Rímsky kastel v Iži - Kelemantia

 
 
Počas markomanských vojen nadobudla oblasť pri ústí Váhu veľký strategický význam. Brigetio bolo pravdepodobne jednou z východiskových základní pre rímske vojnové výpravy proti Kvádom. Vtedy v jeho predpolí na protiľahlom brehu Dunaja postavili Rimania prvú pevnosť - drevozemný tábor. Jeho rozsah nie je ešte celkom známy, ale zaberal zjavne väčšiu plochu než 3 hektáre. Opevnenie tábora tvorili dve hlboké hrotité priekopy, a zrejme zemné valy s drevenou hradbou. Z vnútornej zástavby sa doteraz odkryli zvyšky jedenástich kasárenských barakov, usporiadaných do ulíc v pravidelných odstupoch vedľa seba. Boli postavené z nepálených tehál a mali sedlovú strechu pokrytú trstinou alebo rákosom. Tieto rozmerné stavby (dosahovali dĺžku 44-48 m a šírku 11-12 m) s hrubými múrmi členili viaceré priečky na dva trakty s tromi miestnosťami. Jednotlivé miestnosti boli ešte rozdelené na menšie priestory stenami z drevených trámov vypletaných prútím a vymazaných hlinou. Podlahu tvorila väčšinou tenká vrstva udupanej hliny, len v niektorých miestnostiach sa zistila i dlažba z nepálených tehál. Kolové jamky v podlahe, ohniská a zvyšky vykurovacích piecok sú jediným svedectvom o ich strohom vnútornom zariadení. Vstupy do jednotlivých miestností naznačujú medzery v múroch o šírke 90-100 cm. Pozdĺž vonkajších stien boli vyhĺbené žľaby na odvádzanie dažďovej vody zo striech, ktoré potom ústili do väčších zberacích kanálov.

         

    

V odkrytých zvyškoch stavieb, ale aj v ich okolí sa zistili výrazné stopy po požiari. Na podlahách jednotlivých miestností, v odvodňovacích žľaboch, na dlažbe a na úrovni priľahlých ulíc sa nachádzali rozbité i celé keramické nádoby, zbrane, časti vojenského výstroja a veľké množstvo železných klincov z kožených vojenských sandálov, ktoré zachovali pôvodný tvar podošvy. Možno preto odôvodnene predpokladať, že príčinou tejto katastrofy bol s najväčšou pravdepodobnosťou nečakaný germánsky útok.

   

     

 

             Najdôležitejšie oporné body pre datovanie tohto tábora i určenie doby jeho zániku poskytujú nálezy mincí. Väčšinou sú to razby cisára Marca Aurelia z obdobia markomanských vojen, pričom posledné z nich boli razené v čase od decembra roku 178 do jari roku 179. Zničenie drevozemného tábora v Iži tak možno pomerne presne datovať do roku 179. Tento dátum je vo viacerých smeroch pozoruhodný. Podľa historických prameňov sa prvý vpád Markomanov a Kvádov na rímske územie datuje k roku 170. Vtedy bola zničená aj veľká časť severopanónskych limitných táborov, a značne bol poškodený i legionársky tábor v Brigetiu. Rímska protiofenzíva sa začala v roku 172, boje však trvali až do roku 175, kedy cisár uzavrel s Markomanmi a Kvádmi mier. Germáni museli vysídliť pobrežný pás pozdĺž Dunaja a ponechať ho pod rímskou kontrolou. V roku 177 však vypukli na severných hraniciach nové boje a o rok neskôr musel Marcus Aurelius so synom Commodom opäť opustiť Rím a odobrať sa na ďalšiu vojnovú výpravu. V roku 179 potom podnikli Rimania hlavnú protiofenzívu. Na území Markomanov i Kvádov nakoniec rozmiestnili početné vojenské jednotky o celkovej sile 40 000 mužov, ktoré tu i prezimovali.

Drevozemný tábor v Iži bol teda zničený v priebehu druhej fázy markomanských vojen. Spoľahlivé datovanie jeho zániku do roku 179 zároveň prezrádza, že pozícia Rimanov bola v tom čase ešte veľmi povážlivá, keď im Germáni vyplienili pevnosť v tesnom predpolí Brigetia. Rovnako je zrejmé, že tento tábor nemohol vzniknúť už pred vypuknutím markomanských vojen. Len ťažko by sa mu vyhol prvý útok, pri ktorom bol poškodený i samotný tábor légie v Brigetiu. Je preto veľmi pravdepodobné, že bol postavený až po uzavretí mieru v roku 175. Nebol budovaný ako dočasná východisková základňa pre vojnové výpravy do krajiny Kvádov, ale ako trvalý hraničný kastel. Jeho posádka mala zrejme dohliadať na dodržiavanie podmienok mieru, najmä kontrolovať pohyb Kvádov v širšom predpolí Brigetia, a chrániť tak priľahlý úsek limitu pred ich nepriateľským vpádom. Na základe niektorých zbraní, napr. dlhých jazdeckých mečov, ale najmä početných hrotov šípov a kostených obložení lukov možno usudzovať, že podstatnú časť posádky tvorili jazdecké oddiely lukostrelcov. V dochovaných písomných prameňoch ani na objavených nápisoch niet o tomto tábore a jeho posádke žiadna zmienka. Preto je ťažké určiť, ktorá to bola jednotka. Svoju úlohu však zjavne nesplnila, keď nedokázala pred nepriateľským útokom ubrániť svoj tábor, ale ho zrejme chvatne a v chaose opustila.

     

© ElenaBlazova