cvndp publikacie publikacie

PhD Students

Internal study mode

Since 1st September 2011

Mgr. Terézia Vangľová
Topic: Early Medieval Pottery from Power Center Bojná (Včasnostredoveká keramika z mocenského centra Bojná)
Supervisor: PhDr. G. Fusek, CSc.
Consultant: PhDr. K. Pieta, DrSc.

 

Since 1st September 2012

Mgr. Peter Fecko 
Topic: Horské oblasti Slovenska vo včasnom stredoveku na príklade Spiša
Supervisor: PhDr. Gabriel Fusek, CSc.

Mgr. Dominika Oravkinová
Topic: Výšinné opevnené sídlisko otomanskej kultúry v Spišskom Štvrtku v kontexte karpatského kultúrneho vývoja
Supervisor: Prof. PhDr. Jozef Vladár, DrSc.
Consultant: Prof. PhDr. Jozef Bátora, DrSc.

 

Since 1st September 2013

Mgr. Petra Chebenová
Topic: Osídlenie Nitry v mladšej a neskorej dobe bronzovej (na základe nálezov z lokality Araver a Sony)
Supervisor: PhDr. Rudolf Kujovský, CSc.

 

Since 1st September 2014

Mgr. Pavol Bobek
Topic: Middle-Danube Tumulus culture in Slovakia and its importance for the creation od Middle-Danube Urnfield culture. (Stredodunajská mohylová kultúra na Slovensku a jej význam pre vznik popolnicových polí)
Supervisor: PhDr. Ondrej Ožďáni, CSc.

Mgr. Peter Gábor
Topic: The cultural development of the Želiezovce group on the Trnavská tabula based on research in Blatné (Kultúrny vývoj želiezovskej skupiny na Trnavskej tabuli na základe výskumu v Blatnom)
Supervisor: PhDr. Ivan Cheben, CSc.

Mgr. Lucia Nezvalová
Topic: Ľudia na okraji stredovekej spoločnosti
Supervisor: PhDr. Milan Hanuliak, DrSc.

Mgr. Petra Smetanová
Topic: Medieval sacral architecture in Hont (Stredoveká sakrálna architektúra v Honte)
Supervisor: doc.PhDr. Matej Ruttkay, CSc.

 

Since 1st September 2015

Mgr. Michal Felcan
Topic: Sídliskové aglomerácie JZ-Slovenska v dobe halštatskej na rozhraní pohorí a nížin
Supervisor: PhDr. Susanne Stegmann-Rajtár, CSc.

Mgr. Linda Kovácsová
Topic: Germánske hroby zo staršej doby rímskej v stredodunajskej oblasti. Chronológia, pohrebný rítus, demografia
Supervisor: PhDr. Ján Rajtár, CSc.

Mgr. Matúš Melo
Topic: Osídlenie kultúry Kosihy-Čaka-Makó na Slovensku
Supervisor: PhDr. Ivan Cheben, CSc.

 

Since 1st September 2016

Mgr. Katarína Baránková
Topic: The Settlement of the Lengyel Culture in Žlkovce. Architecture and Development of the Enclosed Settlement (Sídlisko lengyelskej kultúry v Žlkovciach. Architektúra a vývoj ohradenej osady).
Supervisor: doc. PhDr. Juraj Pavúk, DrSc.
Consultant: PhDr. Ivan Cheben, CSc.

Mgr. Peter Debnár
Topic: Mining and processing of iron in selected regions of Slovakia from the beginning to the blast furnace.
Supervisor: prof. PhDr. A. Ruttkay, DrSC.

Mgr. Lucia Ježišková
Topic: Settlement of the northern Slovakia during the late La tene period (Osídlenie severného Slovenska v neskorej dobe laténskej na základe nálezov z Liptovskej Mary) 
Supervisor: PhDr. Karol Pieta, DrSc.
Consultant: Mgr. Lucia Benediková, PhD.

Mgr. Denisa Krčová
Topic: Rímsko-provinciálna keramika staršej doby rímskej a spôsoby jej používania v limitnom a germánskom prostredí na Slovensku
Supervisor: PhDr. Ján Rajtár, CSc.

 

Start  1st September 2017

Mgr. Miloš Čierny

Topic: Kosť a parohovina – surovinový zdroj pre remeselnú výrobuv 11.-15. storočí na Slovensku

Supervisor: prof. PhDr. Alexander Ruttkay, DrSc.


External study mode

Since  1st September 2010

PhDr. Eva Fottová
Topic: The Typological and Chronological Development of Pottery in Nitra Region from the 8th – 12th Century. (Typologicko-chronologický vývoj keramickej produkcie v 8.-12. stor. v oblasti Nitry)
Supervisor: PhDr. Peter Bednár,CSc.

Mgr. Miriam Jakubčinová
Topic: Horse riding equipment in the 9th century from the territory of present day Slovakia with the reference to findings in Bojná (Výstroj jazdca a koňa v 9. stor s prihliadnutím na nálezy v Bojnej)
Supervisor: PhDr.Karol Pieta,DrSc.

Mgr. Barbara Zajacová
Topic: The Lusatian Culture Cemetery in Mikušovce (Pohrebisko lužickej kultúry v Mikušovciach)
Supervisor: PhDr.Rudolf Kujovský,CSc.

 

Since 1st September 2011

Mgr. Michal Cheben
Topic: Surovinová základňa a typologický vývoj štiepanej industrie v kultúre lineárnej a želiezovskej skupine na jz. Slovensku
Supervisor: PhDr. Marián Soják,PhD.

 

Since 1st September 2012

Mgr. Stanislava Oporosková 
Topic: Architektúra a stavebné techniky v stredoveku na území severného Slovenska
Supervisor: PhDr. Peter Bednár, CSc.

Mgr. Martina Zaujecová 
Topic: Keramika doby laténskej v severnom Podunajsku
Supervisor: doc.PhDr. Gertrúda Březinová, CSc.

 

Since 1st September 2017

Mgr. Martin Pristáš
Topic: Počiatky župného centra Zemplín a jeho zázemia
Supervisor: doc. PhDr. Matej Ruttkay, CSc.

Mgr. Jana Stehlíková
Topic: Brody, plavidlá, vodné stavby. Systematický výskum historických štruktúr a nálezov pod vodou na Slovensku
Supervisor: PhDr. Karol Pieta, DrSc.