)
Topic: Osídlenie Nitry v mladšej a neskorej dobe bronzovej (na základe nálezov z lokality Araver a Sony)
Supervisor: PhDr. Rudolf Kujovský, CSc.

 

Since 1st September 2014

Mgr. Petra Smetanová (interrupted)
Topic: Medieval sacral architecture in Hont (Stredoveká sakrálna architektúra v Honte)
Supervisor: doc.PhDr. Matej Ruttkay, CSc.

 

Since 1st September 2015

Mgr. Linda Kovácsová (interrupted)
Topic: Germánske hroby zo staršej doby rímskej v stredodunajskej oblasti. Chronológia, pohrebný rítus, demografia
Supervisor: PhDr. Ján Rajtár, CSc.

 

Since 1st September 2016

Mgr. Katarína Baránková
Topic: The Settlement of the Lengyel Culture in Žlkovce. Architecture and Development of the Enclosed Settlement (Sídlisko lengyelskej kultúry v Žlkovciach. Architektúra a vývoj ohradenej osady).
Supervisor: doc. PhDr. Juraj Pavúk, DrSc.
Consultant: PhDr. Ivan Cheben, CSc.

Mgr. Peter Debnár
Topic: Mining and processing of iron in selected regions of Slovakia from the beginning to the blast furnace (Ťažba a hutníctvo železa vo vybraných regiónoch na Slovensku od počiatkov po vysokú pec).
Supervisor: prof. PhDr. A. Ruttkay, DrSC.

Mgr. Lucia Ježišková
Topic: Settlement of the northern Slovakia during the late La tene period (Osídlenie severného Slovenska v neskorej dobe laténskej na základe nálezov z Liptovskej Mary)
Supervisor: PhDr. Karol Pieta, DrSc.
Consultant: Mgr. Lucia Benediková, PhD.

Mgr. Denisa Krčová
Topic: Rímsko-provinciálna keramika staršej doby rímskej a spôsoby jej používania v limitnom a germánskom prostredí na Slovensku
Supervisor: PhDr. Ján Rajtár, CSc.

 

Since  1st September 2017

Mgr. Miloš Čierny

Topic: Kosť a parohovina – surovinový zdroj pre remeselnú výrobuv 11.-15. storočí na Slovensku

Supervisor: prof. PhDr. Alexander Ruttkay, DrSc.

 

Since 1st September 2019

Mgr. Štefan Olšav

Topic: Enclaves of the Piliny Culture in Košice Basin and Šariš Valley

Supervisor: PhDr. Eva Horváthová, PhD.

Consultant: PhDr. Elena Miroššayová, CSc.


External study mode

Since 1st September 2011

Mgr. Michal Cheben
Topic: Surovinová základňa a typologický vývoj štiepanej industrie v kultúre lineárnej a želiezovskej skupine na jz. Slovensku
Supervisor: PhDr. Marián Soják,PhD.

 

Since 1st September 2012

Mgr. Stanislava Oporosková 
Topic: Architektúra a stavebné techniky v stredoveku na území severného Slovenska
Supervisor: PhDr. Peter Bednár, CSc.

 

Since 1st September 2017

Mgr. Martin Pristáš
Topic: Počiatky župného centra Zemplín a jeho zázemia
Supervisor: doc. PhDr. Matej Ruttkay, CSc.